СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ
ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР
Степанюк Анатолій Хомич

СПІВРОБІТНИКИ

http://www.ivpz.org/images/stories/stepanuk.jpg   Степанюк Анатолій Хомич – завідувач відділу, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук, професор.

Тема кандидатської дисертації: Уголовная ответственность за изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Дис. канд. юрид. наук.: 12.00.08/1982. – 208 с.

Тема докторської дисертації “Актуальні проблеми виконання  покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретичне правове дослідження)” 12.00.08/2002. – 393 с.

Коло досліджуваних наукових проблем: сутність виконання кримінальних покарань, концептуальні засади організації діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.

http://www.ivpz.org/images/stories/yakovec1.jpg   Яковець Ірина Станіславівна – головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Тема докторської дисертації: Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань. Дис. док. юрид. наук.: 12.00.08/2014. – 379 с.

Указом Президента України від 01 грудня № 1122/2008 Яковець І.С. присуджено премію Президента України для молодих вчених 2008 року.

Коло досліджуваних наукових проблем: вивчення загальнотеоретичних питань реформування діяльності ДКВС України, дослідження питання щодо можливості створення служби пробації в Україні.

Автор понад 100 публікацій, з них 6 монографій, 2 у співавторстві.

 

http://ivpz.org/images/stories/altuhov.jpg  Автухов Костянтин Анатолійович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Тема кандидатської дисертації:  Виконання покарання у виді арешту. Дис. канд. юрид. наук.: 12.00.08/2012. – 204 с.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Коло досліджуваних наукових проблем: теоретичні і прикладні питання джерел кримінально-виконавчого права.

Автор понад 70 публікацій, з них 8 монографій.

 

http://www.ivpz.org/images/stories/kutepov_1.jpgКутєпов Максим Юрійович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тема кандидатської дисертації: Кримінологічні засади формування кримінально-виконавчої політики України на сучасному етапі. Дис. канд. юрид. наук.: 12.00.08/2015.

Коло досліджуваних наукових проблем: принципи та завдання кримінально-виконавчої політики; трансформація кримінально-виконавчої політики на сучасному етапі розвитку України; наукові засади дослідження кримінально-виконавчої політики; міжнародні стандарти виконання покарань та їх реалізація у кримінально-виконавчій політиці України; дослідження проблем виправлення та ресоціалізації засуджених.

Автор понад 50 публікацій, з них 1 монографія.

 

http://ivpz.org/images/stories/galtsova.jpgГальцова Олена Володимирівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тема кандидатської дисертації: Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні та відбуванні покарань. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08/2015.

Коло досліджуваних наукових проблем: дотримання прав і свобод людини під час виконання та відбування покарань.
Автор понад 12 публікацій.

Аспіранти

Волков Сергій Вікторович – науковий керівник: д.ю.н., проф. А. Х. Степанюк. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Білоус Карина Станіславівна –  науковий керівник: к.ю.н., старший науковий співробітник К.А. Автухов. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження теми дисертації – 2018. 

Основні напрямки наукової діяльності

Згідно з Положенням про сектор на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінально-виконавчого права відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінально-виконавчої політики України, кримінально-виконавчого законодавства України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з Державною кримінально-виконавчою службою України.

У межах наукового дослідження проводиться   робота за напрямками:

1) теоретичні та практичні проблеми застосування норм  Кримінально-виконавчого кодексу України; 
2) проблеми реформування державної кримінально-виконавчої служби України; 
3) питання правового статусу засуджених в Україні; 
4) розподіл засуджених до позбавлення волі в установах виконання покарань;
5) особливості відбування покарання засудженими жінками; 
6) соціально-виховна робота  осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

ІСТОРІЯ

Сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства у складі відділу кримінально-правових проблем та кримінально-виконавчого законодавства був створений 21 червня 1995 р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук України «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності» № 4/5-н. У такому вигляді сектор проіснував до 2007 р. У цьому році постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, а відділ отримав назву – відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

Колектив відділу у 2014 р.

(Зліва направо: К.А. Автухов, О.В. Лисодєд, І.С. Яковець, І.С. Михалко,
А.Х. Степанюк, О.І. Опанасенков)

http://ivpz.org/images/stories/vseukr.tig.prava_12.12.2014_1.jpg

http://ivpz.org/images/stories/vseukr.tig.prava_12.12.2014_2.jpg

Виступ провідного співробітника сектора дослідження проблем

кримінально-виконавчого законодавства д.ю.н., с.н.с. Яковець І.С.

12 грудня 2014 року на «круглому столі» «Забезпечення прав людини

при виконанні кримінальних покарань» в рамках проведення

Всеукраїнського тижня права.

http://www.ivpz.org/images/stories/kr_stil_17052016_1.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/kr_stil_17052016_2.jpg

Виступ старший науковий співробітник сектора дослідження проблем
кримінально-виконавчого законодавства к.ю.н., доц. Лисодєд О.В.
17 травня 2016 року на «круглому столі» «Правовий статус
засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення»
в рамках проведення Всеукраїнського тижня права.

Кадровий склад сектора представлений 7 особами, з них докторів юридичних наук – 2, кандидатів юридичних наук – 5.

Штатними співробітниками є: науковий співробітник, кандидат юридичних наук Гальцова О.В.

За сумісництвом працюють: завідувач відділу, науковий керівник робіт, доктор юридичних наук, професор Степанюк А.Х., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Яковець І.С., старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент Лисодєд О.В., старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук Автухов К.А., науковий співробітник, кандидат юридичних наук Кутєпов М.Ю, молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук Костецька О. Я.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

З 1 січня 2012 р. По грудень 2017 р. сектор проводив дослідження за темою «Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України», затвердженою постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. № державної реєстрації в УкрІНТЕІ: 0112U001332. Термін виконання I кв. 2012 р. – IV кв. 2017 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х.

З січня 2017 р. співробітники сектору розпочали роботу над новою темою «Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування» Термін виконання I кв. 2016 р. – IV кв. 2021 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х..

Співробітники сектору також були членами такої теми наукових досліджень:

«Теоретичні і прикладні питання  реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання пунктів 1, 2, 4, 15 Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року)» виконувалася на підставі Договору на проведення наукових досліджень № 25-12/ВПЗ від 25 грудня 2009 р., номер державної реєстрації 0110U001497, Затверджена постановою Вченої ради ІВПЗ НАПрН України № 3 від 28 грудня 2009 р. та постановою Президії НАПрН України № 67/4 від 13 листопада 2009 р. Керівник теми Борисов В. І., доктор юридичних наук, академік НАПрН України, директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Виконавці: зав. сектором дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, д.ю.н., проф. Степанюк А. Х., провідний науковий співробітник, к.ю.н. Яковець І. С., мол. науковий співробітник Опанасенков О. І. Термін виконання: І кв. 2010 р. – ІV кв. 2013 р.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

2018 р.:

Науковцями за власною ініціативою розроблені наступні пропозиції до законопроектів:

– «Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення структури установ виконання покарань» (Вих. № 250-01-23 від 07.05.2018 р.) (А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова, К.А. Автухов, О.В. Лисодєд, К.С. Остапко) отримано лист-впровадження № 04-18/12-974 від 21.05.2018р.

– «Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення процесу здобуття засудженими до позбавлення волі освіти». (Вих. № 260-01-23 від 18.05.2018 р.) (Яковець І.С., Автухов К.А., Чечин М.Ю.) отримано лист-впровадження № 04-18/12-1074 від 08.06.2018р.

– «Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо отримання грошової винагороди засудженими під час здобуття ними освіти». (Вих. № 349-01-23 від 02.07.2018 р.) (А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова) отримано лист-впровадження № 04-18/12-1359 від 18.07.2018р.

2017 р.:

Для Міністерства науки і освіти України підготовлено:

– кримінологічний прогноз показників злочинності на 2017 р. та на період 2016-2021 р.р. на підставі аналізу стану злочинності за 2014-2015 рр. (вих. лист № 600-0102-31 від 25.08.2016 р.) (Яковець І.С. у співавторстві).

