СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ПРИЧИН – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ПРИЧИН

СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ПРИЧИН

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР
Головкін Богдан Миколайович

СПІВРОБІТНИКИ

Головкін Богдан Миколайович   Головкін Богдан Миколайович – головний науковий співробітник, доктор юридичних наук (2011р.), професор (2012 р.).

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1999 р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень» (2003 р.) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне, кримінально-виконавче право та кримінологія. У 2010 р. присвоєне вчене звання доцента. У 2011 р. успішно захистив докторську дисертацію за темою: «Теоретичні і прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні». З 01.09.2012 р. професор кафедри кримінології та КВП Національного юридичногоуніверситету імені Ярослава Мудрого. Завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Слід відзначити емпіричний напрям роботи Головкіна Б.М. Зокрема, проведені масштабні емпіричні дослідження корисливої насильницької злочинності, в ході яких було узагальнено понад 1000 архівних кримінальних справ по 12 областях України, вивчено громадську думку громадян з приводу рівня латентності цієї категорії злочинів (понад 1000 респондентів), опитано близько 400 злочинців, які відбувають покарання у виправних колоніях максимального та середнього рівнів безпеки, а також проведено вивчення громадської думки щодо впливу кримінального законодавства на стан злочинності в Україні та багато інших.

Напрями наукової діяльності на сучасному етапі – сімейно-побутова злочинність; злочинність неповнолітніх; корислива насильницька злочинність; злочинність у паливно-енергетичній сфері, тяжка насильницька злочинність, латентна віктимність.

Б.М. Головкін є членом спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, також є членом Вченої ради, членом редакційної колегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» ІВПЗ НАПрН України. Автор понад 90 наукових праць у галузі кримінології, із них 5 монографій (2 особисті і 3 у співавторстві):

1. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: монографія / Б.М Головкін. – Х. : Нове слово, 2004.- 252 с.

2. Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. – Х. : Право, 2011. – 432 с.

3. Головкин Б.М. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / Б. М. Головкін, Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич та ін.; за заг. ред. д.ю.н. Б.М.Головкіна. – Х.: Право, 2013.

4. Головкін Б.М. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: монографія / В.І. Борисов та ін.; за заг. ред.  В.І. Борисова, В.С. Зеленецького. – Х. : Право, 2011. – 334 с.

5. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті, досвід конкретно-соціологічного дослідження : монографія / В.В. Голіна, Б.М. Головкін та ін. – Х. Кроссроуд, 2006. – 292 с.

Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 18.05.2009 р. №1 Головкін Б.М. був обраний степендіатом Кабінету Міністрів України (2009 р.), а також нагороджений грамотою Харківської міської ради за високі досягнення в праці, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток правової науки(2009 р.), почесною грамотою Харківської обласної організації Слюзу юристів України (2012 р.), грамотою Головного управління юстиції у Харківській області (2012 р.), а також є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого (2012 р.).

З жовтня 2011 р. Головкін Б.М. входить до складу Науково – експертної ради при Державній службі України з контролю за наркотиками.

http://www.ivpz.org/images/stories/hristich_.jpgХристич Інна Олександрівна – кандидат економічних наук (1976), старший науковий співробітник.

Освіта: Харківський інженерно-економічний інститут (1970), Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського (1982), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Статистическое изучение движения и текучести рабочих кадров в промышленности (на матеріалах машиностроительных предприятий Харьковской области)». Напрями наукової діяльності: правова статистика; службова злочинність; економічна злочинність в сфері паливно-енергетичного комплексу; латентна віктимність.

Авторка понад 100 наукових праць.

http://www.ivpz.org/images/stories/novikov.jpgНовіков Олег Володимирович – кандидат юридичних наук (2015 р.), науковий співробітник (з 2014 р.), асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2011р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності» 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Б. М. Головкін.

Панова Світлана Василівна – молодший науковий співробітник (з 2019 р.).

Освіта: Харківський технікум медичного обладнання (нині Харківський обласний медичний коледж) (2003 р.), Національний університет «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого» (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2009 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам, поєднаним з проникненням у житло». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Б. М. Головкін.

 

Байдалінова Аліна Юріївна – тема дисертації: «Запобігання професійній віктимізації». Науковий керівник: к.ю.н., доц. О. Ю. Юрченко. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік вступу до аспірантури – 2015. Рік затвердження теми дисертації – 2015. Складені кандидатські іспити: філософія – добре; іноземна мова (англійська) – добре; сучасна українська мова – відмінно; основи науково-дослідної діяльності – зараховано. Опубліковано двоє тез наукових доповідей за темою дисертаційного дослідження.

