Новости – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Підписано Меморандум про співробітництво з Донецьким юридичним інститутом МВС України

          Днями підписано Меморандум про співробітництво між Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України та Донецьким юридичним інститутом МВС України. Керівники установ Владислава Батиргареєва та Сергій Вітвіцький уклали Меморандум для підтримки та розширення сталих довготривалих взаємовідносин з метою більш ефективного використання спільних можливостей для підготовки фахівців вищої кваліфікації. Підписання двосторонніх домовленостей відбулося дистанційно, але підписантами заплановано при першій нагоді організувати особисту робочу зустріч.

         Слід звернути увагу, що тісна співпраця із Донецьким юридичним інститутом МВС України почалася задовго до укладення Меморандуму. У жовтні 2020 року до структури Інституту включено Науково-дослідну лабораторію публічної безпеки громад, яка була створена 10 липня 2020 р. у Донецькому юридичному інституті МВС України.

Науково-дослідна лабораторія публічної безпеки громад – науковий підрозділ подвійного підпорядкування, організаційне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності якого  здійснює Донецький юридичний інститут МВС України, а науково-методичне забезпечення – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Нещодавно науковці Лабораторії на виконання поставлених планових завдань видали науковий нарис на тему «Захист прав і законних інтересів держави від порушень, що вчиняються суб’єктами господарювання державного сектору економіки» (2021).

Ознайомитися із вказаним виданням и колективною монографією науковців Донецького юридичного інституту МВС України «Кримінологічні засади запобігання вуличній злочинності» (2021) можна в бібліотеці нашого Інституту.

Відбулася зустріч директора Інституту Владислави Батиргареєвої з ректором НЮУ імені Ярослава Мудрого Анатолієм Гетьманом щодо обговорення освітньої програми

Інститут пов’язаний науковими, кадровими, освітніми та творчими зв’язками з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Так, Університет бере участь у реалізації освітньо-наукової програми Інституту , забезпечуючи такі освітні компоненти, як  філософія, іноземна мова, педагогічна практика. Окрім того, аспірантам Інституту надається можливість користування бібліотекою, гуртожитком, медичним пунктом, спортзалом Університету та ін. Для укріплення таких відносин між установами укладено договори про співпрацю (про створення спільного науково-освітнього центру, про наукове співробітництво у галузі підготовки фахівців вищої освіти, про надання освітніх послуг, про надання послуг з користування гуртожитком та медичним пунктом).

Для обговорення якості реалізації освітньо-наукової програми Інституту директор Владислава Батиргареєва зустрілася з ректором Університету, доктором юридичних наук, професором, академіком Національної академії правових наук України Анатолієм Гетьманом.

Ректор відзначив низку сильних сторін програми. Її реалізація переплетена з дослідженнями актуальних питань боротьби зі злочинністю, які проводяться в Інституті. Окрім того, до викладання залучені авторитетні вчені, які мають свої наукові школи. Також було відмічено позитивні тенденції в розвитку програми: налагоджену систему внутрішнього забезпечення її якості та зворотного зв’язку з аспірантами, креативність Інститутської команди в організації освітнього процесу, значну її активність у популяризації академічної доброчесності,  поступове введення нестандартних підходів у викладанні, здатніть задовольнити наукові інтереси здобувачів через  представлення дисциплін кримінально-правового циклу у вибірковій компоненті програми. Примітним є прагнення освітянської спільноти Інституту до самовдосконалення в реалізації Програми. Важливим кроком у цьому напрямі стало введення до Стратегії розвитку Інституту на 2021-2025 роки розділу, присвяченого розвитку освітньої діяльності.

Анатолій Гетьман підкреслив, що висока якість підготовки докторів філософії в Інституті зумовлює зацікавленість  Університету у працевлаштуванні таких кадрів. Випускники освітньо-наукової програми Інституту працюють в Університеті на кафедрах кримінального права № 1, кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, а також кафедрі кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту.

У підсумку було наголошено на важливості продовження та розширення співпраці між Інститутом та Університетом щодо підготовки докторів філософії.