– пропозиції та зауваження стосовно реформування наукової сфери та розвитку академічної науки до зустрічі Прем’єр-Міністра України В. В. Гройсмана з ученими (вих. лист № 576-01-04-52 від 01.08.2016 р.) (Михалко І.С. у співавторстві).

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до чинних законодавчих актів щодо удосконалення  виконання покарань у виді штрафу» (Яковець І.С., Автухов К.А., Тетерядченко М.А).

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов харчування засуджених» (Яковець І.С., Автухов К.А., Тетерядченко А.М., Кутєпов М.Ю.).

За дорученням Департаменту ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби підготовлено:

– пропозиції щодо покращення організації харчування засуджених та осіб, узятих під варту, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (вих. №29/27/36-17 від 10.01.2017) (Яковець І.С.).

– У Верховній Раді України було зареєстровано 2 проекти закони, розробниками яких офіційно в комплекті документів зазначено співробітників сектору Яковець І.С., та Автухова К.А.

– «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських стандартів» (№ 6344 від 11.04.2017) (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61586)

– «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку запобігання та протидії дискримінації в Україні» (№ 6353 від 12.04.2017) (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61595)

Для державної установи «Центр пробації» О.Б. Янчука підготовлено відповідь щодо тлумачення норм кримінально-процесуального законодавства в частині підготовки досудової доповіді (вик. Автухов К.А.)

2016 р.:

Для Міністерства науки і освіти України підготовлено:

– пропозиції та зауваження на проект Порядку проведення державної атестації наукових установ, зокрема, звернено увагу на уточнення у тексті проекту розуміння змісту «статистичних даних (питомих показників)» та форми їх надання, а також вказано на певні протиріччя у строках проведення державної атестації. (Михалко І.С., вих. № 238–0102–52 від 21.04.2016 р.).

Для Президії Національної академії правових наук України підготовлено:

– пропозиції щодо Стратегії розвитку Національної академії правових наук України, зокрема було запропоновано звернути увагу на удосконалення правових механізмів забезпечення виявлення та розкриття фактів катувань, а також злочинів пов’язаних із жорстоким та нелюдським поводженням в місцях позбавлення волі  та імплементацію міжнародних стандартів поводження із засудженими та дотримання їх прав в законодавство України. (Яковець І. С., Автухов К. А., Михалко І. С., Опанасенков О. І., вих. № 102–01–52 від 19.02.2016 р.);

– пропозиції щодо Стратегії розвитку НДІ ВПЗ ім. академіка В. В. Сташиса, зокрема було запропоновано внести редакційні зміни до тексту Стратегії та звернути увагу на оптимізацію офіційного веб-сайту Інституту і забезпечення широкої співпраці з працівниками навчальних закладів інших держав та міжнародних організацій по боротьбі зі злочинністю які відповідальні за наповнення веб-сайту контентом (Яковець І. С., Автухов К. А., Михалко І. С., Опанасенков О. І., Кутєпов М. Ю.);

– пропозиції до розробки проекту рішень за темою «Правові, медико-соціальні та психологічні проблеми тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в Україні», зокрема було запропоновано вивчити досвід Грузії щодо вирішення цих питань та звернути увагу на питання соціальної адаптації осіб, які звільняються з установ виконання покарань на непідконтрольній території (Яковець І. С., Автухов К. А., вих. № 242-01-39 від 25.04.2016 р.);

– проект Кодексу етики персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (Яковець І. С., Автухов К. А.) (надіслано на електрону пошту);

– науковий висновок щодо практичного застосування положень Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» (Степанюк А. Х., Яковець І. С., Автухов К. А., вих. № 242-01-39 від 25.04.2016 р.).

Розробка законопроектів за власною ініціативою.

До підкомітету по роботі з Державною пенітенціарною службою України комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України д.ю.н. Яковець І. С., к.ю.н. Автуховим К. А. під керівництвом д.ю.н., проф. Степанюка А. Х. підготовлені напрацювання щодо змін до кримінально-виконавчого та кримінального законодавства України:

– проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських стандартів», зокрема підготовлено проект закону, пояснювальна записка, порівняльна таблиця (Яковець І. С., Автухов К. А.).

Для Міністерства соціальної політики України підготовлено:

– проект Концепції соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, звільнених з місць обмеження чи позбавлення волі на 2016-2020 роки, та проект Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, звільнених з місць обмеження чи позбавлення волі на 2016-2020 роки, зокрема у Концепції звернено увагу на: а) виконання відповідними органами і службовими особами покладених на них функцій і повноважень у повному обсязі, виключення фактів формалізму в роботі; б) поширенні практики залучення широкого кола громадськості до заходів сприяння соціальній адаптації звільнених, координацію діяльності громадських інституцій і державних органів; в) забезпечення відкритості діяльності органів і служб, покликаних сприяти соціальній адаптації звільнених; г) забезпечення належного контроль за цим напрямом роботи з боку прокуратури та органів влади; по-п’яте, переглянути наявну систему органів і служб з метою її спрощення, а також посилення взаємодії між ними (Яковець І. С., Автухов К. А.).

Для Міністерства охорони здоров’я України підготовлено:

– проект наказу «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів Національної поліції, слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та кримінально-виконавчих інспекцій щодо забезпечення проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зокрема було запропоновано звернути увагу на удосконалення правових механізмів забезпечення взаємодії працівників, які забезпечують проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю (Яковець І. С., Автухов К. А.).

Для управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області підготовлено:

– науковий висновок щодо відповідальності персоналу кримінально-виконавчих інспекцій за вчинення особами, що перебувають на обліку, нових злочинів, а також повноваження прокуратури при вирішенні питання притягнення до такої відповідальності, зокрема звернено увагу на відсутність у чинних законодавчих актах обов’язку кримінально-виконавчої інспекції забезпечення утримання засуджених від вчинення нового злочину.  (Яковець І. С., Автухов К .А.).

2015 р.:

Для Міністерства освіти і науки України підготовлено:

– пропозиції щодо проекту положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ). Зокрема, звернено увагу стосовно більш докладного опису таких питань, як заочна форма навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) та їх терміни, іспити для аспірантів, переваги відмітки про достроковий захист дисертації у дипломі майбутнього доктора, кількість звітувань аспіранта про хід виконання плану наукової роботи на засіданні кафедри, відділу, вченої ради. (Михалко І.С.).

Для Управління Служби безпеки України в Харківській області підготовлено:

– пропозиції щодо визначення комплексу заходів із запобігання, реагування і припинення терористичних актів, установлення режимів контролю, охорони та захисту об’єктів можливих терористичних посягань.  Запропоновано, зокрема, на законодавчому рівні розкрити порядок та особливості запровадження режиму особливих умов в установах виконання покарань. (Яковець І.С., Автухов К.А.).

Для Президії Національної академії правових наук України підготовлено:

– інформацію щодо розвитку науково-технічного потенціалу, його участі у становленні конкурентної економіки та забезпеченні національної безпеки держави. Запропоновано, зокрема, переглянути наявний перелік наукових установ та здійснити їх скорочення за рахунок ліквідації відомчих закладів та запровадити обов’язкову участь профільних наукових установ Національної академії наук України, Національної академії правових наук України у науковому забезпеченні конституційної реформи та децентралізації системи державного управління в Україні. (Яковець І.С., Опанасенков О.І.);

– інформацію щодо тематики досліджень, за спеціальністю 12.00.08 на предмет їх відповідності заявлені. (Степанюк А.Х., Яковець І.С., Автухов К.А.).

