Монографії – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Монографії

МОНОГРАФІЇ
науковців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Науковці Інституту є авторами або співавторами монографій, що були рекомендовані до видання рішенням Вченої ради Інституту, видані із титулом Інституту чи Національної академії правових наук України, або інших монографій.

Авдєєва Г.К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції : монографія / за ред. Шепітька В.Ю. – Х. : Право, 2006. – 192 с.

Авдеева Г.К. Висновок спеціаліста з дослідження об’єктів авторського права // Проблемы борьбы с «теневой наукой» в современном правоведении Украины: [монография] / В.С. Зеленецкий: Харьков: Издательство «ФИНН», 2011. – С. 41-66. (0, 65 д.а.).

Авдєєва Г.К. Правова доктрина України: у 5-т. – Х. : Право, 2013. Т.5 : Кримінально-правові науки: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – 1240 с. – 9,5 д.а.

Автухов К.А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія / К.А. Автухов. – Х. : Право, 2013. – 200 с.

Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика : монографія. – К. : КНТ, 2007. – 328 с.

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія / В.Я.Тацій, В.І.Борисов, Л.М.Демидова та ін.;за заг. ред. В.Я.Тація, В.І.Борисова, Л.М.Демидової. – Х.: Право, 2017. – 400 с.

Актуальні проблеми протидії корупційним правопорушенням / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Киричко В. М. та ін. ; за заг. ред. Борисова В. І. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2012. – 221 с. – Бібліогр. : 156 назв. – Укр. – Деп. У ДНТБ Укр. 13.02.2013, ДР № 1-Ук2013 (розділ 2 «Кримінально-процесуальний напрям протидії корупційним правопорушенням».

Андрушко П.П., Зінченко І.О., Мельник М.І., Осадчий В.І., Тихий В.П. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав : монографія / за заг. ред. В.П. Тихого. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 344 с.

Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло. – Х. : Одісей, 2003. – 254 с.

Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія. – Х. : Право, 2009. – 576 с.

Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. – К. : Атіка, 2004. – 296 с.

Баулін Ю.В. Причинение вреда с согласия “потерпевшего” как обстоятельство, исключающее преступность деяния. – Х. : Кроссроуд, 2007. – 96 с.

Бондаренко М.Ф., Дрюченко А.Я., Шабанов-Кушнаренко Ю.П. Гласные звуки в теории и эксперименте. – Харьков, 2002. – 348 с.

Борисов В.І. Василь Якович Тацій (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності) / упоряд. : Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов, О. В. Петришин; Нац. акад. наук України (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – Х. : Право, 2015. – 144 с.

Борисов В.І. Вибрані твори / В.І. Борисов ; уклад.: Л. М. Демидова, Д. П. Євтєєва, Н. О. Мороз, Н. В. Нетеса, О. О. Пащенко, М. В. Шепітько та ін. Харків: Право, 2018. 784 с.

Борисов В.І. Правова доктрина України : у 5 т. – Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова (монографія). – Х. : Право, 2013. – Т. 5. – 1240 с. (авт.: [«Передмова» (у співавт. із В. Я. Тацієм). – С. 11–16;  розд. 1, підрозд. 1.2, п. 1.2.3 «Поняття кримінально-правової політики» (у співавт. із П. Л. Фрісом). – С. 56–71; розд. 1, підрозд. 1.2, п. 1.2.1 «Ефективність кримінально-правової політики» (у співавт. із П. Л. Фрісом). – С. 81–95;  розд. 1, підрозд. 1.5., п. 1.5.5 «Інші кримінально-правові наслідки вчинення соціально-небезпечного діяння» (у співавт. із В. С. Батиргаре-євою). – С. 328–350)].

Borisov V.I. The Legal System of Ukraine, Past, Present and Future. Volume V : «Criminal-Law Sciences. Urgent Problems of Combating Criminality in Ukraine» / General Editor of Volume V Academician, National Academy of Legal Sciences of Ukraine V. V. Stachis (монографія). – Kyiv : Editorial office of the journal «Law of Ukraine». Kharkiv «Pravo». 2013. – 784 р. – § 3.2 «Contemporary Policy of State in Struggle against Criminality and Criminal-Law Orientation Thereof» (авт.: С. 209–222).

Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. – Харків : Юрайт, 2012. – 296 с.

Борисов В. І. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького Х. : Право, 2011.– 344 с.

Борисов В. І. Владимир Серафимович Зеленецкий (к 75-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической и общественной деятельности / составитель В. И. Борисов; Нац. Акад. Прав. Наук Украины. (Биография и библиография ученых-правоведов) Харьков : Право, 2012.

Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Харьков : Консум, 1995. – 102 с.

Борисов В.І., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения – Харьков : Консум, 2001. – 160 с.

Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило О.Г. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні. – Х. : Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 160 с.

Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило О.Г. Проблеми затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні. – Х : Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005. – 352 с.

Борисов В.І., Голіна В.В., Батиргареєва В.С. Злочини проти особистої волі людини та їх попередження. – Інститут вивчення проблем злочинності АПрН України. – Х., 2002. – 123 с. – Деп. у ДНТБ України 08.01.2002. – №16 – УК 2002.

Борисов В.І., Гуторова Н.О., Батиргареєва В.С., Лемешко О.М. та ін. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми: монографія / за заг. ред. Борисова В.І. та Гуторової Н.О. – Х. : Одіссей, 2005. – 288 с.

Борисов В.І., Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Дунаєва Т.Є. Службова злочинність: теоретичні та практичні питання запобігання і протидії. – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2006. – Деп. в ДНТБ України 5.06.2006. – № 40 – Ук 2006.

Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 с.

Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило О.Г. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі : монографія. – Х. : Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005. – 352 с.

Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). / Кол. авторів: Борисов В.І., Лопушанський Ф.А., Кальман О.Г., Корж В.П. та ін. – Х. : Право, 2001. – 264 с.

Буроменський М.В., Веніславський В.Ф., Колісник В.П., Сердюк О.В. Судове вирішення виборчих спорів в Україні (за результатами виборів 2002 року). – Х. : Екограф, 2003. – 76 с.

Буроменський М.В., Веніславський В.Ф., Колісник В.П., Сердюк О.В. Корупція в Україні. 2004 рік. Звіт для Міністра юстиції. – Київ, 2004. – 151 с.

Буроменський М.В., Веніславський В.Ф., Колісник В.П., Сердюк О.В. Корупція в Україні. 2004 р. Аналіз природи та причин проблеми. – Київ, 2004. – 91 с.

Буроменський М.В., Сердюк О.В., Стешенко В.М., Хорольський Р.Б. Соціальні та правові проблеми попередження злочинів у сфері міграції / За ред. О.В. Сердюка. – Харків : Ямща, 2004. – 195 с.

Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики : монографія [Текст] / кол. авт. : В. В. Лисенко, П. І. Заруба, С. І. Федчук, О. С. Задорожний, О. М. Москаленко, В. І. Борисов, В. Я. Настюк, О. В. Сердюк. – К. : Алерта, 2010. – 224 с.

Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія / Н. В. Глинська. – К. : Істина, 2014. – 588 с. (35,72 д.а.).

Голина В.В., Маршуба М.О. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине: монография. – Х. : Право, 2014. – 280 с.

Голіна В. В. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию: в 3 кн. – К. : Право України, 2013.

Голіна В. В. Правова доктрина України: у 5-т. – Х. : Право, 2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – 1240 с. – 77.5 д.а. / 1 д.а. В.В. Голіна.

Голіна В. В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності / В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний. – Х. : Право, 2012. – 304 с.

Голіна В. В. Судимість: монографія. – Х. : Харків юрид., 2005. – 384 с.

Голіна В. В. Кримінологічні, кримінально-правові проблеми бандитизму в Україні та його попередження. – Х. : Регіон-Інформ, 2004. – 212 с.

Голіна В. В. Злочинності – організовану протидію. – Х. : Рубікон, 1998. – 128 с.

Головкін Б. М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері. – Х. : Нове слово, 2004. – 252 с.

