ЛАБОРАТОРІЯ “ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ” – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

ЛАБОРАТОРІЯ "ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ"

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ, КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,

АКАДЕМІК НАПрН УКРАЇНИ

Валерій Юрійович Шепітько

СПІВРОБІТНИКИ

Валерій Юрійович Шепітько   Шепітько Валерій Юрійович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії, відомий вчений-криміналіст і судовий психолог, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент, академік Національної академії правових наук України, Лауреат премії імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесний член Спілки юристів України, Іноземний член Російської академії природничих наук. Учасник бойових дій.

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Допит неповнолітнього: психологія і тактика» (спеціальність 12.00.09), 1996 – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою  «Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів в криміналістиці» (спеціальність 12.00.09).

Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1996 р.

Вчене звання професора присвоєно у 1997 р.

В. Ю. Шепітько підготував 3 докторів та 30 кандидатів юридичних наук.

В. Ю. Шепітько з 1998 р. є завідувачем бюро судових експертиз Інституту вивчення проблем злочинності (нині НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України), що безпосередньо здійснює судово-експертну діяльність за декількома напрямками. У 2002 р. обраний вченим секретарем відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, є головою Координаційного бюро з проблем криміналістики, судової експертизи та юридичної психології Національної академії правових наук України, вченим секретарем та членом спеціалізованої вченої ради при Національному ун-ті імені Ярослава Мудрого. В 1998-2004 – член експертної ради ВАК України з юридичних наук. З 2011 – член науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Є засновником і Президентом Міжнародного Конгресу Криміналістів (INGO «Criminalists Congress), Почесним членом Литовського товариства криміналістів, Почесним членом Союзу юристів України, членом Міжнародної поліцейської асоціації (IPA), членом Кримінологічної Асоціації України. Був старшим стипендіатом-дослідником Українсько-Американського Центру по боротьбі із організованою злочинністю, стипендіатом фонду юридичної науки академіка права В. В. Сташиса. Голова редакційної ради та головний редактор міжнародного науково-практичного юридичного журналу «Криміналіст першодрукований». Співголова редакційної колегії збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики». Член редакційних колегій збірників «Вісник Академії правових наук України», «Проблеми законності», «Питання боротьби зі злочинністю», «Слідча практика», юридичного журналу «Право України», «Науковий вісник Львівської комерційної академії». Член редакційної ради міжнародних наукових журналів Проекту SWorld. Член редакційної ради науково-практичного медичного журналу «Український вісник психоневрології». Член редакційної ради науково-практичного журналу «Судебная экспертиза Беларусии». Проходив стажування у Великобританії (Thames-Valley University, 1997; University of Hertfordshire, 2007), Іспанії (Toledo, 2004), брав участь у Всесвітньому Конгресі Кримінологів (San Francisco, USA, 2000).

Головні напрями наукових досліджень: проблеми загальної теорії криміналістики, криміналістична техніка та інформаційні технології, криміналістична тактика і методика розслідування злочинів, судова експертиза, юридична психологія. Має понад 400 наукових та навчально-методичних праць, 10 патентів на винаходи та авторських свідоцтв. Брав участь у розробці проектів КПК України, проектів законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про зброю», «Про дактилоскопію» та ін.

Основні праці: «Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике» (1995); «Криминалистическая тактика: тенденции и перспективы» (1997, у співавт.); «Обыск: тактика и психология» (1997, у співавт.); «Криміналістика: криміналістична тактика та методика розслідування злочинів» (1998, у співавт.); «Криміналістика» (2001, 2004, 2008, у співавт.); «Теория криминалистической тактики» (2002); «Руководство по расследованию преступлениий» (2002, 2008, у співавт.), «Криминалистика: Курс лекций» (2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011); «Настільна книга слідчого» (2003, 2007, 2008, 2011, у співавт.); «Криміналістика: Словник термінів» (2004); «Юридична психологія» (2004, 2008); «Основы юридической психологии» (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, у співавт.); «Розслідування злочинів у сфері господарськоії діяльності (окремі криміналістичні методики)» (2006, у співавт.); «Психологія судовоії діяльності» (2006); «Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз)» (2007); «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)» (2008,у співавт.); «Керівництво з розслідування злочинів» (2009, 2010, у співавт.); «Криміналістика» (2010); «Проблемные лекции по криминалистике» (2012); «Розслідування злочинів корупційної спрямованості» (2013, у співавт.); «Практикум з криміналістики» (2013, у співавт.); «Textbook of criminalistics. Volume l: General Theory» (2016, у співав.); «Велика Українська юридична енциклопедія. Том 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія» (2018, у співавт.).

В. Ю. Шепітько отримав такі почесні звання та нагороди: Лауреат премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства» (2003, 2006), Лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Краще юридичне видання» в номінації «Науково-популярні, науково-практичні і довідкові видання в галузі права» (перша премія). Нагороджений орденом «Defendens Justitiam», орденом «Корона Европы» (I ступеня), орденським знаком «Experto Crede», орденом «За доблесть и честь», медалями «Воину-интернационалисту», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет со дня вывода войск с Афганистана», Почесною срібною медаллю Р. С. Бєлкіна «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы», ювілейною медаллю «10 років експертній службі МВС України», медаллю «За врятовані життя», Почесним знаком Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації «За мужність та професіоналізм», Почесним знаком (орденом) III ступеня «На відзнаку заслуг перед академією» (Національна юридична академія України), орденом «Корона Європи» I ступеня (Рада з суспільних нагород ООН та Європейська академія природничих наук), Почесною відзнакою Української секції Міжнародної поліцейської асоціації «За мужність і професіоналізм», Почесною відзнакою «За вагомий внесок у розвиток КНУВС III ступеня», грамотою Президіума Верховного Совета СРСР, Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України, Відзнакою МАРТІС «Золота фортуна» – медаллю «Незалежність України».

Коновалова Віолетта Омелянівна  Коновалова Віолетта Омелянівна – головний науковий співробітник, відомий вчений-криміналіст і судовий психолог, доктор юридичних наук, професор. У 1981 р. В.О. Коноваловій присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки України, а у 2000 р. – почесне звання Заслужений професор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 1993 р. її обрано дійсним членом (академіком) Академії правових наук України.

У 1953 р. В.О. Коновалова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Тактика допиту свідків у радянських органах розслідування». У 1959 р. їй було присвоєно вчене звання доцента. У 1966 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми слідчої тактики (пізнавальна функція логіки та психології)», а у 1969 р. їй було присвоєно вчене звання професора.

Головні напрями наукових досліджень: проблеми загальної теорії криміналістики, криміналістична тактика і методика розслідування злочинів, судова експертиза, юридична психологія. Має понад 250 наукових та навчально-методичних праць.

Основні праці: «Проблеми логіки та психології в слідчій тактиці» (1965), «Организационньїе и психологические основьі следственной деятельности» (1973), «Психология в расследовании преступлений» (1980), «Следственная тактика: принципи и функции» (1983), «Допрос на предварительном следствии» (1985), «Экологические преступления: квалификация и методика расследования» (у співавт., 1994), «Правовая психология» (1997), «Обьіск: тактика и психология» (у співавт., 1997), «Криминалистическая тактика: теории и тенденции» (у співавт., 1997), «Криміналістика: Підручник» (у співавт., 1998, 2001, 2004, 2008, 2016), «Допрос: тактика и психология» (1999, 2006), «Руководство по расследованию преступлений» (у співавт., 2002), «Настільна книга слідчого» (у співавт., 2003, 2007, 2008, 2010), «Юридична психологія: Підручник» (у співавт., 2004, 2008), «Убийство: искусство расследования» (2006, 2013), «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (окремі криміналістичні методики)» (у співавт., 2006), «Версия: концепция и функции в судопроизводстве» (2007), «Керівництво з розслідування злочинів» (у співавт., 2009), «Правовая система Украиньї: история, состояние и перспективи: в 5 т.» Т. 5 (у співавт., 2011), «Настільна книга слідчого: науково-практичний посібник» (у співавт., 2011), «Интуиция: понятие и функции в судопроизводстве» (2013), «Практикум з криміналістики: навч. посібник» (у співавт., 2014), «Проблеми методології криміналістики» (2015), «Textbook of criminalistics. Volume l: General Theory» (2016, у співав.); «Велика Українська юридична енциклопедія. Том 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія» (2018, у співавт.).

В.О. Коновалова входить до складу редакційної колегії наукових збірників «Проблеми законності», «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», «Вісник Національної Академії правових наук України» та журналу «Криміналіст першодрукований».

Наукова праця В.О. Коновалової відзначена різними нагородами – розпорядженням Президента України присуджувалась державна стипендія як видатному діячеві науки (2001-2004 р.р.); нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2003), Почесним знаком (орденом) І ступеня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2014), медаллю Герберта Манса (Конгрес криміналістів, 2015)., медаллю «За доблесну працю», Почесною грамотою Міністерства юстиції України, іменним годинником «Від Генерального прокурора України»; Почесною відзнакою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у становлення і розвиток української юридичної освіти та науки, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну й плідну працю (2017 р.) та ін. Вона є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого в галузі підготовки наукових кадрів (2001 р.) та за видатні досягнення у науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2003, 2006 р.р.); Лауреатом Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (2017 р.).

Шевчук Віктор Михайлович – провідний науковий співробітник лабораторії, відомий вчений-криміналіст, доктор юридичних наук, професор,   Лауреат премії імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вчений секретар Координаційного бюро з проблем криміналістики, судової експертизи та юридичної психології відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України.  Старший радник юстиції.

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблеми методики розслідування контрабанди». У 2013 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Теоретичні основи формування та реалізації тактичних операцій у криміналістиці» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2013 р. Вчене звання професора прсвоєно у 2016 р.

Головні напрями наукових досліджень – загальна теорія криміналістики, криміналістична тактика, методика розслідування окремих видів злочинів, юридична психологія. Опублікував понад 300 наукових і навчально-методичних праць.

Основні праці: «Основи методики розслідування контрабанди» (2001), «Криминалистика: Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений» (2001, у співавт.), «Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики» (2003), «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (окремі криміналістичні методики)» (2006, у співавт.), «Криміналістична профілактика економічних злочинів» (2006, у співавт.), «Настільна книга слідчого» (2003, 2007, 2008, 2011, у співавт.), «Керівництво з розслідування злочинів» (2009, 2010,  у співавт.), «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни «Криміналістика» (2013, у співавт.), «Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації» (2013), «Криміналістика» (1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2010, 2016, 2019, у співавт.), «Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.;   Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія» (2018, у співавт.), «Криміналістика: традиції, новації, перспективи» (2020).