Розробка законопроектів за власною ініціативою:

До підкомітету  по роботі з Державною пенітенціарною службою України Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності д.ю.н. Яковець І.С., к.ю.н. Автуховим К.А. під керівництвом д.ю.н., проф. Степанюка А.Х. від імені Координаційного бюро з проблем кримінально-виконавчого права підготовлені напрацювання щодо змін до кримінально-виконавчого та кримінального законодавства України (вих. №  546–03–23 від 29.05.2015р.):

– проект Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. В якій, зокрема, визначені довгострокові цілі, характер та основоположні завдання держави у відповідній галузі також звернено увагу на: 1) необхідності зміни ставлення до значення кримінальних покарань та процесу їх виконання для суспільства й держави, а також відношення до засуджених й осіб, звільнених від відбування покарання; 2) оновленні пріоритетів процесу виконання кримінальних покарань, форм і методів роботи із засудженими; 3) вдосконаленні та гуманізації кримінально-виконавчого законодавства та інших нормативних актів, які стосуються процесу виконання покарань; 4) реорганізації управління ДКВС, діяльності органів і установ виконання покарань, перегляд їх системи та функцій, принципів роботи персоналу; 5) розвитку науки кримінально-виконавчого права та її взаємодії із практикою виконання кримінальних покарань;

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту. Запропоновано, зокрема, внести зміни до статей 130 – 134 Кримінально-виконавчого кодексу України, що сприятиме розширенню практики застосування заходів заохочення та стягнення до осіб засуджених до позбавлення волі і дозволить гуманізувати умови їх тримання на принципах неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації з прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими;

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань)», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту Запропоновано, зокрема, внести зміни до статей 8, 25, 93, 107, 110, 116, 122 Кримінально-виконавчого кодексу України, що сприятиме захисту прав та законних інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі, членів їх сімей, дозволить гуманізувати умови їх тримання на принципах неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації з прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими;

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту. Запропоновано, зокрема, внести зміни до статі ч. 2 ст. 64 Кримінального кодексу України. У частині два статті 64 слова «що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку» виключити.

2014 р.:

Для Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області підготовлено:

– науковий висновок щодо роз’яснення низки проблемних питань щодо визначення кола осіб, які підпадають під дію Закону України «Про амністію у 2014 році», а саме звернено увагу на статтю 1 цього закону, де зазначено, що підлягають звільненню від відбування покарання, засуджені за будь-які злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, тому звільненню на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» підлягають засуджені, на яких не поширюються вищевказані обмеження, в тому числі й засуджені за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини (за умови, що вони не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, не спричинили загибель двох і більше осіб, не входять до окремого переліку складів злочинів тощо з одночасним дотриманням вимоги стосовно відбуття частини строку покарання).

Для Президії Національної академії правових наук України підготовлено:

– зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», вказано на ясність, чіткість та зрозумілість термінів, які вживаються в зазначеному проекті; (Михалко І.С.);

пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково–технічну діяльність»», звернено на дублювання деяких статей проекту, а також на нечітке розмежування сфер діяльності наукового та науково–педагогічного працівників; (Степанюк А.Х., Яковець І.С., Опанасенков О.І., Михалко І.С.);

– пропозиції щодо приведення нормативно–правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у відповідність до Закону України «Про вищу освіту», вказано на термінологічні недоліки та загальні редакційні помилки у тексті Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. (Лисодєд О.В., Михалко І.С.);

– інформацію про науково-дослідну роботу «Теоретичні і прикладні питання реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі», яка була виконана в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, звернено  увагу на результати дослідження, а також на впровадження наукової роботи із досліджуваних проблем.

Для Координаційного бюро підготовлено:

– пропозиції щодо актуальних питань сучасного наукового пошуку, що охоплюються науками Координаційного бюро з проблем кримінально-виконавчого права.

Наукові дослідження на замовлення регіонів
Протягом звітного періоду науковці сектору на замовлення регіонів брали участь у підготовці таких документів:

На прохання Прокуратури Харківської області надано:

– науковий висновок щодо роз’яснення низки проблемних питань щодо визначення кола осіб, які підпадають під дію Закону України «Про амністію у 2014 році», підготовлений на прохання Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, зокрема звернено увагу на статтю 1 цього закону, де зазначено, що підлягають звільненню від відбування покарання, засуджені за будь-які злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, тому звільненню на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» підлягають засуджені, на яких не поширюються вищевказані обмеження, в тому числі й засуджені за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини (за умови, що вони не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, не спричинили загибель двох і більше осіб, не входять до окремого переліку складів злочинів тощо з одночасним дотриманням вимоги стосовно відбуття частини строку покарання);

– науковий висновок щодо роз’яснення низки проблемних питань щодо внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, внесених Законом України № 1186-VII від 08.04.2014 року, а саме вказано на термінологічні недоліки зазначеного закону та звернено увагу на незрозумілість порядку примусового годування засуджених.

Розробка законопроектів за власною ініціативою:

На подані пропозиції був отриманий Акт впровадження № 04-20/12-1148 від 16 травня 2014 р. за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України, в якому зазначається, що пропозиції до чинного законодавства є слушними і будуть враховані у законодавчій роботі Комітету.

– д.ю.н. Яковець І.С., к.ю.н. Кареліним В.В. підготовлено Доповідну записку до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення». Запропоновано, зокрема, внести зміни до статей 130 – 134 Кримінально-виконавчого кодексу України, що сприятиме розширенню практики застосування заходів заохочення та стягнення до осіб засуджених до позбавлення волі і дозволить гуманізувати умови їх тримання на принципах неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації з прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими;

– д.ю.н. Яковець І.С., к.ю.н. Автуховим К.А. підготовлено проект Концепції державної політики у сфері виконання покарань  до Міністерства юстиції України. Виділені основні напрями державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, зокрема звернено увагу на: 1) необхідності зміни ставлення до значення кримінальних покарань та процесу їх виконання для суспільства й держави, а також відношення до засуджених й осіб, звільнених від відбування покарання; 2) оновленні пріоритетів процесу виконання кримінальних покарань, форм і методів роботи із засудженими; 3) вдосконаленні та гуманізації кримінально-виконавчого законодавства та інших нормативних актів, які стосуються процесу виконання покарань; 4) реорганізації управління ДКВС, діяльності органів і установ виконання покарань, перегляд їх системи та функцій, принципів роботи персоналу; 5) розвитку науки кримінально-виконавчого права та її взаємодії із практикою виконання кримінальних покарань. (Яковець І.С., Автухов К.А.);

–  д.ю.н. Яковець І.С., к.ю.н. Автуховим К.А. підготовлено проект Положення про спостережні комісії до Міністерства юстиції України. Відповідно до змін, які внесені до Кримінально-виконавчого кодексу України у 2013 році (що стосуються організації та здійснення громадського контролю за дотриманням прав і свобод засуджених спостереженими комісіями), з урахуванням пропозицій науковців та представників громадськості, розроблено проект Положення про спостережні комісії. На подані пропозиції був отриманий Акт впровадження № 19889-0-33-14/6 від 05 грудня 2014 р. за підписом заступника Міністра юстиції І. Бондарчука, в якому зазначається, що проект буде враховано при підготовці Міеістерством юстиції відповідних нормативно–правових актів;

– к.ю.н. Дюновою Т.В. підготовлено Доповідну записку до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку призначення та виконання покарання у виді довічного позбавлення волі». Запропоновано, зокрема, внести зміни до статті 81 Кримінального кодексу України та ст. ст. 151, 154 Кримінально-виконавчого кодексу України, що сприятиме розширенню практики застосування умовно-дострокового звільнення і дозволить зменшити рівень криміналізації суспільства. На подані пропозиції був отриманий лист за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України, в якому зазначається, що пропозиції до чинного законодавства є слушними і будуть враховані у законодавчій роботі Комітету.

Для Державної пенітенціарної служби України:

– підготовлено пропозиції до Державної цільової програми модернізації пенітенціарної системи на 2013 – 2017 роки, а саме запропоновано доповнити пріоритетні напрямки напрямком дотримання принципів перелічених у ст. 5 КВК України,  вказано на термінологічні недоліки та загальні редакційні помилки Програми.

На виконання розпорядження директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України:

– підготовлена пояснювальна записка до Книги IV проекту Кодексу України про антигромадські (кримінальні) проступки, звернено увагу на внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про виконавче провадження» та деяких інших актів;

– надані пропозиції та зауваження до Проекту рекомендацій «круглого столу»: «Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень», вказано на термінологічні недоліки та загальні редакційні помилки Програми.

Для Ради національної безпеки і оборони України:

– підготовлено пропозиції стосовно напрямів подальшого удосконалення державної системи управління у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вказано на складнощі які виникають під час впровадження замісної підтримуючої терапії та запропоновані шляхи вирішення цієї проблеми.

