НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ (СПІЛЬНО З ПРИКАРПАТСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ІМ. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА)

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ – 

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, 

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАПрН УКРАЇНИ

Фріс Павло Львович

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю була створена наказом ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 14 жовтня 2013 року. 

Положення про лабораторію було затверджено Президентом НАПрН України академіком НАН України В.Я. Тацієм та Ректором університету. Лабораторія існує як структурний підрозділ НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, який здійснює науково-методичне керівництво її діяльністю та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Створення лабораторії було обумовлено тим, що на кафедрі кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту  протягом тривало часу здійснювались розробки проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю в межах наукової школи доктора юридичних наук, професора П.Л. Фріса.

http://ivpz.org/images/stories/fris_istor_2_.jpg
засідання Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю

СПІВРОБІТНИКИ

http://ivpz.org/images/stories/fris.jpg Фріс Павло Львович – завідувач навчально – науковою лабораторією, завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Напрямки діяльності на сучасному етапі – політика у сфері боротьби зі злочинністю, теоретичні проблеми кримінального права

У 2006 р. захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правова політика України” та здобув науковий ступінь доктор юридичних наук. З 2007 року – завідувач кафедри кримінального права та кримінології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2011 року – завідувач кафедри кримінального права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Основні праці: монографія “Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми” (2005), монографія “Нарис історії кримінально-правової політики України” (2005), монографія «Порівняльне кримінальне право Республіки Польщі та України у контексті Європейського союзу» (2007)монографія “Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини” (2009), навчальний посібник “Предупредительная деятельность органов внутренних дел по борьбе с отдельными преступлениями” (1987), навчальний посібник з грифом МОН України “Кримінальне право України  (Загальна частина). Збірник завдань” (1998), навчальний посібник з грифом МОН України “Короткий словник кримінально-правових  термінів” (1999), навчальний посібник з грифом МОН України “Кримінальне право України Загальна частина. В схемах та визначеннях” (2000), навчально-методичний посібник “ Кримінальне право України. Тестові завдання ” (2003),  навчальний посібник з грифом МОН України “Кримінальне право. Загальна частина” (2004, 2009), навчальний посібник з грифом МОН України “Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро-2012” (2011), посібники (лекційний матеріал) з дисципліни “Кримінальне право. Загальна частина”.

Є автором понад 230 наукових публікацій, 70 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.

http://ivpz.org/images/stories/kozich.jpg Козич Ігор Васильович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Напрямки діяльності на сучасному етапі – кримінально-правова політика у сфері боротьби з насильницькою злочинністю.

У 2012 році захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правова політика у сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства” та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.

Основні праці: навчально-методичні посібники з дисципліни “Кримінальне право. Загальна частина”.

Є автором біля 70 наукових публікацій, 20 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.

http://ivpz.org/images/stories/meditskii.jpg Медицький Ігор Богданович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Напрямки діяльності на сучасному етапі – проблеми кримінального права та кримінології: актуальні питання кримінологічної політики України.

У 2007 р. захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Вплив соціальних факторів на злочинність в період становлення Української держави” та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.

Основні праці: монографія “Вплив соціальних факторів на злочинність в період становлення Української держави” (2008), навчальний посібник з грифом МОН України “Запобігання злочинності” (2008), науково-практичний посібник (співавтор) “Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності” (2010), навчальний посібник “Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро-2012” (2011), навчально-методичний посібник «Кримінальне право України. Особлива частина»

Є автором понад 100 наукових публікацій, 30 з яких опубліковано у фахових виданнях, затвердених ДАК України.

http://ivpz.org/images/stories/mikitich.jpg Микитин Юрій Іванович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Основна сфера наукових зацікавлень – відновне правосуддя, альтернативи розв’язання правових конфліктів, кримінальне право, кримінальний процес, кримінально-виконавче право. Автор законопроектів у сфері медіації, відновного правосуддя. Як експерт у цій сфері, постійно залучається до науково-практичних заходів Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Національною асоціацією медіаторів України.

Автор більше 80 публікацій з проблем захисту прав і свобод людини, відновного правосуддя, медіації, кримінального процесу, кримінально-виконавчого права.

Микитин Ю.І. є відповідальним секретарем збірника наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України»,  що належать до фахових видань у сфері права.

http://ivpz.org/images/stories/petechel.jpg Петечел Олексій Юрійович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності на сучасному етапі – юридична психологія, кримінологія.

У 2009 р. захистив дисертацію зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія на тему “Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування” та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.

Основні праці: монографія “Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування” (2011).

Є автором більше 50 наукових публікацій, 11 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених МОН України.

http://ivpz.org/images/stories/shpilyarevich.jpg Шпіляревич Вікторія Вікторівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, викладач.

Напрямки діяльності на сучасному етапі – кримінальне право.

Захистила дисетрацію зі спеціальності 12.00.08– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правові заходи безпеки” на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук.

Є автором 70 наукових публікацій, 18 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.Наукові статті та інші публікації за темами наукових напрямків:

2018 р.:

1. Фріс П.Л. Актуальні проблеми кримінально-правової політики сучасної України. Зб. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск XLIV. Івано-Франківськ, 2018. С.9-24. Фахове видання.

2. Фріс П. Л. Кримінально-правова ідея і міфи. Нотатки на полях закону про кримінальні проступки. Юридичний вісник України. №48 (1221). 30 листопада – 6 грудня 2018 р. С. 6-7.