Шевчук В. М. є членом Вченої ради Інституту Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій у Національному університеті «Одеська юридична академія» Д 41.086.03 за спеціальністю 12.00.09 – кримінальній процес та криміналістика; судова експертиза: оперативно-розшукова діяльність. Шевчук В. М. є членом Міжнародного Конгресу Криміналістів (INGO «Criminalists Congress») з 2012 року. Проходив стажування у Великобританії (Thames-Valley University, 1999, брав участь у Міжнародному Конгресі Криміналістів (Kaunas, Lietuva, 2019). Бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Шевчук В. М. стипендіат Кабінету Міністрів України (2002–2004 рр.), Лауреат премії імені Ярослава Мудрого в галузі підготовки наукових кадрів (2001р.) та за видатні досягнення у науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2003, 2006 р.р.); старший радник юстиції (2010 р.),  заслужений юрист України (2012 р.).  

Плідну працю В. М. Шевчука відзначено відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» (2004), «Відмінник освіти України» (2005), медаллю Державної прикордонної служби України «За сумлінну службу» (2006), відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани» (2008), медаллю Державної прикордонної служби України «За сприяння в охороні державного кордону України» (2008), почесною відзнакою МНС України «Знак пошани» (2009), грамотою Міністра оборони України (2010), відзнакою Міністерства оборони України «За сприяння Збройним Силам України» (2011), нагрудним знаком  «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» (2011), почесним нагрудним знаком Начальника Генерального штабу Збройних Сил України «За самовіддану працю у Збройних Силах України» (2011), відзнакою Державної спеціальної служби транспорту «Гідність і честь» I ступеня (2012), Почесною Грамотою Міністра оборони України (2013), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (2017 р.), Почесною Грамотою Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2020 р.), Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого III ступеня (2020 р.).

Авдєєва Галина Костянтинівна  Авдєєва Галина Костянтинівна – провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри криміналістики НУЮАУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – «Проблеми судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції» (захист відбувся у 2006 р.).

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2008 р.

Напрями наукової діяльності: науково-технічні засоби та інноваційні технології в криміналістиці, загальна теорія судової експертизи та окремі судово-експертні методики та ін.

Опублікувала понад 150 наукових праць, серед яких 12 монографій та науково-практичних посібників (11 – у співавторстві). Має авторське свідоцтво СРСР на винахід та 5 авторських свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (Україна).

Г.К. Авдєєва нагороджена Нагрудним знаком «Изобретатель СССР» (1983), Почесною грамотою Міністра Юстиції України (2002), Почесною грамотою Голови Харківської обласної ради (2003), Почесною грамотою Голови Харківської обласної державної адміністрації (2003, 2008), Подякою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2012), Подякою Голови Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (2012), Почесною грамотою Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України (2010, 2015).

http://ivpz.org/images/stories/1-.jpg

Павлюк Наталія Вікторівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – «Процес формування показань неповнолітніх (інтерпретація та використання під час допиту)» (захист відбувся у 2011 р.).

Напрями наукової діяльності: оптимізація тактики допиту неповнолітніх різних вікових груп; застосування науково-технічних засобів, що засновані на інформаційних технологіях, у діяльності органів кримінальної юстиції; структура, межі та спрямованість техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів; науково-технічне забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції та ін.

Кількість публікацій: 41, з них 2 монографії (1 – у співавторстві).

Н. В. Павлюк нагороджена Грамотою Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України за високі досягнення в праці, вагомий особистий внесок у розвиток інституту та з нагоди 15-річчя із дня його створення (2010), Почесною грамотою НДІ Інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за високі досягнення у праці, вагомий особистий внесок у розвиток інституту та з нагоди 20-річчя із дня його створення (2015).

http://ivpz.org/images/stories/sokolenko2.jpgСоколенко Микита Олександрович – молодший науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Алгоритмізація допиту: теоретичні та практичні проблеми» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Науковий керівник – д.ю.н., проф. В.А. Журавель.

Коло досліджуваних наукових проблем: алгоритмізація слідчих дій, ситуаційна зумовленість алгоритмів допиту, проблеми побудови алгоритмів у криміналістиці, розробка та використання алгоритмів допиту у діяльності органів досудового розслідування.

Кількість публікацій: 11.

Яремчук Вікторія Олегівна  – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Залучення спеціаліста до проведення слідчих дій (організація і тактика)» спеціальність: 12.00.09 – «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Науковий керівник – д.ю.н., проф. В. Ю. Шепітько.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук – «Теоретико-методологічні засади формування системи криміналістичних знань». Науковий консультант – д.ю.н., проф. В. Ю. Шепітько.

Входить до складу редакційної колегії міжнародного  збірника наукових праць «Проблеми законності». Є членом  Міжнародного Конгресу Криміналістів.

Опублікувала понад 50 наукових праць. Напрями наукової діяльності: загальна теорія криміналістики, предмет криміналістики, структура криміналістичних знань, новітні тенденції формування і становлення системи криміналістичних знань, використання спеціальних знань в умовах змагального кримінального процесу.

В.О. Яремчук  у 2016 р. отримала  подяку ректора НЮУ імені Ярослава Мудрого – доктора юрид. наук Тація В. Я. за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету. У 2018 р. стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю  “Читач року — 2018”, про що отримала диплом Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. У 2019 р. отримала почесну грамоту Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого “Читач року – 2019” у номінації “Наукова діяльність.”

Основні напрямки наукової діяльності

Згідно з Положенням про лабораторію на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі криміналістики та судової експертизи  відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці лабораторії також виконують таку роботу:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій та зауважень до проектів законів України з питань криміналістичного забезпечення слідчої, судової та судово-експертної діяльності, кримінально-процесуального законодавства України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– розробляють зауваження та пропозиції до постанов Кабінету Міністрів України та матеріалів, що надходять з комітетів Верховної Ради України;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження;

– надають відгуки на автореферати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук та здійснюють рецензування висновків судових експертиз, окремих методик судової експертизи, науково-практичних та методичних матеріалів з питань криміналістики і судової експертизи, що надходять від різноманітних наукових установ та вищих навчальних закладів України та країн СНД;

– проводять судові експертизи та експертні дослідження  об′єктів інтелектуальної власності (об′єкти автоського і суміжних прав, торговельні марки, фірмові найменування, промислові зразки, винаходи, корисні моделі тощо); почеркознавчі та авторознавчі, трасологічні (сліди рук, ніг, взуття людини, вузли та петлі, сліди знарядь та інструментів, холодної зброї, замикаючі пристрої, ідентифікаційні номери транспортних засобів тощо); психологічні; техніко-криміналістичні дослідження документів та вирішують питання з встановлення механізму пошкодження товарів народного споживання (одягу, взуття, побутової та ін. техніки тощо).

ІСТОРІЯ

У 1995 р. створено тимчасовий творчий колектив із провідних криміналістів та представників інших галузей знань для розробки теми “Використання сучасних досягнень науки і техніки в боротьбі зі злочинністю (інформаційний пошук та обґрунтування напрямку впровадження технічних засобів у правоохоронну діяльність)”, який у 1996 р. перетворився на лабораторію під однойменною назвою “Використання сучасних досягнень науки і техніки в боротьбі зі злочинністю”. Завідувачем лабораторії свого часу був призначений д-р юрид. наук, проф. М.В. Салтевський. З 1999 р. і дотепер лабораторію очолює д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько.

Протягом 1995-2012 рр. співробітники лабораторії, окрім зазначеної теми, проводили дослідження за такими фундаментальними та прикладними науковими темами, як: «Розробка науково-прикладної програми використання досягнень науки і техніки у боротьбі з тяжкими злочинами проти особи, перш за все з вбивствами на замовлення, тероризмом, пов’язаними з викраденням людей»; «Криміналістичні, правові та організаційні проблеми використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю»; «Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі»; «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів»; «Проблеми забезпечення ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства»; «Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю»; «Проблеми техніко-криміналістичного забезпечення якості слідчої діяльності» та ін.

http://www.ivpz.org/images/stories/istor_shep_1.jpg
Вчена рада 15.09.2005
http://www.ivpz.org/images/stories/istor_shep_2.jpg
Колектив лабораторії 2010 р.

У межах даних досліджень здійснювалися розробки дослідних зразків техніко-криміналістичних засобів, їх комплектів, баз даних і комп’ютерних програм, автоматизованих робочих місць слідчого і судового експерта, які були продемонстровані співробітникам правоохоронних органів України, Росії, Білорусії, Німеччини та інших країн більш ніж на 20 виставках.

Із 2012 р. колектив лабораторії працює над виконанням фундаментальної наукової теми «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції». У межах реалізації зазначеної теми співробітниками лабораторії завершено роботу над розробкою комп’ютерного алгоритму «Спосіб формування суб’єктивного портрету «RАІРS-портрет» (комп’ютерного фотороботу) та електронної бази знань «Практика слідчого», створено спеціалізовані комплекти науково-технічних засобів, в т.ч. – з використанням сучасних цифрових мікроскопів та інформаційних технологій («Польова мініфотолабораторія»), розпочато роботу з формування електронно-пошукової системи «Слідчий прецедент», електронної довідкової системи для оптимізації процесу фіксації доказової інформації («Опис предметів») та електронної системи тестування щодо оцінювання рівня знань з криміналістики. Науково-практичні розробки співробітників Лабораторії захищені трьома патентами на винаходи і корисні моделі та шістьма свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твори наукового характеру. Впровадження в практичну діяльність правоохоронних органів України новітніх криміналістичних засобів та інноваційних технологій, створених колективом лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», безумовно, сприятиме оптимізації їх діяльності. Водночас на колектив лабораторії покладено виконання завдання за напрямом «Криміналістичні методики в структурі протидії корупційним злочинам» у межах реалізації загальної теми «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання та протидії корупції».

У 1998 р. організовано Бюро судових експертиз, основними напрямками діяльності якого стало проведення судових психологічних, трасологічних експертиз та експертиз з техніко-криміналістичного дослідження документів, експертиз з дослідження об’єктів інтелектуальної власності, надання консультацій щодо проблем використання спеціальних знань у судочинстві. Діяльність Бюро забезпечується науковим потенціалом лабораторії “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю”.

http://www.ivpz.org/images/stories/istor_shep_3.jpg
Колектив лабораторії 2015 р.

Кадровий склад лабораторії представлений 7 науковими співробітниками, з них – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії, доктор, професор, академік, Шепітько В. Ю.; провідний науковий співробітник, доктор, професор, Шевчук В. М.; старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики, Білоус В. В.; науковий співробітник, кандидат юридичних наук, Павлюк Н. В., які працюють у лабораторії за сумісництвом. Штатними співробітниками є: провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри криміналістики, Авдєєва Г. К.; науковий співробітник, кандидат юридичних наук, Гетьман Г. М.; молодший науковий співробітник, Соколенко М. О.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом 1996-1997 рр. співробітники Лабораторії досліджували проблеми, пов’язані з використанням досягнень науки і техніки у боротьбі з окремими видами тяжких злочинів проти особи і, насамперед, убивствами на замовлення, розбійними нападами, злочинами терористичної спрямованості, викраденням людей, у тому числі дітей. Актуальність дослідження була обумовлена не лише зростанням рівня злочинності проти особи, а й необхідністю створення нових окремих методик розслідування.