Для Президії Національної академії правових наук України:

– надано пропозиції стосовно Пропозиції щодо Концепції створення музею українського правознавства та плану заходів стосовно її реалізації., звернено  увагу на доцільність в змісті концепції визначитись з часовими межами які буде охоплювати експозиція музею;

– надано пропозиції щодо рецензування тем дисертаційних  досліджень за спеціальністю 12.00.08;

– підготовлені зауваження до базової версії Словника Великої української енциклопедії, зокрема запропоновано внести до словника термінологічні поняття які відносяться до кримінально-виконавчого законодавства;

– надано уточнення та доповнення до статті «Діяльність відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України: двадцять років досвіду».

Для Координаційного бюро:

– розроблено пропозиції щодо актуальних питань сучасного наукового пошуку, що охоплюються науками Координаційного бюро з проблем кримінально-виконавчого права.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

1. Степанюк А.Х. Сущность исполнения наказания – Харьков: Фолио, 1999. – 256 с.

2. Степанюк А.Х. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми (Монографія). – К.: “МП Леся”, 2002. – 139 с.

3. Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань. Монографія. – Х.:вид-во “Кроссроуд”, 2006. – 208с. (11,4 ум.др.арк.)

4. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження. Монографія /Колект.авторів: В.В. Голіна,  І.С. Яковець та ін. За заг.ред. професорів В.В. Голіни та В.П. Ємельянова. – Х.: “Право”, 2006. – 292 с. (14,3 ум.др.арк.)

5. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Впровадження міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України. – Х.: ТОВ „Кроссроуд”, 2007. – 184с. (10,7 др.арк.)

6. Запобігання та протидія злочинності правоохоронними органами  України / Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Погорецький М.А., Лукашевич С.Ю., Лисодєд О.В. – Х .2008. – 284с. – Деп. В ДНТБ України 04.04.08 №21 – УК2008  (12 др.арк.), (Лисодєд О.В. – 1 др.арк.)

7. Правова система України: історія , стан та перспективи: у 5 т. – Х.; Право, 2008. Т.5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. – 840 с.  (52,5 др.арк ). Степанюк  А.Х. – 2,7 др.арк., Яковець І.С. 0,7 др.арк.

8. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець, О. В. Лисодєд та ін. ; за заг ред. д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. – Х. : Кроссроуд, 2011. – 326 с. (19 ум. друк. арк.).

9. Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. – М. : PRI, 2012. – 212 с.

10. Автухов К.А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія / К.А. Автухов. – Х. : Право, 2013. – 200 с.

11. Михалко І.С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів та стимулювання правослухняної поведінки засуджених: монографія. – Х. : Право, 2013. – 200 с.

12. Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: монографія. – Х.: Право, 2013. – 392 с.

13. Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених : монографія / В.В. Карелін, І.С. Яковець, К.А. автухов ; за заг. Ред.. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 240 с.

14. Дуюнова Т.В., І. С. Яковець Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі : монографія / за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 192 с. (11,2 д.а.).

15. Сучасна кримінально-виконавча політика України : монографія / І. С. Яковець, К. А. Автухов, М. Ю. Кутєпов. – Х. : Право, 2016. – 172 с. (9.99 ум. друк. арк.).

16. Політика в сфері боротьби зі злочинністю України : теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2016. – 192 с. (26,25 д.а., І. С. Яковець – 2 д.а.).

17. Правовий вплив на неправомірну поведінку : актуальні грані : монографія / за ред. О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 768 с. (44,6 д.а. / Яковець І.С., Автухов К.А. – 2 д.а.).

18. Інститут помилування в Україні та світі: монографія / за заг. ред. Є. Бараша, М. Рудницьких. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2018. 173 с. (С 102-117)  Яковець І.С., Автухов К.А. 0,6 д.а.(авт.).

Науково-практичні коментарі:

1. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого  кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський [ та ін.]; за заг. ред. Степанюка А.Х. – К.; ТОВ Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. (35,5др.арк). Степанюк А.Х. – 0,9 др.арк, Лисодєд – 5,2 др.арк.,  Яковець І.С.- 8,3 др.арк  (Примітка: у звіті за 2008 р. дана публікація не вказувалась).

2. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання друге, доповнене і перероблене / Степанюк А.Х., Яковець І.С. За заг. ред. Степанюка А.Х. – Х.:ТОВ “Одіссей “, 2008. – 560 с. (35,5 др. арк.), (Степанюк А.Х., Яковець І.С. – 17,75 др. арк. Яковець І.С. – 17,75 др. арк.).

3. Положення про спостережні комісії: наук.-практ. коментар / І. С. Яковець; за заг. ред. Степанюка А. Х. – Донецьк : «Донецький Меморіал», 2011. – 140 с. (3,72 ум. друк. арк.).

4. Кримінально-виконавчий кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. В.В. Коваленка, А.Х. Степанюка. – К. : Атіка, 2012. – 492 с.

5. Реінтеграційний напрямок діяльності персоналу установ виконання покарань : наук.-практ.посіб. /К.А.Автухов, І.С.Яковець; за заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 148 с.

Навчальні посібники: 

1. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 152 с. (5 д.а.).

2. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За заг. ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 624 с. – Бібліограф.: 604-615 (32,76 др.арк.), (Яковець І.С. – 11 др. арк.).

3. Букалов П.Ф., Яковец И.С. Подача жалоб в административном судопроизводстве: практическое пособие для заключенных. Издание второе, дополненное и переработанное – Донецк: «Донецкий мемориал», 2009. – 40с. (1.5 др.арк.).  Яковець І.С. – 1 др.арк.

4. Віктімологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України: навч. посібник / Джужа О.М., Коваленко В.В., Колб О.Г. та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи та В.В. Коваленка. – Хмельницький: ХмЦНП, 2012. – 172 с.

5. Загальні засади діяльності спостережних комісій : наук.-практ. посіб. / О.В. Анпілогов, Ю.В. Кутєпов, І.С. Яковець, К.А. Автухов ; за заг. ред. А.Х. Степанюк. – Х. : Право, 2014. – 284 с.

6. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. (відповіді на екзаменаційні питання та питання до практичних занять) / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 160 с. (9,3 д.а.).

7. Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі колоній / К. А. Автухов, О. М. Крук, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 200 с.

8. Яковець І. С. Посібник для працівників державних інституцій та громадських організацій, що працюють з особами, які звільняються з місць позбавлення волі (щодо допомоги у соціальній адаптації). – К.: Громадський захисник, 2016. – 50 с.

9. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. – практ. посіб. (для підготовки до іспиту аспірантів, здобувачів та студентів) / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2016. – 158 с. (9,3 умов. друк арк.).

10. Автухов К. А. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі / К. А. Автухов, А. П. Мукшименко. – К. Рада Европи, 2016 . – 52 с.

11. Науково-практичні рекомендації до кримінально-виконавчої діяльності : наук. – практ. посіб. / К.А. Автухов, А. П. Мукшименко, Т. С. Яблонська, І. С. Яковець. – Київ. Паливода А. В., 2016.

12. Права людини за гратами : практ. посібник / Федорчук О.О., Яковець І.С. – К. : Асоціація УМДПЛ, 2016. – 256 с. (13 д.а.).

13. Яковець І.С. Посібник для працівників державних інституцій та громадських організацій, що працюють з особами, які звільняються з місць позбавлення волі (щодо допомоги у соціальній адаптації). – К. : Громадський захисник, 2016. – 50 с. (1,0 д.а.).

Науково-практичні посібники:

1. Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України./ В.А. Бадира, О.П. Букалов, А.П. Гель, М.В. Романов, І.С. Яковець /  З заг. ред. Є.Ю. Захарова. Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2009. – 368 с. (20.68 др.арк.). Яковець І.С. – 3 др.арк.

2. Общественная оценка поведения  заключенных / Сергей Шимоволос, Ирина Яковец. –  М.: Издание Международной тюремной реформы / Penal Reform International, 2009. – 86 с. (4 д.а.). И.Яковец – 2 п.л. 

3. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби України: науково-практичний посібник / за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 176 с. – 10,2 др.арк., Степанюк А.Х. – 1 др.арк., Яковець І.С. – 9 др.арк., Четверикова О.С. – 0,2 др.арк.  

