Коментарі – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Коментарі

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ, ДОВІДНИКИ
науковців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Науковці Інституту є авторами або співавторами науково-практичних коментарів, збірників нормативних актів, довідкових праць, рекомендованих до видання рішенням Вченої ради Інституту, або інших.

 
Авдєєва Г.К., Прохоров-Лукин Г.В. Коментар до проекту закону «Про судово-експертну діяльність» // Юрид. вісн. України / Законотворення. – №№ 35, 36, 37, 38. – 2013.  – С. 6-7 (2,1 д.а. / 1,1 д.а. Г.К. Авдєєва).
Антикорупційні закони України / уклад. Хавронюк М.І. – К. : Атіка, 2009. – 112 с. 
Баулін Ю.В. Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України // Кримінальне право України: теорія і практика. – 2006. – № 7. – С. 44-56. 
Баулін Ю.В. Крайня необхідність // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. : Шемшученко Ю.С. (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 2002. – Т.4. Н–П. – С. 143.
Баулін Ю.В. Необхідна оборона // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. : Шемшученко Ю.С. (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 2002. – Т.4. Н–П. – С. 139.
Баулін Ю.В. Непереборна сила // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. : Шемшученко Ю.С. (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 2002. – Т.4. Н–П. – С. 143.
Баулін Ю.В. Обставини, виключають злочинність діяння // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. : Шемшученко Ю.С. (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 2002. – Т. 4. Н–П. – С. 229.
Баулін Ю.В. Перевищення меж необхідної оборони // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. : Шемшученко Ю.С. (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 2002. – Том 4. Н–П. – С. 480.
Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Тихий В.П. та ін. Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент. / за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Вид. третє, переробл. та доповн. – Х. : Одіссей, 2006. – 1184 с. 
Баулін Ю.В., Зеленецький В.С. Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю. Звіт про конференцію // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 14. – Х. : Кроссроуд, 2007. – С. 239–246.
Бібліографічний довідник з кримінології (1992–2002) / авт.-упоряд. Лисодєд О.В., за ред. Кальмана О.Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2003. – 128 с.
Борисов В.І. Злочини проти обороноздатності держави // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. : Шемшученко Ю.С. (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 1998. – Т. 2. Д – Й, 1999. – С. 621 – 622. 
Борисов В.І. Комментарий к разделу Х Уголовного кодекса Украины // Юрид. вісн. України. – 2001. – № 39. – 29 верес. – 5 жовт. – С. 25 – 39.
Борисов В.І. Кримінальна відповідальність за завідомо незаконні затримання, привід або арешт // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. – 2004. – № 7. – С. 53 – 59.
Борисов В.І. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (науковий коментар) // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічн. бюл. – К. : КЮІ КНУВС, 2005. – С. 24-33. 
Борисов В.І. Науково-практичний коментар до розділу Х “Злочини проти безпеки виробництва” КК України 2001 року // Право і безпека: Наук. журн. – 2003/2’2. – С. 62 – 69.
Борисов В.І. О Владимире Владимировиче Сташисе (научный очерк) // Весь мир живет до тех пор, пока живет память человека: сб. тр. / под общ. ред. В.С. Комисарова. – М., 2006. – С. 67–77. 
Борисов В.І. Передмова до монографії Панова М. М. „Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків” / наук. ред. В.І. Борисов. – Х. : Право, 2009. – С. 3–5. 
Борисов В.І., Зеленецький В.С., Батиргареєва В.С. Вклад Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України в розвиток сучасної правової науки // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 10. – Х. : Право, 2005. – С. 3–19. 
Борисов В.І., Зеленецький В.С., Батиргарєєва В.С. Звіт про стан наукових досліджень у 2003 році (довідкове видання Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України) – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2004. – 54 с.
Борисов В.І., Пономаренко Ю.А. Законодавство про кримінальну відповідальність та його чинність у часі // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. – 2003. – №8. – С. 23 – 32.
Буроменський М.В. Оцінка соціально-економічних витрат при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту: аналітичний звіт / Буроменський М.В. Сердюк О.В., Точений В.І. – К. : Юстиніан, 2008. – 64 с. 
Буроменський М.В., Сердюк О.В., Целуйко О.І., Ярошенко О.М. Засоби масової інформації під час виборів Президента України (Законодавство. Коментарі. Поради юристів). – Харків: Вид-во Ін-ту прикладних гуманітарних досліджень, 2004. – 275 с.
