Рада аспірантів і молодих вчених – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Рада аспірантів і молодих вчених

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Рада аспірантів і молодих вчених Інституту є добровільним об’єднанням дослідників, що має за мету всебічно сприяти науковій та іншій творчій діяльності аспірантів і молодих вчених віком до 35 років.

До складу правління ради входять:

Голова Ради 

Євтєєва Дарина Петрівна, кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи.

Заступник голови Ради

Калініна Аліна Владиславівна, кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень.

Секретар Ради

Барабаш Анастасія Анаоліївна, молодший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

http://www.ivpz.org/images/stories/sklad_rmoluch_2017.jpg

 

Положення про Раду аспірантів і молодих вчених

Діяльність ради 

14 вересня 2020 року на засіданні ради відбулося  обрання членів Групи аспірантів з моніторингу якості освітнього процесу. Шляхом відкритого голосування до зазначеної групи було обрано 8 аспірантів (по 2 члени від кожного року навчання), а саме: Бабича Артура (голова Групи) – аспіранта 3-го року навчання; Білоус Карину – аспірантку 4-го року навчання; Зелінську Ірину – аспірантку 3-го року навчання; Кисельову Марину – аспірантку 1-го року навчання; Лимаренко Юлію – аспірантку 4-го року навчання; Олійниченко Ангеліну – аспірантку 2-го року навчання; Полях Євгенію (секретар Групи) – аспірантку 1-го року навчання; Ромашкін Сніжану – аспірантку 2-го року навчання. 

08 вересня 2020 року на засідання ради було обговорено та схвалено проєкт оновленого Положення про Раду аспірантів і молодих учених Інституту.

22 травня 2020 року в рамках святкування Дня науки відбулося засідання Ради молодих учених, на якому було заслухано доповідь аспірантки  стретього року навчання, судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, викладачки Школи суддів України  Березюк Вікторії Володимирівни на тему «Фіксування судового провадження іншими його учасниками (не судом)», науковий керівник – д.ю.н., проф. Л. М. Лобойко. Також шляхом відкритого голосування було обрано нового секретаря Ради – молодшого наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Анастасію Анатоліївну Барабаш. Таким же чином члени Ради молодих учених  обрали двох представниць від молодих учених закладу до Комісії з наукової етики Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. За результатами голосування ними стали науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, к.ю.н. Аліна Владиславівна Калініна та старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, к.ю.н. Катерина Андріївна Новікова.

13 грудня 2019 р. в рамках проведення тижня права на засіданні ради була проведення відкрита дискусія на тему «Домашнє насильство в Україні: кримінально-правові та кримінологічні проблеми». В обговоренні зазначеної проблематики взяли участь аспіранти та молоді науковці Інституту, а також курсанти, студенти, аспіранти та молоді учені наукових гуртків кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ та кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Доповідачами виступили: 1) Дорош Анастасія (ХНУВС) – «Поняття та сутність обмежувальних заходів у кримінальному праві України»; 2) Міркевич Яна (ХНУВС) – «Від жертви домашнього насильства до неповнолітнього злочинця»; 3) Артеміченко Аліна (ХНУ ім. В. Н. Каразіна) – «Кримінально-правові аспекти домашнього насильства»; 4) Лимаренко Юлія (НДІ ВПЗ) – «Результати вивчення думки працівників правоохоронних органів у боротьбі з домашнім насильством у Харківській області».

16 травня 2019 року в рамках святкування Дня науки відбулося засідання Ради молодих учених, на якому було заслухано доповідь аспірантки четвертого року навчання Гриненко Ірини Олександрівни на тему «Класифікації злочинів у кримінальному праві», науковий керівник – к.ю.н., доц. О. В. Ус. Також на засіданні ради було  схвалено проєкт оновленого Положення про Раду молодих учених НДІ ВПЗ.

14 грудня 2018 р. в рамках проведення тижня права на засіданні виступила із науковою доповіддю аспірантка четвертого року навчання Рак Світлана Валеріївна з темою «Застосування пробаційних програм при притягненні до відповідальності за службову недбалість». Науковий керівник  – д.ю.н., проф., академік НАПрН України Н.О. Гуторова.

16 травня 2018 року в рамках святкування Дня науки відбулося засідання Ради молодих учених, на якому було заслухано доповідь молодшого наукового співробітника сектора дослідження проблем злочинності та її причин Анастасії Юріївни Дзюби, на тему «Система заходів кримінально-правового впливу на неповнолітніх правопорушників за кримінальним законодавством ФРН та України», науковий керівник – д.ю.н., проф. О. Ю. Шостко та доповідь здобувача сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Віктора Вікторовича Назарчука, на тему «Проблема визначення поняття «Служба цивільного захисту» при кваліфікації злочину», науковий керівник – д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. 