 

 

Освітянські студії з Катериною Новіковою: про стажування у провідному виші Польщі стипендіатки програми імені Лейна Кіркланда 

 

Проведення освітянських студій для обміну досвідом із реалізації освітніх програм стало традицією Інститутської спільноти. Цього разу спікером заходу виступила кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту Катерина Новікова, яка проходить  стажування на кафедрі кримінального права Ягеллонського університету у м. Кракові в рамках польської стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда.

Катерина поділилася, як пройшла відбір до програми, як потрібно писати мотивувальний лист, наскільки складним є навчання іноземною мовою. Також вона розповіла про студентоцентризм та розвинену практику позааудиторного неформального спілкування в академічній спільноті польського університету. Окрему увагу Катерина приділила особливостям публікацій наукових статей за кордоном.

До заходу долучилися дирекція Інституту, аспіранти, наукові працівники, а також представники Одеського державного університету внутрішніх справ: професор університету, стейкхолдер освітньо-наукової програми Інституту Андрій Бабенко  та  завідувач докторантури та аспірантури Ірина Теслюк.

Після проведення заходу відбулося засідання аспірантського самовряування Інституту, яке провів Голова Сенату аспірантів Артур Бабич. На засіданні було обрано засупника голови Сенату – Марину Кисельову та секретаря Сенату – Євгенію Полях

Дарина Євтєєва

В Інституті відбувся челендж бінарних занять

Бінарні лекції та семінари, що передбачають участь двох викладачів, є вельми корисними для здобувачів,  адже вони вчаться вести наукову дискусію,  підходити до аналізу явищ із різних боків, а також дізнаються про вирішення спірних теоретичних питань на практиці. З другого боку, бінарні заняття  збільшують імовірність несподіванок та вимагають від викладача здібностей до імпровізації через фактор другого спікера, який є настільки ж фаховим у розглядуваних питаннях, що й основний викладач. Тому такий формат завжди є певним викликом  для кожного педагога й поштовхом до його подальшого професійного зростання. 

В Інституті  у відповідь на побажання аспірантів збільшити кількість зустрічей із фахівцями з практичним досвідом було організовано березневий челендж (challenge – виклик, змагання, задача) бінарних занять. Фахівці установи проводили лекції та  семінари спільно з провідними  науковцями та практиками за різними дисцпилінами.

К.ю.н., доцент, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Інна Христич обговорила особливості обліку кримінальних правопорушень в Україні  з Лесею Колодій – заступницею начальника управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи – начальницею відділу організаційного забезпечення Єдиного реєстру Офісу Генерального прокурора  (дисципліна – “Теорія правової статистики”).

К.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу кримінологічних досліджень Максим Колодяжний у рамках дисципліни “Основи сучасної кримінології” провів лекцію спільно з к.ю.н. Артемом Бугайцем – керівником з питань банківської безпеки Департаменту безпеки Національного банку України  з проблем злочинності проти власності та її запобігання.

К.ю.н., старший дослідник, заступник директора з наукової роботи  Дарина Євтєєва дискутувала з питань  напрямів реформування юридичної науки в Україні та обмінювалася думками з приводу кар’єри сучасного науковця з Андрієм Лапкіним – к.ю.н., доцентом, доцентом кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  (дисципліна –  “Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку”).

Д.ю.н., професор, академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту Вячеслав Борисов спільно з випускником Інституту, к.ю.н., прокурором Київської місцевої прокуратури Вячеславом Олійниченком висвітлювали проблеми застосування кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення проти власності на лекції з предмета “Доктринальні засади кримінально-правового регулювання”.

Взяли участь у бінарних заняттях і стейкхолдери освітньо-наукової програми Інституту з підготовки докторів філософії. Зокрема, на лекції з основ науково-дослідної діяльності д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського університету внутрішніх справ Андрій Бабенко долучився до обговорення науково-дослідницької діяльності як соціального феномена, її сутності та значення для суспільного прогресу з  д.ю.н., професором, директором Інституту Владиславою Батиргареєвою, а Ірина Гловюк – д.ю.н., професор, головний науковий співробітник Львівського дердавного університету внутрішніх справ, адвокат, науковий радник адвокатського об’єднання «Баррістерс», член науково-консультативної ради при Верховному Суді, спільно з Галиною Авдєєвою – к.ю.н., старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником лабораторії Інституту “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю” полемізували з приводу сучасної юридичної освіти та практики  у рамках предмета “Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку“.