Із початку 1998 р. до кінця 1999 р. працівники творчого колективу Лабораторії працювали над темою «Криміналістичні, правові та організаційні проблеми використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю» за такими напрямами: 1) розробка методів та засобів дослідження мовних сигналів людини для її ототожнення та встановлення психофізіологічних параметрів; 2) теорія і практика відтворення комп’ютерними засобами зовнішності злочинця за слідами пам’яті очевидця; 3) правові та організаційні проблеми проведення судової експертизи.

Упродовж 2000-2001 рр. науковці Лабораторії працювали над темою: «Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі». Основну увагу було зосереджено на таких напрямах: 1) проблеми ідентифікації людини за ознаками зовнішності за допомогою засобів комп’ютерної графіки; 2) ідентифікація особи невпізнаного трупа; 3) методи дослідження невидимих слідів контакту; 4) проблема диференціації ідентифікаційних ознак мовного сигналу, заснованих на анвлізі структурних характеристик елементарних сегментів; 5) проблеми вдосконалення методик ідентифікації засобів і матеріалів звуко- й відеозапису, комп’ютерних технологій.

У період з 2002 р. по 2006 р. науковці Лабораторії праціювали над фундаментальною темою: «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів». У межах теми науковцями досліджувалися такі напрями: 1) розробка науково-технічних та організаційно-тактичних засобів протидії злочинності; 2) розробка інформаційних (комп’ютерних) технологій у боротьбі зі злочинністю; 3) розробка методик і програмних засобів комп’ютерної (об’єктивної) підтримки експертної діяльності в процесі ідентифікаційного дослідження спотвореного й обмеженого за обсягом мовного матеріалу.

З 2008 р. по 2012 р. співробітниками Лабораторії проводилася робота над фундаментальною науковою темою: «Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю». Реалізацію мети дослідження було здійснено за умови комплексного підходу до вирішення низки взаємопов’язаних завдань, найважливішими з яких є такі: 1) розробка й використання нових науково-технічних засобів для виявлення, вилучення, фіксації і попереднього дослідження доказів; 2) пропозиція новітніх криміналістичних засобів та інноваційних технологій і їх використання у боротьбі зі злочинністю; 3) створення (розробка) і пропозиція до використання нових прийомів, методів, практичних рекомендацій щодо проведення слідчих дій і розслідування злочинів у цілому.

Також, протягом вказаного періоду науковці лабораторії працювали над фундаментальною темою: «Окремі криміналістичні методики розслідування злочинів: проблеми формування та модернізації».

Із 2012 р. по 2017 р. колектив Лабораторії займався розробкою фундаментальної теми: «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції».Робота за цією темою здійснювалася за такими напрямами: 1) розроблення теоретичних засад інноваційної діяльності щодо техніко-криміналістичного забезпечення роботи органів кримінальної юстиції; 2) дослідження та аналіз інновацій у техніко-криміналістичному забезпеченні діяльності органів досудового розслідування; 3) створення інноваційних техніко-криміналістичних засобів для органів кримінальної юстиції.

Із 2017 р. по теперішній час науковці лабораторії проводять дослідження за фундаментальною темою: «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу». Термін виконання: І кв. 2017 р. – ІV кв. 2021 р., науковий керівник теми – д.ю.н., проф., акад. НАПрН України Шепітько В.Ю. Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 97/7 від 21 червня 2016 р. та постановою вченої ради НДІ ВПЗ ім. В.В. Сташиса НАПрН України № 6/6 від 28 грудня 2016 р. Номер державної реєстрації 0117U000282.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями лабораторії надані наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади:

2018 р.

Була проведена така правова експертиза законопроектів та підготовлено:

1. пропозиції та зауваження до Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового Порядку присудження науково-освітнього ступеня доктора філософії» виконавці – В. Ю.Шепітько, Г.М. Гетьман);

2. зауваження та пропозиції до проекту Положення Кабінету Міністрів України «Про створення Національного фонду досліджень України», підготовлене на виконання доручення Президента НАПрНУкраїни О. В. Петришина  (виконавці – В. Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва, Н.В. Павлюк, Г.М. Гетьман).

2017 р.

Фахівці Лабораторії брали участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи:

1. На запит народного депутата України Купрієнка О.В. двічі (до першої та другої редакції) підготовлено пропозиції і зауваження до Проекту Закону № 6232 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», поданого до ВР України 23 березня 2017 р. Президентом України Порошенком П.О. Зауваження і пропозиції стосуються процесуальної регламентації судово-експертної діяльності в умовах змагального кримінального процесу.

2. На запит народного депутата України Лапіна І.О. підготовлено пропозиції і зауваження до Проекту Закону № 6264 «Про судово-експертну діяльність в Україні», поданого до ВР України 30 березня 2017 р. депутатом ВР України Лапіним І.О. Зауваження і пропозиції спрямовані на забезпечення принципу змагальності у судочинстві України, реалізації прав осіб на справедливе правосуддя шляхом залучення незалежних судових експертів, створення умов для реалізації права сторони захисту на самостійне залучення експертів на договірних умовах для проведення експертизи, надання можливості учасникам кримінального процесу ініціювати проведення альтернативних криміналістичних судових експертиз речових доказів.

3. Надано пропозиції та зауваження до Проекту Закону «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» (№ 7147 від 28.09.2017 р.), які спрямовані на усунення загроз нівелювання юридичної освіти, виключення з тексту Проекту дискримінаційних норм, які містять надмірні обтяження для здобувача вищої юридичної освіти, обмежують доступ осіб до правничої професії та сприяють виникненню корупційних ризиків під час обрання викладачів юридичних дисциплін.

4. Підготовлено пропозиції щодо реформування судово-експертної діяльності в межах судової реформи в Україні з метою забезпечення принципу змагальності у кримінальному судочинстві України, реалізації прав осіб на справедливе правосуддя, створення умов для реалізації права сторони захисту на самостійне залучення експертів на договірних умовах для проведення експернтизи, надання можливості учасникам кримінального процесу ініціювати проведення альтернативних криміналістичних судових експертиз речових доказів, тощо. Запропоновано внести зміни та доповнення до окремих статей Кримінального процесуального кодексу України та Закону України « Про судову експертизу».

5. Підготовлено пропозиції та зауваження до Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Національного фонду досліджень України». Зауваження стосуються визначення кваліфікаційних вимог до членів наукової та наглядової рад НФДУ, Голови НФДУ та його заступників, співробітників Дирекції НФДУ та її робочих органів та ін. З метою запобігання виникнення корупційних ризиків та появи конфлікту інтересів працівників фонду надано пропозиції щодо чіткої регламентації окремих видів його діяльності та правил проведення конкурсу на займання певних посад.

2016 р.

Була проведена така правова експертиза законопроектів та інших актів:

1. На виконання доручення Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України підготовлено (вх. № 04-18/3-122 від 19.01.2016 р.): надано науково-практичний висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3726 від 28 грудня 2015 року) на 8 стор. (В. Ю. Шепітько, Гетьман Г. М., В. В. Білоус).

2. На виконання доручення директора НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Борисова В. І. лабораторією «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» підготовлено пропозиції до Стратегії розвитку Інституту на 2016-2020 року (запропоновано теми наукових досліджень). (У підготовці пропозицій взяли участь головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса В. Ю. Шепітько, науковий співробітник Інституту Гетьман Г. М.).
3. Підготовлено інформаційну довідку щодо найбільш ефективної розробки Лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» під назвою «База даних «Слідчий прецедент» на запит Комітету з питань науки і освіти ВР України за підписом Першого заступника Голови Комітету О.В. Співаковського.
4. За дорученням Президента НАПрН України Петришина О.В. (лист № 1014 від 08.11.2016 р.) підготовлено пропозиції до Концепції правового забезпечення національної безпеки України де пропонується комплексно вивчити проблеми ДНК-ідентифікації та розробити проект Закону України «Про державну геномну (генетичну) реєстрацію в Україні», який би визначав цілі, принципи і види такої реєстрації, встановлював основні вимоги до її проведення, закріплював поняття і статус генетичних даних людини, умови і порядок їх одержання, зберігання і використання, відносив військовозобов’язаних до тієї категорії осіб, яка підлягає першочерговій геномній (генетичній) реєстрації в обов’язковому порядку тощо, передбачав внесення відповідних змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та інших законодавчих актів (Білоус В.В., Авдєєва Г.К.).

Бюро судових експертиз

В структурі Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України на пiдставi рiшення Вченої ради iнституту з 1998 р. створено і функціонує Бюро судових експертиз, завданням якого є задоволення потреб правоохоронних та правозастосовних органів, окремих юридичних та фізичних осіб у проведенні найбiльш складних судово-експертних та інших досліджень.

Правоохоронні i правозастосовні органи, судово-експертні установи, адвокати, пiдприємства, окремі громадяни Харківської області і інших регіонів України безпосередньо отримують від фахівців Бюро висококваліфіковану довiдкову i консультативну допомогу з питань призначення та проведення судових експертиз, проведення окремих слiдчих i судових дiй.

Судово-експертну дiяльнiсть в Бюро здiйснюють співробітники, якi зазначені в Реєстрі судових експертів Міністерства юстиції України (http://rase.minjust.gov.ua/), мають стаж експертної роботи понад 10 років, вищу освіту за відповідними експертними  спеціальностями, склали іспити в Експертно-кваліфікаційній комісії МЮ України та отримали Свідоцтва про отримання (підтвердження) кваліфікації судового експерта з правом проведення криміналістичних (трасологічних, почеркознавчих) та інших судових експертиз (психологічних, з дослідження об’єктів інтелектуальної власності) за такими важливими на сучасному соціально-економічному етапі становлення правової держави спеціальностями, як:

  1. «Дослідження об′єктів авторського права»;
  2. «Дослідження об′єктів суміжних прав»;
  3. «Дослідження, пов′язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції»;
  4. «Дослідження, пов′язані з охороною прав на промислові зразки»;
  5. «Дослідження, пов′язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів»;
  6. «Дослідження, пов′язані з використанням об′єктів інтелектуальної власності у рекламі»,
  7. «Криміналістичне дослідження транспортних засобів; дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»;
  8. «Дослiдження слiдiв людини»;
  9. «Дослiдження знарядь, агрегатiв, iнструментiв, холодної зброї i залишених ними слiдiв, iдентифiкацiя цiлого по частинах»;
  10. «Психологічні дослідження» та ін.

Очолює «Бюро судових експертиз» дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Валерій Юрійович Шепiтько.

Наша адреса:

61002, Харків, вул. Пушкінська, 49.

Тел. 8 (057) 706-15-94, 715-62-08

E-mail: ivpz@aprnu.rol.net.ua

Авторські свідоцтва та патенти, видані  Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

Свідоцтво № 33553

http://ivpz.org/images/stories/svidotstvo.png

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

2013 р.

1. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Свідоцтво №49389 про реєстрацію авторського права на твір «База даних «Практика слідчого», видане Державною службою інтелектуальної власності України  30.05.2013 р. Бюл. №1, 2013. – 24,0 д.а.

Монографії:

2018 р.

1. Шепітько В.Ю. Столітній шлях судової експертизи в Україні (1918-2018): монографія. Харків: Золоті сторінки. 336 с. (42,0/5,25 друк. арк.).

Участь науковців у підготовці Великої юридичної енциклопедії:

Велика українська енциклопедія : у 20 т. – Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол. : В.Ю. Шепітько (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – В. Ю. Шепітько 25,2 д.а., В.О. Коновалова 3,3 д.а., В.М. Шевчук 4 д.а., Г.К. Авдєєва 3,2 д.а., В.В. Білоус 1 д.а., Н.В. Павлюк 0,5 д.а., Г.М. Гетьман 0,3 д.а.

2017 р.

1. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : Монографія / кол. авт. В.Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2017. – 238 с. (– 16, 25 д.а.).

Підручники, науково-практичні посібники та навчально-методичні матеріали:

2016 р.

1. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель (та ін.): за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. К.: Ін Юре, 2016. – 640 с. 37,2/18,6 Шепітько В.Ю.
2. Шепитько В.Ю. Дела служебного пользования: невыдуманные истории и аналитические рассуждения прокурора Хачатряна С. П. (предисловие к очеркам) Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2016. – С. 3-4. 0,1 д.а.
3. Шепітько В.Ю. Криміналістика для дітей (середнього так старшого шкільного віку): Довідник. – Х.: Апостіль, 2016. – 108 с. – 3,38 д.а.
4. Шепітько В.Ю. Вступ до навчального курсу «Криміналістика»: лекція  Київ: Ін Юре, 2016. – 192 с. – 7,02 д.а.
5. Шепітько В. Ю.,  Полях А.М., Макаренко Н.К., Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник-довідник для працівників правоохоронних органів. – Х: Апостіль, 2016. – 12,6/3,15 Шепітько В. Ю.

2014 р.

1. Энциклопедия криминалистики в лицах. Справочное издание / Под ред. В.Ю. Шепітько. – Киев: Апостиль,2014. – 400 с. (В.Ю. Шепітько – 25,0 д.а.)

Довідкова та навчально-методична література, огляди, коментарі:

2016 р.

1. Програма навчальної дисципліни «Правові засади криміналістики» (галузь знань 08 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право») / уклад.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва. – Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2016. – 19 c.   – 0,9 д.а. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ivpz.org/images/text_web_file/programa_asp3.swf. (не увійшло до звіту 2016 р.).

2. Програма навчальної дисципліни «Судова експертиза» (галузь знань 08 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право») / уклад.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва. – Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2016. – 15 c.   [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ivpz.org/images/text_web_file/programa_asp6.swf. (не увійшло до звіту 2016 р.). – 0,7 д.а.

3. Програма навчальної дисципліни «Сучасна правова система України : стан та перспективи розвитку» (галузь знань 08 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право») / уклад.: В. С. Батиргарєєва, В. І. Борисов та ін. – Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2016. – 51 c.   [Електронний ресурс]. Режим доступу :  http://ivpz.org/images/text_web_file/programa_asp8.swf (Авдєєва Г.К. – 0,5 д.а.). (не увійшло до звіту 2016 р.).

Наукові статті

2018 р. 

1. Schepitko V.U. Criminalistics Strategy and trends of Criminalistics. Yearbook of Ukrainian Law № 10/2018. P. 287-296 (0,5/0,25 друк. арк.) (публікація у наукометричних базах даних – Index Copernicus).

2. Шепітько В.Ю. Завдання криміналістики в умовах глобальних загроз та еволюційних перетворень злочинності. Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика. У 2-х т. Т.1. Одеса: Видавничий Дім «Гельветика», 2018. – С. 14-25 (0,7 друк. арк.).

3. Шепітько В.Ю. Розшук, арешт і конфіскація майна (ст. 568). Контрольована поставка (569). Прикордонне переслідування (ст. 570). Створення і діяльність спеціальних слідчих груп (ст. 571). Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України у 4 т. / За ред. О. В Стовби. Харків: Видавнича агенція «Апостіль», 2018. Т. 4. – С. 267-283 (0,6 друк. арк.).

4. Коновалова В.О. Нові тенденції розвитку криміналістики // Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 2.– Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 528 с. – C. 55-64 (0,5 д.а.) .

5. Шевчук В.М. Наукові передумови та методологічні засади формування тактичних операцій у криміналістиці / В. М. Шевчук // Теорія та практика суд. експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М. Л. Цимбал,  В. Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін.—Х.: Право, 2017. — Вип. 17. (0,6 д. а.).

6. Шевчук В.М. Вплив наукових ідей професора Салтевського М.В. на розвиток сучасної криміналістики та судової експертизи / В. М. Шевчук // Теорія та практика суд. експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М.Л. Цимбал,  В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін.—Х.: Право, 2017. — Вип. 17. (0,8 д.а.).

7. Шевчук В. М. Формалізація у криміналістиці: методологія дослідження та можливість застосування / В. М. Шевчук // Криміналіст першодрукований: міжнародний науково-практичний юридичний журнал. – № 14. – 2017. – Харків : Апостіль, 2017. – С.10 – 22. (0,6 д. а.).

8. Шевчук В. М. Портретна галерея видатних криміналістів: Салтевський Михайло Васильович / В. М. Шевчук // Криміналіст першодрукований: міжнародний науково-практичний юридичний журнал. – № 14. – 2017. – Харків : Апостіль, 2017. – С.102 – 110. (0,6 д. а.)

9. Авдєєва Г.К. Природне та штучне старіння документів: сутність та ознаки // Криминалист первопечатный. Вип. 15. – Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2018. – С. 47-57 (0,5 д.а.).

10. Авдєєва Г.К. Природнє та штучне старіння документів: сутність та ознаки // Криминалист первопечатный.  Вип. 15. – Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2018.  – С. 47-57. (0,5 д.а.)

11. Білоус В. В. Стан і перспективи впровадження прогресивних інформаційних технологій у сфері забезпечення громадської безпеки та громадського порядку / Судова та слідча практика. – 2017. – № 3. – С. 62-70 (0,5 д.а.).

12. Білоус В. В. Актуальні питання впровадження повного фіксування судового процесу технічними засобами // Jurnalul juridic national: teorie şi practică / National law journal: theory and practice / Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 178-183 (0,6 д.а.).

13. Білоус В. В. Про Anti-Drone Squad в Україні та світі // Науковий вісних Херсонського державного університету. «Серія юридичні науки». – Вип. 2. Т. 2, 2017. – С. 103-107 (0,5 д.а.).

14. Білоус В. В., Білоус О. П. Інноваційні підходи до фіксування грошей як речових доказів у кримінальному провадженні / Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 17 / ред. кол. : О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. — Х. : Право, 2017. — С. 55-69 (0,6 (0,3/0,3) д.а.).

15. Білоус В. В. Повне фіксування судового процесу технічними засобами: стан упровадження та шляхи удосконалення // Jurnalul juridic national: teorie şi practică / National law journal: theory and practice / Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 168-173 (0,6 д.а.).

16. Bilous V. Key Aspects of the Implementation of Complete Recording of Court Proceedings Through Technical Means / Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kharkiv : Law, 2018. – № 10. – С. 359-373 (0,6 д.а.).

17. Гетьман Г. М. Проблеми визначення сутності психологічного профілю особи невідомого злочинця в слідчій діяльності / Проблеми законності. – 2017. – № 136. – С. 173-180 (0,5 д.а.).

18. Гетьман Г. М. Проблеми розробки та використання науково-технічних засобів щодо моделювання особи невідомого злочинця у криміналістиці / Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. № 3. – С. 157–159 (0,5 д.а.).

19. Павлюк Н. В. Проблеми розробки сучасних науково-технічних засобів для роботи правоохоронних органів із запаховою інформацією. Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 1. Одеса: Видавн. дім «Гельветика», 2018. –  С. 438-446 (0,5 д.а.).

20. Павлюк Н. В. Боротьба з корупцією у сфері охорони здоров’я: засоби інформаційного забезпечення розслідування злочинів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. праць. Харків: Право, 2017. Вип. 17. С. 94-101. (0,5 д.а.).

Тези наукових доповідей:

1. Шепітько В.Ю. Проблеми використання криміналістичних знань у сучасних умовах протидії злочинам у сфері економіки. Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки: матер. III панельної дискусії Другого Харківського між нар. юрид. форуму (м. Харків, 27 вересня 2018 р.). Харків: Право, 2018. – С. 151-156 (0,3 друк. арк.).

2. Шепітько В.Ю. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні: сучасні тенденції та деякі проблеми. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 жовтня 2018). Харків: Право, 2018. – С. 64-67. (0,3 друк. арк.).

3. Коновалова В.О. Деякі теоретичні проблеми криміналістичної тактики // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: зб. матеріалів міжнар.-практ. конф., присвяч. 95-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Заслуженого професора  М.С. Бокаріуса (м. Харків, 10-11 жовт. 2018 р.). —Х.: Право, 2018. – С. 69-70 (0,2 др. арк.).

4. Шевчук В. М. Методика розслідування незаконного збагачення : проблеми побудови та застосування / В. М. Шевчук // Права людини та проблеми організації і функціювання публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 квітня  2018 р.). – Запоріжжя : “Істина”, 2018. – С. 118 -120.

5. Шевчук В. М. Роль професора Салтевського Михайла Васильовича у становлені та розвитку криміналістики / В. М. Шевчук // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 р.) / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 32-35. (0,2 д.а.). Шевчук В. М. Психофізіологічні дослідження із використанням поліграфа та їх доказове значення / В. М. Шевчук // Розвиток правової системи України в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 4-5 травня 2018 р.). –Харків : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2018. – С. 106 -109.

6. Шевчук В. М. Роль типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних методик / В. М. Шевчук // Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування наукові читання(м. Одеса, 7 квітня 2017 р. ). – Одеса, Національний університет ”Одеська юридична академія”, 2017. – (0,5 д.а.)

7. Шевчук В. М. Криміналістична характеристика злочинів як інформаційна основа побудови тактичних операцій / В. М. Шевчук // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VІ Міжнародного круглого столу (м. Одеса, 24 травня 2018 р.). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – 0,4 др. арк.

8. Шевчук В. М. Сучасні проблеми криміналістичної фоноскопії та її роль у протидії злочинності / В. М. Шевчук // Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Каунас, 27-28 квітня  2018 р.). – Каунас: Університет Вітаутаса Великого (Литва), Причорноморський науково- дослідний інститут економіки та інновацій, 2018. – 0,3 др. арк.

