Навчальні матеріали – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Навчальні матеріали

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ,
рекомендовані до видання рішенням Вченої ради Інституту, або в підготовці яких приймали участь науковці
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Науковці Інституту приймали участь у підготовці наступних науково-практичних посібників, підручників, навчальних посібників та інших методичних матеріалів:

Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 152 с. (5 д.а.).

Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. – практ. посіб. (для підготовки до іспиту аспірантів, здобувачів та студентів) / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2016. – 158 с. (9,2 умов. друк арк.).

Автухов К. А. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі / К. А. Автухов, А. П. Мукшименко. – К. Рада Европи, 2016 . – 52 с.

Автухов К.А., Яковець І.С. Реінтеграційний напрямок діяльності персоналу установ виконання покарань : наук.-практ.посіб. /К.А.Автухов, І.С.Яковець ; за заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 148 с.

Афанас’єв В.В., Буроменський М.В., Шостко О.Ю., Чаричанський О.О., Зайда В.В. Законодавство Європейських держав та США в боротьбі з організованою злочинністю в сфері економіки: кримінологічний, кримінальний, міжнародно-правовий аспекти // Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. – Х., 2001. – 132 с. – Деп. в ДНТБ України 8.01.2002, № 15 –УК2002;

Батиргареєва В.С., Голіна В.В. Злочини проти особистої волі людини та їх попередження // Ін-т вивчення проблем злочинності АПрН України. – Х., 2002. – 123 с. – Бібліограф.: 47 назв. – Деп. в ДНТБ України 08.01.2002 – № 16 – Ук2002. Повідомлення про депонування див.: Питання боротьби із злочинністю: Зб. наук. праць. – Вип. 6 – Х.: Право, 2002. – 179 с.

Борисов В. І. та ін. Кримінальне право України : Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за заг. ред.В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2015. – 528 с.

Борисов В. І. та ін. Кримінальне право України : Особлива частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за заг. ред.В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2015. – 680 с.

Борисов В. І. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Загальна частина) відповідно до вимог ECTS для студентів ІІ курсу / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2012. – 136 с.

Борисов В. І. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина) відповідно до вимог ECTS для студентів ІІІ курсу / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, А. О. Байда та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2012. – 136 с.

Борисов В. І. Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (напрям підготовки 6.030 401 «Правознавство», галузь знань 0304 «Право»; освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2012.

Борисов В.І. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: лекції 6 та 7. – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2008. – 32 с.

Борисов В.І., Володіна О.О., Дорош Л.В. та ін. Методичні рекомендації та завдання до контрольних робіт і практичних занять із кримінального права України (Особлива частина) для студентів ІІІ курсу заочних факультетів №1, №2. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – 26 с.

Борисов В.І., Зеленецький В.С., Шило О.Г., Глинська Н.В. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в України. Завдання та методичні вказівки до проведення практичних занять (тренінгів) з суддями. – Х.: Прометей-Прес, 2004. – 39 с.

Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму: наук.-практ. посібник / за ред. В.С. Зеленецького, Кротюка В.Л., Файера Д.А. – Харків: Кроссроуд, 2007. – 672 с.

Букалов П.Ф., Яковец И.С. Подача жалоб в административном судопроизводстве: практическое пособие для заключенных. – Изд. 2-е, доп. и перераб.– Донецк: Донецк. мемориал, 2006. – 40 с.

Буроменский М.В. Обращение в Европейский Суд по правам человека (практика Суда и особенности украинского законодательства). – Харьков: Фолио, 2000. – 50 с.

Буроменський М.В. Звернення до Європейського Суду з прав людини (практика Суду і особливості українського законодавства). – Х.: Фоліо, 2000. – 40 с.

Буроменський М.В. Міжнародний захист прав людини та права біженців. Навч. посібник. – К. УВКБ ООН, 2002. – 160 с.

Буроменський М.В., Кудас І.Б., Семенов В.С., Тарасов О.В. Програма навчальної дисципліни “Дипломатичний протокол”. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – 6 с.

Буроменський М.В., Ріяка В.О., Стешенко В.М. Програма навчальної дисципліни “Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю”. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – 6 с.

Буроменський М.В., Семенов В.С., Стешенко В.М., Щокін Ю.В. Програма навчальної дисципліни “Міжнародне право”. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – 10 с.

Буроменський М.В., Сердюк О.В. Права людини в Україні: проблеми юридичної практики. – Харків: Яшма, 2003. – 220 с.

Буроменський М.В., Сердюк О.В., Стешенко В.М. Міжнародно-правові та національні засоби захисту прав біженців: Практикум для студентів юрид. клінік / Під заг. ред. Буроменського М.В. – Х.: Яшма, 2003. – 180 с.