Головкин Б. М. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / Б. М. Головкін, Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич та ін.; за заг. ред. д.ю.н. Б.М.Головкіна. – Х.: Право, 2013.

Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. – Х. : Право, 2011. – 432 с.

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. – Х. : Право, 2017. – 284 с.

Гура Р.М. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 144 с.

Демидова Л. М. Кримінальний проступок як кримінально-процесуальна проблема і кримінально-правова проблема. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія /за заг. ред. Ю. П. Аленина; відпові. За вип. І. В. Гловюк. Одеса: Вид-й дім «Гельветика», 2018.  С. 1071‒1093 (1148 с.)

Демидова Л. М. Фінансування тероризму за Кримінальним кодексом України: актуальні проблеми кваліфікації. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograpf. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 161‒178 (524 p.)

Денисюк С. Ф. Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистические проблемы). – Харьков : Консум, 1999. – 208 с.

Євтєєва Д. П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину : монографія / Д. П. Євтєєва. – Х. : Право, 2015. – 264 с.

Емельянов В.П. Терроризм – как явление и как состав преступления. – Х. : Право, 1999. – 272 с.

Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. – Харьков : Рубикон, 1998. – 314 с.

Ємельянов В.П. Злочини терористичної спрямованості. – Х. : Рубікон, 1997. – 160 с.

Ємельянов В.П., Новикова Л.В., Семикін М.В. Терористичні злочини: кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства : монографія / за заг. ред. В.П. Ємельянова. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 216 с.

Журавель В. А. Розслідування злочинів корупційної спрямованості: науково-практичний посібник / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель. – Х.: Харків юридичний, 2013. – 220 с.

Журавель В. А.  Прогностична функція криміналістики;  Міжнаукові зв’язки криміналістики; Концептуальні підходи до модернізації окремих криміналістичних методик / В. А. Журавель // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. Т. 5. Кримінально- правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – С. 878-913, 956-981.

Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: [монографія] / В.А. Журавель. – Х.: Апостіль. – 2012. – 304 с.

Журавель В.А. Криміналістична профілактика економічних злочинів. Науково-практичний посібник. – Х.: Харків юридичний, 2006.

Журавель В.А. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: Монографія / За ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006.

Журавель В.А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Науково-практичний посібник. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2005.

Журавель В.А. Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування: Монографія – Х.: Право, 1999.

Запобігання та протидія злочинності правоохоронними органами  України / Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Погорецький М.А., Лукашевич С.Ю., Лисодєд О.В. – Х .2008. – 284с. – Деп. В ДНТБ України 04.04.08 №21 – УК2008.

Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець, О. В. Лисодєд та ін. ; за заг ред. д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. – Х. : Кроссроуд, 2011. – 326 с.

Затенацький Д. В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. – Х. : Право, 2010. – 160 с.

Зеленецкий В. С. Свод монографических работ новой научной направленности / В. С. Зеленецкий. – К. : Истина, 2012. – 776 с.

Зеленецкий В. С. Проблемы борьбы с “теневой” наукой в современном правоведении Украины : монографія. – Харьков : Финн, 2011. – 304 с.

Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные основы. – Х. : Основа, 1994. – 321 с.

Зеленецкий В.С. Доследственное производство в уголовном процес се Украины : монографія. – Х. : Право, 2009. – 170 с.

Зеленецкий В.С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе. – Харьков : Восточно-регион. центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. –108 с.

Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приемке, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. – Харьков : Восточно-регион. центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 400 с.

Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. – Х. : Страйд, 2006. – 336 с.

Зеленецкий В.С., Козьяков И.Н. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности. – Харьков : КримАрт, 2003. – 256 с.

Зеленецкий В.С., Куркин Н.В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. – Харьков : КримАрт, 2000. – 404 с.

Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. – Х. : КримАрт, 1998. – 340 с.

Зеленецкий В.С. Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела. – Харьков : Восточно-регион. центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001. – 108 с.

Зеленецкий В.С., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел. – Харьков : Восточно-регион. центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. – 236 с.