3. Козич І.В. Принципи та функції як системоутворюючі елементи кримінально-правової політики // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 44. 2017. С.46-56. Фахове видання.

4. Козич І.В. Функціональний взаємозв’язок кримінально-правової та кримінологічної політики в сфері боротьби зі злочинністю // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 46. Івано-Франківськ, 2018. – С.144-151 Фахове видання.

5. Козич І.В. Поняття функції кримінально-правової політики // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 48. Івано-Франківськ, 2018. – С.165-172 Фахове видання.

6. Медицький І. Б. Міжнародно-правовий досвід зарубіжного пізнання наслідків (ціни злочинності) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 48. Івано-Франківськ, 2018. – С.137-145. Фахове видання.

7. Медицький І. Б.  Структурні елементи «ціни» злочинності у кримінальній науці.// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 47. Івано-Франківськ, 2018. – С. 173-182 Фахове видання.

8. Шпіляревич В. В. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки. Слово Національної школи суддів України. 2018. № 1 (22). С. 37–44. 

9. Шпиляревич В. В. Уголовно-правовые меры безопасности та уголовная ответственность: понятие и особенности реализации. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. Том 8. – № 3. Гродно, 2018. С. 65–76.

10. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Режим у системі засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 5. Том 2. С. 211-214. Фахове видання.

11. Кернякевич-Танасийчук Ю.В. Реализация уголовно-исполнитель-ной политики Украины: понятия и ее механизм. «Legea si Viata» («Закон и Жизнь». 2018. № 1/2. С. 49-52. 

12. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Суб’єкти реалізації  кримінально-виконавчої політики України. «Jurnalul juridic national: teorie si practica». 2018. № 1(29). Том 2. С. 144-148. 

13. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Участь громадськості у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої політики України. Приватне та публічне право. 2018. № 1. С. 123-126. Фахове видання.

14. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Щодо визначення поняття «ефективність кримінально-виконавчої політики». Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 170-172. URL:  http://lsej.org.ua/1_2018/47.pdf   (дата звернення: 11.09.2018).  

15. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Освіта засуджених як один із засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики. Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 48. – С. 75-77. Фахове видання.

16. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Акти органів судової влади в системі джерел кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 206-208.

17. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики України: поняття та сутність. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 2 (20). С. 58-64. 

18. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики на стадії її реалізації. Право і суспільство. 2018. № 2. Ч. 2. С. 168-173.

19. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Обов’язки засуджених та їх пропорційність з правами. Правові новели. 2018. № 4. С. 257-261.

20. Фріс П.Л. Міфи у кримінально-правовій політиці та ефективність кримінального законодавства. Кримінально-правове регулюваннята забезпечення його ефективності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-19 жовтня 2018 р. Харків. С. 119-123

21. Фріс П.Л. Кримінально-правова ідеологія і кримінально-правова політика. Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали полілогу, м. Харків, 7 вересня 2018 р.  – Харків, Право, 2018 – 208 с. С. 77-81 

22. Фріс П.Л., Козич І. В. Гуманізація кримінально-правової політики: декларативність чи об’єктивна дійсність. Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ 16-17 листопада 2018 р. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С.266-268

23. Фріс П.Л., Козич І.В. Прецедент як джерело кримінально-правової політики // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : Матеріали VІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 7 грудня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – 118 с. – С.69-74.

24. Козич І.В. Функції кримінально-правової політики (на прикладі протидії торгівлі людьми) // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – 214 с. – С.80-85. 

25. Козич І.В. Природне середовище в системі охорони критичної інфраструктури: питання кримінально-правової та кримінологічної політики України // Становлення та перспективи розвитку державної системи захисту критичної інфраструктури в Україні. Кримінологічна оцінка ризиків і загроз: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Яремче, 2018. С. 45-49. 

26. Фріс П.Л., Козич І.В. Гуманізація кримінально-правової політики України: декларативність чи об’єктивна дійсність? // Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16–17 листопада 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – 322 с. – С.266-268. 

27. Фріс П.Л., Козич І.В. Прецедент як джерело кримінально-правової політики // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : Матеріали VІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 7 грудня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – 118 с. – С.69-74. 

28. Медицький І.Б. Рекомендації конгресів ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя як міжнародно-правові орієнтири для боротьби з незаконною міграцією та торгівлею людьми // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С.92-95. – 214 с. 

29. Медицький І.Б. Структура «ціни» злочинності у кримінологічній теорії  // Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (25 трав. 2018 р., м. Дніпро). – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 47-50. – 214 с.

30. Медицький І.Б. Кримінологічні складові ефективності кримінально-правової політики держави // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали між нар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. – 552 с. – С.466-470. 

31. Медицький І.Б. Посилення кримінальної відповідальності «or» фактична гуманізація: «ідеальний» дисбаланс законодавця // Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 листопада 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – 322 с. – С. 159-163.

32. Микитин Ю. І. Наукові та процесуальні аспекти формування і використання натурних колекцій в розслідуванні злочинів. – Міжнародна науково-практична конференція ” Юридична наука України:Історія, сучасність, майбутнє”, 2-3 листопада – с.103- 106. м.Харьків.                                            

33. Микитин Ю. І.  Допустимість та практична необхідність використання засобів автоматизації в процесі формування і функціонування  натурних колекцій. –  Міжнародна науково-практична конференція ” Чинники розвитку юридичних наук”- 2-3 листопада, м.Дніпро, с.96-98.                                 

34. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика періоду творення Української незалежної держави (1917 – 1922 рр.). Українське право й законодавство за доби Української революції (1917 – 1921 рр.): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30 листопада 2017 року / ред. кол. І. С. Гриценко, М. І. Мірошниченко, П. П. Захарченко, І. А. Мацелюх та ін.  К. : «Print Day» Ltd., 2018.  С. 147-148.

35. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Професійна деформація персоналу органів та установ виконання покарань як передумова виникнення корупції у кримінально-виконавчій системі України. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 8 груд. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 253-256.

36. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Мета реалізації кримінально-виконавчої політики України. Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 грудня 2017 р.  Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017. С. 82-84.

37. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Об’єкт впливу в механізмі реалізації кримінально-виконавчої політики. «Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування»: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції , м. Ірпінь, 1 березня 2018. С. 68-71.

38. Шпіляревич В. В. Поняття педагогічно-лікувальних заходів як різновиду кримінально-правових заходів безпеки. Досягнення і проблеми сучасної науки [матеріали XVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22 січня 2018 р.]. Вінниця, 2018. Ч. 2. С. 94–100.

39. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження заходів кримінально-правового характеру, відмінних від покарання, за карним законодавством Республіки Польща. Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemakihg and practice [International scientific conference Aprial 17, 2018]. Lublin (Republik of Poland), 2018. С. 153–157.

40. Шпіляревич В. В. Інститут призначення вихователя за кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством України / В. В. Шпіляревич // Перспективи розвитку сучасної науки [матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 6 – 7 липня 2018 р.]. – Київ, 2018. – С. 75–76.

41. Шпіляревич В. В. Заходи кримінально-правового характеру, відмінні від покарання, за кримінальним законодавством Королівства Швеції. Двадцять дев’яті економіко-правові дискусії [матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 19 липня 2018 р.]. Львів, 2018. С. 78–82.

42. Шпіляревич В. В. Нормативна регламентація інституту кримінально-правових заходів безпеки у період входження України до складу Російської імперії. Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 24 – 25 серпня 2018 р.]. Запоріжжя, 2018. С. 107–110.

43. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження заходів безпеки за кримінальним законодавством Республіки Сан-Марино. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 6) [матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17 жовтня 2018 р.]. Тернопіль, 2018. С. 85–89.

44. Шпіляревич В. В. Нормативна регламентація інституту кримінально-правових заходів безпеки і період входження України до складу Литви, Польщі, Речі Посполитої. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 – 19 жовтня 2018 р.]. Харків, 2018. С. 273–276.

45. Круль С.М. Правові засади інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів//вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини та громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів – Івано- Франківськ, 2018. – С.85-90.

46. Круль С.М. Правові засади інформаційно-довідкового забезпечення розслідування розбоїв // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Політика в сфері боротьби зі злочинністю [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26 – 28 квітня 2018 р.]. – Івано-Франківськ, 2018.

47. Кадук С.В. Наукові та процесуальні аспекти формування і використання натурних колекцій в розслідуванні злочинів. – Міжнародна науково-практична конференція ” Юридична наука України: Історія, сучасність, майбутнє”, 2-3 листопада – с.103- 106. м.Харьків.      

2017 р.:

1. Фріс П. Л. Доцільність у кримінально-правовій політиці в Україні фахове видання Право України. 2017, №2. С.99-93 
2. Фріс П. Л.Моделювання у кримінально-правовій політиці. Фахове видання. Наше право, 2017, №2. С.113-119 ( у співавт. з Савіновою Н.А.)
3. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика і моделювання кримінального закону. 
4. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Політика у сфері боротьби зі злочинністю» Івано-Франківськ, 8-10 червня 2017 р. С. 99-102 
5. Фріс П. Л. Проблеми глобалізації і міжнародна кримінально-правова політика Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12-13 жовтня 2017 р. Харків. С. 112-117 
6. Фріс П. Л. Кримінально-правова ідеологія (до питання про поняття). Фахове видання Новітні кримінально-правові дослідження. НУ «ОЮА», Миколаївський ін-т права НУ «ОЮА». Миколаїв, «Іліон», -2017. С.29-32 Фріс П. Л. Кримінально-правова політика. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016. – Т. 17: Криммінальне право / редкол. В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. : Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрід. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. С. 477-480
7. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика у сфері боротьби із корупцією. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016. – Т. 17: Криммінальне право / редкол. В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. : Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрід. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. С. 480-483 (у співавт. з В. І. Борисовим)
8. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика у сфері інформаційної безпеки. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016. – Т. 17: Криммінальне право / редкол. В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. : Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрід. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. С. 483-482 (у співавт. з Н. А. Савіновою).
9. Козич І.В. Глобалізаційні процеси, інформаційне суспільство і злочинність: питання взаємовпливу // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали VІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м.Івано-Франківськ, 08 грудня 2017 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2017. – 125 .с. – С. 25-29 (0,25 д.арк.)
10. Козич І.В. Завдання, функції та методи кримінально-правової політики: проблеми взаємообумовленості і взаємовпливу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Випуск 44. – Івано-Франківськ, 2017. – С.47-56. (0,6 друк.арк.).
11. Козич І.В. Кримінально-правова політика України та державна інформаційна політика: питання взаємодії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Політика в сфері боротьби зі злочинністю” (8-10 грудня 2016 року) [Текст]. – Івано-Франківськ, 2017. – 349 с. – С.188-191. (0,15 друк.арк.)
12. Козич І.В. Соціологічні теорії в контексті кримінально-правової комунікації: П.Бурд’є vs Ю.Хабермас // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Політика в сфері боротьби зі злочинністю” з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту, (9-10 червня 2017 року) [Текст]. – Івано-Франківськ, 2017. – 255 с. – С.164-166 (0,15 друк.арк.)
13. Козич І.В. Кодексу публічних правопорушень бути (деякі зауваження на підтримку Концепції реформування законодавства про публічні правопорушення в Україні) // IІ Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого роз- витку». Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції – Київ.: ВАІТЕ, 2017. – 206 с. – С.99-103. (0,25 друк.арк.)
14. Козич І.В. Соціологія кримінально-правової політики в епоху глобалізації // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар.наук.-практ.конф., 12-13 жовтня 2017 р.. – Харків, 2017. – 560 с. – С.473-476. (0,25 друк.арк.)
15. Медицкий И.Б. Проблема «последствий преступности» в международных юридических документах // Противодействие преступности : криминологические, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты : сб. материалов Респ. науч.-практ. интернет-конф., Брест, 23 марта 2017 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; редкол.: О. Н. Иванчина (гл. ред.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2017. – 206 с. – С.88-91.
16. Медицький І.Б. Збройний конфлікт на сході України: криміногенність проявів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конферен¬ції ”Політика в сфері боротьби зі злочинністю” [Текст]. – Івано-Франківськ, 2017. – 349 с. – с.210-213.
17. Медицький І.Б. Ще раз про необхідність активізації наукових пошуків кримінологічного пізнання соціальних наслідків злочинності // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14–15 квітня 2017 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 180 с. – С.121-123.
18. Медицький І.Б. Політична злочинність: поняття, структура, наслідки для суспільства // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Харків : Право, 2017. – Вип. 33. – 324 с. – С.138-150. (фах. видання).
19. Медицький І.Б. Фундаментальна проблема «наслідків злочинності» у фокусі зацікавленості міжнародної спільноти // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2017. – 560 с. – с.459-463. 
20. Медицький І.Б. Діяльність приватного виконавця через призму кримінально-правової охорони: аналіз законодавчих новел та окремих питань кваліфікації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конферен¬ції ”Політика в сфері боротьби зі злочинністю” з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інсти¬туту, [Текст]. – Івано-Франківськ, 2017. – 255 с. – C.179-182.
21. Медицький І.Б. Консеквенціологія злочинності: загальнотеоретичні питання класифікації // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. ст. – м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – Вип.44. – С.65-76. (фах. видання).
22. Микитин Ю.І. Проекти законів щодо медіації: історичний огляд. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матер. міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 9-10 груд. 2016 р.). Івано-Франківськ: НН юридичний інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2017. С. 216-219 .
23. Микитин Ю.І. Прояви кримінальної процесуальної політики у сфері примирення та посередництва в Литовських статутах. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матер. щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 25-річчю Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( м. Івано-Франківськ, 26 квіт. 2017 р.). Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т, 2017. С. 108-110.
24. Микитин Ю.І. Реалізація кримінально-процесуальної політки щодо нормативно-правового закріплення відновного правосуддя: основні аспекти. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матер. міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-9 черв. 2017 р.). Івано-Франківськ: НН юридичний інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2017. С. 182-184 .
25. Микитин Ю.І. Відновне правосуддя у правових актах європейського співтовариства і досвід його впровадження в окремих країнах Європи. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / за ред. М. К. Галянтича. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 143-160.
26. Микитин Ю.І. Сімейні конференції і кола як форми відновного правосуддя. /Ю.І. Микитин//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2017. – № 44. С. 76-88.
27. Петечел О.Ю. Кримінологічна характеристика злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. – Випуск 41. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 90-99. – 0,6 др. арк.
28. Петечел О.Ю. Теоретичний аналіз проблеми агресії // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. – Випуск 44. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 88-103. – 0,4 др. арк.
29. Петечел О.Ю. Кримінологічна характеристика молодіжної злочинності: загальний огляд проблеми // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Політика в сфері ьоротьби зі злочинністю» з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 194-197. – 0,25 др. арк.
30. Круль С. М. – кандидат юридичних наук, адвокат, м. Київ Дослідження поняття інформаційно- довідкового забезпечення розслідування злочинів с.182-188
31. Круль .М. – Криміналістична характеристика розбоїв // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький,3 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ,2017, с. 811-815.
32. Круль С.М. – правові засади інформаційно-довідкового забезпечення розслідування розбоїв // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей.– Івано-Франківськ: Юридичний ін-т Прикарпатського національного ун-ту ім. Василя Стефаника, 2017
33. Кадук С.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», тези: «Застосування на практиці правоохоронними органами колекцій в розкритті та розслідуванні злочинів», 3 березня 2017 року., м. Хмельницький, Вид-во НАДПСУ, с.
34. Кадук С.В. Міжнародна науково-практична конференція «Політика в сфері боротьби зі злочинністю», тези: «Використання натурних колекцій в експертній і слідчій практиці» 8-10 червня 2017 р., м. Івано-Франківськ, с.159-162;
35. Кадук С.В. Збірник наукових статей Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України, випуск ХLIV, стаття: «Аналіз практики формування та використання натурних колекцій у розслідуванні злочинів», м. Івано-Франківськ, с.25-36; 
36. Кадук С.В. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті», тези: «Судово – експертне використання деяких криміналістично-довідкових колекцій» 3-4 листопада 2017р., м. Дніпро, с.129-132;
37. Кадук С.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна наукова дискусія: питання юриспруденції», тези: «Наукові та процесуальні аспекти формування і використання натурних колекцій в розслідуванні злочинів» 20-21 жовтня 2017р., м. Запоріжжя, с.90-95;
38. Кадук С.В. Міжнародна науково-практична конференція «Концепція розвитку правової держави в Україні», тези: «Сучасні інформаційні засоби функціонування натурних колекцій» 13-14 жовтня 2017 р., м. Київ, с.132-135;
39. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України в умовах незалежності. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 1 (07). С. 61-69. (0,8 друк. арк)
40. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Завдання кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 41. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 47-58. (0,5 друк. арк.). Наукова стаття вийшла друком у 2017 році.
41. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання класифікації злочинів проти довкілля. Екологічне право України. 2016. № 3-4. С. 31-37. (0,6 друк. арк.). Наукова стаття вийшла друком у 2017 році.
42. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про поняття й роль кримінально-правової політики в системі політики України у сфері боротьби зі злочинністю. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С 235-237. ( (0,4 друк. арк.). Наукова стаття вийшла друком у 2017 році.
43. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Запобігання злочинності як сфера співпраці кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політик України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 42. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 171-181. (0,5 друк. арк.). Наукова стаття вийшла друком у 2017 році.
44. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Взаємозв’язок кримінально-виконавчої та кримінально-правової політики України. Право і суспільство. 2017. № 1. С. 218-223. (0,5 друк. арк.).
45. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Напрями взаємодії кримінально-виконавчої та кримінальної процесуальної політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 1. Т. 1. С. 127-130. (0,5 друк. арк.).
46. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про необхідність концептуалізації кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 44. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 36-47. (0,5 друк. арк.).
47. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Система виконання покарань: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 40 с. (2,3 друк. арк.).
48. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Система виконання покарань: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 34 с. (1,9 друк. арк.).
49. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Система виконання покарань: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів заочної форми навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 26 с. (1,4 друк. арк.).
50. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Система виконання покарань: методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 34 с. (1,9 друк. арк.).
51. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Трудове законодавство в галузі освіти: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 60 с. (3,0 друк. арк.).
52. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Трудове законодавство в галузі освіти: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 62 с. (3,1 друк. арк.). 
53. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Трудове законодавство в галузі освіти: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів заочної форми навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 32 с. (1,6 друк. арк.). 
54. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Трудове законодавство в галузі освіти: методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 62 с. (3,1 друк. арк.). 
55. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Злочини проти довкілля: хрестоматія до дисципліни. Івано-Франківськ: НБ ПНУ, 2017. 10 с. (0,5 друк. арк.). 
56. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Система виконання покарань: хрестоматія до дисципліни. Івано-Франківськ: НБ ПНУ, 2017. 10 с. (0,5 друк. арк.).
57. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика Київської Русі. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І.,Чебоненко С. О. та ін.]; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 130-132. (0,2 друк. арк.). Тези доповідей вийшли друком у 2017 році.
58. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Демократизм та гуманізм як принципи кримінально-виконавчої політики України. Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. С. 84-86. (0,1 друк. арк.). Тези доповідей вийшли друком у 2017 році.
59. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Реформа кримінально-виконавчої системи України: ефективність її реалізації. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 8 грудня 2016 року) : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2016. Ч. 1. С. 142-145. (0,1 друк. арк.). Тези доповідей вийшли друком у 2017 році.
60. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Взаємозв’язок кримінально-виконавчої політики України з іншими елементами правової політики держави: постановка питання. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Міжнар. науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 9-10 грудня 2016 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 183-185. (0,2 друк. арк.). Тези доповідей вийшли друком у 2017 році.
61. Кернякевич-Танасийчук Ю.В. Советский период развития уголовно-исполнительной политики Украины. Перспективы развития права: сборник материалов международной научной конференции 22 января 2017/ Организационный комитет: Аида Кишунайте, доктор права, декан юридического факультета КСУ, Ришардас Бурда, доктор права, профессор, Раймундас Калесникас, доктор права, профессор, Константин Иванов, доктор права, доцент. Вильнюс: Университет Казимераса Симонавичуса, 2017. С. 121-129. (0,4 друк. арк.).
62. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Корупційні ризики в діяльності працівників кримінально-виконавчої системи. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2017. С. 89-90. (0,2 друк. арк.).
63. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінальна процесуальна політика України: деякі теоретичні аспекти. Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 бер. 2017 р.). У 2-х ч. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. Ч. 2. С. 28-31. (0,2 друк. арк.).
64. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінопенологія та пенітенціарна кримінологія: співвідношення понять. Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березн. 2017 р.) / відп. ред. В. А. Кирилюк. К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. С. 47-48. (0,1 друк. арк.).
65. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Наукові підходи до дефініції поняття «кримінологічна (профілактична) політика». Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 101-104. (0,2 друк. арк.).
66. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Доктринальний (науковий) рівень кримінально-виконавчої політики України. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди відзначення 25-річчя Навчально-наукового юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 8-10 червня 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. – С. 162-164. (0,1 друк. арк.).
67. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Стратегія кримінально-виконавчої політики України сьогодення: окремі міркування. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнар. заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2017. С. 43-45. (0,2 друк. арк.).
68. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Формування кримінально-виконавчої політики України: питання взаємодії окремих рівнів. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук. практ. конф., 12–13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2017. С. 482-485. (0,2 друк. арк.).
69. Кернякевич-Танасийчук Ю.В. Уголовно-исполнительная политика Украины: отдельные теоретические основы. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики: материалы международной научно-практической конференции. Алматы: ООНИиРИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, 2017. С. 30-31. (0,1 друк. арк.).
70. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Ефективність кримінально-виконавчої політики на стадії її формування: «точка відліку» для подальших наукових досліджень. Концептуальні основи кримінальної законотворчості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19 жовтня 2017 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 287-290. (0,2 друк. арк.).
71. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Ефективність діяльності органів та установ виконання покарань: критерії її оцінювання. Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2017 року) / упор. О. В. Авраменко, С. С. Гнатюк, І. В. Красницький. Львів: ЛьвДУВС. С. 99-100. (0,1 друк. арк.).
72. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Пробація як один з основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : у 2 ч. Полтава : Россава, 2017. Ч. 2. С. 85-87. (0,2 друк. арк.).
73. Шпіляревич В. В. Правова природа “небезпечного стану” особи: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти / В. В. Шпіляревич // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – Серія “Юридичні науки”. – 2017. – № 1. – С. 133–136. Фахове видання.
74. Шпіляревич В. В. Поняття заходів безпеки за кримінальним правом України / В. В. Шпіляревич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2017. – Вип. XXXV. – С. 193–199. Фахове видання.
75. Шпіляревич В. В. Сутність та зміст заходів безпеки за кримінальним правом України / В. В. Шпіляревич // Право і суспільство. – 2017. – № 4. – Ч. 2. – С. 166–171. (0.7 арк.). Фахове видання.
76. Шпіляревич В. В. Поняття та ознаки “небезпечного стану” особи / В. В. Шпіляревич // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст. [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27 – 28 січня 2017 р.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 167–170. (0.2 арк)
77. Шпиляревич В. В. Меры наказания и уголовно-правовые меры безопасности в системе мер противодействия преступности / В. В. Шпиляревич // Противодействие преступности: криминологические, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты [материали Республиканской научно-практической интернет-конференции 23 марта 2017 г.]. – Брест (Республика Беларусь), 2017. – С. 99–102. (0.2 арк)
78. Шпіляревич В. В. Кримінально-правові заходи безпеки та “небезпечний стан” особи у поглядах представників соціологічної школи кримінального права / В. В. Шпіляревич // Новітні кримінально-правові дослідження – 2017 [матеріали щорічної 10-ї Міжнародної наукової інтернет-конференції правників 20 квітня 2017 р.]. – Миколаїв, 2017. – С. 106–109. (0.2 арк)
79. Шпіляревич В. В. Кримінально-правові заходи безпеки у нормах міжнародно-правових актів / В. В. Шпіляревич // Політика в сфері боротьби зі злочинністю [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 8 – 10 червня 2017 р.]. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 226–231. (0.4 арк)
80. Шпіляревич В. В. Інститут заходів безпеки за кримінальним законодавством окремих держав романської групи романо-германської правової системи / В. В. Шпіляревич // Наука та перспективи [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 – 30 вересня 2017 р.]. – Київ, 2017. – С. 64–67. (0.2 арк)
81. Шпіляревич В. В. Кримінально-правові заходи безпеки в системі заходів протидії злочинності / В. В. Шпіляревич // Правова реформа: концепція, мета, впровадження [матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2017 р.]. – Київ, 2017. – С. 215–219. (0.3 арк)