Буроменський М.В., Стешенко В.М., Леонтьєва С.В., Плечко Д.Г. Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні. Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. М.В. Буроменського. – Харків: Інститут прикладних гуманітарних досліджень, 2004. – 400 с.

Буроменський М.В., Стешенко В.М., Трагнюк О.Я., Хорольський Р.Б. Програма навчальної дисципліни “Основи права Європейського Союзу”. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – 12 с.

Буроменський М.В., Стешенко В.М., Трагнюк О.Я., Щокін Ю.В., Хорольський Р.Б. Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни “Міжнародне право” для студентів V курсу заочного факультету. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – 9 с.

Буроменський М.В., Стешенко В.М., Щокін Ю.В., Хорольський Р.Б. Міжнародне право в документах / За заг. ред. д.ю.н., проф. М.В. Буроменського. –       Харків: Вид. Національного університету внутрішніх справ, 2003. – 360 с.

Вишневська М. К., Клімова С. М., Крайник Г. С., Ніколайчук С. В., Роздайбіда А. В., Турбавіна І. М. Антикорупційні засади діяльності органів влади: наук.–практич. посіб. / За заг. ред. А. В. Роздайбіди. – Х. : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2014. – 384 с.

Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України: навч. посібник / за заг. ред. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

Голіна В.В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи. Навч. посібник. – Х.: Рубікон, 1997 . – 52 с.

Голіна В.В., Пивоваров В.В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи на практичних заняттях з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог ЄСТС). – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – 86 с.

Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій / За заг. ред. д.ю.н., професора Р.А.Калюжного. – Харків, 2002. – 357с.

Демидова Л.М., Ю.Л. Борисенко, В.О. Ковальов, В.Г. Пятенко. Правознавство, основні галузі права: тексти лекцій. – Х.: ХНУРЄ, 2006. – 232 с.

Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-практ. посібник / за заг. ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Фінн, 2009. – 328 с.

Екологічна етика : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Шуміла ; М-во освіти і науки України, МВС України, ХНУВС. – Харків : Право, 2015. – 302 с. (О. О. Шуміло – 0,5 д. а.).

Журавель В.А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: наук.-практ. посібник. – Х.: Одіссей, 2005. – 312 с.

Журавель В.А., Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. та ін. Плани та завдання до практичних і лабораторних занять з криміналістики для студентів ІV курсу. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2005. – 68 с.

Журавель В.А., Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання для студентів ІV курсу. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2005. – 40 с.

Журавель В.А., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Криміналістика” (відповідно до вимог ECTS). – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 155 с.

Журавель В.А. Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання [навч. посібник] / за ред. О.Я. Баєва, В.Ю. Шепітька. – Х. : Апостіль, 2012. – 264 с.

Завдання до курсових робіт з криміналістики для студентів 5 курсу заочного факультету / уклад.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, І.В. Борисенко та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – 18 с.

Загальні засади діяльності спостережних комісій : наук.-практ. посіб. / О.В. Анпілогов, Ю.В. Кутєпов, І.С. Яковець, К.А. Автухов; за заг. ред. А.Х. Степанюк. – Х. : Право, 2014. – 284 с.

Загальні засади діяльності спостережних комісій Наук.-практ.посіб. / О. В. Анпілогов, Ю. В. Кутепов, І. С. Яковець, К. А. Автухов; за заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 248 с.

Зеленецький В. С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз): наук.-практ. посібник / В. С. Зеленецький, В. Л. Кротюк, Д. А. Файєр. – Харків: Кроссроуд, 2007. – 672 с.

Зеленецкий В.С. Требования, предъявляемые к решению органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда о возбуждении уголовного дела. – Симферополь: Изд-во Крым. юрид. агентства “Интерномикос”, 1999. – 32 с.

Зеленецкий В.С. Количественные подходы к характеристике структурных элементов Особенной части Уголовного кодекса Украины. – Харьков: Восточно-регион. центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001. – 28 с.

Зеленецкий В.С., Филиппова Л.Я. Компьютерная этика. Морально-этические и правовые нормы для пользователей компьютерных сетей: учеб. пособие. – Х.: Кроссроуд, 2006. – 212 с.

Зеленецький В.С. Дослідче провадження про вчинений злочин: наук.-практ. посібник. – Х.: Право, 2009. – 118 с.

Зеленецький В.С., Ємельянов В.П. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом: наук.-практ. посібник. – Х.: Кроссроуд, 2006. – 80 с.