Зеленецький В.С., Пилипчук В.Г., Настюк В.Я., Ємельянов В.П. та ін. Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України: монографія / за заг. ред. Зеленецького В.С. та Настюка В.Я. – Х. : Право, 2008. – 96 с.

Зеленецкий В.С., Лобойко Л.М. Доследственный уголовный процес. – Донецк: Схід. вид. дім, 2012. – 397 с. (23,25 д. а.)

Зінченко І.О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / Аналіз законодавства і судової практики: монографія. – Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 320 с.

Зінченко І.О., Тютюгин В.І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання : монографія / за заг. ред. В.І. Тютюгіна. – Х. : Фінн, 2008. – 336 с.

Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : Монографія / кол. авт. В.Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2017. – 238 с. (– 16, 25 д.а.). 

Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування, координації заходів протидії : монографія / за ред. Кальмана О.Г. – Х. : Новасофт, 2005. – 255 с.

Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : Монографія / кол. авт. В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г. К. Авдєєва та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2017. – 238 с. (Журавель В. А. – Передмова та с. с. 13-19; 157-224, Павлюк Н. В. – с. с. 171-195; 206-224.

Інтеграція права та інформатика : прикладний і змістовий аспекти : [монографія] / В.Г. Іванов, В.Ю. Шепітько, М.Г. Любарськийта ін. ; за заг. ред. В.Г. Іванова, В.Ю. Шепітька, В.В. Карасюка. – Х. : Право, 2012. – 248 с.

Кальман О.Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми. – Х. : Гімназія, 2003 – 352 с.

Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Лисодєд О.В., Лукашевич С.Ю., Погорецький М.А. Запобігання та протидія злочинності правоохоронними органами України : монографія. – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2008. – Деп. ДНТБ України 4.04.08. – № 21 – УК 2008. – 284 с.

Кальман О.Г., Христич І.О., Дарнопих Г.Ю., Чікіна Н.О. Кримінологічні проблеми прогнозування економічної злочинності, планування і координація боротьби з нею / Ін-т вивчення проблем злочинності АПрН України. – Х., 2003. – 267 с. – Деп.у ДНТБ України 05.05.2003. – № 61 – Ук2003.

Керик Л.І. Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства : монографія / за ред. проф. В.Ю. Шепітько. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 188 с. (11,75 д.а.).

Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В.М. Киричко. – Х.: Право, 2013. – 424 с.

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов] : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В.В. Сташиса ; кол. сост. : В.В. Голина, М.Г. Колодяжный; под общ. ред. В.В. Голины. – К. : Ред. журн. «Право Украины» ; Х. : Право, 2013. – (Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил. к юрид. журн. «Право Украины» ; вып. 22). 
Кн. 1. – 2013. – 188 с.
Кн. 2. – 2013. – 184 с.
Кн. 3. – 2013. – 168 с.

Колодяжний М.Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / М. Г. Колодяжний ; за ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2017. – 252 с.

Колодяжний М. Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / М. Г. Колодяжний; за ред. В. В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2010. – 288 с.

Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми / кол. авт. : В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; за заг. ред. чл.-кор. АПрН України В.В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2007. – 156 с.

Корупція в Украіні: 2011 рік: монографія [Текст] / кол. авт. : М. В. Буроменський, О. В. Сердюк, І. М. Осика, О. В. Волянська, М. Ю. Огай. – К.: Атіка, 2011. – 67 с.

Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження : монографія / кол. авторів: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін. за заг. ред. В.В. Голіни та В.П. Ємельянова. – Х. : Право, 2006. – 292 с.

The Legal System of Ukraine, Past, Present and Future. Volume V : «Criminal-Law Sciences. Urgent Problems of Combating Criminality in Ukraine» / General Editor of Volume V Academician, National Academy of Legal Sciences of Ukraine V. V. Stachis (монографія). – Kyiv: Editorial office of the journal «Law of Ukraine». Kharkiv «Pravo». 2013. – 784 р. (40 д.а./ 8,8 д.а. В.Ю. Шепітько).