9. Білоус В. В. Криміналістичний відеозапис і повнота фіксування судового процесу технічними засобами // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 440–442 (0,2 д.а.);

10. Білоус В. В. Щодо протидії фіктивному підприємництву на міжнародному рівні // Верховенство права та правова держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 15-16 вересня 2017 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – С. 159–163 (0,2 д.а.);

11. Білоус В. В. Актуальні напрями розвитку криміналістичного відеозапису // З нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського : зб. матеріалів круглого столу, м. Харків, 30 жовт. 2017 р. / [відп. за вип. В. Ю. Шепітько] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Харків : Право, 2017. – С. 33-35 (0,12 д.а.);

12. Білоус В. В. Актуальні проблеми протидії розслідуванню злочинів корупційної спрямованості // Правовий розвиток суспільства і держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім “АртЕк”, 2017 .– С. 120-124 (0,3 д.а.)

13. Білоус В. В. Проблемні аспекти техніко-криміналістичного забезпечення реалізації Закону “Маски-шоу стоп!” // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 15–16 грудня 2017 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 61–65 (0,2 д.а.)

14. Білоус В. В. Законодавчі новації порядку фіксування обшуку та забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження // Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29–30 грудня 2017 р.) / за ред. Г. О. Ульянової; уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 211–214 (0,2 д.а.).

15. Білоус В. В. Щодо Криміналістичні засоби забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 лютого 2018 року. Тези наукових доповідей. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – С. 105-110 (0,2 д.а.).

16. Білоус В. В. Вплив порушень законодавчої і нормопроектувальної техніки на якість “технологічної складової” законодавства України // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 9–10 лютого 2018 р. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – С. 101–104 (0,2 д.а.).

17. Білоус В. В. Вектори розвитку законодавчої регламентації і практики фіксування досудового розслідування // Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 березня 2018 р. / за ред. Г. О. Ульянової; уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – С. 158–162 (0,2 д.а.).

18. Білоус В. В. Перспективи впровадження наочно-образної форми фіксування доказової інформації у діяльність АРМА // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 квітня 2018 року. Матеріали І Всеукраїнських наукових читань пам’яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 року. Тези наукових доповідей. – Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2018. – С. 88-92 (0,2 д.а.).

19. Білоус В. В. Особливості застосування спеціальних знань при поводженні з активами, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні / В. В. Білоус //  Materiale ale Conferincei Itiintifice ci Practice Internationale  «Particularitătile adaptării legislaţiei Republicii Moldova ci Ucrainei la legislatia Uniunii Europene» 23-24 martie, 2018 / com. оrg.: V. Bujor (pretedinte) [et al]. – Chişinău: lulian, 2018. (Tipogr. Cetatea de Sus 360 p. – С. 300-303 (0,2 д.а.).

20. Авдєєва Г.К. Судова експертиза в кримінальному судочинстві України: дискусійні питання // Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 2.– Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 528 с. – C. 366-377 (0,5 д.а.) .

21. Авдєєва Г. К. Новаторська і винахідницька діяльність М. В. Салтевського надихає науковців у галузі криміналістики і судової експертизи // Матеріали «круглого столу», присвяченого 100-річчю з дня народження професора М. В. Салтевського (м. Харків, 30.10.2017). – Х. : Право, 2017. – С. 28-30. (0,2 д.а.)

22. Авдєєва Г.К. Проблеми забезпечення принципу «рівності сторін» кримінального судочинства в залученні експерта // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи: матер. загальнонац. юрид. форуму (м. Сєвєродонецьк, 25 травн. 2018 р.). – К.: Ваіте, 2018. – 312 с. – С. 7-11 (0,5 д.а.)

23. Авдєєва Г.К. Сутність цифрових слідів в криміналістиці // актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конфер., присвяч. 95-річчу створення Харків. НДІ суд. Експертиз ім.. Засл. Проф.. М.С. Бокаріуса . – Харків : Право, 2018. – С. 90-93 (0,2 д.а.).

24. Авдєєва Г.К. Ефективне судово-експертне забезпечення правосуддя як фактор успішної боротьби з корупцією // Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ панельної дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 27 верес. 2018 р. / [редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 160 с. – С. 14-18. (0,3 д.а.).

25. Павлюк Н. В. Автоматизована інформаційно-консультативна система «Протидія корупції» – як засіб науково-технічного забезпечення слідчої діяльності: матеріали круглого столу, з нагоди 100-річчя від дня народження М. В. Салтевського, 30 жовтня 2017 р. Харків: Право, 2017. – С. 66-68 (0, 11 д.а.).

26. Павлюк Н. В. Щодо визначення поняття «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності». Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України М. В. Салтевського, (Харків, 7–8 листоп. 2017 р.). Харків: Право, 2017. – С. 43-44 (0,3 д.а.).

27. Соколенко М.О. Комп’ютерна інформаційно-довідкова (інтелектуальна) система як підґрунтя прийняття рішення слідчим : матеріали круглого столу з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М. В. Салтевського, (30 жовтня 2017 р. Харків, 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 55-57. (0,2 д.а.).

2017 р.

1. Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К., Стороженко С.В. Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств // Вісн. Нац. акад. прав. наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В.Я. Тацій та ін. Харків: Право, 2017. № 1 (88). С. 161-172 (0,7 д.а.) (видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща).

2. Шепітько В.Ю. Интегративная функция криминалистики и ее роль в реализации стратегических задач противодействия преступности в современных условиях // Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика. Литва, 2017. Вып. 13. Ч. 1. С. 58-68 (0,5 д.а.).

3. Шепітько В.Ю., Шепітько М.В. Criminlaistic strategy and trends in criminlastics // Дні Арчибальда Рейса : матеріали міжнар. наук. конф. (7-9 листопада 2017, м. Белград, Сербія). Т. 1. Белград, 2017. С.115-122 (0,5 д.а.).

4. Шепітько В.Ю., Щур Б.В. Нейтралізація протидії розслідування злочинів (судовий розгляд кримінальних справ) // Щорічник укр. права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О.В. Петришин. Харків: Право, 2017. № 9. С. 279-290 (0,5 д.а.).

5. Шепітько В. Ю. Проблеми типізації окремих криміналістичних методик // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. ХІХ. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 445-451 (0,5 д.а.) – (видання внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International»).

6. Шепітько В.Ю. Цільове призначення криміналістичних знань та прагнення до європейських стандартів у протидії злочинності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків: Право, 2017. Вип. 17.  С. 5-12 (0,5 д.а.).

7. Шепітько В.Ю. Шлях до науки: факти, лише факти. Вибрані праці / В.В. Тіщенко. Одеса: Вид. Дім. «Гельветика», 2017. С. 8-9 (0,1 д.а.).

8. Zhuravel V. Definition and scientific principles of criminalistics diagnostics and criminalistics forecasting // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers. Kharkiv : Law, 2017. № 9. C. 291-300 (0,7 д.а.).

9. Журавель В.А., Павлюк Н.В., Резнікова О.І. Поняття та засоби криміналістичного забезпечення розслідування корупційних злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Харків: Право, 2016. Вип. 32 C. 13-31 (0,9 д.а.) (не увійшло до Звіту у 2016 р.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)).

10. Шевчук В. М. Вагомий внесок у протидію злочинам у сфері службової діяльності // Вісн. Нац. акад. прав. наук України : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2017. № 2 (89). С. 211-213 (0,5 д.а.) (видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща).

11. Шевчук В.М. Вплив наукових ідей професора Салтевського М.В. на розвиток сучасної криміналістики та судової експертизи // Теорія та практика суд. експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. Харків: Право, 2017. Вип. 17. (0,8 д.а.).

12. Шевчук В.М. Наукові передумови та методологічні засади формування тактичних операцій у криміналістиці // Теорія та практика суд. експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. Харків: Право, 2017. Вип. 17. (0,6 д.а.).

13. Шевчук В. М. Проблеми побудови та реалізації методики розслідування контрабанди фальсифікованих лікарських засобів // Митна справа. 2017. № 4. (0,5 д.а.).

14. Шевчук В. М. Проблеми удосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2017. Вип. 33. С. 108-122 (0,5 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)).

15. Шевчук В. М. Рецензія на монографію Е. Б. Сімакової-Єфремян «Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика» // Вісник Національної академії правових наук України. Харків: Право, 2017. Вип. 3 (90). С. 211-215. (0,5 д.а.).

16. Шевчук В. М. Роль типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних методик // Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування наукові читання (м. Одеса, 7 квітня 2017 р.). Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. (0,5 д.а.).

17. Шевчук В. М. Способи вчинення контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів: проблеми дослідження у сучасних умовах // Митна справа. 2017. № 5. (0,5 д.а.).

18. Авдєєва Г.К., Стороженко С.В. Електронні сліди : поняття та види // Вісн. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка : наук.-теоретич. журн. 2017. Вип. №1 (77). С. 168-175 (0,45 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).

19. Білоус В. В. Актуальні питання впровадження повного фіксування судового процесу технічними засобами // Нац. юрид. журн.: теория и практика. 2017. № 2. С. 178-183 (0,6 д.а.).

20. Білоус В.В. Стан і перспективи впровадження прогресивних інформаційних технологій у сфері забезпечення громадської безпеки та громадського порядку // Судова та слідча практика. 2017. № 3. С. 62-70 (0,5 д.а.).

21. Гетьман Г.М. Проблеми визначення сутності психологічного профілю особи невідомого злочинця в слідчій діяльності // Проблеми законності : зб. наук. пр. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 136. С. 173-180 (0,5 д.а.) (видання внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» (Польша), Ulrichsweb та ін.).

22. Гетьман Г. М. Проблеми розробки та використання науково-технічних засобів щодо моделювання особи невідомого злочинця у криміналістиці / Юридичний науковий електронний журнал (0,5 д.а.).

23. Pavliuk N. Ways to increase efficiency of information support of corruption – related crimes investigation Pavliuk // Криминалистъ первопечатный : Міжнар. наук.-практ. юрид. журн. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2016. Вип. 12. С. 72-81 (0,5 д.а.) (не увійшло до Звіту 2016 р.).

24. Павлюк Н. В. Боротьба з корупцією у сфері охорони здоров’я: засоби інформаційного забезпечення розслідування злочинів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. праць. Харків: Право, 2017. Вип. 17. С. 94-101 (0,5 д.а.).

25. Павлюк Н. В. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. Харків: Право, 2017. Вип. 33. С. 199-213 (0,8 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)).

2016 р.