Зеленецький В.С. Предупреждение преступлений следователем: Науч.-практ. пособие. – Симферополь: Интерномикос, 1998. – 28 с.

Іванов В.Г., Карасюк В.В., Гвозденко М.В. Основи інформатики та обчислювальної техніки для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Навч. посібник / За заг ред. В.Г. Іванова. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 328 с.

Іванов В.Г., Карасюк В.В., Гвозденко М.В. Програма навчальної дисципліни “Інформаційні технології у судочинстві”. – Харків, Нац. юрид. акад. України, 2004. – 6 с.

Ідентифікація людини за ознаками зовнішності: Наук.-практ. посібник / Шепітько В.Ю., Борисенко І.В., Могильніков О.М. , Когут С.О. – Х. : Гриф, 2003. – 88 с.

Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: навч. посібник. – Х.: Право, 2005. – 183 с.

Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: навч. посібник. – Х.: Новасофт, 2006. – 210 с.

Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: навч. посібник. – Вид. 2-е, доп. – Х.: Новасофт, 2007. – 210 с.

Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник. – Х.: Право, 2004. – 304 с.

Кальман О.Г., Христич І.О. Статистичний облік і звітність у правоохоронних органах України. Наук.-практ. посібник. – Х.: ІВПЗ АПрН України – Гімназія, 2002. – 140 с.

Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. за ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Одіссей, 2009. – 960 с. (науковці Інституту: § 1 розд. 2, розд. 6, 14, 18, 20, 28 – Шепітько В.Ю. розд. 10, 11, 15, 19, 27 – Журавель В.А. § 2 розд. 2 – Борисенко І.В. розд. 9 – Білоус В.В. розд. 3 – Керик Л.І.).

Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: Учеб. пособие. – Харьков: Гриф, 1997. – 180 с.

Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Обыск: тактика и психология: учеб. пособие. – Харьков: Гриф, 1997. – 180 с.

Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии: учебник. – Х. : Гриф, 2004. – 400 с.

Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии: учебник / изд. второе. – Х.: Одиссей, 2006. – 352 с.

Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: підручник. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. – 400 с.

Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2008. – 240 с.

Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі колоній / К. А. Автухов, О. М. Крук, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 200 с.

Конфіденційні відносини в оперативно-розшуковій діяльності СБ України: сутність, значення, правове регулювання: навч. посібник – Х. : ФПС для СБУ. – Нац. юрид. акад. України, 2003. – 100 с. (автор – співробітник Інституту Погорецький М.А.).

Конфліктологія: навч. посібник. – К., 2002, 310 с. (співавтор – науковець Інституту Сердюк О.В.);

Корупціогенність законодавства: проблеми виявлення корупційних ризиків в проектах нормативних актів: зб. тез лекцій з питань нормопроектування. – К., 2005. – С. 121–130 (науковець Інституту Сердюк О.В.).

Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М, Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2014. – 440 с.

Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель (та ін.): за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. К.: Ін Юре, 2016. – 640 с. 37,2/18,6 Шепітько В.Ю.

Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: учебник / Под ред. Шепитько В.Ю. –Харьков: “Одиссей”, 2001. – 350 с.

Криминалистика: курс лекций. – 3-е вид. / за заг. ред. Шепітька В.Ю. – Х.: Одиссей, 2009. – 368 с.

Криміналістика. Криміналістична тактика та методика розслідування злочинів: Підручник / За ред. В.Ю.Шепітька. – Х. : Право, 1998. – 300 с.

Криміналістика: підручник (електронне видання). – К.: Інформ.-аналіт. центр прав. та ділової інформації „Праксі”, 2007.

Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. – 2-е вид., випр. та доп. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2004. – 728 с.

Криміналістика: підручник / За ред. проф. В.Ю.Шепітько В.Ю. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 400 с.

Криміналістика: підручник / кол. авт. : В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. за ред. В.Ю. Шепітько. – 4-е вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2008. – 464 с.

Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. За ред. В.Ю. Шепітька. – 2-е вид., випр. та доп. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 900с.

Криміналістична профілактика економічних злочинів: наук.-практ. посібник / кол. авт.: С.В. Веліканов, А.Ф. Волобуєв, В.А. Журавель та ін. за ред. В.А. Журавля). – Х.: Харків юрид., 2006. – 236 с.