04 грудня 2017 р. в рамках проведення тижня права були заслухані доповіді аспіранта сектору дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності Д. А. Скоромного на тему «Прийняття кримінальних процесуальних рішень у разі колізії норм права», а також здобувача сектору дослідження проблем запобігання злочинності О. М. Артеменка на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби». Кожна доповідь супроводжувалася активною дискусією між присутніми молодими науковцями, що представляли різні науки кримінально-правового циклу.

6 грудня 2016 р. в рамках святкування Всеукраїнського тижня права відбулось засідання Ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. На ньому було заслухано наукову доповідь кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Автухова Костянтина Анатолійовича на тему «Інтеграція доктринальних розробок у законодавство в аспекті забезпечення прав людини, яка перебуває у стані несвободи».

У засіданні взяли участь молоді науковці Інституту, які обговорили сучасний стан і перспективи розвитку кримінально-виконавчого законодавства України про забезпечення прав окремих категорій засуджених, а також перспективи реформування Державної кримінально-виконавчої служби України.

8 листопада 2016 р. відбулось чергове засідання ради молодих учених Інституту, на якому було заслухано та затверджено звіт про результати роботи ради у 2014–2016 рр., а також проведено голосування членів ради щодо обрання свого представника та уведення його до складу Вченої ради Інституту, як того вимагає ст. 10 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 2015 р. Таким представником одноголосно обрано голову правління ради молодих учених Інституту к.ю.н., с.н.с. Колодяжного М.Г.

 

 

Протягом квітня 2014 р. – грудня  2017 р. рада молодих учених Інституту провела 10 засідань, на яких було заслухано 12 доповідей з актуальних питань кримінального права, кримінології, криміналістики, кримінально-виконавчого права та кримінального процесу.

Зі своїми доповідями виступили такі аспіранти та здобувачі Інституту:

– здобувачка Юшко Вікторія Олексіївна із доповіддю на тему «До проблем застосування вимог ст. 214 КПК України у практичній діяльності слідчих підрозділів»;

– аспірантка Дубович Олеся Валеріївна із доповіддю «Злочинність осіб без визначеного місця проживання»;

– аспірантка Новікова Катерина Андріївна з доповіддю на тему «Обмеження волі як вид покарання»;

– аспірант Марочкін Олексій Іванович на тему «Поняття та правова природа мотивування процесуальних рішень слідчого»;

– аспірант Хань Олександр Олександрович;

– аспірантка Гальцова Олена Володимирівна на тему «Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань»;

– здобувач Опанасенков Олександр Іванович на тему «Виправлення засуджених до позбавлення волі та його основні засоби в процесі відбування покарання»;

– здобувач Григор’єв Руслан Геннадійович на тему «Кримінологічна характеристика особи злочинця – суб’єкта злочинів, пов’язаних із прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»;

– молодший науковий співробітник Соколенко Микита Олександрович на тему «Алгоритмізація допиту»;

– кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Автухов Костянтин Анатолійович на тему «Інтеграція доктринальних розробок у законодавство в аспекті забезпечення прав людини, яка перебуває у стані несвободи»;

– аспірант сектору дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності Д. А. Скоромного на тему «Прийняття кримінальних процесуальних рішень у разі колізії норм права»;

– здобувач сектору дослідження проблем запобігання злочинності О. М. Артеменка на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби».

Шість указаних доповідачів успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 та 12.00.09.

Результати проведення семінарів були відбиті у семи оглядах засідань ради молодих учених, що були опубліковані у збірниках наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» та кількох випусках Віснику Асоціації кримінального права.

Рада молодих учених бере активну участь й щодо вибору кандидатів та їх рекомендації на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. Молодими ученими нашого Інституту, які обирались стипендіатами Кабінету Міністрів України, були такі, як:

– Колодяжний Максим Геннадійович (2012–2014 роки);

– Шепітько Михайло Валерійович (2014–2016 роки);

– Нетеса Наталія Володимирівна (з 2016 р.).

Окрім цього, рада молодих учених брала участь у підборі достойних молодих науковців Інституту для отримання Премії Президента України для молодих учених. Таку премію у 2014 р. отримав Автухов Костянтин Анатолійович за монографію під назвою «Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання».

Члени ради молодих учених Інституту беруть також участь у проведенні й організації різних науково-практичних заходів. Зокрема, це стосується щорічних наукових заходів, що проводяться в межах Всеукраїнських фестивалів науки (травень), тижнів права (грудень) та міжнародних науково-практичних конференцій із кримінального права (жовтень).