1. Авдєєва Г.К. Сліди злочинів у сфері використання інформаційних  технологій: способи виявлення // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 30. – С. 88-99 (0,5 д.а.);

2. Авдєєва Г.К. Використання спеціальних знань у боротьбі з  комп’ютерною злочинністю // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. Справ ім. Е.О. Дідоренка : наук.-теорет. журн. – Вип. 1 (73). – 2016. – С. 268-277 (0,5 д.а.);

3. Авдеева Г.К. Криминалистические экспертизы сегодня – реальность или миф ? // Криминалист первопечатный. – Х. : Апостіль, 2016. – № 13. – С. 73-79 (0,5 д.а.);

4. Білоус В.В. Тактика і стратегія захисту бізнесу в умовах реформування правоохоронних і контролюючих органів // матеріали VI щорічної української конференції ЛАКОКРАСКА.UA (м. Ірпінь, 9-11 лютого 2016 р.). – С. 13-16 (0,5 д.а);

5. Білоус В.В. Актуальні питання розбудови національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в умовах глобального зростання терористичної загрози // Право і суспільство. –2016. –  № 2. – С. 188-195 (0,6 д.а.) – Google Scholar;

6. Білоус В.В. Система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: проблеми впровадження і шляхи їх вирішення // Право і суспільство. – № 4, 2016. – С. 101–109. – (0,6 друк. арк.) –  Google Scholar

7. Білоус В.В. Аерофото- і космічна зйомка як інноваційні напрями розвитку криміналістичної техніки // Visegrad journal on human rights, –2016. – № 3. – С. 27-33 (0,5 д.а.);

8. Веліканов С.В. Часова ознака причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр. – Вип. 16. – Х. : Право, 2016. – С. 90-98(0,8 д.а.);

9. Гетьман Г.М. Інноваційні напрями моделювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр. – Вип. 16. – Х. : Право, – 2016. – С. 117-123 (0,5 д.а.);

10. Гетьман Г.М. Сутність та значення психологічного профілювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції України // [Електронний ресурс] Юрид. наук. електрон. журн. http://www.lsej.org.ua/4_2016/52.pdf. – С. 186-189  – № 4. – 2016. – Режим доступу : Заголовок з екрану (0,5 д.а.);

11. Затенацький Д. В. Психологічна природа тактичних прийомів, спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів // Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Всеукр. фонд юрид. науки акад. права В. В. Сташиса, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ: [б. в.]. Право і суспільство : наук. журн. – Вип. № 6. – Дніпро, 2016. – С. 11-20 (0,5 д.а.);

12. Затенацький Д. В. Використання інноваційних технологій спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Вип. 32. – Х. : Право, 2016. – С. 108-116 (0,5 д.а.);

13. Shepitko V., Kramarenko V. Problems of Tactics of the Court Investigation Internal Security. Poland, Policy Academy, 2015. Jan-Jun. 2015, Vol. 7. Issue 1, p. 81-88 (0,5 д.а./0,25 д.а. В.Ю. Шепітько) – (Index Copernicus, CEJSH, ERIH PLUS, NUKAT, CJPI, IBSS, WorldCat, ZDB, Google Scholar) –  (не ввійшло до звіту за 2015 рік);

14. Шепітько В.Ю., Шевчук В.М., Білоус В.В. Керик Л.І. Система заходів протидії незаконному збагаченню у сучасних умовах // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр. – Вип 15. – 2016. – С. 5-16 (0,9 д.а.);

15. Шепітько В.Ю., Шепітько М.В. Консолідація криміналістичних знань в умовах історичних перетворень та глобалізації сучасного світу // Щорічник укр.  права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О.В. Петришин. – Х. : Право, 2016. – № 8. – С. 308-318. – 0,8 д.а. / Шепітько В.Ю. (0,4 д.а.);

16. Керик Л.І. Доведення до самогубства: організація та планування розслідування  // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр., № 16. – Х. : Право, 2016. – С. 98-107 (0,5 д.а.);

Тези наукових доповідей: 

17. Авдєєва Г. К. Проблеми використання спеціальних знань у змагальному кримінальному судочинстві України // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (19 жовт. 2016 року). – К.: Нац. акад. прок. України, 2016. – С. 83-86 (0,2 д.а.);

18. Авдєєва Г. К. Роль судової експертизи у забезпеченні принципу обґрунтованості юридичної відповідальності за правопорушення  в інформаційній сфері // Теорія і практика  юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф. / 8 черв. 2016 р., м. Київ / упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ  Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – С. 93-96. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/maket_zbirrnika_27-06-16_0.pdf – Заголовок з екрану;

19. Авдеева Г.К. Проблемы судебно-экспертного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в Украине // материалы межд. науч.-практ. конф. «Юридическая наука и правоохранительная деятельность» г. Минск, 5-6 октября 2016 г.;

20. Білоус В.В. Про взаємодію вчених-криміналістів з громадянським суспільством з метою реформування України // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 25 лютого 2016 р. – К. : Видав. дім АртЕк, 2016 . – С. 131-135 (0,2 д.а.)– Science Index;

21. Білоус В.В. Проблеми законодавчого регулювання військового обліку і криміналістичної ідентифікації військовозобов’язаних // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 26-27 лютого 2016 р.). – Од. : Міжнарод. гуманіт. ун-т, 2016. – С. 173-178 (0,2 д.а.);

22. Білоус В.В. Євроінтеграційний контекст криміналістичних проблем розбудови національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства  // О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei și Ucrainei: aspectul juridic : materialele conferinței internaționale științifico-practică (25-26 martie 2016). – Chișinău. – С. 156-159 (0,2 д.а.);

23. Білоус В.В. Роль засобів криміналістики у протидії кіберзлочинності / Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні (матеріали «круглого столу» (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 15-20 (0,3 д.а.);

24. Білоус В.В. Комплексна ідентифікаційна реформа крізь призму потреб органів кримінальної юстиції // Теорія і практика судової експертизи: зб. матеріалів «круглого столу» / редкол. : Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю. – К. : Навч.-наук. ін.-т № 2 Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 50-53 (0,2 д.а.);

25. Білоус В.В. Криміналістичне значення метаданих цифрової фотографії // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф.(м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 р.) / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 134-137 (0,2 д.а.);

26. Білоус В.В. Актуальні питання реформування юридичної освіти та професійної підготовки юристів в Україні // “Innovative educational technologies: European Union expeirence and its implementation to the training of lawyers” : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international   scientifically-educational intership, which was organized by Pan-European University for scientists of law schools of Ukrainian universities on August 10-13, 2016 in Bratislava, Slovak Republic. – Bratislava, 2016. – P. 16-19 (0,2 д.а.);

27. Веліканов С.В. Ознаки причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали  міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11-12 березня 2016 р.). – Од. : ГО “Причорноморська фундація права”, 2016. – С.113-116 (0,2 д.а.);

28. Веліканов С.В. Виявлення криміналістичних ознак використання криптовалют у вчиненні кіберзлочинів // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С.23-25 (0,2 д.а.);

29. Веліканов С.В. Формальні ознаки причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці // Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності : матеріалим міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса,  9-10 вересня 2016 р.). – Од. : ГО “Причорноморська фундація права”, 2016. – С. 101-104 (0,2 д.а.);

30. Веліканов С.В. Протидія контамінації електронних слідів при проведенні слідчих (розшукових) дій // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.). – Х. : Право, 2016. – С.152-155 (0,2 д.а.);

31. Веліканов С.В. Необхідні та достатні умови у встановленні причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці // Права та обов’язки людини у сучасному світі : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса,  11-12 листопада 2016 р.). – Од. : ГО “Причорноморська фундація права”, 2016. – C. 25-29 (0,3 д.а.) ;

32. Гетьман Г.М. Моделювання особи невідомого злочинця: інноваційні напрями в діяльності органів кримінальної юстиції // Юрид. науки: проблеми та перспективи : матеріали  Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24-25 червня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичн. приват. ун-т, 2016. – С. 115-117 (0,3 д.а.)

33. Затенацький Д.В. Деякі особливості використання комп’ютерного фоторобота при актуалізації ідеальних слідів // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 листопада 2016 р., м. Дніпро). – Дніпро: ДГУ, 2016. – С. 13-18. (0,25 д.а.);

34. Затенацький Д.В. Особливості постановки нагадувальних запитань з метою актуалізації ідеальних слідів //  Актуальні проблеми кримінального права, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (9 грудня 2016 р., м. Одеса) – Од. : МГУ; ІНМП ПРЦ НАПНУ, 2016. – С. 220-226. (0,25 д.а.);

35. Затенацький Д. В. Особливості пред’явлення речових та письмових доказів з метою актуалізації ідеальних слідів // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (9-10 грудня 2016 р., м. Херсон) – С. 28-34. (0,25 д.а.).

36. Криміналістика : підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель (та ін.) / за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с. (37,2/18,6 Шепітько В.Ю.);

37. Шепітько В.Ю.  Роль судової експертизи у сучасній моделі кримінального судочинства // Теорія і практика судової експертизи : матеріали «круглого столу» (12 травня 2016 р., м. Київ, НАВС України). – К. : Навч.-наук. ін.-т № 2 Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 358-361 (0,2 д.а.);

38. Shepitko Valery, Shepitko Michael. Problems of teaching criminalistics in Ukraine», Problemy Wspolczesnej Kryminalistyki. Tom XX. Polske Towarysrvo Kryminalystychne.  – P. 237-248.0,25 друк. арк.

Довідкова література, огляди, коментарі:

39. Textbook of criminalistics. Volume l : General Theory Edited by H. Malevski, V. Shepitko (підручник). – Kharkiv : Apostille Publishing House LLC, 2016. – 473 p. (7,12д.а. В.Ю. Шепітько).

40. Шепитько В.Ю. Дела служебного пользования: невыдуманные истории и аналитические рассуждения прокурора Хачатряна С. П. (предисловие к очеркам). – Х. : Апостіль, 2016. – С. 3-4 (0,1 д.а.);

41. Шепітько В.Ю. Криміналістика для дітей (середнього так старшого шкільного віку) : довідник. – Х. : Апостіль, 2016. – 108 с. (3,38 д.а.);

42. Шепітько В.Ю. Вступ до навчального курсу «Криміналістика» : лекція. – К. : Ін Юре, 2016. – 192 с. (7,02 д.а.);

43. Шепітько В. Ю.,  Полях А.М., Макаренко Н.К., Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори : словник-довідник для працівників правоохоронних органів. – Х. : Апостіль, 2016. (12,6/3,15 Шепітько В. Ю.).

2015 р.

1. Avdeeva. G. The Influence of Human Factor on Forming on Internal Beliefs Forming of Forensik Expert (Авдеева Г.К. Влияние субъективного фактора на формирование внутреннего убеждения судебного эксперта) // Криминалист первопечатный. – Вип. 10. – Х. : Апостіль, 2015.  – С. 62-74. – 0,7 д.а.

2. Авдеева Г.К. Проблемы регламентации судебной экспертизы в уголовном процессе Украины // Вісн. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка : наук.-теорет. журнал. – Вип. 2 (70). – Суми, 2015. – С. 34-42. – 0,5 д.а.

3. Авдеева Г.К. Тенденции развития судебной экспертизы // Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Вісн. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Спец. вип. 1. – Луганськ, 2014. – С. 47-51. – 0,35 д.а.

4. Авдєєва Г.К. Злочини, скоєні з використанням інформаційних технологій: сліди та способи виявлення // Криминалистика и судебная экспертиза : Міжвід. наук.-метод. зб. – Вип. 60. – К. : Мін. юстиції України, 2015. – 0, 45 д.а.