4. Кримінально-виконавчий кодекс України: Із змінами і доповненнями станом на 1 березня 2008 року / Упорядник А.Х. Степанюк. – Х.: Право, 2008. – 176 с. (5,5 др. арк.).

5. Борисов, В. І. Організація роботи персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з підготовки засуджених до звільнення: наук.-практ. посібник / В. І. Борисов, А. В. Байлов, В. С. Батиргареєва та ін. – Х. : ХНУВС, 2011. – 332 с. (18,3 ум. друк. арк.).

6. Правові основи діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: наук.-метод. посіб. / упоряд. І. Яковець. – К. : Паливода А. В. – 2011. – 232 с. (12,18 ум. друк. арк.).

7. Попереднє ув’язнення: мета та порядок виконання: наук.-практ. посіб. / упоряд. І. Яковець. – К. : Паливода А. В. – 2011. – 68 с. (3, 57 ум. друк. арк.).

8. Жінки і кримінальні покарання: наук.-практ. Посіб. / упоряд. І. Яковець – К. : Паливода А.В. – 2011. – 64 с. (3,36 ум.друк.рак.).

9. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посібник / К.А. Автухов, О.В. Ткачова, І.С. Яковець; за ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2012. – 152 с.

10. Організаційно-правові засади діяльності державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань : навч. посібник / К.А. Автухов, І.С. Яковець; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2013. – 160 с.

11. Автухов К.А., Яковець І.С. Реінтеграційний напрямок діяльності персоналу установ виконання покарань : наук.-практ.посіб. /К.А.Автухов, І.С.Яковець ; за заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 148с.

12. Загальні засади діяльності спостережних комісій Наук.-практ.посіб. / О. В. Анпілогов, Ю. В. Кутепов, І. С. Яковець, К. А. Автухов; за заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 248 с.

13. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України : наук.-практ. посіб. / К.А. Автухов, А.П. Гель, М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець; за заг. ред. М.В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». – Х. : Тов. «Видавництво права людини», 2015. – 480 с. (26,97 д.а.). (Яковець І.С. 3 д.а., Автухов К.А. 1 д.а.).

Науково-методичні посібники:

1. Права людини в діяльності органів і установ виконання покарань : науково-метод. посібник для проведення занять в системі службової підготовки / Іваньков І.В., Яковець І.С., Григоренко А.М., Буров С.Ю.; за заг. ред. д.ю.н., проф. А.Х. Степанюка. – Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2012. – 280 с. (32,55 др.арк.).

2. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі : наук.-метод. посіб / К.А. Автухов, А.П. Мукшименко. – К. : Рада Європи, 2016. – 52 с. (2,3 д.а. / Автухов К.А. – 1 д.а.).

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, опубліковані у

2018 р.:

Наукові статті:

1. Avtukhov K. Modern approaches to the definition of law branches names, which regulate the execution of the punishment in ukraine / Yearbook of Ukranian law: coll. Of scientific papers / resposible for the issue O. V. Petryshyn. – Kharkiv: Law, 2018. – № 10. P. 352-358 (0,7 д.а.);

2. Автухов К.А. Правове регулювання реалізації права на освіту засудженими до позбавлення волі / К. А. Автухов, А. С. Пата // Журнал східноєвропейського права. – 2018. – № 51. С. 111-117 (0,4 д.а.) – журнал внесений до Index Copernicus International та HeinOnline;

3. Автухов К.А. Паспортизація осіб, засуджених та звільнених з місць позбавлення волі: проблеми та пропозиції щодо їх вирішення / К.А. Автухов, А.С. Радєва // Науковий вісник публічного та приватного права / Випуск 1, том 2, 2018 С. 102- 106. (0,4 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща);

4. Автухов К.А. До питання перспективи приватних установ виконання покарань в Україні / К.А. Автухов, В.В. Корчака // Журнал східноєвропейського права. – 2018. – № 51. С. 118-12 (0,4 д.а.) – журнал внесений до Index Copernicus International та HeinOnline;

5. Гальцова О.В. Щодо питання права на освіту засуджених до позбавлення волі / О.В. Гальцова // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2018. – № 1  С. 249-251. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2018/79.pdf (0,6 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща);

6. Гальцова О.В. Щодо впливу персоналу установ виконання покарань на засуджених до позбавлення волі [Текст] / О.В. Гальцова // Часопис Київського університету права. – 2018/2. – С. 280-284. (0,8 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), до Міжнародної наукометричної бази даних HainOnline (США);

7. Костецька О. Я. Проблеми реформування системи органів виконання покарань [Електронний ресурс] / О. Я. Костецька // Юридичний науковий електронний журнал: електрон. наук. видання. (0,5 д.а.) журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) – направлено до редакції;

8. Кутєпов М.Ю. Окремі аспекти виправлення та ресоціалізації засуджених жінок / М.Ю. Кутєпов // Журнал східноєвропейського права. —2018. —№ 52. С. 45-50 (0,5 д.а.) – журнал внесений до Index Copernicus International та HeinOnline;

9. Кутєпов М. Ю. Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні / М. Ю. Кутєпов // Молодий вчений. — 2018. — №2. С. 674-677 (0,5 д.а.). – журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus;

10. Кутєпов М.Ю., Циферов Д.С. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства щодо покарання у вигляді громадських робіт / М.Ю. Кутєпов, Д.С. Циферов //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2018. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 43-47 (0,6/0,3 д.а.) – наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща);

11. Кутєпов М.Ю., Кутах М.А. Роль освіти в процесі виправлення та ресоціалізації засуджених / М.Ю. Кутєпов, М.А. Кутах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2018. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 48-51 (0,5/0,25 д.а.) – наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща);

12. Степанюк А.Ф. Історичний досвід становлення в Україні установ виконання покарання закритого типу / А.Ф. Степанюк // Вісник пенітенціарної асоціації України. (0,8 д.а.) – Направлено до редакції;

13. Яковець І.С. Лук’янченко Є.О. Суспільно корисні роботи в системі 

14. адміністративних стягнень / Юридичний науковий електронний журнал № 4, 2018 р.  С. 115-117. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2018/32.pdf (0,5 д.а.)– журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща);

15. Яковець І.С. Лук’янченко Є.О. Роль суспільно корисних робіт у системі адміністративних стягнень / Часопис Київського університету права. – 2018/2. – С. 110-113. (0,2 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), до Міжнародної наукометричної бази даних HainOnline (США) 

тези наукових доповідей:

1. Galtsova О.V. Some aspects of improvement of correctional law of Ukraine with regard to convicts right to higher education. International Scientific Conference «Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice»: Conference Proceedings, April 17, 2018. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». P.120 -123 (0,3 д.а.);

2. Кутєпов М.Ю. Проблемні аспекти ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі / Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 19–20 січня 2018 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. – 112 с. – C. 104 – 107 (0,23 д.а.);

3. Кутєпов М.Ю. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства / Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, Україна, 23-24 лютого 2018 р.). – Запоріжжя: ГО «Істина», 2018. – 120 с. – C. 93 – 98 (0,3 д.а.);

4. Кутєпов М.Ю. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених до позбавлення волі / Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 17-18 серпня 2018 р.). – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – 108 с. – C. 95-97 (0,15 д.а.);

5. Лисодєд О.В. Про практику нормативного забезпечення процесу виконання та відбування кримінальних покарань / О.В. Лисодєд // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. – С. 484-488 (0,25 д.а.);

6. Степанюк А.Ф. Застосування покарань потребує змін / А.Ф. Степанюк // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. С.428-433 (0,3 д.а.);

7. Степанюк А.Ф. Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби / А.Ф. Степанюк // Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті із законом крізь призму правових реформ: Зб. матеріалів YІ міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовт. 2018 р.). К.: Ін-т кр.-вик. служби, ФОП Кандиба Т.П. – 2018. С. 221-223. (0,2 д.а.);

8. Яковець І.С. Негативні наслідки для суб’єктів пробації у разі укладання угоди про примирення або визнання винуватості: проблеми практичного тлумачення / Яковець І.С. // Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 листопада 2018 року) – Івано-Франківськ: Редакційно –видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018 – 322с. – с. 284-286 (0,3 д.а.);

9. Яковець І.С. Європейські підходи до вирішення питань виїзду суб’єктів пробації за кордон / Яковець І.С. // Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні: матеріали міжнародного круглого столу (м. Київ, 22 червня 2018 року) – Київ, Національна академія прокуратури України, 2018 – 164 с. – с. 151-153 (0,2 д.а.); 

10. Яковець І. С. Зворотна сила закону у часі на прикладі призначення суспільно корисних робіт / І.С. Яковець // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ», (Київ, 25 жовтня 2018 р.) – Київ, Інститут кримінально-виконавчої служби, 2018.  с. 244 – 246 (0,2 д.а.);

11. Яковець І.С. Презумпція невинуватості vs призначення більш суворого покарання: дилема нормативного регулювання та практики // Права і свободи людини і громадянина та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 01 листопада 2018 р.) – Чернігів, Академія Державної пенітенціарної служби, 2018  с. 438 – 441 (0,2 д.а.).