Основні напрямки наукової діяльності

Згідно з Положенням про сектор на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в межах кримінологічного напрямку відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектора також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінологічної політики України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– беруть участь у розробці прогнозів розвитку злочинності та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

Сектор вивчення  причин злочинності було створено у 1996 році. З 2002 року сектор входить до складу відділу кримінологічних досліджень.У 2007 році його перейменовано у сектор дослідження проблем злочинності та її причин. 
З дня існування до 2007 р. сектор очолював доктор юридичних наук, проф. О.Г. Кальман. З 1 жовтня 2007р. по теперішній час завідуючим сектора є Головкін Богдан Миколайович.

Кадровий склад сектору представлений 5 науковими співробітниками, з них – 1 доктор юридичних наук, 1 кандидат психологічних наук, 1 кандидат юридичних наук. Штатним співробітником є молодший науковий співробітник сектору Симкіна А.Є. За сумісництвом у секторі працюють: головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора, доктор юридичних наук, доцент Головкін Б.М., старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук, доцент Шевченко Л.О., науковий співробітник, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НЮУ ім. Я. МудрогоНовіков О.В., молодший науковий співробітник Дзюба А.Ю.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Науковцями сектора здійснюються наступні фундаментальні  та прикладні наукові дослідження:

Кримінологічний напрямок: «Проблема латентної віктимності  та шляхи її розв’язання в Україні»». Термін виконання I кв. 2012 р. – IV кв. 2016 р. У розробці теми беруть участь – Головкін Б.М., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Шевченко Л.О., Оберемко Ю.О.

Кримінологічний напрямок: «Кримінологічні проблеми корупції у приватній сфері». Термін виконання I кв. 2017 р. – IV кв. 2020 р. У розробці теми беруть участь – Головкін Б.М., Христич І.О., Шевченко Л.О. Новіков О. В., Дзюба А. Ю., Ведерникова Г. О.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями сектору розроблені наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Верховного Суду України, Ради національної безпеки і оборони, центральних органів виконавчої влади, регіональних органів влади:

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: монографія / Б.М Головкін. – Х. : Нове слово, 2004.- 252 с.

Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. – Х. : Право, 2011. – 432 с.

Головкин Б.М. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / Б. М. Головкін, Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич та ін.; за заг. ред. д.ю.н. Б.М.Головкіна. – Х.: Право, 2013.

Головкін Б.М. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: монографія / В.І. Борисов та ін.; за заг. ред.  В.І. Борисова, В.С. Зеленецького. – Х. : Право, 2011. – 334 с.

Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті, досвід конкретно-соціологічного дослідження : монографія / В.В. Голіна, Б.М. Головкін та ін. – Х. Кроссроуд, 2006. – 292 с.

Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності: монографія. Харків: Право, 2018. 182 с.

Збірники наукових праць:

Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. Для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.В., М.В. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків: Право. 2018. – 288 с.

Підручники, курси лекцій, тексти лекцій, навчальні посібники, навчально-методичні посібники:

– Правові основи запобігання та боротьби із корупцією: навч. посіб. Для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б. М. Головкін, К. А. Автухов, М. В. Валуйська, С. Ю. Лукашевич та ін.; за ред. Б .М. Головкіна і С. Ю. Лукашевича. Харків: Право. 2018. 288 с.

 – Віктимологія: : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М.Ю. Валуйська та ін.; за ред. В. В. Голіни і Б. М. Головкіна. – Х.: Право, 2017- с. 343 – розд. 2, розд. 8 (8.4) (16,5/ 2,6 д.а.).

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, опубліковані у 

2019 р.:

Статті:

Golovkin B.N., Cherniavskyi S.S., Chornous Y.M., Bodnar V.Y., Zhuk, I.V. International cooperation in the field of fighting crime: directions, levels and forms of realization (Міжнародне спвробітництво у сфері боротьби за злочинністю: напрями, рівні і форми реалізації)// Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Про правові, етичні і нормативні питання), 22(3). МАЛАЙЗІЯ. https://www.abacademies.org/articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-crime-directions-levels-and-forms-of-realization-8346.html С. 1-14
Golovkin Bogdan, Marysyuk Kostyantyn Foreign experience in countering (preventing) organized crime in the financial system: special law enforcement bodies and strategic priorities (Зарубіжний досвід в запобіганні (протидії) організованим злочи-нам у фінансовій системі: спеціальні органи правоохоронного забезпечення і стратегічні пріоритети)// Baltic journal of economic studies (Балтийский журнал економічних досліджень). Латвія. Том: 5 Выпуск: 3 С. 25-36.
Головкін Б.М. передмова до монографії «Запобігання незаконній порубці або незаконному перевезенню, зберіганню, збуту лісу»: монографія / О.В. Заічко ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Право, 2019. – 192 с. (11,16/ 0,2 д.а.)
Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 58–72.
Новіков О. В. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у сфері протидії корупції. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 67. (знаходиться у редакції).