Буроменський М.В., Стешенко В.М., Сердюк О.В. Захист прав ВІЛ-інфікованих осіб у суді: наук.–практ. посібник. – К. : Компанія ВАІТЕ, 2009. – 110 с. 
Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – 992 с. (науковці Інституту: Тихий В.П. (статті до словника: “Вбивство матір’ю новонародженої дитини”, “Державна зрада”, “Злочини проти виборчих прав громадян і права на участь у референдумах”, “Злочини проти громадської безпеки”, “Порушення правил поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами”, “Незаконні воєнізовані або збройні формування (групи)”, “Порушення правил та вимог пожежної безпеки”, “Превенція”, “Терорист”, “Терористичний акт”); Баулін Ю.В. (статті до словника: “Крайня необхідність”, “Необхідна оборона”, “Перевищення меж необхідної оборони”); 
Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика : інформ.-аналіт. вид. / редкол. : Я.В. Давидович, М.І. Ставнійчук, М.І. Мельник та ін. – К. : Поліграф сервіс, 2005 . – 608 с. (науковець Інституту: Мельник М.І.). 
Виборче законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку. – Х. : Яшма, 2006. – 234 с. (науковець Інституту : Сердюк О.В.). 
Виконання конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок: позиція держави та погляд громадянського суспільства (Збірник документів) / Під ред. Рудневої О.М. – Х. : Спайк, 2003.– 244 с.
Голіна В.В. Передмова до монографії А.С. Лукаш “Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження” / за заг ред. В.В. Голіни. – Х. : Право, 2008. – С. 3–5. 
Голіна В.В. Передмова до монографії С.С. Мірошниченка “Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності”. – К. : Вид. дім “Ін Юре”, 2008. – С. 5–6. 
Грошевой Ю.М., Шило О.Г., Марынив В.И. Уголовно-процессуальный кодекс Украины с постатейными материалами по состоянию на 5 июня 2000 г. – Харьков: Легас, 2000. – 528 с.
Дзюба Ю.П., Гуторова Н.О. Рецензія на монографію М.М. Панова “Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків” // Юрид. Україна. – 2009. – № 7. – С. 184–193. 
Довідник працівника кримінально-виконавчої інспекції / уклад. Гура Р.М., Степанюк А.Х., Шкадюк В.В. – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 464 с. 
Ємельянов В.П. Національна та міжнародна протидія наркобізнесу (рецензія на книгу Тимошенка В.А. „Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам”) // Право України. – 2006. – № 11. – С. 161-162. 
Заключний звіт за темою “Кримінологічні проблеми запобігання злочинності в Україні” / уклад. О.Г. Кальман, В.В. Голіна, Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко та ін. – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2007. – 365 с. 
Заключний звіт за темою “Теоретичні проблеми попередження злочинності” / уклад. О.Г. Кальман, В.В. Голіна, О.М. Руднєва, О.В. Сердюк. – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2006. – 300 с. 
Заключний звіт за темою “Кримінально-процесуальне пізнання та його критерії” / уклад. Ю.М. Грошевий, В.С. Зеленецький, Н.В. Сібільова та ін. – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2007. – 287 с. 
Заключний звіт за темою “Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів” / уклад. Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва та ін. – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2007. – 153 с. 
Заключний звіт за темою “Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання” : у 2-х т. / уклад. В.В. Сташис, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Демидова та ін. – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2007. – Т. 1: 388 с.; Т. 2: 242 с. 
Заключний звіт за темою “Теоретичні та прикладні проблеми відповідальності за порушення виборчих прав громадян за кримінальним законодавством України” / уклад. В.П. Тихий, І.О. Зінченко, П.П. Андрушко та ін. – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2007. – 283 с. 
Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” / Під ред. Рудневої О.М. – Х. : Спайк, 2003. – 124 с.
Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” : наук.-практ. коментар / за ред. О.М. Рудневої. – Х. : Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005. – 160 с. 
Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг та заяв суб’єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2004 року / голова редкол. Я.В. Давидович; уклад. М.І. Мельник , О.Л. Барабаш, В.О. Ковальчук та ін. – К. : Атіка, 2005. – 936 с. (науковець Інституту: Мельник М.І.) 
Звіт Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України про стан наукових досліджень у 2004 році (довідкове видання Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України) / уклад. В.І. Борисов, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2005. – 59 с. 
Звіт Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України про стан наукових досліджень у 2005 році (довідкове видання Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України) / уклад. Ю.В. Баулін, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – 60 с. 