Лемешко О. М. / Збірник законодавчих актів з питань протидії корупції / упоряд.: В. В. Бєлєвцева В. М. Гаращук, О. М.Лемешко, В. Я. Настюк. – Х.: Право, 2012. – 312 с.

Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка потуранню злочину. – Х. : ФІНН, 2003. – 160 с.

Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів. – Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2004. – 121 с.

Лукашевич С. Ю., Блага А. Б., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М. Ефективність діяльності органів кримінального переслідування по запобіганню злочинам. – Х. : ІВПЗ НАПрН України, 2010. – 47 с. – Деп. в ДНТБ України.

Марочкін О.І. Мотивування процесуальних рішень слідчого: моногр. / О.І. Марочкін. – К.,Національна академія прокуратури України, 2015. – 214 с.

Марченко М. Ю. Запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : монографія / М. Ю. Марченко ; за ред. В. В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2014. – 212 с.

Матусовський Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков : Консум, 1999. – 480 с.

Мельник М. І. Відповідальність за злочини проти виборчих прав : монографія. – К. : Атіка, 2005. – 144 с.

Михалко І.С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів та стимулювання правослухняної поведінки засуджених: монографія. – Х. : Право, 2013. – 200 с.

Москвич Л. Н. Система оценки эффективности судебной системы / Теория уголовного процесса: состязательность : монография / под ред. докт. юрид. наук Н. А. Колоколова ; Ч. 1. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 368 с. – С. 194–228.

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний характер / Л. М. Москвич. – Харків : ФІНН, 2011. – 384 с.

Мошак Г. Г. Використання засобiв приватного права у запобіганні злочинності : монографія [Текст] / Г. Г. Мошак. – Х. : Кроссроуд, 2010. – 195 с. –  12,5 д.а.

Мошак Г. Г. Розвиток кримінологічної думки у ФРН і в Україні (за матеріалами досліджень науковців Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України) : монографія. – К.: Ред. журн. «Право України». – 2012. – Вип. №. «Академічні правові дослідження». – Дод. до юрид. журн. «Право України». –  68 с. (2,7 д.а.).

Мошак Г. Г. Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) [Текст] : монографія / Г. Г. Мошак ; Одес.нац. мор.ун-т , М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2015. – 96 с.

Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 2011. – С. 324-360, 378-389, 408-421, 519-539.

Невідома Н.В. Вчинення злочину організованою групою: монографія / Н.В.Невідома. – Х.:Право, 2017. – 224 с.

Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр / Н.В. Нетеса; наук. ред. В. І. Борисов. – Х.: Право, 2013. – 304 с.

Овчаренко О.М., Сердюк О.В., Мошак Г.Г., Дунаєва Т.Є., Кохан В.П., Шуміло О.О. Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз / Овчаренко О.М., Сердюк О.В., Мошак Г.Г., Дунаєва Т.Є., Кохан В.П., Шуміло О.О. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків , 2015. – 242 с. 

Овчаренко О.М. Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження: моногр. / О. М. Овчаренко. – Х.: Право. – 2014. – 576 с. (34 д. а.).

Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації : монографія. – Х. : Право, 2008. – 304 с.

Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.В. Дорошта ін. за заг. ред. Ю.В. Бауліна. Л.В. Дорош. – Х. : Право, 2005. – 256 с.

Оцінювання рівня корупції: засади української моделі: наук.-практ. посібник [Текст] / кол. авт. : О. В. Сердюк, І. М. Осика, О. В. Волянська, М. Ю. Огай. – К. : Атіка, 2011. – 116 с.

Оцінювання рівня корупції : монографія [Текст] / кол. авт. : О. В. Сердюк, М. Ю. Огай, О. В. Волянська, І. М. Осика. – К. : Атіка-Н, 2011. – 131 с. (Сердюк О.В. – 2,0 д.а.).

Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність. Харків: Юрайт, 2018. 446 с.  

Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. – Івано-Франківськ – Харків : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2016. – 419 с.

Правовая система Украины: история, состояние и перспективы (в пяти томах). – Том 5. – Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине. – Харків : Право, 2011 (В. С. Зеленецкий).

Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням : матеріали наук.-практ. семінару, 20 квітня 2012 р. / ред.. кол.: В.І. Борисов (гол. ред.), В.С. Батиргареєва (заст. гол. ред.) та ін. – К. : Ред. журн. «Право України». – 2012. – Вип. №    . «Академічні правові дослідження». – Дод. до юрид. журн. «Право України». – 109 с. (5,1 д.а.).

Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених : монографія / В.В. Карелін, І.С. Яковець, К.А. автухов ; за заг. Ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 240 с.

Правовий вплив на неправомірну поведінку : актуальні грані : монографія / за ред. О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 768 с. (44,6 д.а. / Яковець І.С., Автухов К.А. – 2 д.а.).

Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу [Текст] : монографія / кол. авт. : / за заг. ред. О. Ю. Шостко. – К. : Ред. журн. «Право України». – 2012. – Вип. №. «Академічні правові дослідження». – Дод. до юрид. журн. «Право України». – 250 с. (10,4 д.а.).

Протидія злочинам у вищих навчальних закладах України органами внутрішніх справ : монографія / [М. А. Погорецький, В. І. Василинчук О. М. Стрільців та ін.] ; за ред. проф. М. А. Погорецького. – Київ : РВВ НАВСУ, 2013. – 295 с.

Павлюк Н. В. Процес формування показань неповнолітніх (інтерпретація та використання під час допиту: монографія / Н. В. Павлюк : за ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 208 с. (13 д.а.).

Панов М.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків : монографія / наук. ред. В.І. Борисов. – Х. : Право, 2009. – 184 с.

Погорецький М. А. Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС : монографія / М. А. Погорецький, С. В. Єськов, Д. Б. Сергєєва ; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького / МВС України, ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2012. – 282 с.

Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. – Х. : Арсіс, 2002. – 160 с.

Погорецький М.А. Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес: проблеми взаємозв’язку : монографія: у 2-х ч. – Луганськ : ЛДУВС, 2008 (Ч. 1 – 228 с. Ч. – 222 с.).

Погорецький М.А. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі. – К. : РВВ НА СБУ, 2004. – 336 с.

Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі. – Харків: Арсіс ЛТД, 2007. – 576 с.

Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины. – Х. : ФИНН, 2009. – 344 с.

Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) : монографія / кол. авт. за заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х. : Кроссроуд, 2007. – 364 с.

Правова доктрина України: у 5-т. – Х.: Право, 2013. Т. 5: Кримінально-правові науки: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – 1240 с. (77,5 д.а. / 9,5 д.а. В. Ю. Шепітько, 0,4 д.а. Г. К. Авдєєва).

Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз: монографія / Овчаренко О. М., Сердюк О. В., Мошак Г. Г., Дунаєва Т. Є., Кохан В. П., Шуміло О. О. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса. – Харків, 2015. – 242 с. – Бібліогр.: 324 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України 08.04.15, № 4-Ук15.

Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики : монографія / кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. за. ред. В.Ю. Шепітька. – Х. : Право, 2006. – 624 с.

Руднєва О.М., Пищуліна О.М., Кочеміровська О.О., Орлова Н.О. Жінки у приватному секторі економіки України / За ред. Руднєвої О.М. –Х. : Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 156 с.

Сердюк О.В. Корупційні ризики в кримінальному процесі та в судовій системі. – К. : UPaC, 2009. – 320 с.

Оцінювання рівня корупції : монографія [Текст] / кол. авт. : О. В. Сердюк, М. Ю. Огай, О. В. Волянська, І. М. Осика. – К. : Атіка-Н, 2011. – 131 с. (Сердюк О.В. – 2,0 д.а.).

Сердюк О.В., Буроменський М.В., Підкуркова І.В. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ: Посібник для суддів. – К., 2008. – 64 с. International Actors, Democrazation and the Pule of Law.  Anchoring democracy?  – Routledge, New York and London, 2008.  – 292 p.

Сердюк О.В., Буроменський М.В., Точений В.І. Оцінка соціально-економічних витрат при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. – К. : АВА, 2008. – 64 с.