2017 р.:

1. Автухов К.А. Окремі підходи до визначення кримінально-виконавчого права // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березн. 2017 р.) / відп. Ред.. В.А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-винон. служби, 2017. – 127 с. С. 8 – 10. (0,2 д.а.).

2. Автухов К.А. Окремі підходи до визначення кримінально-виконавчого права // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березня 2017 р.) / відп. ред. В.А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 8-10 (0,2 д.а.).

3. Гальцова О.В. До питання поваги до прав і свобод людини як міжгалузевого принципу кримінально-виконавчого права / О.В. Гальцова // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. (0,6 д.а.) – Журнал включено до науково-метричної бази Index Copernicus Internation (Польща).

4. Гальцова О.В. Щодо права засуджених на життя під час відбування покарання / О.В. Гальцова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 1. – С. 122-124. – режим доступу : http//lsej.org.ua/ (0,5 д.а.) – Журнал включено до науково-метричної бази Index Copernicus Internation (Польща).

5. Гальцова О.В. Принцип поваги до прав і свобод людини у міжнародних стандартах з прав людини і поводження із засудженими / Гальцова О.В. // Питання боротьби зі злочинністю. – 2017. – С. 151 – 166. Вип. 33. – 0, 8 д.а. – Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).

6. Кутєпов М.Ю. Оптимізація кримінально-виконавчої політики України / М.Ю. Кутєпов // Юрид. наук. електрон. журн. : електрон. наук. фах. видання. – 2017. – № 2. – С. 131-134. – Режим доступу:  http://lsej.org.ua/2_2017/36.pdf (0,73 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща).

7. Кутєпов М.Ю. Богослужіння і релігійні обряди як заходи ресоціалізації засуджених / Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХI столітті: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7-8 квітня 2017 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 154-156 (0,16 д.а.).

8. Кутєпов М.Ю. Співробітництво України з країнами учасницями СНД із запобігання злочинності / Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Львів, 27-28 січня 2017 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. – С. 92-96 (0,28 д.а.).

9. Лисодєд О. В. Новий закон уніс нові корективи у правовий статус засуджених (коментар до Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII) / О. В. Лисодєд // Право і суспільство. – 2017. – № 1 : у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 229-235 (0,63 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

10. Лисодєд О. В. Про нормотворчість у сфері забезпечення прав засуджених в Україні / О. В. Лисодєд // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія Право. – 2017. – Вип. 42. – С. 209-212 (0,5 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

11. Лисодєд О. В. Недоліки нормотворчості у кримінально-виконавчому законодавстві / О. В. Лисодєд // Кримінологічна теорія і практика : досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С. 189-192 (0,2 д.а.).

12. Лисодєд О. В. Щодо останніх змін до Кримінально-виконавчого кодексу України / О. В. Лисодєд // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березня 2017 р.) / від. ред. В. А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 81-84 (0,24 д.а.).

13. Тетерядченко А.М. Тюремна розвідка – міжнародний досвід та українські реалії  / А. М. Тетерядченко // Захист прав людини в парадигмі верховенства права (Київ, 17 травня 2017 р.). – К. : Акад адвокатури. 2017. – С. 28-30 9 (0,2 д.а.).

14. Яковець І.С. Превентивні та компенсаційні заходи в запобіганні злочинам в установах виконання покарань // Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 128-130 (0,2 д.а.).

15. Яковець І. С. Право засуджених до позбавлення волі на медичну допомогу: сучасний стан та перспективи вдосконалення/ Яковець І.С., Гель А. П. // Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів ( зб. матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції м. Вінниця, 20 квітня 2017 р.: у 2-х т.) Т. 1 Ч.1/ ВННІЕ ТНЕУ. Тернопіль: Крок, 2017. – 118 с. 62-65 (0,2 д.а.).

16. Яковець І. С. Щодо розуміння та перспектив концепції динамічної / І. С. Яковець // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березн. 2017 р.) / відп. ред. В. А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – 127 с. С. 120-123 (0,2 д.а.).

17. Яковець І. С. Окремі питання виконання вироків судів, якими особам призначене кримінальне покарання у виді штрафу / І.С.Яковець // Захист прав людини в парадигмі верховенства права (Київ, 17 травня 2017 р.). – К. : Акад адвокатури. 2017. – С. 44-47 (0,2 д.а.).

18. Яковець І.С. Фізіологічні особливості жінок та їх вплив на кримінальну поведінку / І. С. Яковець // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / ред кол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : 2017. – Вип. 32. – С. 31-49 (0,5 д.а.).

19. Яковець І.С. Щодо розуміння та перспектив концепції динамічної безпеки // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березня 2017 р.) / відп. ред. В.А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 120-123 (0,2 д.а.).

20. Яковець І.С., Василюк І.М. Про деякі змістовні елементи віктимологічної характеристики злочинів проти навколишнього природнього середовища в Україні // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березня 2017 р.) / відп. ред. В.А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 123-126 (0,2 д.а.).

2016 р.:

1. Яковець І. С., Автухов К. А. Регулювання етичної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: окремі питання [Текст] / І. С. Яковець, К. А. Автухов // Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць / Харк. нац. ун-т внутріш. справ, Кримінолог. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2016. – 2016. № 1 (12). – С. 216-226. (0.5 д.а.).

2. Яковець І. С., Автухов К. А. Щодо проекту Закону України “Про впорядкування кримінальних покарань за особливо тяжкі злочини” (про збільшення верхньої межі покарання у вигляді позбавлення волі на певний срок) [Текст] / І. С. Яковець, К. А. Автухов // Права людини : інформ. бюл. Харк. правозахис. групи . – 2016. – N 11(16-30 квітня). – С. 5-8. (0.5. д.а.).

3. Яковець І. С., Човган В. О. Превентивні та компенсаційні заходи як захист відкатувань і жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання // Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць / Харк. нац. ун-т внутріш. справ, Кримінолог. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2016. – 2016. № 2 (13). – С. 184-198. (0.5 д.а.).

4. Яковець І. С., Автухов К. А. Щодо проекту Закону України “Про впорядкування кримінальних покарань за особливо тяжкі злочини” (про збільшення верхньої межі покарання у вигляді позбавлення волі на певний срок) [Текст] / І. С. Яковець, К. А. Автухов // Права людини : інформ. бюл. Харк. правозахис. групи . – 2016. – N 11(16-30 квітня). – С. 5-8. (0.5 д.а.).

5. Автухов К.А. Ветування Президентом змін до Кримінально-виконавчого кодексу України // Забезпечення безпеки в установах виконання покарань України : виклики сьогодення та перспективи майбутнього : матеріали круглого столу (Київ, 24 лист. 2016 р.) / відп. ред. В.А. Кирилюк, П.М. Ісаков. – К. : Ін-т крим.-вик. служби, 2016. – С. 3-6 ( 0,3 д.а.).

6. Автухов К.А. До питання місця рішень Європейського суду з прав людини в системі джерел кримінально-виконавчого права // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ : матеріали міжнар. конф. (Київ, 2 грудня 2016 р.) – К. : Ін-т крим.-вик. служби, 2016. – С. 65-67 (0,2 д.а.).

7. Автухов К.А. Зміни в порядку застосування УДЗ та заміни не відбутої частини покарання більш м’яким, як запорука зменшення корупційних ризиків / К.А. Автухов, І.С. Яковець // Актуальні питання кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (17 та 30 листопада 2016 року). – Чернігів: Акад. ДПтС, 2016. – С. 188-191 (0,3 д.а.).