Звіт Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України про стан наукових досліджень у 2006 році (довідкове видання Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України) / уклад. Ю.В. Баулін, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва. – Х. : ІВПЗ, 2007. – 63 с. 
Звіт Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України про стан наукових досліджень у 2007 р. (довідкове видання Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України)/ уклад. Ю.В. Баулін, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва. – Х. : ІВПЗ, 2008. – 75 с. 
Звіт Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України про стан наукових досліджень у 2008 році (довідкове видання Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України) / уклад. Борисов В.І., Зеленецький В.С., Батиргареєва В.С. – Х. : ІВПЗ АПрН України, 2009. – 100 с. 
Зеленецький В.С., Голіна В.В. Розробка засад боротьби з рецидивною злочинністю – актуальна проблема української кримінології (рецензія на монографію Батиргареєвої В.С. “Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми”. – Х. : Право, 2009. – 576 с.) // Право України. – 2009. – № 12. – С. 261–265. 
Исправительно-трудовой кодекс Украины (с изм. и доп. по сост. на 1 января 2001 года). / Сост. Степанюк А.Ф.– Харьков: ООО”Одиссей”, 2001. – 140 с.
Исправительно-трудовой кодекс Украины (с изм. и доп. по сост. на 20 января 2002 года). / Сост. Степанюк А.Ф. – Харьков: ООО”Одиссей”, 2002. – 200 с.
Исправительно-трудовой кодекс Украины (с изм. и доп. по сост. на 1 января 2003 года). / Сост. Степанюк А.Ф. – Харьков: ООО”Одиссей”, 2003. – 264 с.
Кальман А., Христич И. Понятийный аппарат современной криминологии. Терминологический словарь / под общ. ред. В.В. Голины. – Х. : Гимназия, 2005. – 272 с.
Кальман О., Христич І. Науково-практичний семінар з проблем упередження службових злочинів у сфері господарської діяльності // Право України. – 2005. – №1. – С. 129-130. 
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (науково-практичний коментар) / О.М. Руднєва, Г.О. Христова, О.О. Уварова та ін. за наук. ред. О.М. Руднєвої. – Х. : Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005. – 364 с. 
Конституція України: Наук.-практ. коментар / В.Б. Аверьянов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін. / Ред. кол. : В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевий та ін. – Х. : Право; К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 808 с. (науковці Інституту: М.В. Буроменський, Ю.М. Грошевий, Н.В. Сібільова, О.Г. Шило);

Конституція України: наук.-практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав. наук України. – 2-ге вид., – Харків : Право, 2011. – С. 201–213 (Шило О. Г. Коментар до ст. 29 Конституції України, у співавторстві).
Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року) / Буроменський М.В., Сердюк О.В., Фесенко В.В. та ін. за ред. Буроменського М.В., Сердюка О.В. – Х. : Яшма, 2008. – 224 с. 
Краткий словарь криминолого-статистических терминов / Сост. : Кальман А.Г., Христич И.А. – Харьков: НИИ ИПП АПрН Украины, 1998. – 68 с.
Кримінальний кодекс України. Додаток (наук.-практ. комент.) / Баулін Ю. В., Гавриш С. Б., Гізімчук С. В. та ін. Х. : Одіссей, 2008. – 229 с. 
Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент. / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Вид. 4-е, доп. – Х. : Одіссей, 2008. – 1208 с. (науковці Інституту: Борисов В.І., Пономаренко Ю.А., Дорош Л. В., Пащенко О.О.). 
Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 1196 с. (науковці інституту: В.Я. Тацій, В.В. Сташис, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Н.О. Гуторова, Л.В. Дорош, О.І. Перепелиця, В.П. Тихий) ;
Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. За ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х. : ТОВ „Одіссей”, 2004. – 1152 с. (науковці інституту: В.Я. Тацій, В.В. Сташис, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Н.О. Гуторова, Л.В. Дорош, О.І. Перепелиця, В.П. Тихий);

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Т. 1 : Загальна частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – Х.: Право, 2013. – 376 с. 
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Т. 2 : Особлива частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – Х.: Право, 2013. – 1040 с.
Кримінально-виконавче право: збірник нормативно-правових документів / уклад. А.Х. Степанюк. – Х . : Право, 2005. – 464 с. 
Кримінально-виконавчий кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 березня 2008 р.) / упоряд. А.Х. Степанюк. – Х. : Право, 2008. – 176 с. 
Кримінально-виконавчий кодекс України / упоряд. А.Х. Степанюк. – Х. : Одиссей, 2005. – 560 с. 