Криміналістичне дослідження скляних і полімерних розсіювачів вітчизняного та іноземного виробництва: методичні матеріали / уклад. Авдєєва Г.К., Волобуєва С.В., Дубинка В.І., Носатенко Ю.О., Рябухина В.О. Х. : ХНДІСЕ, 2007. – 104 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник для юрид. вузів і фак. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. / За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Харків, 1997.– 368 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник. / Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Гавриш С.Б. та ін. / За редакцією професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ – Харків : Юрінком–Інтер–Право, 2001. – 416 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / за ред. М.І. Мельника, В.А. Климента. – 5-те вид., перероб. та доп. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : Атіка, 2008. – 376 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. / За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В. Баулін, акад. АПрН України В.І. Борисов, Я.М. Кривоченко та ін. за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / М.І. Бажанов, В.І. Тацій, В.В. Сташис, І.О. Зінченко та ін. / За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком–Інтер. – Х.: Право, 2001. – 496 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. М.І. Мельника, В.А. Климента. – 5-те вид., перероб. та доп. – К. : Атіка, 2009. – 744 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 4-е вид., перероб. та доп. – К. : Атіка, 2008. – 712 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. / За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація – 2‑е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 622 с.

Кримінальний процес України: підручник / За ред. Грошевого Ю.М., Хотенця В.М. – Х. : Право, 2000. – 600с. (автори – науковці Інституту: Грошевий Ю.М., Сібільова Н.В., Хотенець В.М., Шило О.Г.);

Кримінально-виконавче право України: підручник / за ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 256 с.

Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів для студентів юрид. спеціальностей вищ. навч. закладів / За ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2005. – 256 с.

Кримінологія. Особлива частина: навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман; За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 1999. – 232с. (розділи 4,5,8,9);

Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін. за заг. ред. В.В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2009. – 288 с.

Кримінологія: Загальна та особлива частини: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищ. навч. закладів / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003. – 352с.

Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с. (Шило О. Г. – розділ 11, С. 246–287).

Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2013.

Курс лекций по криминологии / под ред. Даньшина И.Н. (Общая часть) и Голины В.В. (Особенная часть). – Х. : Одиссей, 2006. – 380 с.

Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів (1987-2017) / редкол. : Л. М. Москвич (голова) та ін. – Х. : Право, 2017. – 76 с. (3 д.а.).

Лобойко Л. М. Наукові висновки для Верховного Суду України з питань неоднакового застосування норм кримінального та кримінального процесуального права (2011-2017 роки) : довідк.-практ. вид. – Х. : ФОП Здоровий Я. А. «Оперативна поліграфія», 2017. – 256 с. (15, 2 д.а.).

Лобойко Л. М. Загальні засади кримінального провадження : навч. посібник / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу. – Дніпропетровськ : ДВНЗ «НГУ», 2014. – 88 с. (3,80 д.а.).

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. – К. : Ваіте, 2014. – 280 с. (13,9 д.а.).

Лобойко Л. М. Особливі порядки кримінального провадження: навч. посібник / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу – Дніпропетровськ : ДВНЗ НГУ, 2014. – 82 с. (3,40 д.а.).

Лобойко Л. Н. Уголовный процесс и уголовная статистика : сосуществование на грани противоправности (лекция 17) / Л. Н. Лобойко // В кн. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции : уч. пособие (для студентов высших юридических учебных заведений) / Науч. ред. В. Т. Томин, А. П. Попов и И. А. Зинченко. – Пятигорск : РИА-КМВ, 2014. – С. 379–388 (0,70 д.а.).

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

Методичний посібник для підготовки до семінарських занять з курсу “Профілактика злочинності” для курсантів Національного університету внутрішніх справ / Уклад. : Мартиненко О.А., Блага А.Б.– Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – 39 c.

Методичні матеріали з навчальної дисципліни “Питання теорії та практики застосування Кримінального кодесу України” для слухачів факультету № 8 з підготовки професійних суддів-магістрів за спеціальністю 6.060101 “Правознавство” / Уклад.: Ю.В. Баулін, Л.В. Дорош. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2005. – 84 с.

Методичні рекомендації до підготовки та складання державного екзамену з кримінального права України / М.І. Панов, Ю.В. Баулін, В.А. Ломако та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 34 с.

Міжнародне право: навч. посібник / За ред. М.В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 336 с.

Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців: навч. посібник. / За ред. д.ю.н., проф. М.В. Буроменського. – Харків: Ямша, 2004. – 198 с. (співавтор – науковець інституту – М.В. Буроменський).

Міжнародно-правові та національні засоби захисту біженців. Практикум для студентів юридичних клінік / Під заг. ред. проф. М.В. Буроменського. – Харків: Інститут прикладних гуманітарних досліджень, 2004. – 400 с., (співавтори – науковці Інституту Буроменський М.В., Стешенко В.М.).