5. Shepitko V. Criminalistics in the system of legal sciences and its role in the global world // Щорічник українського права : зб. наук. пр.. / відп. За вип.. О.В. Петришин. – Х. : Право, 2015. – № 7. – С. 235-243. – 0,5 д.а.

6. Білоус В. В. Законодавче забезпечення генетичної ідентифікації в Україні: проблеми теорії і практики криміналістики // Право і суспільство. – № 5-2. – ч. 3. – 2015. – С. 216-224. – 0,6 д.а.

7. Білоус В. В. Проблеми законодавчого та інформаційного забезпечення геномної ідентифікації в Україні // Науковий вісних Херсонс. держ. ун-ту. Серія юридичні науки. – Вип. 3. – Т. 3, 2015. – С. 78-84. – 0,6 д.а.

8. Білоус В. В. Проблеми інформатизації процесу ідентифікації загиблих під час проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2. – С. 67-74 – 0,7 д.а.

9. Затенацький Д. В. Використання психологічних знань в процесі формування ідеальних слідів // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика : зб. наук. пр. : у 2-х т. – Х. : Апостіль, 2014. – Т. 1. – С. 285-298. – 0,5 д. а.

10. Затенацький Д.В. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України : у 3-х т. / за ред. О. В. Стовби. –Х. : Апостіль, 2015. – Т. 2. – С. 201-208, 212-223, 236-240. – 1,5 д.а.

11. Керик Л. І. Доведення до самогубства: способи та технології // Криминалист первопечатный. – 2015. – № 9. – С.  96-106. – 0,6 д.а.

12. Керик Л.І. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики доведення до самогубства // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – Вип. 130. – С. 162-168. – 0,5 д.а.

13. Керик Л.І. Роль обстановки у структурі механізму доведення до самогубства // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр., 2015. – № 15. – 0,5 д.а.

14. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Наукові досягнення та перспективи діяльності лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» // Нариси до історії Науково-дослідного інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України / за ред. В.І. Борисова та В.С. Батиргарєєвої. – Х. : Право, 2015. – С. 135-163. – 1 д.а.

15. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Свідоцтво № 60084 про реєстрацію авторського права на твір «Слідчий прецедент», видане Державною службою інтелектуальної власності України від 9 червня 2015 р. – 0,5 д.а.

16. Шепітько В.Ю., Білоус В.В. Використання інформаційних технологій під час автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху // Проблеми боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Вип. 29. – Х. : Право, 2015. – С. 109-118. – 0,5 д.а.

17. Шепітько В.Ю., Шепітько М.В. Допит експертів в суді (ст. 356) // Науково-практичний коментар кримінального процесуального кодексу України : у 4 т. / за заг. ред. О.В. Стовби. – Х. : Апостиль, 2015. – Т. 3. – С. 121-129. – 0,6 д.а./0,3 д.а. В.Ю. Шепітько.

18. Шепітько В.Ю., Шепітько М.В. Консолидация криминалистических знаний в условиях исторических преобразований и глобализации современного мира // Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение и практика : матеріали 11 міжнар. наук.-практ. конф. (25-27 червня 2015 р., Вільнюс, Литва.) – С. 21-36. – 0,8 д.а. /0,4 д.а. В.Ю. Шепітько.

19. Шепітько В.Ю., Щур Б.В. Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального процесу при розслідуванні злочинів, які вчиняються організованими групами // Наук. вісн. Львів. комерційної акад. : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Л. : ТзОВ «Камула», 2015. – С. 326-335. – 0,5 д.а. /0,25 д.а. В.Ю. Шепітько.

Тези наукових доповідей

1. Авдеева Г.К. Проблемы процессуальной регламентации судебной экспертизы в уголовном процессе Украины // Теория и практика судебной экспертизы в совре-менных условиях : материалы междунар. научн.-практ.  конф. (г. Москва, 22-23 января 2015). – М. : Проспект, 2015. – С. 15-19. – 0,3 д.а.

2. Білоус В. В. Open data і OSINT як актуальні категорії інформаційного забезпечення розслідування злочинів // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали міжнар. «круглого столу» (29 трав. 2015 р., м. Одеса) / відп. за вип. : В. В. Тіщенко, О. В. Ващук ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН України. – О. : Юрид. літ., 2015. – С. 27-34.  – 0,3 д.а.

3. Білоус В. В. Використання інформаційних технологій з метою вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини у кримінальному судочинстві // Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у XXI ст. : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 30-31 січня 2015 р. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – С. 161-164. – 0,2 д.а.

4. Білоус В. В. Жертви військових конфліктів: актуальні проблеми криміналістичної ідентифікації // Юрид. наук. електрон. журн. «De Lege Ferenda»: Правове врегулювання військових конфліктів у ХХІ столітті. – 2015. – С. 7-11. – 0,2 д.а.

5. Білоус В. В. Криміналістичні аспекти впровадження автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 6-7 лютого 2015 р. – О. : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2015. – С. 191-195. – 0,2 д.а.

6. Білоус В. В. Проблеми інформатизації процесу ідентифікації загиблих під час проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2. – С. 67-74 – 0,7 д.а.

7. Білоус В. В., Білоус О. П. Використання потенціалу податкового компромісу в криміналістичній тактиці // Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 23-24 січня 2015 р.). – Х. : Асоц. аспірантів-юристів, 2015. – С. 81-86. – 0,2 д.а.

8. Веліканов С.В. Інформаційна природа причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів :  матеріали IIІ Міжнар. «круглого столу», м. Одеса, 29 травня 2015 р. – О. : Фенікс, 2015. – С. 120-124. – 0,3 д.а.

9. Веліканов С.В. Проблеми вдосконалення та уніфікації термінології щодо електронних пристроїв у кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві України // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання : матеріали Наук.-практ. конф., м. Харків, 30 вересня–1 жовтня 2015 р. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 112-116. – 0,3 д.а.

10. Затенацький Д.В. Механізм формування ідеальних слідів // Юридична наука: виклики і сьогодення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12-13 червня 2015 р.). – О. : Причорноморська фундація права, 2015. – С. 125-127. – 0,2 д.а.

Довідкова література, огляди, коментарі 
Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України : у 4-х т. / за ред. О.В. Стовби. — Х. : Апостіль, 2015. – Т. 2. – 329 с. (статті 246-275 автори – В.Ю. Шепітько, Д. В. Затенацький та ін.).

2014 р.

1. Авдеева Г.К. Проблемы проведения судебной экспертизы компьютерной программы как объекта авторского права // Журнал Суда по интеллектуальным правам [Електронний ресурс]. – М.: Фонд «правовая поддержка», 2014. – Режим доступу: http://ipcmagazine.ru. – Заголовок з екрану. (0,5 д.а).
2. Авдеева Г.К., Бобрицкий С.М. Организационно-методические и нормативно-правовые проблемы обеспечения производства новых видов судебных экспертиз // Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных експертиз : материалы междунар. научн.-практ.  конф. ( г. Москва, 15-16 января 2014). – Москва : Проспект, 2014. – С. 7- 11. (0,5 д.а).
3. Авдєєва Г.К., Прохоров-Лукін Г.В. Регламентація та використання спеціальних знань у судочинстві країн Європи // Матер. круглого стола «Судебно-экспертная деятельность в Украине: проблемы и перспективы», проводимого Крымской Академией Наук совместно с Крымским отделением Международного Конгресса Криминалистов, Кафедрой уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В.И. Вернадского и Крымской экспертной службой. ( г. Симферополь, 12 ноября 2013). [Електронний ресурс]. – Симферополь, 2014. CD-версия. (0, 5 д.а.).
4. Белоус В. В. Информационные технологии: новая категория криминалистики или очередное «модное» увлечение? // Криминалист первопечатный. – 2014. – № 8. – С. 103-115 (0,5 д.а.).4. Великанов С.В. Установление причинности в компьютерно-технической экспертизе // Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных експертиз : материалы междунар. научн.-практ.  конф. ( г. Москва, 15-16 января 2014). – Москва : Проспект, 2014. – М. : Проспект, 2014. – (С. 59-62). (0,4 д.а).
5. Белоус В. В. Информационные технологии: новая категория криминалистики или очередное «модное» увлечение? // Криминалист первопечатный. – 2014. – № 8. – С. 103-115 (0,5 д.а.).
6. Великанов С.В. Роль теории причинности в преподавании криминалистики // Модели преподавания криминалистики : история и современность. Сборник научных трудов / под ред. Н.П. Яблокова и В.Ю. Шепитько. – Х. : Апостиль, 2014. (С. 167-179). (0,5 д.а.)
7. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Проблеми розроблення інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 27. – С. ……. (в редакції) (0,5 д.а.).
8. Шепітько В.Ю. Проблемы становления и развития криминалистики как университетской дисциплины в Украине // Модели преподавания кри-миналистики: история и современность. Сборник научных трудов / под ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2014. – С. 63-73. (0,5 д.а.)
9. Шепітько В.Ю. Проблемы формирования тактики судебного следствия // Воронежские криминалистические  чтения : сб. науч. трудов. – Вып. 16 / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж : Издательский  дом ВГУ, 2014. – С. 263-275. (0,5 д.а.)
10. Шепітько В.Ю. Система следственных действий в структуре уголовно-процессуального закона и криминалистической тактики // Ежегодник украинского права: сб. науч. труд. – Харько: Право, 2014. – № 6. – С. 530-536. (0,5 д.а.).

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”

25-26 листопада 2010 року Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого та Інститут вивчення проблем злочинності НАПрН України провели міжнародну науково-практичну конференцію “Криміналістика XXI століття”. В організаційних заходах щодо проведення конференції приймали активну участь всі співробітники лабораторії  “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю” під керівництвом академіка НАПрНУ В.Ю. Шепітька.
В конференції прийняли участь близько 300 вчених, практичних працівників правоохоронних органів України, Російської федерації, Республіки Білорусь й Латвії, серед яких 40 докторів наук, професорів, 200 кандидатів наук, доцентів. Правоохоронні органи представили співпрацівники Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України а також представники міністерств та відомств інших держав.
Співробітники лабораторії безпосередньо брали участь в організації та/або роботі таких наукових заходів:

2018 р.

