Статут – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Статут

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА» (далі – Громадська організація) є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка на добровільних засадах об’єднує науковців у сфері кримінального права, фахівців суміжних галузей знань, практичних працівників, громадських і державних діячів із метою співпраці та координації зусиль для досягнення мети, визначеної цим Статутом. 
1.2. Громадська організація створена і діє у відповідності до законодавства України.
1.3. Громадська організація створена і діє на добровільній основі, з дотриманням принципів законності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівноправності членів, єдності їх інтересів, відсутності майнового інтересу  членів, виборності, прозорості, відкритості, підзвітності органів управління та публічності.
1.4. Громадська організація є об’єднанням громадян із всеукраїнським статусом, що поширює свою діяльність на територію України.
1.5. Повне найменування Громадської організації:
– українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА»;
– російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА»;
– англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION “UKRAINIAN CRIMINAL LAW ASSOCIATION”;
1.6. Скорочене найменування Громадської організації: 
– українською мовою – ГО «ВАКП»;
– російською мовою – ОО «ВАУП»;
– англійською мовою – PО “UCLA”. 
1.7. Місцезнаходження Громадської організації: Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70, кімн. 11.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Громадської організації є сприяння розвитку науки кримінального права, обмін науковим досвідом між членами Громадської організації, координація, допомога і сприяння у науковій діяльності спеціалістів у сфері кримінального права, співробітництво з громадськими та державними діячами, а також міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії злочинності, задоволення та захист законних інтересів своїх членів.
2.2. На виконання зазначеної мети Громадська організація ставить перед собою такі завдання:
2.2.1. об’єднання з метою обміну професійним досвідом науковців та осіб, які здійснюють дослідження в галузі кримінального права та суміжних галузях знань;
2.2.2. сприяння розвитку кримінально-правової науки, підвищення її ролі та значення в Україні;
2.2.3. розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України в частині запобігання та боротьби зі злочинністю, зокрема, транснаціональною, корупційною, організованою, рецидивною, наркотичною та іншими видами злочинності;
2.2.4. здійснення порівняльного аналізу кримінального права іноземних країн, узагальнення світового досвіду у практичній та теоретичній сферах діяльності в галузі кримінального права, у т. ч. міжнародного кримінального права з метою використання існуючого позитивного досвіду та гармонізації національного законодавства;
2.2.5. створення умов для найбільш сприятливої комунікації між членами Громадської організації, а також представниками міжнародних громадських організацій, вищими навчальними закладами та науковими установами Європи та світу з метою розвитку наукових зв’язків, обміну інформацією та професійним досвідом;
2.2.6. сприяння підвищенню кваліфікації науковців-членів Громадської організації;
2.2.7. сприяння розвитку освіти у сфері кримінального права;
2.2.8. інформування населення, засобів масової інформації про проблеми запобігання та боротьби зі злочинністю, зокрема, транснаціональною, корупційною, організованою, рецидивною, наркотичною та іншими видами злочинності;
2.2.9. захист прав та інтересів членів Громадської організації;
2.2.10. співпраця з представниками інших громадських організацій, органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими та державними діячами з метою використання цих пропозицій у процесі законотворчості;
2.2.11. проведення наукових експертиз та інших досліджень у сфері кримінального права з наданням відповідних висновків;
2.2.12. підготовка рекомендацій, висновків, доповідей, аналітичних звітів, експрес-аналізів, консультацій фізичним та юридичним особам, органам державної влади та місцевого самоврядування;
2.2.13. виконання інших завдань, спрямованих на реалізацію мети діяльності Громадської організації, що не суперечать чинному законодавству України про діяльність об’єднань громадян. 
2.3. Для виконання вищевказаних завдань Громадська організація здійснює в  порядку, передбаченому законодавством, такі види діяльності:
2.3.1. участь у підготовці та реалізації державних та громадських програм розвитку кримінального права;
2.3.2. організація та проведення теоретичних і прикладних досліджень з питань кримінальної відповідальності за посягання на конституційний устрій України, національну безпеку, права та свободи людини і громадянина, власність, довкілля, суспільні відносини у сфері господарської та службової діяльності, громадську безпеку та порядок, правосуддя й інші сфери соціального життя;
2.3.3. організація та (або) фінансування наукових, освітніх і організаційних заходів відповідно до статутної мети;
2.3.4. проведення в установленому законом порядку самостійно або з органами державної влади та (або) місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності або громадськими організаціями конгресів, з’їздів, форумів, симпозіумів, конференцій, семінарів, конкурсів, лекцій, тренінгів, курсів тощо з метою обговорення наукових, освітніх, практичних і організаційних питань, а також участь у відповідних заходах, що проводяться іншими громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, науковими установами в Україні та за кордоном;
2.3.5. діяльність, що пов’язана із розробкою, створення та утримання власного офіційного сайту (інтернет-портал) Громадської організації;
2.3.6. видавнича діяльність шляхом створення видавництва, а також сприяння у виданні наукових праць у сфері кримінального права;
2.3.7. редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність щодо випуску періодичних та інших видань, що спрямовані на досягнення статутної мети і популяризують діяльність Громадської організації;
2.3.8. заснування друкованих та електронних засобів масової інформації;
2.3.9. розповсюдження друкованих видань, поліграфічної та іншої продукції;
2.3.10. участь у розробці програм, навчальних курсів із кримінально-правових дисциплін, посібників та підручників для навчальних закладів різного типу, організації їх методичного забезпечення, сприяння організації та проведенню перепідготовки кадрів викладачів кримінально-правових дисциплін;
2.3.11. розробка та реалізація програм обміну досвіду та стажування юристів;
2.3.12. заснування та надання премій, стипендій, грантів та інших форм стимулювання і підтримки творчої ініціативи, спрямованої на досягнення мети діяльності Громадської організації;
2.3.13. встановлення власних почесних звань, нагород та інших відзнак, якими нагороджуються особи, що внесли свій вклад у розвиток кримінального права;
2.3.14. проведення наукових експертиз та надання експертних висновків із кримінально-правових проблем;
2.3.15. організація та проведення громадських експертиз проектів законів, програм, рішень та інших нормативних й індивідуальних актів;
2.3.16. вивчення ефективності дії правових актів і внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування шляхом розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів, підготовки і внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства;
2.3.17. надання консультаційної допомоги органам державної влади та (або) місцевого самоврядування, суб’єктам підприємницької діяльності, громадським організаціям та фізичним особам із питань кримінального права;
2.3.18. поширення правових знань серед населення, кримінально-правове просвітництво;
2.3.19. взаємодія з національними та іноземними громадськими організаціями, міжнародними неурядовими та іншими організаціями;
2.3.20. надання членам громадської організації та іншим особам методичної та інформаційної допомоги;
2.3.21. представництво та захист прав і законних інтересів Громадської організації, її членів у судах, в органах державної влади та (або) місцевого самоврядування, перед об’єднаннями громадян, іншими юридичними та фізичними особами;
2.3.22. пошук коштів, у тому числі грантів, благодійних та цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійними організаціями і громадянами для здійснення діяльності, що передбачена цим Статутом;
2.3.23. збір, опрацювання, збереження та надання членам Громадської організації інформації, необхідної їм для здійснення статутної діяльності;
2.3.24. надання членам Громадської організації будь-яких послуг, а також виконання для них будь-яких робіт, необхідних їм для здійснення Статутної діяльності;
2.3.25. здійснення заходів щодо створення спілок і асоціацій громадських об’єднань;
2.3.26. створення юридичних осіб у порядку, передбаченому чинним законодавством України, для виконання статутних завдань Громадської організації;
2.3.27. координація діяльності та надання практичної допомоги своїм відокремленим підрозділам;
2.3.28. інша не заборонена законодавством діяльність, що відповідає статутній меті Громадської організації.

3. ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Для досягнення поставленої мети та виконання передбачених у Статуті завдань Громадська організація має право:
3.1.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;
3.1.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.1.4. одержувати від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, фізичних та юридичних осіб інформацію, що стосується діяльності Громадської організації;
3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
3.1.6. проводити мирні зібрання;
3.1.7. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права відповідно до законодавства;
3.1.8. засновувати для досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;
3.1.9. створювати власне видавництво;
3.1.10. створювати офіційний веб-сайт (інтернет-портал) Громадської організації;
3.1.11. поширювати інформацію про діяльність Громадської організації, її плани, пропагувати ідеї та цілі Громадської організації; 
3.1.12. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
3.1.13. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Громадської організації;
3.1.14. бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону особисто або через створену юридичну особу (товариство, підприємство);
3.1.15. створювати відокремлені підрозділи Громадської організації;
3.1.16. брати участь у спілках та інших об’єднаннях (як національних, так і міжнародних), що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Громадської організації;
3.1.17. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних і громадських органах, перед будь-якими третіми особами;
3.1.18. надавати організаційну та матеріальну допомогу іншим об’єднанням громадян у процесі їх створення та діяльності, а також отримувати таку допомогу;
3.1.19. брати участь у національних та міжнародних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах тощо) та відряджати своїх членів на ці заходи;
3.1.20. вносити пропозиції до органів влади та управління; 
3.1.21. організовувати, здійснювати та фінансувати наукові дослідження;
3.1.22. відкривати рахунки в установах банків;
3.1.23. мати у власності майно відповідно до чинного законодавства України;
3.1.24. здійснювати інші права, не заборонені законом.
3.2. Відповідно до чинного законодавства Громадська організація зобов’язана:
3.2.1. дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери дії Громадської організації;
3.2.2. забезпечити виконання своїх статутних завдань;
3.2.3. забезпечити вільний доступ до своїх звітів, інформації про склад керівництва, відомостей про джерела фінансування та витрати у порядку, визначеному чинним законодавством України;
3.2.4. інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. МАЙНО