Модельні справи із застосування Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок в Україні / за наук. ред. О.М. Руднєвої. – К.: Істина, 2006. – 184 с.

Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 720 с. (автори – науковці Інституту: Матусовський Г.А. (гл. 22; § 1, 2, 4–6 гл. 23 (у співавт.); гл. 24; гл. 33; гл. 38); Шепітько В.Ю. (гл.1; гл. 3 – гл. 5; гл.7 – гл. 10; § 4–6 гл. 11; § 1, 3–10 гл.12; гл. 13; § 3, 4 гл. 15; гл.16; гл. 17; § 1 гл. 19 (у співавт.); гл. 29 (у співавт.); гл. 31 (у співавт.); додатки 1–5); Багинський В.З. (§ 4–6 гл. 23 (у співавт.).

Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: навч. посібник / За ред. Грошевого Ю.М. – Х.: Право, 2002. – 160 с. (автори – науковці Інституту Сібільова Н.В., Хотенець В.М., Погорецький А.М., Шило О.Г.).

Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 2011. – 736 с. / Шепітько В.Ю. – 25,13 д.а., Журавель В.А. – 7 д.а., Білоус В.В. – 2 д.а.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Судовий кадровий менеджмент» для студентів V курсу / (галузь знань 08 «Право», другий (магістерський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 «Право») / уклад. : Л. М. Москвич, А. В. Іванцова, Я. О. Ковальова – Х. : Нац.юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 20 с. (0, 8 д.а.).

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Судова експертологія: поняття, структура, завдання, функції» (галузь знань 0304 «право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр». Спеціальність 8. 18010003 «Судова експертиза») / уклад.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель, та ін. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 24 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни «Криміналістика» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») / уклад.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 168 с. (5,5 д.а./ 3,5 д.а.В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва, В.В. Білоус, С.В. Веліканов).

Настільна книга детектива, прокурора, судді : коментар антикорупційного законодавства / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук, М. І. Хавронюк та ін. / 2-е вид., переробл. і допов. – К. : ВД «Дакор», 2017. – С. 441-447 (0, 7 д. а.).

Науково-практичні рекомендації до кримінально-виконавчої діяльності : наук. – практ. посіб. / К.А. Автухов, А. П. Мукшименко, Т. С. Яблонська, І. С. Яковець. – Київ. Паливода А. В., 2016.

Оперативно-розшукова діяльність: навч. посібник / за заг. ред. О.М. Джужи. – Київ: НАВСУ, 2009. – 564 с.

Організація роботи суду: навч. посіб. для студ. спец. вищ. навч. зал. / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, О. М. Овчаренко та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2012. – 256 с. – (Москвич Л. М.: С. 127–184; 193–207).

Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підготовки до іспиту / уклад. : О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова, Ю. І. Крючко  та ін. –  Х. : Право, 2017. – 238 с. (13,84 д.а.). 

Організація судових і правоохоронних органів / підручник / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової – 2-ге вид., перер. і доп. – Харків : Одіссей, 2011. – 376 с. (Сібільова Н. В., Москвич Л. М.). Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України : [навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти] / за ред. Ю. М. Грошевого. – Харків : Право, 2002. – 160 с. (Погорецький М. А., Сібільова Н. В., Хотенець В. М., Шило О. Г.).

Організація судових та правоохоронних органів: підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 448 с.

Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за редакцією І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. – Х.: Одіссей, 2009. – 320 с.

Організація судових та правоохоронних органів: навч. посібник / За ред. Сібільової Н.В. та Марочкіна І.Е. – Х., 1996. – 160 с. (співавтор – науковець Інституту Сібільова Н.В.).

Організація судових та правоохоронних органів: навч. посібник / За ред. Сібільової Н.В., Марочкіна І.Є, Толочка О.М. – Х. : Право, 2000. – 300 с. (співавтор – науковець Інституту Сібільова Н.В.).

Організація судових та правоохоронних органів: підручник / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Х. : Одіссей, 2007. – 528 с.

Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – Х.: Одіссей, 2009. – 320 с.

Організація судової влади в Україні: навч. посібник / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Х.: Одіссей, 2007. – 346 с.

Організаційно-правові засади діяльності державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань : навч. посібник / К.А. Автухов, І.С. Яковець; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2013. – 160 с.

Осадчий В.І. Забезпечення законності, громадського порядку та безпеки громадян під час виборчої кампанії 2006 року: метод. рекомендації. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – 28 с.

Осадчий В.І. Розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань: Метод. рекомендації. – К.: МВС України, 2005. – 14 с.

Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посібник / К.А. Автухов, О.В. Ткачова, І.С. Яковець; за ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2012. – 152 с.

Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність: правові основи (структурно-логічні схеми): навч. посібник / за ред. проф. Ю. М. Грошевого. – Харків: Арсіс, 2002. – 158 с.

Погорецький М. А. Правове регулювання конфіденційних відносин / Теорія і практика конфіденційних відносин підрозділів СБ України в сучасних умовах: навч. посібник. – Київ: Нац. академія СБУ, 2002.

Погорецький М. А. Агентурна робота органів внутрішніх справ : навч. посіб. для вищих навчальних закладів МВС України. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2010. – 192 с. – Інв. № 5-368.

Погорецький М. А. Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами Оперативної служби МВС України: навч. посібник. – К.: ВРВ КНУВС, 2010. – 172 с. – Інв. № 5-453.

Погорецький М. А. Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності / М. А. Погорецький, В. О. Черков // Правові й організаційно-процедурні основи здійснення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ в Україні. Загальна частина: навч. пос. / [ Б. І. Бараненко, Д. О. Бабічев, О. В. Бочковий та ін.; за ред. А. В. Іщенка, Б. І. Бараненка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 360 с.

Погорецький М. А. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю / М. П. Водько , М. А. Погорецький  // Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина: підручник / за ред. С. П. Черних, М. П. Водька, О. Ф. Долженкова. – К.: Відділ редакційно-видавничої діяльності ДНДІ Міністерства МВС України, 2012. – С. 615–644.

Порівняльне судове право: навч. посібник / І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, Н.В. Сібільова, В.С. Бабкова, Ю.І. Крючко; за заг. ред. І.Є. Марочкіна та Л.М. Москвич. – Х. : Право, 2008. – 112 с.

Права людини за гратами : практ. посібник / Федорчук О.О., Яковець І.С. – К. : Асоціація УМДПЛ, 2016. – 256 с. (13 д.а.).

Практикум з криміналістики: навч. посіб. / кол. авторів : В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Ін Юре, 2013. – 128 с. (7,44 д.а. / 0,6 д.а. – В.Ю. Шепітько, 0,6 д.а. – Г.К. Авдєєва, 0,6 д.а. – С.В. Веліканов, 0,6 д.а. – Д.В. Затенацький).

Проблемные лекции по криминалистике: Учебное пособие. – Х.: Апостіль, 2012. – 152 с.

Програма навчальної дисципліни «Портретна експертиза» (галузь знань 0304 «право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза») / уклад.: В. А. Журавель, В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько, В.В. Білоус. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 14 с.

Прокурорський нагляд в Україні: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін, П. М. Каркач, Ю. М. Грошевий та ін.; за ред. проф. І. Є. Марочкіна, П. М. Каркача. – Х.: Одіссей, 2005. – 240 с. (Сібільова Н. В.).

Прокурорський нагляд в Україні: підручник / за ред. І. Є. Марочкіна. – Х: Право, 2004 (Н. В. Сібільова).

Правова статистика: навч. посібник для юрид. вузів та фак. // Кальман О.Г., Христич І.О. – Х.: Право, 1999. – 204 с.

Правова статистика: підручник / за ред. В.В. Голіни. – Х. : Право, 2009. – 196 с.

Правовая статистика: учеб. пособие. // Кальман А.Г., Христич И.А., Зинченко В.Н. – Х.: НИИ ИПП АпрН Украины, 1998. – 184 с.

Правовий та соціальний захист неповнолітніх від насильства в сім’ї: метод. посібник для працівників правоохоронних органів / Блага А.Б., Бобрикова О.О., Мартиненко О.А., Шевченко Л.О., Пономарчук О.В. – Х.: Курсор, 2006. – 128 с.

Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі : наук.-метод. посіб / К.А. Автухов, А.П. Мукшименко. – К. : Рада Європи, 2016. – 52 с. (2,3 д.а. / Автухов К.А. – 1 д.а.).

Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України / В.А. Бадира, О.П. Букалов, А.П. Гель, М.В. Романов, І.С. Яковець; за заг. ред. Є.Ю. Захарова. – Х.: Права людини, 2009. – 368 с.

Програма для складання кандидатського іспиту за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / уклад. : О.Г. Кальман, В.М. Куц, С.С. Мірошниченко, А.М. Орлеан, О.М. Подільчак, Н.М. Ярмиш. – К.: Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 104 с. (науковці Інституту: Кальман О.Г., Подільчак О.М.).

Програма навчальної дисципліни “Кримінологія”. – Х: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 15 с.