Кримінально-виконавчий кодекс України: наук.-практ. комент. – Вид. друге, доп. і перероб. / Степанюк А.Х., Яковець І.С. за заг. ред. Степанюка А.Х. – Х. : Одіссей, 2008. – 560 с. 
Кримінально-виконавчий кодекс України: наук.-практ. комент. / Степанюк А.Х., Яковець І.С. за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Одіссей, 2005. – 560 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажіський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с. – С. 247–308 (автор – Погорецький М.А.); С. 367–391 (автор – Шило О.Г.);
Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. : Є.М. Моісеєв, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – Т. ІІ: Право людини у контексті поліцейської діяльності. – К. : Вид. дім „Ін Юре”, 2005. – 1224 с. (науковець Інституту: Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист діяльності працівників правоохоронних органів (кримінологічний чинник; нормативний чинник; соціальна зумовленість; соціально-правовий чинник). – С. 443). 
Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. : Є.М. Моісеєв, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – Т. V: Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій. – К. : Атіка, 2009. – 1008 с. (науковці Інституту: Авдєєва Г.К. (статті: “Дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції”. – С. 200-201); Шепітько В.Ю. (статті: “Вербальна агресія”. – С. 67; “Взаємозв’язок особи злочинця і відображень місця злочину”. – С. 78; “Обмова, обмовка”. – С. 509; “Обшук груповий”. – С. 513; “Огляд місця події (вирішення розумових завдань)”. – С. 519; “Організація розслідування”. – С. 566; “Поведінка агресивна, побічні докази поведінки, поведінка девіантна”. – С. 608; “Припустимість обшуку з негативним результатом”. – С. 671; “слідча (судова) діяльність – (конструктивна), “комунікативна”, “пізнавальна”; “посвідчувальна”. – С. 762-763″; “Умови процесуальної діяльності як професії”. – С. 920-924; “Формування показань”. – С. 945-947); Журавель В.А. (статті: “Криміналістична класифікація злочинів”. – С. 353; “Науковий пошук у криміналістиці (засоби та шляхи здійснення)”. – С. 484–485; “Предмет криміналістики”. – С. 658).
Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник-довідник для працівників правоохоронних органів / уклад. : Г.П. Петюнін, А.М. Полях, В.Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2006. – 96 с. 
Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вид. Дім „Ін Юре”, 2007. – 728 с. (науковці Інституту: Шепітько В.Ю. (розд. 1,3-5, 7-10, § 6 розд. 11, § 1, 3-10 розд. 12, розд. 13, § 3,4 розд. 15, розд. 16, 17, § 1 розд. 19 ( у співавт.), розд. 22, 29, 32, 34 (у співавт.)), Борисенко І.Б. (§ 2 розд. 19), Білоус В.В. (розд. 25), Журавель В.А. (розд. 26, 27, 30, 33, 41).
Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. Довідник (1995-2005) / за ред. Борисова В.І. і Кальмана О.Г. – Х. : Гімназія, 2005. – 160 с. 
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-е вид., перероб. та доп. / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с. 
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. – Т. 1 / за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : Алеута; КНТ; Центр учбової літ-ри, 2009. – 964 с. (науковець Інституту: Андрушко П.П.). 
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. – Т. 2 / за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : Алеута; КНТ; Центр учбової літ-ри, 2009. – 624 с. (науковець Інституту: Андрушко П.П.). 
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський та ін. за заг. ред. Степанюка А.Х. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. 
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-е вид., перероб. та доп. / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К. : Юрид. думка, 2007. – 1184 с. (Мельник М.І. – розділ VІ Загальної частини, розділи ІІ (ст. 116 – у співавторстві з Грищуком В.К., статті 118, 121-126, 128), V (статті 157–160, ст.161 – у співавторстві з Хавронюком М.І., 162–175, 178–184), VІ, ХVІІ, ХV (статті 347, 352–355), ХVІІІ (статті 377–379), ст. 382 – у співавторстві з Хавронюком М.І., Мельник М.І. – статті 386, 395, 397–400 Особливої частини КК).
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 6-е вид. / за заг. ред. Мельника М.І., Хавронюка М.І. – К. : Юрид. думка, 2009. – 1236 с. (науковець Інституту: Мельник М.І.) 
Осадчий В.І. Безпека діяльності службових осіб в контексті кримінально-правової охорони // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. / за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дьоміна. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 318. 