8. Автухов К. А. Можливі перспективи реформування Державної кримінально-виконавчої служби України / К.А. Автухов, О. Г. Колб // Knowledge.EducationlawManagementNauka. Oswiоta. Prawo. Zdzzadanie. – 2016. 127 -135 с.

9. Автухов К.А. До питання підзаконних нормативно-правових актів у кримінально-виконавчому праві / К.А. Автухов, Брус К. Ю. // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 28.- http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/avtukhov_brus_28.pdf

10. Автухов К.А.  Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід / К.А. Автухов, А. В. Байлов  // Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (13) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 173-183 с.

11. Автухов К. А. Європейський вибір для засуджених до довічного позбавлення волі: чи бути йому? / К. А. Автухов // Юридична Україна. – 2015. – № 10-12. – 162-167 с.

12. Кутєпов М.Ю. Міжнародні стандарти виконання покарань та їх реалізація у кримінально-виконавчій політиці України / Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XIV международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х. : научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 124-129 (0,52 д.а.).

13. Кутєпов М. Ю. Наукові засади дослідження кримінально-виконавчої політики України / М. Ю. Кутєпов [Електронний ресурс] // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 5. – С. 87-89. – режим доступу : http://lsej.org.ua/5_2016/26.pdf (0,51 д.а.).

14. Михалко І.С. До питання розуміння правових гарантій прав і законних інтересів засуджених в Україні / І.С. Михалко // Наук. вісн. Херсонськ. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки».– 2016. – Вип. 2. – С. 147-151 (0,5 д.а.).

15. Лисодєд О. В. Окремі нотатки щодо законопроекту № 2490а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» / О. В. Лисодєд // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія Юрид. науки. – 2016. – Вип. 1 : в 4-х т. – Т. 4. – С. 7-11 (0, 66 д.а.).

16. Лисодєд О. В. Сучасний стан прав засуджених в Україні / О. В. Лисодєд // Часопис Київ. ун-ту права. − 2016. − № 2. − С. 317-320 (0,54 д.а.).

Енциклопедичні публікації:

17. Лисодєд О. В. Виправний центр [Електронний ресурс] // Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2016. – Вип. 1 (6). – С. 450-452. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/39_ Centr.pdf. – Заголовок з екрана (0,14 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).

2015 р.:

1. Михалко І.С. Загальна характеристика права засуджених на відпочинок [Електронний ресурс] // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 8. – С. 169-172. – Режим доступу: http://pap.in.ua/8_2014/50.pdf. – Заголовок з екрана (0,5 д.а.) (не увійшло до Звіту у 2014 р.).

2. Михалко І.С. Загальна характеристика основних видів відпочинку засуджених // Молодий вчений. – 2015. – № 4. – Ч. 2. – С. 128–131 (0,5 д.а.).

3. Опанасенков О.І. Труд осужденных к лишения свободы: современность и перспективы // Экономика и право Казахстана. – 2015.– № 6. – С. 42–45 (0,5 д.а.).

4. Яковець І.С. міжнародні методики оцінки ризиків і потреб засуджених: щодо їх ролі у процесі виконання покарань // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – № 28. – С. 99-106 (0,5 д.а.). (не увійшло до Звіту у 2014 р.).

5. Яковець І. Приватні в’язниці – чергові граблі чи рятівне коло для України? // Юридичний вісник України. – 2015. – № 17/18 (2–15 травня). – С. 17–18 (0,5 д.а.).

6. Яковець І.С. Проблеми обмеження сімейних прав засуджених при виконанні покарання у виді позбавлення волі // Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / редкол. : О.М. Бандурка та ін. – Х. : ХНУВС, 2015. – № 1 (9). – С. 266–279 (0,5 д.а.).

7. Яковець І.С. Виборчі права засуджених до позбавлення волі у міжнародних документах і практиці // Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / редкол. : О.М. Бандурка та ін. – Х. : ХНУВС, 2015. – № 2 (10). – С. 248–261 (0,5 д.а.).

8. Яковець І.С., Автухов К. А., Гель А.П.  Наука кримінально-виконавчого права: проблеми застосування понятійного апарату // Юридичний вісник України. – 2015. – № 51-52. – С. 20–21 (0,5 д.а.).

2014:

1. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 152 с. (5 д.а.).1. Автухов К.А. Відомчі нормативно–правові акти у процесі реформування правового регулювання діяльності Державної кримінально–виконавчої служби України // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – № 27. – С. 174-181 (0,5 д.а.).

2. Автухов К. А. Аналіз нормативного та доктринальних визначень поняття  «режим в установах виконання покарань» / К.А. Автухов // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Таций. – Х. : Нац. ун-т «НЮАУ імені Ярослава Мудрого», 2013. – Вип. 124. – С. 141– 150.(0,6 д.а.).

3. Лисодєд О. В. Чергові зміни у правовому статусі засуджених  / О. В. Лисодєд // Теорія і практика правознавства : електронне видання. – 2014. – Вип. 1 (5). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nauka.jur-academy.kharkov.ua – Заголовок з екрана (0,3 д.а.).

4. Михалко І.С. Поняття принципів політики у сфері виконання кримінальних покарань // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія «Юриспруденція». – 2014. – № 9-2. – т. 2. – С. 71–72. (0,5 д.а.).

5. Михалко І.С. Позитивний досвід діяльності пенітенціарних систем у зарубіжних країнах як підстава новацій у кримінально-виконавчому законодавстві України // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2014. – № 28. – т. 3 – С. 26–30 (0,5 д.а.).

6. Опанасенков О.І. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі як засіб їх виправлення: сучасність і перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – № 27. – С. 258-266 (0,5 д.а.).

7. Iakovets I .  S ., Avtukhov K . A . Analysis of the legal framework for optimizing the penalenforcement (Яковець І. С., Автухов К. А. Аналіз нормативно-правової бази для процесу оптимізації виконання покарань) //  Вісник асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. – 2014. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.khar. – Заголовок з екрана (0,5 д.а.).

8. Яковець І.С. Загальні підходи до визначення методів оптимізації процесу виконання кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – № 27. – С. 166–173 (0,5 д.а.).

9. Яковець І.С. Пробація: загальні підходи до визначення поняття та засади впровадження в Україні // Науковий журнал “ScienceRise”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/27276/24466. – Заголовок з екрана (0,5 д.а.).

10. Яковець І.С., Автухов К. А. Сучасна практика реформування нормативної бази, що регулює діяльність державної кримінально-виконавчої служби України// Часопис Академії адвокатури України. – Том 7. – № 2(23). – 2014. – С. 100-106. (0,5 д.а.).

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ” 

– Міжвузівська науково-практична конференція «Кримінологічна теорія і практика : досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (24 березня 2017 р., м. Київ, Національна академія внутрішніх справ, Координаційне бюро з проблем кримінології НАПрН України) (Лисодєд О.В.);

– Круглий стіл «Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики» (30 березня 2017 р., м. Київ, Інститут кримінально-виконавчої служби) (Лисодєд О.В., Автухов К.А.);

– Круглий стіл «Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України»,  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (04 квітня 2017 р.,   м. Харків) (Степанюк А.Х., Автухов К.А.);

– Навчально-методичний семінар «Організація та здійснення нагляду за додержанням законодавства щодо забезпечення конституційних прав затриманих, узятих під варту та засуджених осіб, порядку та умов їх тримання, надання медичної допомоги, застосування до громадян заходів адміністративного примусу» (26 квітня 2017 р., м. Харків, прокуратура Харківської області) (Лисодєд О.В.);

– Міжнародна конференція «Захист прав людини в парадигмі верховенства права» (17 травня 2017 р.,  м. Київ) (Автухов К.А.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини в парадигмі верховенства права» (17-18 травня 2017 р., м. Київ, Академія адвокатури України) (Лисодєд О.В.);

– НДІ ІВПЗ спільно з Консультативною місією  Європейського союзу, круглий стіл «Покращення законодавчої бази для захисту потерпілих від злочинів (22 червня 2017 р. м. Харків) (Автухов К.А.) 

– Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» (12-13 жовтня 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса) (Лисодєд О.В.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ», Інституті кримінально-виконавчої служби (24 листопада 2017 р. м. Київ, вул. Мельникова, 81) (Гальцова О.В.);

– Міжнародна наукова конференція «Злочинність у глобалізованому світі» для студентів, аспірантів та молодих вчених, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (12 грудня 2017 р., м. Харків) (Степанюк А.Х., Гальцова О.В., Автухов К.А., Кутєпов М.Ю.).

– Перший Харківський юридичний форум (3-6 жовтня 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України) (Лисодєд О.В., Гальцова О.В.);

– «круглий стіл» «Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України» 04 квітня 2017 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77 (зала 11) (Автухов К.А., Кутєпов М.Ю., Тетерядченко А.М.).

– Навчально-методичний семінар «Організація та здійснення нагляду за додержанням законодавства щодо забезпечення конституційних прав затриманих, узятих під варту та засуджених осіб, порядку та умов їх тримання, надання медичної допомоги, застосування до громадян заходів адміністративного примусу» (26 квітня 2017 р., м. Харків, прокуратура Харківської області) (Лисодєд О.В.).

– Навчально-методичний семінар за темою: «Організація та здійснення нагляду за додержанням законодавства щодо забезпечення конституційних права затриманих, взятих під варту та засуджених осіб, порядку та умов їх тримання, надання медичної допомоги, застосування до громадян заходів адміністративного примусу» (26 квітня 2017 р., м. Харків) (Автухов К.А.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Граждане и милиция» (18-19 лютого 2016 р., м. Мінськ, Penal Reform International – Яковець І. С.).

– IV міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» (15 квітня 2016р., м. Харків, Харківській національний університет внутрішніх справ, Кримінологічна асоціація України − Яковець І. С.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених» (19-20 квітня 2016 р., м. Київ, Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник» − Яковець І. С.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція у міжнародному праві: дотримання людських прав» (6-7 травня 2016 р., м. Братислава (Республіка Словенія), Пан-Європейський університет − Яковець І. С.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні» (13-14 травня 2016 р., м. Одеса, ГО «Причорноморська фундація права» − Михалко І. С.).

– Міжнародна науково-практична конференція «20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (19-20 травня 2016 р., м. Харків, Національна академія правових наук України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Лодзинський університет (Польща), Університет Миколаса Ромеріса (Литва) − Лисодєд О.В., Кутєпов М.Ю.).

– Міжнародна наукова конференція «Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи» (9 грудня 2016 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого − Лисодєд О. В., Кутєпов М.Ю., Автухов К.А., Степанюк А.Х., Гальцова О.В.).

– «Круглий стіл» «Правовий статус засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення» (17 травня 2016 р., м. Харків, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса − Автухов К. А., Кутєпов М. Ю., Лисодєд О. В., Михалко І. С., Опанасенков О. І., Степанюк А. Х., Яковець І. С.).

– «Круглий стіл» «Соціальні та правові проблеми захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні» (6 грудня 2016 р., м Харків, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса – Яковець І.С., Кутєпов М.Ю., Михалко І.С.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» (організатор – Харківській національний університет внутрішніх справ, спільно з Кримінологічною асоціацією України, м. Харків, 3 квітня 2015р.) (І.С. Яковець). 

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи» (м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р., Громадська організація «Правовий світ») (І.С. Михалко).

– Четверта міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні   проблеми   кримінального   права   та   кримінології   у   світлі   реформування  кримінальної    юстиції» (м. Харків, 22 травня 2015 р., Харківській національний університет внутрішніх справ (І.С. Яковець).

– Семінар-нарада  «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» (м. Харків, 25 травня 2015 р.).

– Семінар-нарада «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» (м. Харків, 25-27 травня 2015 року, Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник») (І.С. Яковець, К.А. Автухов, О.І. Опанасенков, Е.А. Смоляр).

– «Круглий стіл» «Актуальні питання застосування кримінально-виконавчого законодавства» (м. Київ, 18 березня 2015 року, Інститут кримінально-виконавчої служби) (І.С. Яковець).

– 8 квітня 2015 рр.  участь у розширеному засіданні за участю керівного складу Управління пенітенціарної служби України в Харківській області та громадських організацій на якому розглядались результати моніторингу стану дотримання законних прав та інтересів осіб, позбавленнях волі, в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (Яковець І.С.).

– ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука – пенітенціарній практиці» (м. Київ, 4 грудня 2014 р.).

– Науково-практична конференція «Права людини Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення» (м. Київ, 10 грудня 2014 р.).

– «Круглий стіл» «Забезпечення прав людини при виконанні кримінальних покарань» (м. Харків, 12 грудня 2014 р.).
– Міжвузівська студентська наукова конференція з кримінології на тему: «Міжнародний досвід запобігання та протидії злочинності та його імплементація в Україні» (м. Харків, 27 листопада 2014 р.).

– «Круглий стіл» «Вимір патріотизму у футболі: культура вболівальництва» (м. Київ, 24 листопада 2014 р.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Образование взрослых в пенитенциарной системе: проблемы, подходы. Успешная практика»  (г. Бишкек, Киргизстан, 6-9 октября 2014 г.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права у системі міждисциплінарних з’вязків» (м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р.).

– Семінар-тренінг для адвокатів з підвищення адвокатської майстерності (м. Харків, 14-16 вересня 2014 р.).

– Семінар-тренінг для адвокатів з підвищення адвокатської майстерності (м. Харків, 25-27 вересня 2014 р.).

– Семінар-тренінг для адвокатів «Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини. Практика застосування ст. 14 Конвенції» (м. Київ, 26 вересня 2014 р.) (http://kmkdka.com/sites/default/files
/files/programa_treningu_po_dyskryminacii.doс).

– Міжнародна науково-практична конференція «Спостережні комісії – ефективний інструмент громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених: проблеми функціонування та шляхи їх вирішення» (м. Полтава, 1 серпня 2014 р.).

– «Круглий стіл» «Проблемні питання, пов’язані із застосуванням змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, внесених Законом України № 1186-VII від 08.04.2014 року» (м. Харків, 5 червня 2014 р.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції» (м. Харків, 23 травня 2014 р.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Азовські правові читання» (м. Бердянськ, 18-19 квітня 2014 р.).

– Наково-практичний семінар «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару у рамках VII всеукраїнського фестивалю науки» (м. Харків, 24 квітня 2014 р.).

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти» (м. Івано-Франківськ, 6 березня 2014 р.).

– Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» (11-16 березня 2014 р.).

ІНШІ ЗАХОДИ

− Тренінг у Національній школі суддів, на тему «Методика підготовки та викладання тренінгів у НШСУ» (2-3 березня 2017 р., м. Харків) (Автухов К.А.).

− ІІ Конгрес Міжнародної науково-освітньої дослідницької мережі (8 листопада 2017 р. м Харків) (Автухов К.А.).

– 1 червня 2017 р., в Інституті відбулася зустріч за участю науковця сектора Автухова К.А. із представниками Консультативної місії Європейського Союзу щодо практики здійснення прав потерпілих від злочинів, на виконання проекту «Покращення нормативно-правової бази для захисту прав потерпілих від злочинів».

– 4 квітня 2016 р. участь в прес-конференції, присвяченій «закону Савченко» і закону про довічно ув’язнених в якості експерта (Яковець І.С.).

– 16 квітня 2016 р. участь у засіданні підкомітету по роботі з Державної пенітенціарною службою України комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України за темою «Законодавче забезпечення дотримання прав людини у пенітенціарній системі України» (Яковець І. С., Автухов К. А.).

– 12 травня 2016 р. надання інтерв’ю журналісту газети «Узнік» (Яковець І. С.).

– 1-3 червня 2016 р. участь у тренінгу «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених» (м. Миколаїв, Яковець І. С.).

– 27 травня 2014 р. участь у інформаційному занятті для начальників районних підрозділів кримінально-виконавчої інспекції Управління ДПтС України у Харківській області.

– 28 травня 2014 р.  прийом засуджених з особистих питань в Олексіївській виправній колонії (№ 25) Управління ДПтС України у Харківській області.