Тези:

Головкін Б.М. Об’єкти превентивного впливу у сфері протидії корупції// Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15-16 березня 2019 р. львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. – 100 с. – С. 80-84 (0,3 д.а.)
Головкін Б. М., Новіков О. В. Деякі проблеми участі громадськості у запобіганні корупції. Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 103–106. (0,22/0,11 д.а.).
Головкін Б.М. Роль антикорупційної освіти в системі заходів запобігання корупції// International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19-20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 464 pages. С. 298-301 (0,3 д.а.)
Головкін Б. М., Новіков О. В. Деякі проблеми участі громадськості у запобіганні корупції. Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 103–106.
Новіков О. В., Дзюба А. Ю. До питання можливість використання штучних нейронних мереж у сфері протидії корупції. ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум : панельна дискусія «Кримінальні загрози в секторі безпеки : практика ефективного реагування». (26 вересня 2019 р.) (знаходиться у редакції).
Новіков О. В., Дзюба А. Ю. Окремі питання управління корупційними ризиками у діяльності бізнес-організацій США. “Актуальна юриспруденція”: міжнародна юридична науково-практична конференція. (3 жовтня 2019 р.) (знаходиться у редакції).
Новіков О. В. Деякі аспекти використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у сфері протидії корупції. «Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи» (27 вересня 2019 р.) (знаходиться у редакції).
Новіков О. В. До питання про стан і тенденції розвитку корупції у приватній сфері в Україні. «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки»: міжнародна науково-практична конференція (20-21 вересня 2019 р.) (знаходиться у редакції).
Новіков О. В., Новікова К. А. До питання про корупціогенність криміналізації контрабанди товарів. «Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи»: міжнародна науково-практична конференція. (20-21 вересня 2019 р.) (знаходиться у редакції).
Новіков О. В. Як ІТ-технології допомагають у справі протидії корупції. «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції»: круглий стіл. (8 листопада 2019 р.) (знаходиться у редакції).

2018 р.:

1. Головкин Б. Н., Новиков О. В. Роль институтов гражданского общества в предотвращении коррупции. Norwegian Journal of development of the International Science.  2018. №17. Том 5. С. 56-60 (0,5 д.а.); (зарегестрирован в Научнойэлектроннойбиблиотекеe.Libraru.ru)

2. Христич І. О. Проблеми вимірювання обсягів корупції у приватній сфері України.  Журнал східноєвропейського права – The Journal of Eastern European Law. 2018. № 51 с.95 – 101. (0,52 д.а.); (внесений до Index Copernicus International та HeinOnline).

3. Новіков О. В. Правове регулювання відшкодування збитків, шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційних правопорушень. Часопис Київського університету права. 2017. №4. С. 221-225 (0,5 д.а.); (фахове видання).

      4. Дзюба А. Ю. Антикорупційний комплаєнс як складова управління ризиками підприємства (досвід COSO, США). Форум права. 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_1_XX.pdf (0,5 д.а.); (фахове видання).

Тези доповідей:

1. Христич І. О. Встановлення реальних обсягів корупції у приватній сфері – один із напрямів формування правової культури сучасної людини. Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22–23 грудня 2017 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. Ч. III. с. 110 – 114. (0,25 д.а.).

2. Христич І. О. Методики виявлення обсягів корупції у приватній сфері. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення», 30–31 березня 2018 року, м. Дніпро. (0,24 д. а.).

3. Христич І. О. Дослідження встановлення обсягів корупційних ризиків у приватній сфері України Регіональний науково-практичний круглий стіл «Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права» м. Запоріжжя, 28–29 березня 2018 р. (0,24 д. а.).

4. Новіков О. В. До питання правового регулювання вилучення незаконно одержаного майна внаслідок корупційного або пов’язанного з корупцією правопорушення. Всеукраїнська науково-практична конференція “Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія». Харківській національний університет внутрішніх справ, 27 березня 2018 р. (0,25 д. а.).

5. Симкіна А. Є . До питання про фонові явища корупційної злочинності: поняття та види. Всеукраїнська науково-практична конференція “Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія». Харківській національний університет внутрішніх справ, 27 березня 2018 р. (0,25 д. а.).

6. Симкіна А. Є . До питання міжнародних стандартів запобігання корупції у приватній сфері. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права», Всеукраїнська асоціація кримінального права, 25 травня 2018 р. (0,25 д. а.).

2017 р.:

1. Головкін Б. М. Як стають жертвами злочинів / Б. М. Головкін // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – с. 161-172.  (0,5 д.а.)