Програма навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної техніки” / Уклад.: В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни “Правова інформація та комп‘ютерні технології в юридичній діяльності” / Уклад.: В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2003. – 7 с.

Програма навчальної дисципліни “Практикум з криміналістики”. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 9 с. (науковці Інституту: Шепітько В.Ю.).

Програма навчальної дисципліни “Розслідування злочинів в сфері господарської діяльності”. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 12 с. (науковець Інституту: Шепітько В.Ю.).

Програма навчальної дисципліни “Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю” / Уклад.: Ріяка В.О., Буроменський М.В., Стешенко В.М. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – 6 с.

Прокурорський нагляд в Україні: підручник / За ред. Грошевого Ю.М. і Марочкіна І.Є. – Донецьк: Донеччина, 1997. – 290 с. (співавтор – науковець Інституту Н.В. Сібільова).

Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів: навч.-метод. посібник. – К. : ІПКК Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 92 с. (науковець Інституту: Подільчак О.М.).

Прокурорський нагляд: підручник / За ред. Марочкіна І.Є. – Х: Право, 2004. – 125 с. (автор науковець Інституту Н.В. Сібільова).

Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства / за заг. ред. Кривенка В.В. – Х.: Яшма, 2006. – 351 с. (науковці Інституту: Сердюк О.В., Буроменський М.В., Стешенко В.М.).

Российское уголовное право: Общая часть: учебник / под ред. В.С. Комиссарова. – СПб.: Питер, 2005. — 560 с. (співавтор: науковець Інституту Баулін Ю.В. (Глава ХV “Обстоятельства, исключающие преступность деяния”. – С. 295 – 342)).

Руководство для следователей: наук.-практ. посібник / Гриненко А.Н., Коновалова В.Е., Шепітько В.Ю., Шумилин С.Ф. и др. – Харьков: Консум, 2001. – 1100 с. (співавтор – науковець Інституту: Шепітько В.Ю.)

Руководство по расследованию преступлений. – М.: НОРМА, 2002. – 768 с. (співавтор – науковець Інституту Шепітько В.Ю.).

Руководство по расследованию преступлений: науч.-практ. пособие / отв. ред. А.В. Гриненко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва: Норма, 2008. – 768 с. (науковець Інституту: Шепітько В.Ю.).

Сердюк О.В., Буроменський М.В., Підкуркова І.В. Суди у відносинах із журналістами та ЗМІ: посібник для суддів. – Х. : Яшма, 2008. – 78 с.

Сібільова Н.В. Методичні вказівки і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”. – Х: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.

Сібільова Н.В. Програма навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”. – Х: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.

Сібільова Н.В. Програма підвищення кваліфікації з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”Інституту підвищення кваліфікації Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого”. – Х: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 20 с.

Соціологія права: навч. посібник / Під заг. ред. Осипової Н.П. – К.: Ін-юре, 2004. – 221 с. (співавтор – науковець Інституту Сердюк О.В.);

Тематика курсових робіт з Загальної частини кримінального права України та методичні поради до їх написання для студентів ІІ курсу денних та вечірнього факультету / В.Я. Тацій, Л.М. Кривоченко, Ю.В. Баулін та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 56 с.

Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання для студентів ІV курсу / уклад.: В.Ю. Шепітько, В.А. Коновалова, В.А. Журавель та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – 40 с. (науковцы Інституту: Шепітько В.Ю., Борисенко І.В., Булулуков О.Ю., Чорний Г.О.).

Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання / Уклад.: Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. та ін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. (Електронне видання) (1,2 д.а. / 0,2 д.а. – В.Ю. Шепітько, 0,2 д.а. – С.В. Веліканов).

Тихий В.П. Конституційний Суд України: наук.-практ. вид. – К., 2007. – 64 с.

Універсальний криміналістичний комплект слідчого: практ. посібник з використання науково-технічних. засобів / Шепітько В.Ю., Борисенко І.В., Булулуков О.Ю. та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.

Хавронюк М.І., Лінецький С.В., Мельник М.І. Основи правознавства: підручник для учнів 9-го класу загальноосвіт. навч. закладів / наук. ред. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: Юрид. думка, 2009. – 388 с.

Шило О. Г. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В. М. Трофименко, А. Р. Туманянц, О. Г. Шило. – Х. : Оберіг, 2014. – 248 с.

Шило О. Г. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до комплексного державного іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В. М. Трофименко, А. Р. Туманянц, О. Г. Шило. – Х. : Оберіг, 2014. – 180 с.

