НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2019/2020 навчальний рік. З відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 081 – Право

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ

конкурсний прийом до аспірантури на 2019/2020 навчальний рік

з відривом та без відриву від виробництва

за науковою спеціальністю 081 – Право

Навчання здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Наукові напрями, за якими Інститут готує докторів філософії (PhD): кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика.

Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, іноземної мови та здійснюють презентацію науково-дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Прийом документів до аспірантури відбувається з 01 липня 2019 року по 19 липня 2019 року.

Вступні випробування проводяться з 19 серпня по 12 вересня 2019 року.

Зарахування вступників здійснюється не пізніше 15 вересня 2019 р. Зарахування вступників з числа іноземців здійснюється упродовж року.

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особову картку за формою «Особова картка державного службовця» (затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156), засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) реферат у зшитому вигляді або у пластиковій папці-швидкозшивачу (або дві чи більше наукових статей, опублікованих у наукових фахових виданнях).

Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49. Телефони для довідок: (057) 715-62-07. Приймальня: (057) 715-62-08.

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ПРЕСТУПНОСТИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В. В. СТАШИСА
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ПРАВОВЫХ НАУК УКРАИНЫ
ОБЪЯВЛЯЕТ

набор в аспирантуру на 2019/2020 учебный год

на дневную и заочную формы обучения

по научной специальности 081 – Право

Обучение осуществляется за счёт средств юридических и физических лиц – по контракту. Срок обучения в аспирантуре – четыре года.

Научные направления, по которым в Институте осуществляется подготовка докторов философии (PhD): уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право, уголовный процесс, криминалистика.

Вступительные экзамены в аспирантуру состоят из конкурсных экзаменов по специальности и иностранному языку и подготовки презентации научно-исследовательских предложений или достижений.

Приём документов в аспирантуру осуществляется с 01.07.2019 г. по 19.07.2019 г.

Срок вступительных экзаменов с 19.08.2019 г. по 12.09.2019 г.

Срок зачисления поступивших – не позднее 15.09.2019 г. Зачисление претендентов из числа иностранцев осуществляется в течении года.

Претенденты в аспирантуру подают на имя директора Института такие документы:

1) копию документа государственного образца о полученном ранее уровне образования (магистр, специалист) и приложение к нему, заверенные в установленном законом порядке;

2) личный листок по форме «Личный листок государственного служащего» (утверждённый приказом Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 05.08.2016 г. № 156), заверенный подписью руководителя кадровой службы и печатью по основному месту работы / учёбы, с фотографией, на которой поставлена печать этого учреждения;

3) четыре цветные фотографии 3×4;

4) список опубликованных научных трудов (при наличии);

5) копию документа, удостоверяющего личность и гражданство;

6) копию документа о смене фамилии (в случае смены фамилии претендента);

7) копию идентификационного кода;

8) копию военного билета или приписного свидетельства (для военнообязанных);

9) копию сертификата международного образца по иностранному языку (при наличии);

10) реферат в переплетённом виде в пластиковой папке-скоросшивателе (или две и более научных статей, опубликованных в научных профессиональных изданиях).

Документы на приём в аспирантуру подаются по адресу: 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 49. Телефоны для справок: (057) 715-62-07. Приёмная: (057) 715-62-08.

На сайті використано уривок з композиції angelo badalamenti

Офіційний веб-сайт © Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 1995-2019

Усі права на матеріали, що розміщені на сайті www.ivpz.kh.ua, охороняються відповідно до законодавства України.

Науково-дослідний інститут вивчення проблем. https://ivpz.kh.ua