2. Головкін Б. М.  Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях  / Б. М. Головкін // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 137. (0,82 д.а.)

3. Головкін Б. М. Як стають жертвами злочинів / Б. М. Головкін // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – с. 161-172 . (0,6 д.а.)

4. Головкін Б. М. Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 33. – С. 78–96. (0,6 д.а.)

5. Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері/Б. М. Головкін//Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє :65 матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса,19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. — С. 285-288. (0,2 д.а). 

6. Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері / Б. М. Головкін // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасніть, майбутнє:  [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / [відп. ред. Г.О. Ульянова – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 848 с. – С. 285-287 (0,2 д.а.)

7. Головкін Б. М. Стан корупції в митній справі / Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.) – Харків : Право, 2017.- 142 с. – С. 19-25 (0,34 д.а.)

8. Головкін Б. М. Сценарії віктимізації злочинів / Б. М. Головкін //Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусаров, С.С. Чернявський та ін.] – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1 – 300 с. – С. 15-18 (0,2 д.а.)

9. Головкін Б. М. Електронна система запобігання злочинності у великих містах // «Круглий стіл» з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних наук професора, Заслуженого діяча науки і техніки України 

М.В. Салтевського (Харків, 31 жовтня 2017 р.): Харків, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017.  (0,21 д.а.)

10. Дзюба А.Ю. Деякі проблеми запобігання корупції в публічній та приватній сферах / А.Ю. Дзюба // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 33. – С.249-260. (0,5 д.а).

11. Дзюба А. Ю. Деякі аспекти запобігання корупції у приватній сфері /А. Ю. Дзюба // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукної діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 191-195. (0,3 д.а).

12. Дзюба А.Ю. Щодо запобігання корупційним правопорушенням у приватній сфері // Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.) – Харків : Право, 2017.- 142 с. – С. 25-29 (0,3 д.а.)

13. Дзюба А.Ю. До питання про заходи кримінально-правового впливу нанеповнолітніх за кримінальним законодавством України та ФРН/ А.Ю. Дзюба // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук. практ. конф., 12–13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2017. – С. 526-530. (0,3 д.а.)

14. Новіков О.В. Аспекти функціонування антикорупційного комплаєнсу в приватній сфері / О.В. Новіков // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 березня 2017 р.) : у 2 ч. / (редкол.: В.В,Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С, Чернявский та ін.).- Київ: Нац. акад.. внутр.. справ, 2017. Ч.1– С.90-93. (0,25 д.а)

15. Новіков О.В. Деякі питання комплаєнс підходу до запобігання корупції у приватній сфері. / Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.) – Харків : Право, 2017.- 142 с. – С. 77-79 (0,2 д.а.)

16. Христич И.А. Проблемы выявления объемов корупционных рисков в частной сфере //Правовой журнал “Legea si Viata”.– 2016 – № 11/2 (299). С.132-135.  (закордонне видання). (0,5 д.а).

17. Христич І. О. Сучасний стан корупції у приватній сфері України //Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. тез доп. У Міжнар. наук.-практ. конф. (31 берез. 2017 р. м. Харків, Україна)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 199-200. (0,24 д.а.). 

18. Шевченко Л.О. Психолого-професійні чинники запобігання корупційним проявам у поліції / Л.О.Шевченко // Матеріали науково-практичної конференції «Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» Тези доповідей науково-практичної конференції(Харків, 7 квітня 2017р.). – Харків.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2017. – С.163-166 (0,25 д.а)

19. Шевченко Л.О. Форми корупції у приватному секторі / Шевченко Л.О.// «Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання» Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті С.П. Бочарової( 30 березня 2017р., м. Харків, Україна). – Х.: ХНУВС, 2017. – С.228-230. (0,25 д.а).

Наукові статті:

– у закордонних виданнях:

1. Христич И. А. Проблемывыявления объемовкорупционных рисков вчастной сфере //Правовой журнал “LegeasiViata”– 2017 – № 5/2. – С.132-135. (0,5 д.а).(закордонне видання).

 

– у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

1.  Головкін Б. М. Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях / Б. М. Головкін // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 137. (0,82 д.а.) (видання внесено до Google Scholar, міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін).;

2.   Головкін Б. М. Як стають жертвами злочинів / Б. М. Головкін // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – с. 161-172 . (0,6 д.а.). (видання внесено до Google Scholar, міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін).;

 

– у фахових виданнях:

1.      Дзюба А. Ю. Деякі проблеми запобігання корупції в публічній та приватній сферах / А.Ю. Дзюба // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 33. – С.249-260. (0,5 д.а).

