НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГРОМАД – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГРОМАД

(СПІЛЬНО З ДОНЕЦЬКИМ ДЕРЖАВНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ,

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Захарченко Андрій Миколайович

Захарченко Андрій Миколайович – завідувач науково-дослідної лабораторії, доктор юридичних наук, доцент.

Напрями досліджень на сучасному етапі: правове забезпечення публічної безпеки громад; здійснення поліцією дозвільно-погоджувальних функцій у відносинах із суб’єктами господарювання.

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Управління об’єктами державної власності (господарсько-правові аспекти)» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Є автором понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Основні праці: монографії «Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій: поняття, зміст, реалізація (2007)», «Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України» (у співавторстві, 2013), «Управління об’єктами державної власності (господарсько-правові аспекти)» (2017); Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (у співавт., 2008); навчальний посібник «Проблеми господарського права та його застосування» (у співавт., 2014); «Господарське право: практикум» (у співавт., 2018); Велика українська юридична енциклопедія: Том 15 «Господарське право» (у співавт., 2019)

Бобкова Антоніна Григоріївна – головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.

Напрями досліджень на сучасному етапі: правове забезпечення публічної безпеки громад; здійснення поліцією дозвільно-погоджувальних функцій у відносинах із суб’єктами господарювання; теоретичні проблеми господарського та екологічного права.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Правове забезпечення рекреаційної діяльності» за спеціальностями 12.00.04 – господарське право; арбітражний процес; 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право.

Є автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Основні праці: «Правове забезпечення рекреаційної діяльності: монографія» (2000), «Екологічне право України» (у співавт., 2001), «Рекреаційне право: навчальний посібник» (1999, 2000), «Комунальне право України» (1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2012), «Хозяйственное право: учебник» (у співавт., 2002), «Правовое обеспечение формирования местной политики использования рекреационного потенциала региона» (2002), «Корпоративне право ЄС» (у співавт., 2004), «Біржове право: навчальний посібник» (2005, 2009), «Правове регулювання в процедурі банкрутства: навчальний посібник» (2006), Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: «Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» ( у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Правовое регулирование хозяйственных отношений» (2009), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Суб’єкти туристичної діяльності» (у співавт., 2013), «Проблеми господарського процесуального права» (у співавт., 2014), «Проблеми господарського законодавства та його застосування» (у співавт., 2014), «Проблеми права екологічної безпеки» (у співавт., 2016); «Господарське право: практикум» (у співавт., 2018); Велика українська юридична енциклопедія: Том 15 «Господарське право» (у співавт., 2019).

Є членом президії Національної академії правових наук України, керівником Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України.

Алфьоров Сергій Миколайович – провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Напрями досліджень на сучасному етапі: правове забезпечення публічної безпеки громад; політика у сфері боротьби зі злочинністю.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах внутрішніх справ» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Є автором понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Основні праці: «Діяльність органів внутрішніх справ з протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області)» (2003); монографії «Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ (2011)», «Кримінальна відповідальність за погрози застосуванням фізичного насильства» (у співавт., 2011); практичний посібник «Правові та психологічні аспекти тактики захисту та затримання неозброєного й озброєного злочинця» (у співавт., 2009); навчальні посібники «Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів» (у співавт., 2013), «Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки» (у співавт., 2014).

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

виконання науково-прикладних досліджень і методичних розробок, спрямованих на забезпечення потреб органів та підрозділів Національної поліції України та МВС з питань забезпечення публічної безпеки громад;

співпраця з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями щодо проведення науково-прикладних досліджень на замовлення і на договірних засадах;

аналіз, узагальнення, упорядкування матеріалів практичної діяльності відповідних органів та суб’єктів, підготовка на цій основі аналітичних оглядів, повідомлень, запитів, записок-пропозицій щодо забезпечення публічної безпеки територіальних громад;

організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів та інших науково-практичних заходів;

підготовка та опублікування наукових праць;

підготовка, наукове обґрунтування та направлення уповноваженим органам державної влади пропозицій щодо удосконалення чинних актів законодавства, проєктів законів і підзаконних нормативно-правових актів;

надання наукових висновків у справах, що розглядаються Конституційним Судом України, Верховним Судом;

розробка пропозицій з удосконалення регуляторної діяльності місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за їх запитами, надання наукових висновків та рекомендацій з інших питань діяльності цих органів стосовно забезпечення публічної безпеки територіальних громад;

надання на договірних засадах науково-консультаційних та експертних послуг суб’єктам господарювання, громадським організаціям;

участь у підготовці навчально-методичних та інших матеріалів для використання в освітньому процесі, залучення здобувачів освіти до науково-дослідних робіт, організація та проведення науково-методичних семінарів, тренінгів, консультацій.

На цей час тематика наукових досліджень лабораторії представлена такими основними напрямами:

          Правові форми взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки і порядку (держ. реєстраційний № 0120U105512);

          Здійснення поліцією дозвільно-погоджувальних функцій у відносинах із суб’єктами господарювання.

ІСТОРІЯ

Науково-дослідну лабораторію публічної безпеки громад у Донецькому юридичному інституті МВС України (нині – Донецький державний університет внутрішніх справ) створено згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 липня 2020 р. № 523. До завдань цього наукового підрозділу віднесено, зокрема, проведення науково-прикладних досліджень з питань правового забезпечення економічної та екологічної безпеки територіальних громад, діяльності органів Національної поліції, МВС, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади стосовно дотримання законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, а також з інших питань публічної безпеки територіальних громад, з урахуванням практичних потреб зазначених органів.

          З метою ефективного використання потенціалу цього наукового підрозділу та враховуючи значні напрацювання Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України як провідної наукової установи юридичного профілю, що спеціалізується на здійсненні фундаментальних та прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю, Донецьким юридичним інститутом МВС України спільно з Донецьким регіональним науковим центром НАПрН України було ініційовано розгляд питання про залучення НДІ до організації діяльності новоутвореної лабораторії.

Зазначена ініціатива одержала підтримку, і 05 жовтня 2020 р. постановою бюро президії Національної академії правових наук України № 171/3-Б схвалено створення спільної Науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад подвійного підпорядкування Донецького юридичного інституту МВС України (нині – Донецький державний університет внутрішніх справ) та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

На виконання вищевказаної постанови між двома інститутами укладено Угоду про організацію діяльності науково-дослідної лабораторії. Згідно з Угодою організаційне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності лабораторії здійснює Донецький державний університет внутрішніх справ, а науково-методичне забезпечення – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Організаційно науково-дослідна лабораторія входить до складу Донецького державниого університету внутрішніх справ та розміщена в адміністративному корпусі цього інституту (87510, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 89, каб. 217).