Співробітники Лабораторії взяли активну участь у роботі:

1. міжнародної наукової конференції «18-th Wroclaw Symposium on Questioned Document Examination» (Польща, м. Вроцлав, 6-8 червня 2018) Організатор: Кафедра криміналістики Факультета права, управління та економіки Вроцлавського університету (Польща) (В.Ю. Шепітько);

2. 14 міжнародного Конгресу криміналістів (м. Одеса, 13-15 вересня 2018 р.) (В.Ю. Шепітько, В.М. Шевчук , Г.К. Авдєєва, Н.В. Павлюк);

3. Другого Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків 27 вересня 2018 р.) (В.Ю. Шепітько, В.М. Шевчук, Г.К. Авдєєва, Н.В. Павлюк, М.О. Соколенко);

4. міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики» (м. Харків, 10-11 жовтня 2018 р.) (В.Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва);

5. міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 105-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Віктора Павловича Колмакова (м. Одеса 23-24 листопада 2018 р.) (В.Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва);

6. міжнар. наук.-практ. конф. «Права людини та проблеми організації і функціювання публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Запоріжжя, 27-28 квітня  2018 р.) (В.М. Шевчук);

7. міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток правової системи України в умовах сьогодення» (Харків, 4-5 травня 2018 р.) (В.М. Шевчук);

8. міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення» (Каунас, 27-28 квітня 2018 р.) (В.М. Шевчук);

9. міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) (В.В. Білоус);

10. міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Одеса, 15–16 грудня 2017 р.) (В.В. Білоус);

11. міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 29–30 грудня 2017 р.) (В.В. Білоус);

12. всеукраїнської науково-практичної конференції «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 9–10 лютого 2018 р.) (В.В. Білоус);

13. міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.) (В.В. Білоус);

14. міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку» (м. Одеса, 9 березня 2018 р.) (В.Ю. Шепітько);

15. XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства — до правової держави» за тематикою «Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри», (20 квітня 2018 року, м. Харків) (Соколенко М.О.);

16. Conferinсei сtiinсifice сi Practice Internaсionale  «Particularitătile adaptării legislaţiei Republicii Moldova сi Ucrainei la legislatia Uniunii Europene» (Chişinău, 23-24 martie, 2018) (Білоус В. В.);

17. міжнародної мультидисциплінарної конференції «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі» (Університет міжнародного т регіонального співробітництва імені Зигмунта Глогера, 19-20 жовтня 2018 р., м. Воломін) (Гетьман Г.М.);

18. міжнародної науково-практичної конференції «Концепция развития правового государства в Молдове и Украине в условиях евроинтеграционных процессов» (г. Кишинев, Республика Молдова, 2–3 ноября 2018 г.) (Гетьман Г.М.);

19. міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження д-ра юрид. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України М. В. Салтевського, Харків, 7–8 листопада 2017 р. (В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.М. Шевчук, Г.К. Авдєєва, Н.В. Павлюк, Г.М. Гетьман, М.О., Соколенко);

20. міжвідомчої науково-практичної конференції «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології» (Київ 22 листопада 2018 року) (Н.В. Павлюк);

21. міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України» (Дніпропетровськ 30 листопада 2018 року) (Н.В. Павлюк);

22.  «круглому столі» «Удосконалення правового регулювання оцінки майна і майнових прав. Оцінка землі. Професійна експертиза і оціночна діяльність» (м. Харків, 27.04.2018 р.). Організатор – ХНДІСЕ (В.В. Білоус);

23. VІ міжнародному «круглому столі» «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» Організатор – Національний університет «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 24 травня 2018 р.);

24. «круглому столі» «Сучасні інструменти виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (м. Харків, 03.04.2018). Організатори – Національний юридичний університет ім.. Ярослава Мудрого, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), НДІ ВПЗ ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України та Громадська рада при АРМА (Г.К. Авдєєва, В.В. Білоус, М.О. Соколенко);

25. загальнонаціональному юридичному форумі «Доступ до правосуддя у контексті судової реформи». Організатори: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка в партнерстві з Координатором проектів ОБСЄ в Україні (м. Сєвєродонецьк, 25.05.2018) (Г.К. Авдєєва);

26. круглому столі з нагоди 100-річчя від дня народження М. В. Салтевського. Харків, 30 жовтня 2017 р. (В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.М. Шевчук, Г.К. Авдєєва, Н.В. Павлюк, Г.М. Гетьман, М.О., Соколенко);

27. практичного семінару «Практичні аспекти застосування Кримінального процесуального кодексу сторонами кримінального провадження»(м. Харків, 15.12.2017р.)(В.М. Шевчук);

28. практичного семінару «Контроль судових процесів. Нові тенденції та алгоритми» (м. Харків, 18 січня 2018 р.) (Соколенко М.О.);

29. семінарі-практикумі «Внутрішнє забезпечення якості юридичної освіти: ключові інструменти» (м. Харків, 09 лютого 2018 р.) (В.В. Білоус).

2017 р.

– 30 жовтня 2017 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України провели круглий стіл з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Михайла Васильовича Салтевського. В організаційних заходах щодо проведення круглого столу приймали активну участь всі співробітники лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» під керівництвом доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, Заслуженого діяча науки і техніки України В. Ю. Шепітька, який виступив із науковою доповіддю «Михайло Салтевський – знаний криміналіст, експерт, винахідник і новатор» та звернув увагу присутніх на наукові досягнення та внесок професора М. В. Салтевського у розвиток криміналістики та судової експертизи.

У заході взяли участь провідні науковці, викладачі, аспіранти вказаних та інших вищих навчальних закладів з різних міст України, а також судові експерти, представники судових та правоохоронних органів.

– міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження докторара юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України М. В. Салтевського, (Харків, 7–8 листопада 2017 р.);

– круглий стіл з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Михайла Васильовича Салтевського (м. Харків, 30 жовтня 2017 р.) (Шепітько В.Ю., Шевчук В.М., Авдєєва Г.К., Павлюк Н.В., Гетьман Г.М.);

2016 р.

– міжнародна науково-практична конференція «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 11-12 березня 2016 р.) (Веліканов С.В.);
– 12 Міжнародна науково-практична конференція «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение и практика (28-29 вересня 2016 р.,  Вільнюс, Варшава) В.Ю. Шепітько;
– 4 міжнародна наукова конференція «Місто вчинення злочину». 12-13 квітня 2016 р., Варшава (Польща). Організатори – Центральна Криміналістична Лабораторія Поліції і Дослідницький і учбовий центр Польского Криміналістичної Спільноти спільно з MT Targi Ltd. В.Ю. Шепітько;
– науково-практична конференція «Теорія і практика юридичної відповідальності  за  правопорушення в  інформаційній сфері», що проводилася 8 червня 2016 р., Організатори:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса (Авдєєва Г.К., Керик Л.І., Затенацький Д.В., Гетьман Г.М.)
– східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», 19-20 травня 2016 р., м. Харків;  Організатори: Національна академія правових наук України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (Авдєєва Г.К.)
– «Круглий стіл» Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні м. Харків, 19 квіт. 2016 р.; Організатори:  Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса (Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Керик Л.І.)
– Conferința științifică internațională «О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei și Ucrainei: aspectul juridic» (Chișinău, 25-26 martie 2016) В.В. Білоус;
– Medzinárodnej vedeckej konferencie «Právna veda a prax výzvy moderných eurôpskych integračných procesov» (Bratislava, 27–28 novembra 2015) В.В. Білоус;
– VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Протидія злочинності: теорія та практика” (19 жовтня 2016 року, м. Київ). Організатори: Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Національної академії правових наук України, Союз юристів України (Авдєєва Г.К.);
– VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Протидія злочинності: теорія та практика” (19 жовтня 2016 року, м. Київ). Організатори: Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Національної академії правових наук України, Союз юристів України (Веліканов С.В.);
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 26-27 лютого 2016 року) В.В. Білоус;
– міжнародна науково-практична конференція «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса,  11-12 листопада 2016 р.) (Веліканов С.В.).
– міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса,  9-10 вересня 2016 р.) (Веліканов С.В.);
– міжнародна науково-практична конференція «Юридическая наука и правоохранительная деятельность» (м. Мінськ, 5-6 жовтня 2016 р.). Організатори:  Генеральна прокуратура республіки Білорусь, Державна установа «Науково-практичний центр проблем зміцнення законності та правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь» (Авдєєва Г.К.);
– міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 р.) В.В. Білоус;
– міжнародна юридична науково-практична конференція «Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій» (м. Київ, 25 лютого 2016 р.) В.В. Білоус;
– міжнародна науково-практична конференція «Юридическая наука и правоохранительная деятельность» (м. Мінськ, 5-6 жовтня 2016 р.). Організатори:  Генеральна прокуратура республіки Білорусь, Державна установа «Науково-практичний центр проблем зміцнення законності та правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь» (Веліканов С.В.);
– науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (м. Братислава, 10-13 серпня 2016 року) В.В. Білоус;
– науково-практична конференція «Теорія і практика юридичної відповідальності  за  правопорушення в  інформаційній сфері», що проводилася 8 червня 2016 р., Організатори:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса (Авдєєва Г.К., Керик Л.І., Затенацький Д.В., Гетьман Г.М.).
– науково-практичний семінар «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.) (Веліканов С.В.);
– практичний семінар «Діяльність адвоката в інтересах клієнта на досудовому слідстві з економічних злочинів» (м. Київ, 24 червня 2016 року) В.В. Білоус;
– практичний семінар «Податкові спори, допити посадових осіб підприємств, обшуки. Ефективна діяльність адвоката в інтересах клієнта» (м. Харків, 16 вересня 2016 року) В.В. Білоус;
– східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», 19-20 травня 2016 р., м. Харків;  Організатори: Національна академія правових наук України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (Авдєєва Г.К.);
– щорічна українська конференція ЛАКОКРАСКА.UA (м. Ірпінь, 9–11 лютого 2016 р.) В.В. Білоус.

2014 р.

– міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції», м. Харків, 17 квітня 2014. Організатори: Харківський національний університет внутрішніх справ України, НДІ ВПрЗ НАПрНУ. (Авдєєва Г.К.);
– науково-практичному семінарі в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції», м. Харків, 24 квітня 2013 р. Організатор – НДІ ВПрЗ НАПрНУ. (Авдєєва Г.К., Білоус В.В.);
– міжнародної науково-практичної конференції «Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных експертиз» (г. Москва, 15-16 января 2014). (Авдєєва Г.К., Великанов С.В.);
– II Международном  юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики», который состоялся 14-15 февраля 2014. (Организаторы: Московский Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Суд по интеллектуальным правам). (Авдєєва Г.К.);
– міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы организации расследования преступлений»,  присвяченій 80-річчю з дня народження професора Генадія Федоровича Горського, м. Воронеж, кафедра криміналістики ВГУ, 18-19 квітня 2014. (Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В.);
– міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції», м. Харків, 17 квітня 2014. Організатори: Харківський національний університет внутрішніх справ України, НДІ ВПрЗ НАПрНУ. (Авдєєва Г.К.);
– 10 (внеочередной) международной научно-практической конференции «криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика», г. Харьков, 26-27 июня 2014 г.  Организаторы  – Литовское общество криминалистов,  Литовский центр судебной экспертизы и Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». (Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Великанов С.В., Керік Л.І., Затенацький Д.В., Гетьман Г.М.);
– Міжнародній юридичній науково-практичній Інтернет-конференції на тему: «Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі» (27 лютого 2014 р. Україна, м. Київ) (Білоус В.В.);
– міжвідомчому науково-практичному семінарі «Судово-експертне забезпечення кримінального процесу». м. Київ, Організатор – КНДІСЕ МЮ України. 29 травня 2014 р. (Авдєєва Г.К.).