Наукова діяльність – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Наукова діяльність

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Сьогодні Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України є однією з провідних наукових установ юридичного профілю в Україні, що здійснює фундаментальні та прикладні дослідження у сфері боротьби зі злочинністю, надає наукові висновки, консультації, виконує наукові експертизи в галузі нормативного регулювання цієї сфери, а також видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо), здійснює підготовку аспірантів та здобувачів для забезпечення у майбутньому потреб, що виникають під час проведення наукових досліджень.

Науково-дослідна діяльність Інституту проводиться відповідно до  Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 рр., визначених у Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки, а також відповідно до Стратегії розвитку Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, затвердженої постановою вченої ради Інституту № 5 від 25 травня 2016 р., постанови Президії НАПрН України “Про затвердження Зведеного плану науково-дослідних робіт установ Національної академії правових наук України на 2017 р.”, Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015.

Такими напрямами досліджень, зокрема, є:

1) формування національної доктрини кримінального права України;

2) теоретичні та прикладні засади запобігання злочинності в умовах реформування українського суспільства;

3)  кримінологічна політика в розробці стратегій зменшення можливостей вчинення злочинів;

4) проблеми відповідальності та запобігання корупційної злочинності;

5) теоретичні засади визначення і забезпечення якості кримінального процесуального закону;

6) концепція запровадження нових стандартів якості кримінальної процесуальної діяльності та приведення повноважень та діяльності органів досудового розслідування, прокуратури  та суду до європейських стандартів;

7) методологічні засади оцінки діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суд;

8) теоретичні та прикладні проблеми криміналістичного та судово-експертного забезпечення боротьби зі злочинністю;

9) реалізація криміналістичних засобів та інноваційних технологій при розслідуванні окремих видів злочинів;

10) удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України щодо гуманізації умов відбування покарання засудженими та забезпечення їх ресоціалізації та соціальної адаптації;

11) імплементація міжнародних стандартів поводження із засудженими та дотримання їх прав в законодавство України;

12) підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації;

13) пропаганда досягнень правової науки та ін.

В Інституті працюють чотири академіки Національної академії правових наук України: В. І. Борисов, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, Н. О. Гуторова, три члени-кореспонденти Національної академії правових наук України: В. В. Голіна, Б. М. Головкін та О.Г. Шило. Науковий ступінь доктора юридичних наук мають 20, а кандидата наук – 27 співробітників Інституту. 

 

НАУКОВІ ШКОЛИ в ІНСТИТУТІ

На сьогодні в Установі існують 5 наукових шкіл:

1) «Доктрина кримінального права України: проблеми теорії і практики застосування» (керівник – В.Я. Тацій, д.ю.н., проф., академік НАН України);

2) «Кримінально-правове забезпечення безпеки суспільства в умовах науково-технічного прогресу» (керівник – В.І. Борисов, д.ю.н., проф., академік НАПрН України);

3) «Експериментально-інноваційні дослідження в криміналістиці» (керівник – В.Ю. Шепітько, д.ю.н., проф., академік НАПрН України);

4) «Розробка кримінологічних засад боротьби зі злочинністю в Україні» (керівник – В.В. Голіна, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України);

5) «Дослідження діяльності по виконанню покарань» (керівник – А. Х. Степанюк, д.ю.н., проф.).

 

У 2021 р. в Інституті здійснюються дослідження за шістьма темами науково-дослідницьких робіт, в яких відтворено проблеми, зазначені в основних напрямках наукової діяльності Інституту.

В Інституті проводиться значна законотворча робота: розробка проектів, внесення змін і доповнень, надання наукових висновків до законодавчих та інших нормативних актів України щодо регулювання та вдосконалення різноманітних аспектів боротьби зі злочинністю тощо.


Звіт про стан наукових досліджень за 2020 рік

Реалізація фундаментальних досліджень в Інституті протягом 2020 року у цифрах