Проведений челендж бінарних занять було визнано Інститутською науковою спільнотою успішним. Передбачається, що такий формат стане новою традицією в освітньому процесі.

 

Дарина Євтєєва

Вітаємо колег із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук!

Першого квітня 2021 року старший наукових співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, к.ю.н., доцент Сергій Подкопаєв успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 («Судоустрій; прокуратура та адвокатура») на тему “Теоретико-правові засади модернізації прокуратури в Україні“.

Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий консультант докторанта – д.ю.н., професор Москвич Лідія Миколаївна, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Офіційні опоненти:

  • д.ю.н., професор Бакаянова Нана Мезенівна, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, Заслужений юрист України;
  • д.ю.н., професор Руденко Микола Васильович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, професор кафедри конституційного права, Заслужений юрист України;
  • д.ю.н., професор Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права.

Колектив Інституту пишається науковими досягненнями своїх колег та вітає шановного Сергія Васильовича з успішним захистом докторської дисертації! 

Підсумки візиту стейкхолдера освітньо-наукової програми Світлани Шаренко до Інституту

Цього тижня представники наукової спільноти Інституту  зустрічалися зі стейкхолдером освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії, головою Київського районного суду м. Харкова, кандидатом юридичних наук, доцентом Світланою Шаренко.

На зустрічі обговорювалися питання вдосконалення освітньої програми Інституту. У своїй рецензії, наданій перед поточним навчальним роком, Світлана Шаренко, у цілому позитивно оцінивши якість освтіньо-наукової прогроами Інституту,  разом із тим наголосила на необхідності посилити зворотний зв’язок із аспірантами, з’ясовувати їх задоволеність послугами, що надаються, враховувати їх побажання шляхом проведення серед них опитування та активізувати діалог між викладачами й науковими керівниками та аспірантами.

На врахування такого зауваження Інститутом було проведене анонімне опитування, що дало змогу виявити задоволеність якістю освітніх послуг абсолютною більшістю аспірантів. Результати опитування були обговорені на лютневому засіданні Вченої Ради Інституту, яка рекомендувала Раді з якості освіти та освітньої діяльності  розглянути пропозиції аспірантів щодо вдосконалення програми  на предмет можливого врахування. Окрім того, за цей час було проведено низку бінарних лекцій, майстер-класів, онлайн-кав з адвокатами, інших заходів із застосуванням онлайн-сервісів, що сприяло активізації діалогу між викладачами й науковими керівниками та аспірантами.

У підсумку Світлана Шаренко відмітила покращення якості в зазначеному аспекті реалізації програми.

 

Привітання з Днем народження Коноваловій Віолетті Омелянівні!

Сьогодні, 30 березня, юридична спільнота вітає з Днем народження докторку юридичних наук, професорку, академіка Національної академії правових наук України, Заслужену діячку науки і техніки України Віолетту Омелянівну Коновалову!

Віолета Омелянівна одна із найвідоміших в Україні та за її межами фахівець у галузі криміналістики та юридичної психології. Її наукова спадщина знайшла своє відображення у чисельних наукових виданнях, які представляють не лише великий теоретичний і практичний інтерес, а й виховують нові покоління науковців-криміналістів.

Як талановитому вченому їй притаманна глибина наукових інтересів, сміливість міркувань, як людині – доброзичливість по відношенню до колег, цілеспрямованість, відданість справі, висока вимогливість до себе та оптимізм.

Колектив Інституту вітає шановну Віолету Омелянівну та бажає міцного здоров’я, довголіття, життєвої енергії, тепла родинного вогнища та всіляких гараздів у житті!

Загальні збори Національної академії правових наук України

Двадцять шостого березня 2021 року у приміщенні Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого проведені чергові Загальні збори Національної академії правових наук України. У роботі засідання взяли участь керівництво академії, дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, делегати науково-дослідних установ НАПрН України. Інститут представляли 12 наукових працівників Інституту, делеговані зборами трудового колективу.