2016 р.:

1. Козич І.В. «Договір» у кримінально-правових відносинах: окремі питання // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (13-14 травня 2016 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – 167 с. – С. 114-118. (0,25 друк.арк)

2. Козич І.В. Вплив ЗМІ на формування поведінки неповнолітнього // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Політика в сфері боротьби зі злочинністю” (Івано-Франківськ, 18-19 грудня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – С.34-36. (0,2 друк.арк)

3. Козич І.В. Інформаційна функція у кримінальному праві // Матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства» (Івано-Франківськ, 18-19 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С.93-95. (0,2 друк.арк)

4. Козич І.В. Інформаційна функція, цілі та задачі кримінально-правової політики: питання співвідношення //  Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Випуск ХХХХІ. – Івано-Франківськ, 2016. – С.205-212. (0,45 друк.арк)

5. Козич І.В. Кодексу публічних правопорушень бути (деякі зауваження на підтримку Концепції реформування законодавства про публічні правопорушення в Україні) // Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції «IІ Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку». – Київ.: ВАІТЕ, 2016.  – С.99-103 (0,25 друк.арк)

6. Козич І.В. Кримінально-правове  забезпечення охорони  договірних  відносин: окремі питання. // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти [текст] : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 359 с. – С.232-235. (0,25 друк.арк)

7. Козич І.В. Місце кримінально-правової політики в сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства, в системі кримінально-правової політики // Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків, 2016. – 419 с. – С.248-263. (0,9 друк.арк)

8. Козич І.В. Соціальна обумовленість кримінально-правового забезпечення охорони інформаційного суспільства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (Харків, 12-13 жовтня 2016 р.). – Харків: Право, 2016. – С.205-207. (0,2 друк.арк)

9. Козич І.В., Микитин Ю.І. Розділ 4.5. Договір у кримінально-правових відносинах // Договір як універсальна форма правого регулювання. Монографія за ред. В.А. Васильєвої. – І-Ф., 2016. – 399 с., с. 352-375. (1,0 друк.арк)

10. Медицький І.Б. Cоціокримінологічні підходи до розуміння страху перед злочинністю // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С.23-25. – 192 с.