2.        Новіков О. В., Симкіна А.Є. Комплаєнс підхід до запобігання корупції у приватній сфері / О.В. Новіков, А.Є. Симкіна // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. – С. 63-75. (0,5 д.а).

         3.      Шевченко Л. О. Погляди правоохоронців на корупцію у приватній сфері / Л.О.Шевченко// «Форум права». – 2017. – № 4. Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/e-journails/FP/2017-4/17slocvo.pdf. (0,5 д.а.).

 

Тези наукових доповідей:

1. Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері/Б. М. Головкін//Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє :65 матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса,19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. — С. 285-288. (0,2 д.а).

2. Головкін Б. М. Стан корупції в митній справі / Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.) – Харків : Право, 2017.- 142 с. – С. 19-25 (0,34 д.а.)

3. Головкін Б. М. Електронна система запобігання злочинності у великих містах // «Круглий стіл» з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних наук професора, Заслуженого діяча науки і техніки України 
М.В. Салтевського (Харків, 31 жовтня 2017 р.): Харків, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. (0,21 д.а.)

4. Христич І. О. Сучасний стан корупції у приватній сфері України //Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. тез доп. У Міжнар. наук.-практ. конф. (31 берез. 2017 р. м. Харків, Україна)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 199-200. (0,24 д.а.).

5. Дзюба А. Ю. Деякі аспекти запобігання корупції у приватній сфері /А. Ю. Дзюба // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукної діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 191-195. (0,1 д.а)

6. Дзюба А. Ю. Щодо запобігання корупційним правопорушенням у приватній сфері // Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.) – Харків : Право, 2017.- 142 с. – С. 25-29 (0,3 д.а.)

7. Новіков О. В. Аспекти функціонування антикорупційного комплаєнсу в приватній сфері / О.В. Новіков // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 березня 2017 р.) : у 2 ч. / (редкол.: В.В,Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С, Чернявский та ін.).- Київ: Нац. акад.. внутр.. справ, 2017. Ч.1– С.90-93. (0,25 д.а)

8. Новіков О. В. Деякі питання комплаєнс підходу до запобігання корупції у приватній сфері. / Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.) – Харків : Право, 2017.- 142 с. – С. 77-79 (0,2 д.а.)

9. Симкіна А. Є. Міжнародні стандарти боротьби з корупцією в приватній сфері / А.Є. Симкіна// Юридична осінь 2017 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих учених (Харків, 15 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. – С. 187-190. (0,2 д.а.).

10. Симкіна А. Є. Поняття корупційної злочинністі в приватній сфері за міжнародними стандартами / А.Є. Симкіна// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Злочинність у глобалізованному світі»: матеріали XVI Всеукр. кримінолог. конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 12 груд. 2017 р.) / за аг ред.. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2017. – С. 340-342. (0,3 д.а.)

11. Шевченко Л. О. Психолого-професійні чинники запобігання корупційним проявам у поліції / Л.О.Шевченко // Матеріали науково-практичної конференції «Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» Тези доповідей науково-практичної конференції(Харків, 7 квітня 2017р.). – Харків.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2017. – С.163-166 (0,25 д.а)

12. Шевченко Л. О. Форми корупції у приватному секторі / Шевченко Л.О.//«Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання» Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті С.П. Бочарової( 30 березня 2017р., м. Харків, Україна). – Х.: ХНУВС, 2017. – С.228-230. (0,25 д.а)

2016 р.:

1. Головкін Б. М. Віктимна поведінка жертв злочинів // Проблеми законності: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – Вип. 135 – С. 124–136 (0,68 д. а.)  (видання внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» (Польша), Ulrichsweb та ін.).

2. Головкін Б. М. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема [Електронний ресурс] // Проблеми законності. – 2016. – №133. – С. 204–217. – Режим доступу :  http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/72195/70265 (0,74 д. а.) (видання внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» (Польша), Ulrichsweb та ін.).

3. Головкін Б. М. Жертви латентних злочинів // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків,  9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2016. – С. 67¬–71 (0,25 д. а.).

4. Головкін Б. М. Віктимізація населення від злочинності: досвід України  // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 67–71 (0,25 д. а.).

5. Дзюба А. Ю. Деякі аспекти вивчення жертв латентних злочинів у закордонних віктимологічних дослідженнях // Форум права. – 2016. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf (0,5 д. а.) (видання внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» (Польша), включено до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing Services (SIS), індексується пошуковою системою Google Scholar та ін.).

6. Христич І. О. Латентная виктимизация жертв вимагательств // Правовой журнал «Legea si Viata». – 2016 – №11 (2). – С. 135–138 (0,5 д. а.) (закордонне видання).