Осадчий В.І. Комплексний аналіз проблем виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі – вагомий внесок до наук кримінально-виконавчого права (Рецензія на монографію Богатирьова І.Г. “Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, пов’язаних із позбавленням волі”. – К. : Атіка, 2005. – 312 с.) // Наук. вісн. НАВС України. – 2005. – № 6. – С. 336. 
Погорецкий Н.А. Актуальное исследование проблем соотношения и взаимодействия доказывания и оперативно-розыскной деятельности (Рецензия на монографию: Астафьев Ю. В., Изотова Н. В. Доказывание и оперативно-розыскная деятельность: проблемы соотношения и взаимодействия. – Курск: ФГУИПП. – 2002. – 256 с. // Рос. следователь. – 2005. – № 11. – С. 61–62.
Погорецький М.А. Актуальні проблеми кримінального процесу (Рецензія на книгу: Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: эссе. – Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – 600 с. // Боротьба з організ. злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн. – 2007. – № 16. – С. 273–280.
Погорецький М.А. Боротьба з організованою злочинністю у сучасних умовах розвитку України потребує удосконалення (Рецензія на книгу: Джужа О.М., Василевич В.В., Кулакова Н.В. та ін. Організована злочинність в Україні та країнах Європи: посібник / за заг. ред. О.М. Джужі. – К. : РВВ КНУВС, 2007. – 248 с. // Боротьба з організ. злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал. – 2007. – № 17. – С. 239–242. 
Погорецький М.А. Дослідження проблем реалізації оперативно-розшукової інформації (Рецензія на монографію: Снігерьов О.П., Душейко Г.О., Долгий О.А. та ін. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації / за заг. ред. А.М. Подоляки і П.В. Коляди. – Суми: Мрія-1, 2003. – 240 с. // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 1. – С. 247–250.
Погорецький М.А. Навчальний посібник “Комп’ютерна етика” – важливий крок на шляху правового регулювання етики комп’ютерних відношень в Ітернет-середовищі (Рецензія на книгу: Зеленецкий В. С., Филиппова Л. Я. Компьютерная этика. Морально-этические и правовые нормы для пользователей компьютерных сетей: учеб. пособие. – Х. : Кроссроуд, 2006. – 212 с. // Боротьба з організ. злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал. – 2007. – № 15. – С. 235–238.
Погорецький М.А. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування – нове монографічне дослідження (Рецензія на монографию: Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. – К. : НАВСУ, 2005. – 272 с. // Право і безпека: наук. журн. – 2005. – Т. 4. – № 5. – С. 200–202.
Постанови Пленуму Верховного Суду України (1985–2008): офіц. вид. / за заг. ред. В.В. Онопенка, Ю.Л. Сеніна / упоряд. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К. : Юрид. книга, 2009. – 592 с. 
Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Т.5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. – Х. Право, 2008. – 840 с. (науковці Інституту: вступне слово, підрозд. 1.2, 4.1 – Сташис В.В. підрозд. 3.2 – Борисов В.І. підрозд. 1.3.6, 6.1, 13.2 – Баулін Ю.В. підрозд. 3.3, 4.2, 13.1 – Зеленецький В.С. підрозд. 1.3.5 – ТихийВ.П. підрозд. 8.1, 8.2, 8.6, 10.2 , 13.5 – Шепітько В.Ю. підрозд. 7.2 – Грошевий Ю.М. підрозд. 1.3.1, 1.3.7, 1.3.8, 3.4, 4.4, 5.2 – 5.7, 6.4, 13.3 – Голіна В.В. підрозд. 3.5, 4.3, 9.1, 13.4 – Степанюк А.Х. підрозд. 7.1 – Шило О.Г. підрозд. 1.3.8 – Батиргареєва В.С. підрозд. 9.2 – Яковець І.С.). 
Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні: збірник нормативно-правових актів / під заг. ред. М.В. Буроменського. – 3-є вид., випр. і доп. – Х., 2006. – 560 с. (науковці Інституту: Буроменський М.В., Стешенко В.М.).
Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) / уклад. : В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; за заг.ред. В.В.Сташиса. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 880 с. 
Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо попередження насильства над дітьми в сім’ї або поза нею: інформ.-метод. матер. / Христова Г.О., Подільчак О.М., Севрук О.Р., Кочеміровська О.А. – К. : Представництво ЮНІСЕФ в Україні, 2009. – 92 с. (науковець Інституту: Подільчак О.М.).

Serduk O.V., Buromensky M.V., Tocheny V.I. Assessment of social and economic costs of pretrial detention: Analitical Report. – Kyiv: Justinian, 2008. – 64 p.