11. Медицький І.Б. Гуманізм кримінально-правового впливу у  законопроектній роботі вітчизняного парламенту // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 416 с. – С.158-162. 

12. Медицький І.Б. Засоби масової інформації та страх віктимізації населення // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти [текст] : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 359 с. – С.235-238.

13. Медицький І.Б. Кримінальне право України. Особлива частина. Методичні вказівки для підготовки до семінарських (практичних) занять (для студентів денної форми навчання) [текст] / Ігор Богданович Медицький. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. – 56 с.

14. Медицький І.Б. Кримінально-правова політика та ризики, що тягне за собою «політична доцільність» // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (13-14 травня 2016 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – 167 с. – С. 125-128.

15. Медицький І.Б. Кримінально-правові гарантії професійної діяльності журналіста: зарубіжний досвід // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 248 с. – С.30-32.

16. Медицький І.Б. Наслідки злочинності у контексті кримінологічної політики: поняття, зміст, оцінка проявів // Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків, 2016. – 419 с. – С.359-367.

17. Медицький І.Б. Окремі питання кримінально-правового розуміння статусу журналіста як потерпілого за КК України // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст.. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – С.395-398.

18. Медицький І.Б. Окремі питання регламентації заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (у контексті дотримання національної безпеки України) // IІ Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку». Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції – Київ.: ВАІТЕ, 2016. – 206 с. – С.129-134.

19. Медицький І.Б. Проблема нелегальної міграції та її вияв у міжнародно-правових документах // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 11–12 березня 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 238 с. – С.95-98.

20. Медицький І.Б. Реалізація кримінально-правової політики законодавцем: допущені недоліки та їх наслідки // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матер. Все-укр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.) ; упоряд. д.ю.н., доц. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С.108-111. – 244 с.

21. Медицький І.Б. Страх соціуму перед злочинністю як один із наслідків її існування // Матеріали Міжнародної науково-практичної конфе¬ренції «’Політика в сфері боротьби зі злочинністю»’ [Текст]. –  Івано-Франківськ, 2016. – C.36-39. – 159 с.

22. Микитин Ю.І. Договір як універсальна форма правого регулювання. Монографія за ред. В.А. Васильєвої.І-Ф., 2016. – 399 с. (розділ 4.5. Договір у кримінально-правових відносинах (у співавторстві з І.В. Козичем), с. 352-375.

23. Микитин Ю.І. Основи закріплення статусу медіатора у кримінальному провадженні: Матеріали щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника [“Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина”], м. Івано-Франківськ, 13-14 трав. 2016 р. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т, 2015. – С. 161-163.

24. Микитин Ю.І. Перспективи законодавчого врегулювання медіації: сучасний аналіз актуальних законопроектів /Ю.І. Микитин//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2014. – № 41. с. 280-290.

25. Микитин Ю.І. Розвиток приватноправових начал у кримінальному провадженні: деякі аспекти/Ю.І. Микитин[Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина”], м. Івано-Франківськ, 2016. – с.44-48.

26. Микитин Ю.І., Сабодаш О.В., Лиско Г.О. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів. Підсумкове видання грантового проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя»/Ю.І. Микитин, О.В. Сабодаш, Г.О. Лиско. – Львів, 2015. – 50 с. (розділ 3.1. Загальна характеристика роботи з відбору, організації і проведення медіації в межах проекту “Медіація, як альтернативний спосіб вирішення спорів”; 3.2. Опис окремих медіаційних випадків с. 21-30).  

27. Петечел О.Ю.  Деякі питання юридичної оцінки агресії та агресивності // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 грудня 2015 року. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 69-72. – 0,15 др. арк.

28. Петечел О.Ю. Види агресії та їх кримінально-правова оцінка // Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування Ганса Гросса): Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичніої конференції 29 січня 2016 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 45-47. – 0,1 др. арк.

29. Петечел О.Ю. До питання про розуміння змісту поняття «агресія» //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів 13-14 травня 2016 року. – Івано-Франківськ, 2016. – С.8-13. – 0,25 др. арк. 

30. Фріс П.Л. «Політична доцільність» у кримінально-правовій політиці України: приклади та ціна для суспільства//Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. 2016, №4 С. 104-110

31. Фріс П.Л. Доктрина кримінально-правової політики: поняття та зміст//Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація Кримінального судочинства. Матеріали міжнародного науково-практичного симпозіуму (18-19.11.2016 р.) ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького»

32. Фріс П.Л. Доцільність у кримінальному праві//Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12-13 жовтня 2016 р. Харків. С. 88-92

33. Фріс П.Л. Ідеологічні основи політики у сфері боротьби зі злочинністю//Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи. Збірка тез першого Львівського форуму з кримінальної юстиції (18-19 вересня 2015 року). С. 212-217

34. Фріс П.Л. Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми//Монографія / за заг. Ред. проф.. П.Л. Фріса та проф.. В.Б. Харченко.Івано-Франківськ-Харків, 2016. -419 с.

