Рада молодих вчених – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Рада молодих вчених

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Рада молодих вчених Інституту є добровільним об’єднанням дослідників, що має за мету всебічно сприяти науковій та іншій творчій діяльності аспірантів і молодих вчених віком до 35 років.

До складу правління ради входять:

Голова Ради 

Євтєєва Дарина Петрівна, кандидат юридичних наук, в.о. заступника директора з наукової роботи.
Заступник голови Ради

Калініна Аліна Владиславівна, кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень.

Секретар Ради

Барабаш Анастасія Анаоліївна, молодший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

http://www.ivpz.org/images/stories/sklad_rmoluch_2017.jpg

Основними завданнями ради молодих вчених є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу аспірантів і молодих вчених;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 • участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;
 • інформаційна діяльність тощо.

Для виконання своїх завдань рада молодих вчених:

 • готує та представляє вченій раді, керівництву та структурним підрозділам Інституту пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності аспірантів і молодих вчених;
 • приймає участь у проведенні наукових конференцій;
 • сприяє виданню наукових праць аспірантів і молодих вчених у фаховому збірнику наукових праць Інституту “Питання боротьби зі злочинністю”;
 • шляхом таємного голосування членів ради представляє кандидатів та подає пропозиції до вченої ради та керівництву Інституту на отримання іменних стипендій, грантів і премій для молодих вчених Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
 • на постійній основі готує інформацію про конференції, семінари, “круглі столи” та інші наукові заходи, що відбуваються в Україні та за кордоном, для участі в них членів ради;
 • сприяє розвитку міжвузівського співробітництва аспірантів, молодих вчених;
 • здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю ради;
 • здійснює громадський контроль за дотриманням прав аспірантів і молодих вчених;
 • здійснює іншу діяльність відповідно до завдань ради.

Діяльність ради молодих вчених

Протягом квітня 2014 р. – грудня  2017 р. рада молодих учених Інституту провела 10 засідань, на яких було заслухано 12 доповідей з актуальних питань кримінального права, кримінології, криміналістики, кримінально-виконавчого права та кримінального процесу.

Зі своїми доповідями виступили такі аспіранти та здобувачі Інституту:

– здобувачка Юшко Вікторія Олексіївна із доповіддю на тему «До проблем застосування вимог ст. 214 КПК України у практичній діяльності слідчих підрозділів»;

– аспірантка Дубович Олеся Валеріївна із доповіддю «Злочинність осіб без визначеного місця проживання»;

– аспірантка Новікова Катерина Андріївна з доповіддю на тему «Обмеження волі як вид покарання»;

– аспірант Марочкін Олексій Іванович на тему «Поняття та правова природа мотивування процесуальних рішень слідчого»;

– аспірант Хань Олександр Олександрович;

– аспірантка Гальцова Олена Володимирівна на тему «Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань»;

– здобувач Опанасенков Олександр Іванович на тему «Виправлення засуджених до позбавлення волі та його основні засоби в процесі відбування покарання»;

– здобувач Григор’єв Руслан Геннадійович на тему «Кримінологічна характеристика особи злочинця – суб’єкта злочинів, пов’язаних із прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»;

– молодший науковий співробітник Соколенко Микита Олександрович на тему «Алгоритмізація допиту»;

– кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Автухов Костянтин Анатолійович на тему «Інтеграція доктринальних розробок у законодавство в аспекті забезпечення прав людини, яка перебуває у стані несвободи»;

– аспірант сектору дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності Д. А. Скоромного на тему «Прийняття кримінальних процесуальних рішень у разі колізії норм права»;

– здобувач сектору дослідження проблем запобігання злочинності О. М. Артеменка на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби».

Шість указаних доповідачів успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 та 12.00.09.

Результати проведення семінарів були відбиті у семи оглядах засідань ради молодих учених, що були опубліковані у збірниках наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» та кількох випусках Віснику Асоціації кримінального права.

Рада молодих учених бере активну участь й щодо вибору кандидатів та їх рекомендації на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. Молодими ученими нашого Інституту, які обирались стипендіатами Кабінету Міністрів України, були такі, як:

– Колодяжний Максим Геннадійович (2012–2014 роки);

– Шепітько Михайло Валерійович (2014–2016 роки);

– Нетеса Наталія Володимирівна (з 2016 р.).

Окрім цього, рада молодих учених брала участь у підборі достойних молодих науковців Інституту для отримання Премії Президента України для молодих учених. Таку премію у 2014 р. отримав Автухов Костянтин Анатолійович за монографію під назвою «Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання».

Члени ради молодих учених Інституту беруть також участь у проведенні й організації різних науково-практичних заходів. Зокрема, це стосується щорічних наукових заходів, що проводяться в межах Всеукраїнських фестивалів науки (травень), тижнів права (грудень) та міжнародних науково-практичних конференцій із кримінального права (жовтень).

8 листопада 2016 р. відбулось чергове засідання ради молодих учених Інституту, на якому було заслухано та затверджено звіт про результати роботи ради у 2014–2016 рр., а також проведено голосування членів ради щодо обрання свого представника та уведення його до складу Вченої ради Інституту, як того вимагає ст. 10 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 2015 р. Таким представником одноголосно обрано голову правління ради молодих учених Інституту к.ю.н., с.н.с. Колодяжного М.Г.

6 грудня 2016 р. в рамках святкування Всеукраїнського тижня права відбулось засідання Ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. На ньому було заслухано наукову доповідь кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Автухова Костянтина Анатолійовича на тему «Інтеграція доктринальних розробок у законодавство в аспекті забезпечення прав людини, яка перебуває у стані несвободи».

У засіданні взяли участь молоді науковці Інституту, які обговорили сучасний стан і перспективи розвитку кримінально-виконавчого законодавства України про забезпечення прав окремих категорій засуджених, а також перспективи реформування Державної кримінально-виконавчої служби України.

04 грудня 2017 р. в рамках проведення тижня права були заслухані доповіді аспіранта сектору дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності Д. А. Скоромного на тему «Прийняття кримінальних процесуальних рішень у разі колізії норм права», а також здобувача сектору дослідження проблем запобігання злочинності О. М. Артеменка на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби». Кожна доповідь супроводжувалася активною дискусією між присутніми молодими науковцями, що представляли різні науки кримінально-правового циклу.

16 травня 2018 року в рамках святкування Дня науки відбулося засідання Ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. На ньому було заслухано доповідь молодшого наукового співробітника сектора дослідження проблем злочинності та її причин Анастасії Юріївни Дзюби, на тему «Система заходів кримінально-правового впливу на неповнолітніх правопорушників за кримінальним законодавством ФРН та України», науковий керівник – д.ю.н., проф. О. Ю. Шостко та доповідь здобувача сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Віктора Вікторовича Назарчука, на тему «Проблема визначення поняття «Служба цивільного захисту» при кваліфікації злочину», науковий керівник – д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. 

14 грудня 2018 р. в рамках проведення тижня права на засіданні виступила із науковою доповіддю аспірантка четвертого року навчання Рак Світлана Валеріївна з темою «Застосування пробаційних програм при притягненні до відповідальності за службову недбалість». Науковий керівник  – д.ю.н., проф., академік НАПрН України Н.О. Гуторова