Энциклопедия криминалистики в лицах. Справочное издание / Под ред. В.Ю. Шепітько. – Киев: Апостиль,2014. – 400 с. (В.Ю. Шепітько – 25,0 д.а.)

Шепітько В.Ю. Вступ до навчального курсу «Криміналістика»: лекція  Київ: Ін Юре, 2016. – 192 с. – 7,02 д.а.

Шепитько В.Ю. Дела служебного пользования: невыдуманные истории и аналитические рассуждения прокурора Хачатряна С. П. (предисловие к очеркам) Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2016. – С. 3-4. 0,1 д.а.

Шепітько В.Ю. Криміналістика для дітей (середнього так старшого шкільного віку): Довідник. – Х.: Апостіль, 2016. – 108 с. – 3,38 д.а.

Шепітько В. Ю., Полях А.М., Макаренко Н.К., Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник-довідник для працівників правоохоронних органів. – Х: Апостіль, 2016. – 12,6/3,15 Шепітько В. Ю.

Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекций – Харьков: Одиссей, 2003. – 400 с.

Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекций. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2005. – 368 с.

Шепитько В.Ю. Преступные технологии легализации (отмывания) денежных средств и способы их разоблачения. Криминалистический анализ: науч.-практ. пособие. – Харьков, 2002. – 24 с.

Шепитько В.Ю. Справочник следователя. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 195 с.

Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными организациями: науч.-практ. пособие. – Харьков, 2000. – 121 с.

Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 195 с.

Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. 2-е вид. випр. та доп. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 168 с.

Шепітько В.Ю. Допит: наук.-практ. посібник.– Х., 1998. – 50 с.

Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності: навч. посібник. – Х. : Право, 2006. – 160 с.

Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Коновалова В.О. Програма навчальної дисципліни “Психологія: загальна та юридична”. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 5 с.

Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Коновалова В.О. Програма навчальної дисципліни з “Криміналістики”. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 28 с.

Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекций. Издание четвертое. – Х.: Одиссей, 2011. – 368 с.

Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Журавель В.А. Програма навчальної дисципліни «Юридична психологія» Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2011. – 16 с.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України: наук.-прак. вид. / за ред. О.Л. Копиленка. – К.: Парламент. вид-во, 2007. – 96 с. (науковець Інституту: Тихтй В.П.).

Юридична психологія. Академічний курс : підручник (електронне видання). – К. : Інформ.-аналіт. центр прав. та ділової інформації „Праксі”, 2007. – 18 д.а. (науковець Інституту Шепітько В.Ю.).

Яковець І. С. Посібник для працівників державних інституцій та громадських організацій, що працюють з особами, які звільняються з місць позбавлення волі (щодо допомоги у соціальній адаптації). – К.: Громадський захисник, 2016. – 50 с.

Яковец И., Шимоволос С. Руководство. Общественная оценка поведения заключенных. – М. : Penal Reform International, 2009. – 86 с.

Яковець І., Шимоволос С., Мар’яновський А. та ін. Посібник для спостережних комісій України. – М. :PRI, 2007. – 196 с.

Яковець І.А. Методичні рекомендації для працівників органів прокуратури по здійсненню перевірки додержання законів спостережними комісіями райдержадміністрацій та виконкомів рад. – Донецьк: Донецьк. Меморіал, 2006. – 37 с.

Яковець І.С. Взяття під варту та інші запобіжні заходи – що необхідно знати (як захистити свої права): наук.-практ. посібник для працівників правоохоронних органів та суду. – Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 40 с.

Яковець І.С. Методичні рекомендації по виконанню спостережними комісіями функцій, завдань та повноважень: практ. посібник для членів спостережних комісій. – Донецьк: Донецьк. Меморіал, 2006. – 111 с.

Яковець І.С., Іваньков І.В., Мукшименко А.П. та ін. Навчально-методичний посібник “Методика проведення занять курсу: Рекомендації нової редакції Європейських пенітенціарних правил в галузі дотримання прав засуджених і ув’язнених та захисту персоналу в практичній діяльності установ виконання покарань. – К., Х., Ч., 2007. – 52 с.

Яковець І.С., Іваньков І.В., Мукшименко А.П. та ін. Повний лекційний курс. Рекомендації нової редакції Європейських пенітенціарних правил в галузі дотримання прав засуджених і ув’язнених та захисту персоналу в практичній діяльності установ виконання покарань. – К., Х., Ч., 2007. – 135 с.

Яковець І.С. Посібник для працівників державних інституцій та громадських організацій, що працюють з особами, які звільняються з місць позбавлення волі (щодо допомоги у соціальній адаптації). – К. : Громадський захисник, 2016. – 50 с. (1,0 д.а.).