35. Фріс П.Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю – актуальні питання сьогодення//Право і суспільство. Міжнародний журнал. №4, 2016 р. С. 117-124

36. Фріс П.Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю та кримінально-правова політика у системі суспільних наук//Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 31. НАПрНУ НДІ Вивчення проблем злочинності. 2016. С. 3-27

37. Фріс П.Л. Функції політики у сфері боротьби зі злочинністю//Фіскальна політика України в кримінально-правовому вимірі: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фіскальна політика України в кримінально-правовому вимірі», 26 квітня 2016 р. / Університет державної фіскальної служби в України. Навчально-науковий інститут права; кафедра кримінального права та кримінології – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 324 с. С. 268-273

38. Фріс П.Л., Медицький І.Б. «Політична доцільність» у кримінально-правовій політиці України: приклади та «ціна» для суспільства // Європейські перспективи. – 2016. – №4. – С.104-110.

39. Шпіляревич В. В. Джерела кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3 – 4 червня 2016 р.]. – Херсон, 2016. – С. 207–211 (0,2 арк.).

40. Шпіляревич В. В. Джерела кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Політика в сфері боротьби зі злочинністю [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 9 – 10 грудня 2016 р.]. – Івано-Франківськ, 2016. – подано до друку (0,2 арк.).

41. Шпіляревич В. В. Заходи соціального захисту та кримінально-правові заходи безпеки: погляд у минуле та вимоги сьогодення / В. В. Шпіляревич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2016. – Вип. XXXV. – подано до друку (0,7 арк.)

42. Шпіляревич В. В. Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки: поняття та шляхи удосконалення / В. В. Шпіляревич // Слово Національної школи суддів України. – 2016. – № 3 (16). – подано до друку (0,7 арк.)

43. Шпіляревич В. В. Кримінально-правовий аспект дослідження видів “небезпечного стану” особи / В. В. Шпіляревич // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 – 30 січня 2016 р.]. – Львів, 2016. – С. 43–46 (0,2 арк.).

44. Шпіляревич В. В. Мета примусових заходів виховного характеру / В. В. Шпіляревич // Наука в сучасному світі [матеріали VII Міжнародної конференції 19 березня 2016 р.]. – Київ, 2016. – С. 78–82 (0,2 арк.).

45. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження кримінально-правових заходів безпеки, що можуть (повинні) бути застосовані виключно до неповнолітніх / В. В. Шпіляревич // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 6 – 7 жовтня 2016 р.]. – Харків, 2016. – С. 319–322 (0,2 арк.).

46. Шпіляревич В. В. Піклування родичів або опікунів з обов’язковим лікарським наглядом: кримінально-правовий та процесуальний аспекти  / В. В. Шпіляревич // Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15 – 16 липня 2016 р.]. – Харків, 2016. – С. 73–76 (0,2 арк.).

47. Шпіляревич В. В. Поняття і порядок застосування адміністративного нагляду як різновиду кримінально-правових заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів 13 травня 2016 р.]. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 145–149 (0,2 арк.).

48. Шпіляревич В. В. Поняття кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 30 листопада 2016 р.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – подано до друку (0,2 арк.).

49. Шпіляревич В. В. Правова природа “небезпечного стану” особи: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти / В. В. Шпіляревич // Актуальні проблеми держави і права. – 2016. – № 77. – подано до друку (0,7 арк.) 

50. Шпіляревич В. В. Правова природа підтримуючих заходів як різновиду кримінально-правових заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2016. – № 1 (12). – С. 121–125 (0,2 арк.). 

51. Шпіляревич В. В. Призначення вихователя: кримінально-правовий та процесуальний аспекти  / В. В. Шпіляревич // Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26 – 27 серпня 2016 р.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 91–93 (0,2 арк.).

52. Шпіляревич В.В. Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф. П. Л. Фріса та проф. В. Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків, 2016. – 419 с. (1,1 арк.).

http://ivpz.org/images/stories/img_7838.jpg

http://ivpz.org/images/stories/img_7846.jpg

http://ivpz.org/images/stories/img_7857.jpg

http://ivpz.org/images/stories/img_7879.jpg


Конференції, семінари, круглі столи

http://ivpz.org/images/stories/img_2857.jpg
Науково-практична конференція «Політика в сфері боротьби зі злочинністю», 2016 рік, 8-9 грудня
http://ivpz.org/images/stories/img_2276.jpg
Науково-практична конференція «Політика в сфері боротьби зі злочинністю», 2017 рік, 9-10 червня
http://ivpz.org/images/stories/img_2213.jpg
Науково-практична конференція «Політика в сфері боротьби зі злочинністю», 2018 рік, 26-28 квітня

Лабораторія і в подальшому прийматиме участь у проведенні наукових експертиз дисертацій, що підготовлюються на кафедрі кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту, підготовці проектів законів та наукових висновків по законопроектах, проведенні конференцій, круглих столів, виданні монографій та статей за профілем діяльності Лабораторії тощо.