Місія, візія, цінності, візитка, історія – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Місія, візія, цінності, візитка, історія

 

КРЕДО ІНСТИТУТУ bona fides  – (лат.)  чесні засоби, сумлінність, добрі послуги

 

ЛОГОТИП ІНСТИТУТУ

Бджола –  це високоорганізована комаха, що невтомно працює у команді або самостійно, приносить корись суспільству, жалить неприятеля, будує стільники – досконалі архітектурні конструкції.

 

МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ ІНСТИТУТУ

Місія Інституту полягає в розвитку наукового знання у сфері протидії злочинності, застосуванні цього знання на користь кожної людини, суспільства, держави і світової спільноти, якісній підготовці наукових кадрів, які продукують таке знання.

Візія: Інститут є однією з провідних наукових установ юридичного профілю в Україні та єдиною спеціалізованою науковою установою в академічній науці, в якій здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження у сфері боротьби зі злочинністю, виконуються аналітико-консультативні роботи в галузі нормативного регулювання цієї сфери, а також видається наукова продукція.

 Цінності Інституту: людина, її права та свободи; брендинг української науки; безпека; наукова спільнота Інституту; академічна доброчесність; наукова етика; академічна свобода; креативність; командний дух; професіоналізм; відповідальність; служіння інтересам суспільства і держави; саморозвиток; міждисциплінарність, інтернаціоналізація; людиноцентризм, аспірантоцентризм; реалізація творчого потенціалу; внесок у світову науку; зворотній зв’язок із суспільством; міжнародне наукове співробітництво.

 

ВИЗНАННЯ

У 2019 р. Інститут у черговий раз було внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надаєтья підтримка держави.

За підсумками державної атестації, проведеної у 2020 р.,  Інститут увійшов до І (найвищої) класифікаційної групи та  був визнаний установою-лідером. Висновок про результат державної атестації Інституту за результатами засідання експертної комісії затверджено наказом МОН України «Про результати державної атестації наукових установ» від 17.06.2020 р. № 817

У 2020 р. за результатами моніторингу діяльності наукових закладів, проведеного Харківською обласною громадською організацією “Народна ініціатива”, Інститут було визнано лідером в комунікаціях з громадськістю і новаціях в правовій освіті населення та профілактиці злочинності.

 

У 2021 р. освітньо-наукова програма «Право» з підготовки докторів філософії Інституту  здобула АКРЕДИТАЦІЮ, успішно пройшовши процедуру оцінювання її якості. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 27 серпня 2021 р.

 

ВІЗИТКА  ІНСТИТУТУ

Розгорнути

 

ПРО БУДИНОК, В ЯКОМУ ЖИВЕ ІНСТИТУТ

 

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА  В.В. СТАШИСА –  науково-дослідна установа Національної  академії правових  наук  України, створена у Харкові відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. “Питання Академії правових наук” та постанови АПрНУ України (нині – НАПрН України) від 21.06.1995 р. У 2012 році Інституту присвоєно ім’я видатного українського правознавця – академіка НАПрН України В.В. Сташиса.

На перших порах проблема пошуку досвідчених наукових кадрів не дозволила організувати в Інституті масштабні дослідження. Виконання дослідницьких завдань покладалося на тимчасові творчі колективи, що об’єднали досвідчених у різних галузях науки фахівців Харкова. Директором Інституту був призначений доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України В.І. Борисов, який очолював його понад 20 років (1995-2005, 2008-2019 рр.).  Із травня 2005 року по червень 2008 року Інститутом керував доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Ю.В. Баулін. З 2019 р. по цей час директором Інституту є доктор юридичних наук, професор В. С. Батиргареєва.

Сьогодні Інститут має відділи (відділ дослідження проблем кримінального права; відділ дослідження проблем кримінально-виконавчого права; відділ кримінологічних досліджень; відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою) та лабораторії (лабораторію «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» та лабораторію дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я). Спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника в Інституті створено навчально-наукову лабораторію дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю, а  спільно з Донецьким державним унівесритетом внутрішніх справ – науково-дослідну лабораторію публічної безпеки громад. Щодо обох лабораторій Інститутом надається науково-методична допомога в організації та проведенні досліджень.

Інститут є однією з провідних науково-дослідних установ юридичного профілю в Україні, що здійснює низку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю, надає консультації і науково-правові висновки в галузі нормативного регулювання цієї сфери, проводить судові експертизи, видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо), організовує науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи», готує аспірантів та докторантів для забезпечення в майбутньому потреб, що виникають під час організації та проведення наукових досліджень. Прикладом впровадження в законодавчу діяльність та правозастосовну практику значних наукових результатів Інституту стала активна участь його провідних фахівців в розробці проектів ключових кодексів української держави – Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого.

Основні напрями діяльності установи: проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на науково-правове супроводження діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів влади в галузі боротьби зі злочинністю; розробка наукових концепцій розвитку законодавства; наукове обґрунтування та підготовка загальнодержавних і регіональних програм протидії кримінальним правопорушенням у різних сферах суспільного життя; проведення наукових експертиз нормативно-правових актів та їх проєктів; складання аналітичних інформаційних оглядів стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі боротьби зі злочинністю, аналіз практики його застосування; розробка методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та ін.

Науковці установи взяли участь у розробці проєктів найважливіших у сфері боротьби зі злочинністю законів – Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, «Про Національну поліцію», «про оперативно-розшукову діяльність», «Про пробацію», а також низки інших нормативно-правових актів.

Співробітники Інституту ведуть активну публікаційну діяльність – результати їх роботи відбиваються у монографіях, науково-практичних посібниках, коментарях, наукових статтях, пам’ятках для населення та ін. В установі видається фаховий збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», що включений до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України та індексується у наукометричній базі «Copernicus» (Республіка Польща).

Інститут є постійним організатором конференцій, семінарів, «круглих столів», інших наукових заходів як всеукраїнського, так і міжнародного масштабу. Колектив підтримує творчі контакти із закладами вищої освіти,  науковими установами та провідними вченими України та зарубіжжя, зокрема Канади, Латвії, Литви, Монако, Німеччини, Польщі, Туреччини та ін.

Починаючи з 1999-го р. в установі функціонує аспірантура, а з 2011 р. – докторантура за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право; кримінологія; кримінально-виконавче право. З 2012-го по 2021-й роки в Інституті працювала спеціалізована вчена рада К 64.502.01 із захисту кандидатських дисертацій. З 2017-го р. реалізується освітньо-наукова програма з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право», яка у 2021 р. здобула акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

За підсумками проведення державної атестації у 2020-му році Інститут увійшов до І (найвищої) класифікаційної групи та був визнаний установою-лідером, що має високий рівень ефективності та визнання в Україні та світі, демонструє високий науковий потенціал та ефективно його використовує для подальшого розвитку, інтегрована у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.


Стенд, присвячений 90-річчю від дня народження академіка В.В. Сташиса

Стенд, присвячений 90-річчю від дня народження академіка
В.В. Сташиса