Наукова діяльність – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Наукова діяльність

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Сьогодні Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України є однією з провідних наукових установ юридичного профілю в Україні, що здійснює фундаментальні та прикладні дослідження у сфері боротьби зі злочинністю, надає наукові висновки, консультації, виконує наукові експертизи в галузі нормативного регулювання цієї сфери, а також видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо), здійснює підготовку аспірантів та здобувачів для забезпечення у майбутньому потреб, що виникають під час проведення наукових досліджень.

Науково-дослідна діяльність Інституту проводиться відповідно до  Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 рр., визначених у Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки, а також відповідно до Стратегії розвитку Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, затвердженої постановою вченої ради Інституту № 5 від 25 травня 2016 р., постанови Президії НАПрН України “Про затвердження Зведеного плану науково-дослідних робіт установ Національної академії правових наук України на 2017 р.”, Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015.

Такими напрямами досліджень, зокрема, є:

1) формування національної доктрини кримінального права України;

2) теоретичні та прикладні засади запобігання злочинності в умовах реформування українського суспільства;

3)  кримінологічна політика в розробці стратегій зменшення можливостей вчинення злочинів;

4) проблеми відповідальності та запобігання корупційної злочинності;

5) теоретичні засади визначення і забезпечення якості кримінального процесуального закону;

6) концепція запровадження нових стандартів якості кримінальної процесуальної діяльності та приведення повноважень та діяльності органів досудового розслідування, прокуратури  та суду до європейських стандартів;

7) методологічні засади оцінки діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суд;

8) теоретичні та прикладні проблеми криміналістичного та судово-експертного забезпечення боротьби зі злочинністю;

9) реалізація криміналістичних засобів та інноваційних технологій при розслідуванні окремих видів злочинів;

10) удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України щодо гуманізації умов відбування покарання засудженими та забезпечення їх ресоціалізації та соціальної адаптації;

11) імплементація міжнародних стандартів поводження із засудженими та дотримання їх прав в законодавство України;

12) підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації;

13) пропаганда досягнень правової науки та ін.

У складі Інституту працюють чотири академіки Національної академії правових наук України: В. І. Борисов, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, Н. О. Гуторова, два члени-кореспонденти Національної академії правових наук України: В. В. Голіна та О.Г. Шило. Науковий ступінь доктора юридичних наук мають 19, а кандидата наук – 28 співробітників Інституту. 

 

НАУКОВІ ШКОЛИ в ІНСТИТУТІ

На сьогодні в Установі існують 5 наукових шкіл:

1) «Доктрина кримінального права України: проблеми теорії і практики застосування» (керівник – В.Я. Тацій, д.ю.н., проф., академік НАН України);

2) «Кримінально-правове забезпечення безпеки суспільства в умовах науково-технічного прогресу» (керівник – В.І. Борисов, д.ю.н., проф., академік НАПрН України);

3) «Експериментально-інноваційні дослідження в криміналістиці» (керівник – В.Ю. Шепітько, д.ю.н., проф., академік НАПрН України);

4) «Розробка кримінологічних засад боротьби зі злочинністю в Україні» (керівник – В.В. Голіна, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України);

5) «Дослідження діяльності по виконанню покарань» (керівник – А. Х. Степанюк, д.ю.н., проф.).

 

У 2019 р. в Інституті здійснюються дослідження за шістьма темами науково-дослідницьких робіт, в яких відтворено проблеми, зазначені в основних напрямках наукової діяльності Інституту.

В Інституті проводиться значна законотворча робота: розробка проектів, внесення змін і доповнень, надання наукових висновків до законодавчих та інших нормативних актів України щодо регулювання та вдосконалення різноманітних аспектів боротьби зі злочинністю тощо.Звіт про стан наукових досліджень за 2019 рік