7. Касютина А. Ю. Понятие профессиональной виктимизации //  Правовой журнал «Legea si Viata». – 2016. – № 9 (2). – C. 44–47 (0, 5 д. а.) (закордонне видання).

8. Новіков О. В., Оберемко Ю. О. Причини латентної віктимізації населення: деякі вітчизняні та зарубіжні дослідження // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31 – С. 111–122 (0,5 д. а.) (включено до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).

9. Юрченко О. Ю., Касютіна А. Ю. Професійна віктимізація: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – Вип. № 4. – С. 218–220. – Режим доступу: http://pap.in.ua/4_2016/65.pdf. (0,5 д. а.) (фахове видання).

10. Шевченко Л. О. Попередження професійної віктимності у майбутніх поліцейських // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 8 квітня 2016р.). – Харків. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2016. – С. 70–72. (0,25 д. а.).

11. Kasiutina Alina Actual Problems of Professional Victimization // Актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. – с. 37 – 39 (0,20 д. а.).

12. Касютіна А. Ю. Питання професійної віктимізації суддів та працівників правоохоронних органів // Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, 4 листоп. 2016 р. : у 2 т. / за ред. А.П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Т. 1. – Х. : Право, 2016. – с. 37–39 (0,25 д. а.).

13. Касютіна А. Ю. Поняття професійної віктимізації // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., м. Харків, 5-6 серпня 2016 р. – С. 106–109 (0,25 д. а.).

2015 р.:

1. Головкін Б.М. Віктимність як основна категорія віктимології / Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 20. – С. 6-13.

2. Головкін Б. М. Кримінологічне поняття віктимізації / Б. М. Головкін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Том. 2. – С. 93-96.

3. Головкін Б. М. Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – № 29. – Х. : Право, 2015. – С 78-88.

4. Головкін Б. М. Види злочинності / Б. М. Головкін // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 18. – С. 14-21.

5. Христич І.О. Латентна віктимізація жертв крадіжок в Україні / Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 20. – С. 127-133.

6. Христич І.О. Щодо стану латентної віктимізації населення в Україні // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи  : матеріали між нар. наук.-практ. конференції, 18-19 верес. 2015 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 92-95.

7. Христич І.О. Проблеми встановлення обсягів віктимізації населення в світлі адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза : зб. материалов Междунар науч.-практ. конф. (г. Кишинев, 27-28 марта 2015 р.) / Кишинев : Б.и. – (Ttpogr. “Cetatea de Sys»). – Ч. 2. – 2015. – С. 59-62.

8. Оберемко Ю.О. Щодо причин латентної віктимізації населення в Україні // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи  : матеріали між нар. наук.-практ. конференції, 18-19 верес. 2015 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 84-86.

2014 р.:

1. Христич И. Проблемы использования различных методов для измерения объема латентной виктимизации населения // Legea si Viata : междунар. науч.-практ. прав. журн.– Вип. № 5/3. – О., 2014 – С. 136 – 139 (0,5 д. а.).

2. Дарнопих Г. Ю. Криза суспільної довіри до держави // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид.  акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4 (15). – С. 173-184 (0,5 д.а.) (не увійшло до Звіту у 2013 р.).

3. Дарнопих Г. Ю. Проблеми особистої і майнової безпеки в умовах криміналізації суспільства // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид.  акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 1 (16). – С. 50-62 (0,5 д.а.).

4. Оберемко Ю. О. Наукові підходи до визначення поняття «латентна віктимність» // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 26. – С. 273-279 (0,3 д.а.).

5. Шевченко Л. О., Оберемко Ю. О. Особливості віктимності неповнолітніх // Форум права. – 2014. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ FP/2014-4/14 slocvo.pdf. – Заголовок з екрана. (0,5 д.а.).

6. Христич І. О. Проблеми вимірювання обсягів латентної віктимізації населення України // Порівняльно-аналітичне право : електрон. фахове наук. видання. – 2014. – № 5 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2014/Кhristich.Yu.pdf. – Заголовок з екрана. (0,6 д. а.).

7. Головкін Б.М. Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні: Форум права. – 2014. – № 1: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals.pdf. – Заголовок з екрана. (0,5 д.а.).

8. Головкін Б.М. Причинність у системі детермінації злочинності: Теорія і практика правознавства. – Вип. 1 (5). – 2014  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/_1.pdf. – Заголовок з екрана. (0,5 д.а.).

9. Христич І. О. Кримінологічна характеристика кримінальних проваджень, відкритих за ст. 383 КК України // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 27. – С. 121-131.

10. Головкін Б. М. Віктимізація населення в Україні: стан, детермінація, запобігання: Теорія і практика правознавства // Вип. 2 (6) – 2014  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/_1.pdf. – Заголовок з екрана. (0,5 д.а.).