4.1. Громадська організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку, має самостійний баланс, відокремлене майно, виступає від свого імені в правовідносинах, може набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем i відповідачем в суді.
4.2. Громадська організація може мати власну символіку, рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням. Символіка Громадської організації затверджується Загальними зборами Громадської організації та реєструється в установленому законодавством порядку.
4.3. У власності Громадської організації можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. У власності Громадської організації можуть також знаходитись засоби масової інформації, створені чи придбані за рахунок коштів Громадської організації у відповідності до мети та завдань Громадської організації, передбачених Статутом.
4.4. Майно Громадської організації складається з:
4.4.1. членських та організаційних внесків;
4.4.2. майна та коштів, переданих засновниками, членами, державою або іншими особами;
4.4.3. майна, придбаного за рахунок власних коштів;
4.4.4. пожертв фізичних та юридичних осіб;
4.4.5. грантів державних органів, міжнародних чи інших організацій, установ, фондів;
4.4.6. іншого майна, набутого Громадською організацією у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.5. Громадська організація відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке згідно із законодавством України може бути звернене стягнення. Члени Громадської організації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Громадської організації. Заборонено розподіл коштів, іншого майна Громадської організації, отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Вони можуть бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення Громадської організації.
4.6. Громадська організація має право у порядку, встановленому чинним законодавством України, створювати на території України відокремлені підрозділи, діяльність яких відповідає статутним завданням Громадської організації. Відокремлені підрозділи громадської організації не є юридичними особами та діють на підставі Положення, затвердженого у порядку, встановленому цим Статутом.
4.7. Розпорядження майном Громадської організації здійснюється в порядку, передбаченому цим Статутом.
4.8. Громадська організація не переслідує мети вилучення прибутку від будь-якої своєї діяльності, доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Громадської організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
4.9. У Громадській організації відповідно можуть утворюватися цільові фонди, призначені для здійснення заходів, що складають предмет діяльності Громадської організації.

5. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЙОГО ЧЛЕНІВ

5.1. У громадській організації установлюється індивідуальне та почесне членство.
5.1.1. Індивідуальними членами Громадської організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років.
5.2. Почесними членами Громадської організації можуть бути відомі представники науки, освіти, бізнесу, відомі громадські діячі, а також особи, які  зробили значний вклад у досягнення мети діяльності Громадської організації;
5.3. Прийом у члени Громадської організації здійснюється на підставі відповідної письмової заяви за рішенням Президії Громадської організації. Заява може бути заповнена за місцезнаходженням Громадської організації або надіслана поштою, в тому числі і в електронному вигляді;
5.4. Члени Громадської організації сплачують вступний та членські внески у розмірі, затвердженому Президією Громадської організації на відповідний рік.
5.5. Факт членства в Громадській організації фіксується в Реєстрі членів Громадської організації, що ведеться Відповідальним секретарем Громадської організації.
5.6. Членство в Громадській організації може бути припинено у разі:
– добровільного виходу члена на підставі відповідної заяви про вихід;
– виключення члена з Громадської організації у разі: несплати членських внесків протягом трьох місяців поспіль або вчинення дій, які перешкоджають чи суперечать статутній діяльності Громадської організації.
Рішення про виключення члена з Громадської організації приймається простою більшістю голосів членів Президії.
5.7. Член Громадської організації має право у будь-який час вийти з неї, письмово попередивши про це Голову Громадської організації. При цьому сума вступного внеску та членських внесків такому члену не повертаються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Громадської організації мають право:
– брати участь у діяльності Громадської організації та її заходах;
– вносити пропозиції в органи Громадської організації з питань, які пов’язані з її діяльністю;
– звертатися із запитами до органів управління Громадської організації щодо інформації про діяльність Громадської організації, її плани та результати її діяльності за поточний рік;
– вийти в будь-який момент зі складу членів Громадської організації, попередньо повідомивши про це Голову Громадської організації у порядок, передбачений Статутом;
– обирати і бути обраними до органів управління Громадської організації, її відокремлених підрозділів;
– користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом.
6.2. Члени Громадської організації зобов’язані:
– дотримуватися положень цього Статуту;
– брати безпосередню участь у діяльності Громадської організації у формах, передбачених цим Статутом та рішеннями статутних органів Громадської організації;
– пропагувати цілі діяльності Громадської організації;
– своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські та вступні внески, розмір яких установлюється Президією Громадської організації;
– виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та цим Статутом.