Словарь криминологических и статистических терминов / Сост. : Кальман А.Г., Христич И.А. – Харьков: НИИ ИПП АПрН Украины, Гимназия, 2001. – 96 с.
Сташис В.В., Баулін Ю.В., Гуторова Н.О. та ін. Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності (науковий звіт) // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. – вип. 15. – Х. : Кроссроуд, 2008. – С. 3-31. 
Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: Навч.-довід. посібник. / Грошевий Ю.М., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Цимбал М.Л. та ін. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2004. – 415 с.
Тихий В., Євграфов П. Актуальне і корисне видання (рецензія до Науково-практичного коментарю до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок // Юрид. вісн. України. – 2006. – 4-10 лют. (№ 5). 
Тихий В.П. Видатний учений-правознавець, академік, засновник Академії правових наук України () // Право України. – 2009. – № 5. – С. 177-180. 
Тихий В.П. До 85-річчя з дня народження Федора Глібовича Бурчака – видатного вченого-правознавця, академіка – засновника Академії правових наук України // Юрид. Україна. – 2009. – № 5 (77). – С. 132-134. 
Тихий В.П. Злочин, його види та стадії // Наук.-практ. комент. до Кримінального кодексу України. – Кн. 1: Загальна частина. – К. : Форум, 2005. – С. 30–57.
Тихий В.П. Злочини проти громадської безпеки // Наук.-практ. комент. до Кримінального кодексу України. – Кн. 2: Особлива частина. – К. : Форум, 2005. – С. 5–49.
Тихий В.П. Рецензія на науково-популярне видання у галузі інформаційного права „Майбутнє та інформаційне право” автори: Брижко В.М., Цимбалюк В.С., Швець М.Я., Коваль М.І., Бабанов Ю.О. за ред. М.Я. Швеця) // Приватне право і підприємництво: зб. наук. пр. – Вип. 5 / редкол. : Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К. : НДІ приват. права і підпр-ва АПрН України, 2006. – С. 212–213. 
Тихий В.П. Відповідальність за злочини проти громадської безпеки: наук.-практ. комент. – К. : НКЦ СБ України, 2007. – 92 с.
Тихий В.П., Панов М.І. Злочин, його види та стадії: наук.-практ. комент. – К. : Вид. дім “Промені”, 2007. – 40 с. 
Уголовно-исполнительный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / А.Ф. Степанюк, И.С. Яковець. – Х. : Одиссей, 2006. – 600 с.
Українсько-російський словник спеціальних термінів криміналістичної експертизи холодної зброї / Авдєєва Г.К., Дьяченко О.Ф., Рябухіна В.О. – Х. : ХНДІСЕ, 2008. – 208 с. 
Шепітько В.Ю. Криміналістика: Енцикл. словник / За ред. В.Я. Тація. – Х. : Право, 2000. – 770 с.
Шепітько В.Ю. Науково-практична конференція “Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні” // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол. : М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. – Вип. 5. – Х. : Право, 2005. – С. 533–537. 
Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Волобуєва С.В. та ін. Типи вузлів і петель: Довідник для працівників правоохоронних органів. – Х. : Право, 2007. – 116 с. 
Шепітько В.Ю., Білоус В.В. Фіктивне підприємництво: криміналістична характеристика та програма розслідування: довідник слідчого. – Х. : Одиссей, 2007. – 184 с.
Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К. Рецензія на обґрунтування щодо проведених досліджень із розроблення програмного забезпечення “Grafit” // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. – Вип. 16. – Х. : Кроссроуд, 2008. – С. 295–299.

Энциклопедия уголовного права: Т. 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – СПб: Изд. проф. Малинина. 2005. – 722 с. (науковець Інституту – Баулін Ю.В. (гл. VІІІ “Согласие “потерпевшего”)). 
Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції / за заг. ред. В.С. Зеленецького, Н.В. Сібільової. – Х. : Страйд, 2006. – 784 с. 
Як не стати жертвами злочинних проявів насильницького і корисливого характеру: Пам’ятка для громадян / Голіна В.В., Батиргареєва В.С., Головкін Б.М., Горбунова Л.М. – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 48 с.
Яковець І.С. Застосування запобіжних заходів в Україні: сучасний стан і перспективи (результати соціологічного дослідження). – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 112 с. 
Яковець І.С. Організація діяльності спостережних комісій: Положення про спостережні комісії: наук.-практ. комент. – М. : Penal Reform Intenational, 2006. – 190 с.