Наукова діяльність – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Наукова діяльність

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Сьогодні Інститут є однією з провідних наукових установ юридичного профілю в Україні, що здійснює фундаментальні та прикладні дослідження у сфері боротьби зі злочинністю, надає наукові висновки, консультації в галузі нормативного регулювання цієї сфери, а також видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо) та здійснює підготовку аспірантів та здобувачів для забезпечення у майбутньому потреб, що виникають під час проведення наукових досліджень.

Науково-дослідна діяльність Інституту проводиться відповідно до програмних нормативно-правових актів, зокрема Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501; Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року №722; Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року №392, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695; Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 526-р.; а також згідно з пріоритетними напрямами фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі права, визначених у Стратегії розвитку  Національної академії правових наук України на 2021-2025 роки, та Стратегією розвитку Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на 2021-2025 роки.

Такими напрямами досліджень, зокрема, є:

1. Методологічні засади формування національної системи безпеки людини, суспільства та держави від злочинних проявів.

2. Вплив кримінально-правових наук на законодавство та практику боротьби зі злочинністю в Україні.

3. Доктрина кримінального права України та кримінально-правова політика: проблеми співвідношення та перспективи розвитку взаємозв’язку.

4. Розробка нового Кримінального кодексу України: виклики та перспективи.

5. Кримінально-правові засоби захисту від загроз національній безпеці у сфері громадського здоров’я.  

6. Імплементація міжнародних стандартів у практику поводження із засудженими.

7. Дотримання прав людини у сфері виконання покарання і поводження із засудженими.

8. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України щодо гуманізації умов відбування покарання засудженими.

9. Розробка політики держави у сфері виконання покарань та забезпечення ресоціалізації і соціальної адаптації засуджених.

10. Історичний досвід як передумова реформування сучасної кримінально-виконавчої системи України.

11. Теоретичні та прикладні засади запобігання злочинності в умовах реформування українського суспільства.

12. Кримінально-правовий захист інформаційного простору України та ін.

В Інституті працюють три академіки Національної академії правових наук України: В. І. Борисов, В. Ю. Шепітько, Н. О. Гуторова, два члени-кореспонденти Національної академії правових наук України: В. В. Голіна, Б. М. Головкін.

НАУКОВІ ШКОЛИ в ІНСТИТУТІ

На сьогодні в Установі існують 3 наукові школи:

 

1) «Кримінально-правове убезпечення  суспільства в умовах науково-технічного прогресу» (керівник – В. І. Борисов, д.ю.н., проф., академік НАПрН України);

2) «Експериментально-інноваційні дослідження в криміналістиці» (керівник – В. Ю. Шепітько, д.ю.н., проф., академік НАПрН України);

3) «Розробка кримінологічних засад боротьби зі злочинністю в Україні» (керівник – В. В. Голіна, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України);

 

В Інституті здійснюються дослідження за шістьма темами науково-дослідницьких робіт, в яких відтворено проблеми, зазначені в основних напрямах наукової діяльності Інституту.

В Інституті проводиться нормопроєктна робота: розробка проєктів нормативних актів, надання наукових висновків до законодавчих та інших нормативних актів України щодо регулювання та вдосконалення різноманітних аспектів боротьби зі злочинністю тощо.


Звіт про наукову діяльність Інституту за  2023 рік