7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДIЯЛЬНОСТI СТАТУТНИХ ОРГАНIВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

7.1. Для забезпечення діяльності Громадської організації створюються такі органи управління:
– Загальні збори Громадської організації – вищий орган управління;
– Президія Громадської організації – постійно діючий орган управління; 
– Голова Громадської організації – Вища посадова особа Громадської організації. Голова Громадської організації за посадою очолює Президію Громадської організації;
– Заступник голови Громадської організації та Відповідальний секретар Громадської організації – представники постійно діючого органу управління.
– Відокремлені підрозділи Громадської організації – структурні частини Громадської організації.
– Ревізійна комісія Громадської організації – контролюючий орган.
7.2. Порядок утворення та діяльності статутних органів регулюється чинним законодавством України та положеннями цього Статуту.
7.3. За рішенням Загальних зборів можуть утворюватися інші дорадчі, допоміжні, тимчасові та постійні органи. Положення про такі органи затверджуються Президією Громадської організації за поданням Голови.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Вищим органом управління Громадської організації є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік Головою Громадської організації. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Ревізійною комісією або Президією Громадської організації, або на письмову вимогу не менше, ніж 1/2 членів більшості відокремлених підрозділів Громадської організації. Дату та місце проведення чергового засідання Громадської організації визначає Президія Громадської організації або Голова Громадської організації.
8.2. Дата та місце проведення позачергових Загальних зборів мають бути призначені не пізніше, ніж через 30 днів після надходження відповідної письмової вимоги до Голови Громадської організації та прийняття відповідного рішення Президією Громадської організації. У цьому рішенні також зазначається форма проведення Загальних Зборів Громадської організації – з правом голосу на засіданні Загальних Зборів усіх членів Громадської організації або делегатів відокремлених підрозділів.
8.3. Рішення на засіданні Загальних зборів приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. Рішення про внесення змін до статуту Громадської організації та про її припинення приймається 3/4 голосів членів на Загальних зборах, зареєстрованих для участі в засіданні Загальних зборів. Будь-який член Громадської організації має при голосуванні один голос.
8.4. У засіданні Загальних зборів мають право брати участь всі члени Громадської організації. Засідання Загальних зборів є правомочним, якщо на них присутні 50 % від загальної кількості зареєстрованих у Громадській організації учасники членів (згідно з Реєстром членів Громадської організації). Член Громадської організації має право делегувати свої повноваження для участі в засіданні і право голосу на Загальних зборах третій особі із числа членів Громадської організації (представнику) шляхом видачі відповідної довіреності, посвідченої в установленому закону порядку (для індивідуальних та почесних членів), або рішенням Зборів відокремленого підрозділу, викладеним у протокольній формі. Представник члена Громадської організації може бути постійним або призначеним на певний строк. Член Громадської організації вправі будь-коли замінити або відкликати свого представника.
8.5. Засідання Загальних зборів також може бути проведено у формі запрошення до участі делегатів. Делегат – це член Громадської організації, делегований Зборами відокремленого підрозділу для участі в Загальних зборах із правом голосу на Загальних Зборах при прийнятті рішень. Норма представництва – один делегат представляє п’ять членів Громадської організації, які входять до відповідного відокремленого підрозділу. Члени Президії Громадської організації та Ревізійної комісії беруть участь у Загальних зборах за посадою та мають право голосу на рівні із делегатами. Члени Громадської організації, які не є делегатами мають право бути присутніми та брати участь у Загальних Зборах, однак не мають права голосу. Засідання Загальних Зборів, в якому беруть участь делегати, є правомочним, якщо на ньому присутні 50 % від загальної кількості зареєстрованих для участі в Загальних Зборах членів Громадській організації, які є делегатами або мають право голосу на рівні з ними за посадою в Громадській організації.
8.6. До виключної компетенції Загальних зборів Громадської організації належить:
– затвердження Статуту Громадської організації, змін до нього; 
– затвердження програм діяльності Громадської організації за поданням Голови Громадської організації;
– визначення основних напрямів діяльності i затвердження планів роботи Громадської організації на поточний рік;
– розпорядження майном Громадської організації та визначення пріоритетних напрямів використання фінансових коштів та майна Громадської організації відповідно до затверджених програм;
– затвердження звіту Президії Громадської організації про результати роботи Громадської організації та виконання її програм та завдань за минулий рік, та щорічного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Громадської організації;
– обрання та звільнення Голови Громадської організації, його Заступника, Відповідального секретаря Громадської організації;
– обрання та відкликання Ревізійної комісії Громадської організації або її окремих членів;
– прийняття рішення про створення установ, підприємств Громадської організації, затвердження їх статутів та положень про них;
– прийняття рішення про саморозпуск та реорганізацію Громадської організації.
– заслуховування та затвердження звіту Голови та Відповідального секретаря Громадської організації про результати діяльності Громадської організації за звітній період.

9. ПРЕЗИДІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Президія є постійно діючим органом управління, завданням якого є узгодження дій Голови Громадської організації, інших посадових осіб Громадської організації, відокремлених підрозділів, а також контроль за дотриманням статутних цілей та завдань Громадської організації. 
9.2. Президія Громадської організації утворюється у кількості 12 осіб, кандидатури яких затверджуються Загальними зборами Громадської організації за поданням Голови Громадської організації або шляхом самовисування строком на 5 років. 
9.3. За посадами членами Президії є Голова Громадської організації, який відповідно очолює Президію Громадської організації; Заступник голови Громадської організації; Відповідальний секретар, який одночасно є Секретарем Президії Громадської організації.
9.4. Президія Громадської організації є правомочною за наявністю на засіданні більшості її членів. Засідання Президії Громадської організації проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Право скликати засідання Президії належить Голові Президії Громадської організації або більшості членів Президії Громадської організації. Рішення на засіданні приймається більшістю голосів присутніх членів Президії Громадської організації. Рішення про внесення змін до Статуту Громадської організації, відчуження майна Громадської організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Громадської організації, та про припинення Громадської організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.
9.5. Президія Громадської організації: 
9.5.1. приймає осіб у члени Громадської організації у порядку, передбаченому цим Статутом;
9.5.2. приймає рішення про вихід/виключення осіб зі складу членів Громадської організації з підстав та в порядку, передбачених цим Статутом;
9.5.3. затверджує локальні нормативно-правові акти Громадської організації, інші внутрішні документи, необхідні для ефективної діяльності та досягнення цілей Громадської організації;
9.5.4. розробляє пропозиції щодо питання про участь Громадської організації у міжнародній громадській діяльності;
9.5.5. оголошує конкурси, встановлює почесні відзнаки, гранти та винагороди Громадської організації;
9.5.6. приймає рішення про надання ідейної, організаційної та матеріальної  підтримки іншим об’єднанням громадян, надання допомоги в їх створенні у межах коштів, передбачених на ці цілі програмами Громадської організації;
9.5.7. затверджує штатний розклад працівників Громадської організації, визначає форми та розміри оплати праці працівників;
9.5.8. затверджує річний звіт про результати діяльності Громадської організації;
9.5.9. затверджує Положення про відокремлені підрозділи Громадської організації, змін та доповнень до нього;
9.5.10. приймає рішення щодо випуску у світ друкованих та електронних періодичних видань.
9.6. Право розпорядження коштами може бути надано Президії Громадської організації за рішенням Загальних зборів (Установчих зборів).
9.7. Членами Президії не мають права бути особи, які є членами Ревізійної комісії.