Сердюк О. В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнання соціальності права : монографія. – Х. : Яшма, 2007. – 320 с.

Сердюк О.В., Буроменський М.В., Стешенко В.М., Хорольський Р.Б. Соціальні та правові проблеми попередження злочинів у сфері міграційних процесів / За заг. ред. Сердюка О.В. – Х., 2004 – 184 с.

Сташис В. В. Вибрані праці / В. В. Сташис ; [уклад. : В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова ; відп. ред. В.Я. Тацій]. –  Х.: Право, 2015. – 1184 с.

Степанюк А. Ф. Сущность исполнения наказания. – Харьков : Фолио, 1999. – 256 с.

Степанюк А. Х. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми (Монографія). – К.: “МП Леся”, 2002. – 139 с.

Степанюк А.Х., Яковець І.С. Впровадження міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України. – Х. : Кроссроуд, 2007. – 184 с.

Степанюк А.Х.,Яковець І.С. Запобігання та протидія злочинності правоохоронними органами  України / Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Погорецький М.А., Лукашевич С.Ю., Лисодєд О.В. – Х .2008. – 284с. – Деп. В ДНТБ України 04.04.08 №21 – УК2008.

Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи. Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна, В. К. Грищук, О. В. Зайчук, В. О. Навроцький, О. В. Наден, Ю. В. Нікітін, Н. М. Оніщенко, Ю. А. Пономаренко, М. І. Хавронюк, О. В. Харитонова, В. І. Шакун – Київ : ВАІТЕ, 2015. – 688 с.

Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві / В.Я. Тацій. – Х.: Право, 2016.- 256 с.

Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009-2014) / В.Я. Тацій; упоряд. : О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов; відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2015. – 648 с.

Теоретичні проблеми забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Баулін Ю. В. та ін. – Х. : Право, 2010. – 465 с.

Шевченко Л.О, Дарнопих Г.Ю. та ін. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / за заг. ред. Л.О. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

Шепитько М. В. Уголовная юстиция в латинских изречениях и терминах: словарь-справочник. – Х.: Апостиль, 2013. – 132 с.

Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. – Харьков, 2000. – 88 с.

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія. – Х. : Харків юрид., 2007. – 432 с.

Шепитько В.Ю. Криминалистическое обеспечение деятельности органов досудебного следствия в борьбе с преступностью  в Украине // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. – Харьков : Право, 2011. Т.5 : Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине / под общ. ред. В. В. Сташиса. – С. 893-900.

Шепітько М.В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання: монографія за ред. В.І. Борисова. –Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2012. –216 с.

Шепітько В.Ю. Журавель В.А. Розслідування злочинів корупційної спрямованості: наук.-практ. посіб. / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель.– Х.: Харків юрид., 2013. – 220 с. (13,75 д.а.).

Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – Вид. 4-те, перероб. і допов – Х.: Одіссей, 2013. – 232 с. (7,4 д.а.).

Шостко О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах : монографія. – Х. : Право, 2009. – 400 с.

Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. – М. : Юрист, 2002. – 269 с.

Шостко О. Ю. Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній американській кримінології : наук.-практ. посібник. – К. : Ред. журн. «Право України». – 2012. – Вип. №. «Академічні правові дослідження». – Дод. до юрид. журн. «Право України». –  46 с. (1,9 д.а.).

Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальнму процесі України: монографія / О. Г. Шило. – Х. : Право, 2011. – 472 с.

Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань : монографія. – Х. : Кроссроуд, 2006. – 208 с.

Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. – М. : PRI, 2012. – 212 с.

Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: монографія. – Х.: Право, 2013. – 392 с.

Сучасна кримінально-виконавча політика України : монографія / І. С. Яковець, К. А. Автухов, М. Ю. Кутєпов. – Х. : Право, 2016. – 172 с. (9.99 ум. друк. арк.).

Політика в сфері боротьби зі злочинністю України : теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2016. – 192 с. (26,25 д.а., І. С. Яковець – 2 д.а.).

Nevidoma N. Commitment of a Crime by an organized group: comparative juridical inquiry / N. Nevidoma // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. –336 p. – Р. 182-200