Із вітальними словами виступив перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який оголосив учасникам загальних зборів привітання від Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Привітання шановному зібранню висловив й голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

На порядок денний Загальних зборів виносилися важливі організаційно-кадрові питання щодо поточної діяльності Академії та питання, що стосуються подальшої роботи цього наукового центру. Головною подією зібрання стали вибори президента, першого віце-президента та головного ученого секретаря Національної академії правових наук України. За результатами таємного голосування президентом НАПрН України обрано академіка НАПрН України О. В. Петришина, першим віце-президентом НАПрН України – академіка НАПрН України В. А. Журавля; головним ученим секретарем НАПрН України – члена-кореспондента НАПрН України Є. А. Гетьмана.

Також під час зборів заслухано та затверджено звіт про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2020 році; підтримано внесення змін до Статуту Національної академії правових наук України; затверджено Стратегію розвитку Національної академії правових наук України на 2021-2021 роки, а також затверджені директори НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (О. Ф. Дорошенко) та Київського регіонального центру НАПрН України (О. О. Кот).

Колектив Інституту висловлює щирі вітання поважному новообраному керівництву Національної академії правових наук України та запевняє про цілковиту підтримку й подальшу плідну роботу!

Так само дирекція Інституту вітає нових директорів Інститутів та запрошує до створення нових наукових проєктів та іншої співпраці у межах спільних наукових інтересів!

 

Аспіранти НДІ ВПЗ поглибили знання із обліку кримінальних правопорушень на бінарному занятті з представником Офісу Генерального прокурора

У межах виконання навчального плану Інституту аспіранти першого року навчання вивчають дисципліну “Теорія правової статистики”. Головною метою курсу є формування знань про кількісну сторону правових явищ, а також навичок щодо обчислення та використання показників, що характеризують стан правопорядку, формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан правової статистики в Україні та світі.

За нагоди для підвищення якості знань аспірантів до викладання дисципліни залучаються практичні працівники та стейкхолдери. У такому випадку заняття проводяться у бінарному форматі.

Одним із таких занять стала бінарна лекція викладача дисципліни к.е.н. Інни Олександрівни Христич та заступниці начальника управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи – начальниці відділу організаційного забезпечення Єдиного реєстру Офісу Генерального прокурора Лесі Іванівни Колодій.

Лекція була присвячена темі “Особливості обліку кримінальних правопорушень”. Головними питаннями, які розглянули під час заняття, стали особливості ЄРДР, суб’єкти та межі доступу до ЄРДР, його мету і завдання, базу нормативного регулювання та ін. Під час лекції відбулося жваве обговорення деяких особливостей ЄРДР та роботи зі статистичними даними Офісу Генерального прокурора.

 

Принагідно висловлюємо подяку Лесі Іванівні за участь у бінарному занятті, сподіваємося на подальшу співпрацю та взаєморозуміння!

 

к.ю.н. Аліна Калініна

 

 

Участь науковців Інституту в Research Week 2021 (RW2021)

Із 22 до 26 березня в столиці Латвії проходив міжнародний міждисциплінарний захід Тиждень науки Ризького університету імені Страдиня  (RSU). Тиждень науки відбувається раз на два роки і є чи не головною подією у латвійській науці. Цього року він проходив онлайн, а тому долучитися до участі мали можливість всі учасники без обмежень.

Науковці та аспіранти Інституту вже другий раз долучаються до цього свята науки. Цього року 25 березня директор Інституту Владислава Батиргареєва, в.о. вченого секретаря Сабріє Шрамко та науковий співробітник Аліна Калініна виступили із доповідями на 2nd International Interdisciplinary Conference «PLACES». Темою обговорення на цій конференції стали проблеми громадського здоров’я, пов’язані із поточною епідемічною ситуацією. Доповідачки у своїх виступах презентували результати дослідження у рамках грантового проєкту від Національного фонду досліджень України «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні» (№ 2020.01/0155).

Двадцять шостого березня на 8th International Multidisciplinary Research Conference «Society. Health. Welfare.» із доповіддю на тему «The level of the legal culture of road users as an indicator of a traffic safety» виступила науковий співробітник Аліна Калініна.