10. ГОЛОВА, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Голова Громадської організації є Вищою посадовою особою Громадської організації, який обирається на Загальних зборах з числа членів Громадської організації строком на 5 років, та здійснює керівництво поточною діяльністю Громадської організації. Голова Громадської організації за посадою очолює Президію Громадської організації.
10.2. Голова Громадської організації має право без довіреності діяти від імені Громадської організації, в тому числі представляти її інтереси, вчиняти правочини від імені Громадської організації, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Громадської організації.
10.3. Висунення кандидатури Голови Громадської організації може здійснюватись будь-яким членом Громадської організації шляхом пропонування до обрання на цю посаду одного із членів Громадської організації або шляхом самовисування як безпосередньо на Загальних зборах, так і шляхом пропонування кандидатури до розгляду Президії Громадської організації. Президія Громадської організації має право висувати кандидатуру на посаду Голови Громадської організації з урахуванням побажань членів Громадської організації та відокремлених підрозділів. Кандидатура на посаду Голови Громадської організації після цього виноситься на обговорення Громадської організації, які присутні на засіданні Загальних зборів. Після закінчення обговорення відбувається голосування за кандидатури на посаду Голови Громадської організації. Голосування відбувається шляхом підняття рук або у інший спосіб, якщо рішення про це буде ухвалено більшістю присутніх членів Громадської організації. Обраним вважається кандидат, який набрав більше 50 % голосів зареєстрованих членів Громадської організації. У разі, якщо жоден із кандидатів не набрав більшості голосів зареєстрованих членів Громадської організації, має бути проведено другий тур голосування, в який виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. У другому турі обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів членів, присутніх на засіданні Загальних зборів Громадської організації. У такий же спосіб обираються за рекомендацією Голови Громадської організації його Заступник та Відповідальний секретар Громадської організації.
10.4. Голова Громадської організації:
10.4.1. представляє Громадську організацію без довіреності в органах державної влади та місцевого самоврядування, в громадських організаціях, перед юридичними та фізичними особами;
10.4.2. підписує від імені Громадської організації будь-які документи, договори тощо;
10.4.3. має право першого та/або другого підпису фінансових та інших документів;
10.4.4. виконує рішення Загальних зборів Громадської організації та Ревізійної комісії, прийняті у межах їх повноважень;
10.4.5. має право винести на обговорення Загальних зборів, Ревізійній комісії будь-яке питання;
10.4.6. подає пропозиції Загальним зборам Громадської організації щодо програм Громадської організації;
10.4.7. призначає тимчасово виконуючого обов’язки Голови відокремленого підрозділу Громадської організації у випадках, передбачених цим Статутом;
10.4.8. вирішує будь-які інші питання діяльності Громадської організації, не віднесені до виключної компетенції інших органів Громадської організації.
10.5. Голова Громадської організації звітує про діяльність Громадської організації на Загальних зборах не рідше, ніж раз на рік.
10.6. Голова Громадської організації рекомендує Загальним зборам для затвердження Заступника Голови Громадської організації. 
10.7. До компетенції Заступника Голови Громадської організації входять питання, делеговані йому наказом Голови Громадської організації у межах своєї компетенції.
10.8. Голова Громадської організації рекомендує Загальним зборам для затвердження кандидатуру Відповідального секретаря.
10.9. Відповідальний секретар:
– забезпечує планування діяльності Громадської організації;
– забезпечує підготовку порядку денного засідань Загальних зборів та Президії Громадської організації;
– забезпечує ведення протоколів засідання Загальних зборів, Президії та Ревізійної комісії, у триденний термін подає їх на підпис Голові засідання Загальних зборів та Голові Ревізійної комісії відповідно;
– забезпечує ведення діловодства;
– організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян і членів Громадської організації;
– забезпечує взаємодію та листування Громадської організації з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
– здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Громадської організації;
– веде Реєстр членів Громадської організації;
– виконує інші функції, передбачені цим Статутом;
– не рідше, ніж раз на рік, звітує про діяльність Громадської організації на Президії.
10.10. Голова Громадської організації виконує свої повноваження протягом строку, на який він був призначений і до того часу, поки не буде призначений і не приступить до виконання своїх обов’язків наступник новий Голова Громадської організації, за виключенням випадків, коли повноваження Голови припиняються достроково з причин:
а) фізичної неспроможності виконання обов’язків (смерть, визнання безвісно відсутнім, померлим, недієздатним);
б) добровільної відставки, прийнятої Загальними зборами Громадської організації;
в) за рішенням Загальних зборів Громадської організації; 
г) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.11. У випадку дострокового припинення повноважень Голови тимчасове виконання його обов’язків (до моменту призначення нового Голови) покладається на Заступника Голови Громадської організації.

11. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ

11.1. Громадська організація має право створювати Відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи можуть створюватися за територіальним принципом, за місцем проживання або місцем роботи членів Громадської організації у кількості не менше, ніж 3 особи. Відокремлені підрозділи можуть мати власну організацію та структуру (включаючи керівний склад та існування Первинних організацій в установах, підприємствах, організаціях, судах та правоохоронних органах) відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та Положення про відокремлені підрозділи Громадської організації.
11.2. Відокремлені підрозділи створюються і діють без статусу юридичної особи та легалізуються шляхом повідомлення відповідним реєстраційним органам.
11.3. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про відокремлені підрозділи Громадської організації.
11.4. Найменування відокремленого підрозділу починається зі слів “Відокремлений підрозділ” та складається з найменувань Громадської організації та адміністративно-територіальної одиниці її розташування (легалізації).
11.5. Завданнями відокремлених підрозділів є:
– сприяння реалізації мети та завдань Громадської організації на місцях;
– поширення інформації про Громадську організацію.
Із цією метою відокремлені підрозділи наділяються повноваженнями:
– брати участь у статутній діяльності Громадської організації;
– поширювати інформацію про Громадську організацію та її діяльність у засобах масової інформації, пропагувати ідеї та цілі Громадської організації;
– організовувати конгреси, конференції, семінари, зустрічі та інші заходи для реалізації мети Громадської організації за умови попереднього погодження із Головою Громадської організації дати та місця їх проведення, а також програми таких заходів;
– одержувати від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
– висувати делегатів на Загальні збори Громадської організації та до керівних органів Громадської організації.
11.6. Член Громадської організації, що входить до складу відокремленого підрозділу, має  право:
– обирати і бути обраними до виборних органів відокремленого підрозділу та Громадської організації;
– надавати відокремленому підрозділу повноваження на представництво та захист його прав та інтересів;
– брати участь у роботі Зборів відокремленого підрозділу та інших органів відокремленого підрозділу особисто або делегувати свої повноваження іншим особам згідно з чинним законодавством;
– брати участь в обговоренні всіх питань щодо діяльності відокремленого підрозділу;
– вносити пропозиції та брати участь в обговоренні пропозицій щодо діяльності відокремленого підрозділу;
– брати участь у проектах та програмах, що організовані в межах повноважень та діяльності відокремленого підрозділу;
– одержувати інформацію щодо діяльності Громадської організації та відокремленого підрозділу;
11.7. Член Громадської організації, що входить до складу відокремленого підрозділу, зобов’язаний:
– сприяти відокремленому підрозділу в досягненні мети його діяльності і вирішенні завдань, передбачених цим Статутом;
– виконувати вимоги Статуту Громадської організації;
– виконувати рішення керівних органів Громадської організації;
– сприяти розвитку і вдосконаленню діяльності відокремленого підрозділу, зміцненню його авторитету.
11.8. Особи (не менше трьох), які бажають створити відокремлений підрозділ, збираються на Установчі Збори, за результатами яких складають протокол Установчих Зборів. Відокремлені підрозділи надсилають оригінал протоколу Установчих Зборів про створення відокремленого підрозділу до Голови Громадської організації. Голова розглядає надані документи та приймає рішення про їх затвердження. Рішення про легалізацію відокремленого підрозділу приймається шляхом відповідного повідомлення протягом 5 днів із дня отримання цих документів.
11.9. Вищим органом відокремленого підрозділу є Збори відокремленого підрозділу, що скликаються Головою відокремленого підрозділу  не рідше одного разу на рік. 
11.10. Позачергові Збори відокремленого підрозділу скликаються за ініціативою Голови відокремленого підрозділу або на вимогу 1/2 від кількості членів відокремленого підрозділу.
11.11. Збори відокремленого підрозділу вважаються правомочними, якщо в них беруть участь члени відокремленого підрозділу або їх представники, загальна кількість яких становить не менш ніж 2/3 від кількості членів відокремленого підрозділу.
11.12. Усі рішення на Зборах відокремленого підрозділу приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад 1/2 членів присутніх на цих Зборах.
11.13. Під час голосування кожний член відокремленого підрозділу  має один голос.
11.14. До компетенції Зборів відокремленого підрозділу належить:
– визначення і затвердження напрямів діяльності відокремленого підрозділу, виходячи з напрямів діяльності Громадської організації;
– прийняття рішення про об’єднання членів Громадської організації, що знаходяться в межах певної території (Автономної Республіки Крим, міста, району, області), в відокремлений підрозділ;
– обрання делегатів відокремленого підрозділу на Загальні збори Громадської організації.
11.15. Голова відокремленого підрозділу обирається та знімається з посади шляхом голосування на Зборах відокремленого підрозділу. Тимчасово виконувати обов’язки Голови відокремленого підрозділу може член Громадської організації за призначенням Президії Громадської організації. 
Голова Відокремленого підрозділу:
– здійснює керівництво поточною діяльністю відокремленого підрозділу на підставі цього Статуту та довіреності, виданої Головою Громадської організації; 
– скликає Збори та головує на них; 
– від імені відокремленого підрозділу вчиняє значимі дії відповідно до своїх прав та обов’язків на підставі цього Статуту та отриманих довіреностей; 
– організує виконання рішень Громадської організації та Зборів членів відокремленого підрозділу, а також подає звіт про їх виконання; 
– виносить питання на розгляд Зборів; 
– представляє відокремлений підрозділ у відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також із фізичними особами; 
– забезпечує виконання планів діяльності Громадської організації та відокремленого підрозділу; 
– звітує перед Зборами відокремленого підрозділу про виконання їх рішень; 
– сприяє залученню нових членів до Громадської організації.
11.16. Відокремлені підрозділи створюються на невизначений строк та здійснюють діяльність протягом строку існування Громадської організації. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймають Загальні збори Громадської організації.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Контроль за діяльністю органів Громадської організації здійснює Ревізійна комісія у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки. До складу Ревізійної комісії не може входити Голова Громадської організації, його Заступник та Відповідальний секретар. Очолює Ревізійну комісію – Голова Ревізійної комісії, обраний на Загальних зборах з числа членів Ревізійної комісії.
12.2. Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статуту Громадської організації її членами, фінансовою діяльністю Громадської організації, правильністю здійснення бухгалтерського обліку, цільовим використанням майна та коштів Громадської організації.
12.3. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. У засіданнях Ревізійної комісії може брати участь Голова Громадської організації та (або) його Заступник з правом дорадчого голосу. Засідання Ревізійної комісії є правомочним за наявністю на засіданні більшості членів Ревізійної комісії.
12.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Громадської організації надання матеріалів, документів, пояснень, необхідних їй для проведення відповідної перевірки.
12.5. Ревізійна комісія відповідає за свою діяльність перед Загальними зборами Громадської організації. Для проведення перевірок Ревізійна комісія може залучати експертні та аудиторські організації.
12.6. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Громадською організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

13. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

13.1. Рішення, дії, бездіяльність органів Громадської організації можуть бути оскаржені до органів, що здійснюють контроль за діяльністю органів Громадської організації.
13.2. Рішення, дії, бездіяльність органів Громадської організації можуть бути оскаржені до суду у відповідності до чинного законодавства.

14. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

14.1. Громадська організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, що відповідно до закону передане Громадській організації її членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданих у користування (крім розпорядження), чи на інших підставах, не заборонених законом.
14.2. Право власності Громадської організації реалізовує його Вищий орган управління (Загальні збори) в порядку, передбаченому законом та статутом Громадської організації. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів можуть бути покладені на створені відповідно до статуту керівні органи (Президію або відокремлені підрозділи), юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об’єднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об’єднаннями.
14.3. Громадська організації має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

15. ЗВІТНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

15.1. Громадська організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.
15.2. Громадська організація за умови отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

16. ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

16.1. Припинення діяльності громадського об’єднання здійснюється:
16.1.1. за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Вищим органом управління (Загальними зборами) Громадської організації, у визначеному статутом порядку шляхом саморозпуску або реорганізації (3/4 голосів);
16.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.
16.2. Припинення діяльності громадського об’єднання відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
16.3. Для здійснення саморозпуску Громадської організації утворюється комісія, до якої переходять повноваження з управління та розпорядження майном Громадської організації відповідно до чинного законодавства України.
16.4. У разі реорганізації Громадської організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
16.5. Громадська організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
16.6. У разі саморозпуску Громадської організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Громадської організації на статутні або благодійні цілі іншому (іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

17.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням 3/4 голосів присутніх членів Громадської організації на Загальних зборах. 
17.2. Пропозиції про зміни до Статуту Громадської організації на розгляд Загальних зборів можуть вносити:
17.2.1. 10% членів громадської організації;
17.2.2. Голова;
17.2.3. Президія;
17.2.4. Ревізійна комісія.
17.3. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у відповідному реєстраційному органі.