11. Головкін Б.М. Поняття злочинності у сфері економіки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/001-002-2013-1.pdf. – Заголовок з екрана. (0,5 д. а.).

12. Христич І. О. Протидія латентній віктимізації населення країни – один із напрямів реформування кримінальної юстиції // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 трав. 2014 р.) / МВС України; Харків нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Том 1. – Х. : ХНУВС, 2014. – С. 257-260 (0,2 д. а.).

13. Дарнопих Г. Ю. Криза суспільної довіри до держави як загроза безпеці людського розвитку // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпропетровськ, 28 берез. 2014 р.). – Д. : ДДФА, 2014. – С. 178-181 (0,2 д. а.).

14. Шевченко Л. О. Психологічні особливості віктимної поведінки жінок у випадках подружнього насильства // Бочаровські читання : матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 берез. 2014 р.). – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 145-148 (0,2 д.а.).

15. Христич І. О. Корупція – один із факторів існування злочинів у сфері економіки // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 квіт. 2014 р.) / МВС України; Хар-ий нац. ун-т внутр. справ; Наук.-дослід. ін.-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Золота миля, 2014. – С. 184 – 188 (0,25 д. а.).

16. Дарнопих Г. Ю. Економічна злочинність як загроза економічній безпеці держави // Сучасна економічна наука : досягнення, виклики, пріоритети, напрями розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 трав. 2014 р.) – Х. : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2014. – С. 85-87 (0,2 д.а.).

17. Дарнопих Г. Ю. Криміналізація суспільства як загроза економічній безпеці держави // Економіка і управління господарчим комплексом : теорія і практика сучасності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 27 берез. 2014 р.). – Луганськ : Вид-во Луган. нац. ун-ту., 2014. – С. 56-59 (0,2 д.а.).

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”

Співробітники сектора брали безпосередню участь в організації та проведенні:

– Міжнародна наукова конференція «Університети України як суб’єкти антикорупційної діяльності держави» (30 вересня 2016 р., м. Київ). (Б. М. Головкін).

– Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування», м. Харків, 12-13  жовтня 2016 р. (Г. О. Ведернікова).

– Міжнародна наукова конференція «Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи», м. Харків, 9 грудня 2016 р. (Б. М. Головкін, І. О. Христич, О. В. Новіков, А. Ю. Дзюба, Г. О. Ведернікова).

– Науково-теоретична конференція «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення», м. Київ, 25 березня 2016 р.  (Ю. О. Оберемко, О. В. Новіков).

– Національний форум «Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності України» (Східноукраїнська панель), м. Харків, 28 жовтня 2016 р. (Г. О. Ведернікова, А. Ю. Дзюба).

– Всеукраїнська студентська конференція «Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні» 04 листопада 2016 р., м. Харків, 04 листопада 2016 р. (Б. М. Головкін).

– Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі», м. Київ, 26 квітня 2016 р.  (Б. М. Головкін).

– «Круглий стіл»: «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні», м. Харків, 19 квітня 2016 р. (Б. М. Головкін, О. В. Новіков, І. О. Христич).

– «Круглий стіл» за темою «Соціальні та правові проблеми захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні», м. Харків, 6 грудня 2016 р. (Г. О. Ведернікова, А. Ю. Дзюба).

– Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи», м. Львів, 18-19 вересня 2015 р. (Оберемко Ю.О., Христич І.О.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності», м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р. (Оберемко Ю.О.).

– Международная научно-практическая конференция «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», г. Кишинев, республика Молдова, 27-28 марта 2015 г. (І. О. Христич).

– Науково-практична конференція «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення», м. Київ, 26 березня 2015 р.  (Ю. О. Оберемко, О.В. Новіков).

– Науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції», м. Харків, 17 квітня 2014 р. (І. О. Христич).

– Науково-практичний семінар у рамках VIIІ Всеукраїнського фестивалю науки на тему: «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції», м. Харків, 24 квітня 2014 р. (Ю. О. Оберемко).

– «Круглий» стіл на тему: «Забезпечення прав людини при виконанні кримінальних покарань», м. Харків, 12 грудня 2014 р. (Ю. О. Оберемко).

– Міжнародна науково–практична конференція «Економіка і управління господарчим комплексом : теорія і практика сучасності», м. Луганськ, 27 березня 2014 р. (Г. Ю. Дарнопих).

– Науково–практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів», м. Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р. (Г. Ю. Дарнопих).

– Міжнародна науково-практична конференція «Бочаровські читання», м. Харків, 28 березня 2014 р. ( Л. О. Шевченко).

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної психології», м. Київ, 25 квітня 2014 р. (Л. О. Шевченко).

– VII Міжнародна науково-практична конференція «Держава та право : проблеми становлення та стратегія розвитку», м. Суми, 17-18 травня 2014 р. (Л. О. Шевченко).

– Міжнародна науково–практична конференція «Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції», м. Харків, 23 травня 2014 р. (І. О. Христич).

– «Круглий» стіл на тему: «Комп’ютерні ігри та їх вплив на дітей», м. Київ, 2 червня 2014 р. (Л. О. Шевченко).

– Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків», м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р. (І. О. Христич, Ю. О. Оберемко).

– «Круглий» стіл на тему: «Кримінально-правові наслідки злочину : актуальні сучасні питання», м. Харків, 31 жовтня 2014 р. (Ю. О. Оберемко).

– «Круглий стіл» у рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки на тему: «Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень», м. Харків, 25 квітня 2013 р. (Головкін Б.М., Дарнопих Г.Ю., Шевченко Л.О., Христич І.О., Оберемко Ю.О.).

В роботі «круглого столу» загалом взяло участь 105 науковців з різних юридичних ВУЗів України. Серед них: 9 академіків НАПрН України (В. І. Борисов, Ю. В. Баулін, Ю. М. Грошовий, Н. А. Гуторова, В. С. Зеленецький, В. О. Коновалова, О. М. Костенко, М. І. Панов, В. Ю. Шепітько), 5 член-кореспондентів НАПрН України (В. В. Голіна, В. А. Журавель, В. О. Навроцький, В. Я. Настюк, В. О. Туляков), 19 докторів наук і професорів (П. П. Андрушко, В. С. Батиргареєва, А. М. Бойко, І. Г. Богатирьов, Б. М. Головкін, О. М. Джужа, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, О. В. Капліна, О. Г. Колб, Є.В. Курінний, О. М. Литвинов, В. А. Мисливий, Г. Г. Мошак, Б. Г. Розовський, О. Б. Харченко, О. Г. Шило, О. Ю. Шостко), а також провідних доцентів (В. В. Василевич, Л. В. Дорош, Г. Ю. Дарнопих, О. О. Житний, О. В. Лисодєд, О. Г. Кулик, О. С. Стеблинська, А. В. Тарасенко, Л. О. Шевченко, І. О. Христич, І. С. Яковець та багато інших).–  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання кримінальної відповідальності», м. Харків, 10-11 жовтня 2013 р. (Оберемко Ю.О.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Роль права та закону в громадському суспільстві», м. Київ, 08-09 лютого 2013 р. (Христич І.О.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правової системи України в умовах сьогодення», м. Донецьк, 16 – 17 лютого 2013 р. (Христич І.О.).

– «Круглий» стіл на тему: «Заходи протидії насильства в сім’ї», м. Харків, 04 березня 2013 р. (Шевченко Л.О.).

– Науково-практична конференція «Бочаровські читання», м. Харків, 29 березня 2013 р. (Шевченко Л.О.).

– Науково-практична конференція «Соціально-економічні трансформації сучасного світу», м. Харків, 15 травня 2013 р. (Дарнопих Г.Ю.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Совершенствование правового регулирования и механизмов функционирования системы противодействия приступности»,  м. Мінськ, 18–19 жовтня 2013 р. (Христич І.О.).

– «Круглий» стіл на тему: «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», м. Київ, 28 листопада 2013 р. (Головкін Б.М., Оберемко Ю.О.).

В роботі «круглого столу» загалом взяло участь 105 науковців з різних юридичних ВУЗів України. Серед них: 9 академіків НАПрН України (В. І. Борисов, Ю. В. Баулін, Ю. М. Грошовий, Н. А. Гуторова, В. С. Зеленецький, В. О. Коновалова, О. М. Костенко, М. І. Панов, В. Ю. Шепітько), 5 член-кореспондентів НАПрН України (В. В. Голіна, В. А. Журавель, В. О. Навроцький, В. Я. Настюк, В. О. Туляков), 19 докторів наук і професорів (П. П. Андрушко, В. С. Батиргареєва, А. М. Бойко, І. Г. Богатирьов, Б. М. Головкін, О. М. Джужа, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, О. В. Капліна, О. Г. Колб, Є.В. Курінний, О. М. Литвинов, В. А. Мисливий, Г. Г. Мошак, Б. Г. Розовський, О. Б. Харченко, О. Г. Шило, О. Ю. Шостко), а також провідних доцентів (В. В. Василевич, Л. В. Дорош, Г. Ю. Дарнопих, О. О. Житний, О. В. Лисодєд, О. Г. Кулик, О. С. Стеблинська, А. В. Тарасенко, Л. О. Шевченко, І. О. Христич, І. С. Яковець та багато інших).