Збірник 8 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 8

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik8.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 8

Харкiв
“Прапор”
2004

 

З М I С Т

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО 
СЕМІНАРУ “ОСНОВНІ РИСИ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: СТАН ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ”(27 листопада 2003 р., Харків) 
СТАШИС В.В. Вступне слово.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 
ШАКУН В.І. Злочинність неповнолітніх – нові виклики для України.

ГОРШКОВА Л.А., САВИНА В.С. Роль органів юстиції в попередженні підліткової злочинності та в запобіганні дитячої бездоглядності (на матеріалах Харківської області).

ШМЕРІГА В.І. Принципи організації і діяльності системи ювенальної юстиції (за положенням міжнародного права).

ПОВОЛОЦЬКА С.Г. Ювенальна юстиція в Україні: передумови створення та перспективи розвитку.

ГУТОРОВА Н.О. Проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх за злочини у сфері господарської діяльності.

ДОРОШ Л.В. Злочинність неповнолітніх у сфері сексуальних відносин та шляхи її попередження.

ГАРМАШ Д.О. Питання кваліфікації участі неповнолітніх осіб у порушенні порядку здійснення операцій з металобрухтом.

ГІЗІМЧУК С.В. Забезпечення основних прав та свобод неповнолітніх при застосуванні примусових заходів виховного характеру.

КОВІТІДІ О.Ф. Щодо питання про звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх.

ЛЕМЕШКО О.М. Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб за чинним кримінальним законодавством.

ТЮТЮГИН В.И. Некоторые вопросы реализации норм об особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.

ТУЛЯКОВ В.О. ХЛИЦОВА О.Г. Деякі нормативні проблеми протидії злочинності неповнолітніх.

БУРДІН В.М. Проблемні питання застосування кримінальних покарань до неповнолітніх.

САХАРУК Т.В. Проблеми призначення покарання неповнолітнім.

ЗАСЛАВСЬКА М.Г. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей у системі заходів запобігання злочинності неповнолітніх.

ГРИНЧАК С.В. Кримінально-правовий аспект незаконної трансплантації органів або тканин неповнолітніх.

СИМОНЯН Б.А. Відповідальність за експлуатацію дітей за кримінальним законодавством.

2. КРИМІНОЛОГІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

ГОЛІНА В.В. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх та проблеми її попередження.

ДАНЬШИН І.М. Детермінація злочинності неповнолітніх та проблеми її попередження.

САХАНЬ О.М. Мотивація ювенальної злочинності в сучасних політичних умовах.

СТАВИЦЬКА О.В. Анормний стан особистості як фактор злочинної поведінки підлітка.

ЯЛПУТА Т.В. Причины и условия формирования отклоняющегося поведения у подростков.

ГЕРАСИНА Л.Н., КРИВЦОВА В.М. Некоторые детерминанты: криминального поведения в молодежной субкультуре конфликтологический анализ.

ОСИПОВА Н.П. Підлітково-молодіжні співтовариства делінквентної спрямованості в механізмі криміногенної соціалізації неповнолітніх.

ВІДЕНЄЄВ І.О. Типи акцентуацій характеру та особливості агресивності в структурі поведінки неповнолітніх.

ШОСТКО О.Ю. Нові стратегії попередження злочинності серед неповнолітніх у США.

МАРЧЕНКО Л.О., КОВАЛЬСЬКИЙ В.С. Засади державної профілактики злочинності неповнолітніх.

ПЕЧЕРСЬКИХ Т.П. Профілактична діяльність працівників служб у справах неповнолітніх з дітьми девіантної поведінки із неблагополучних сімей.

БЛАГА А.Б. Насильство в сім’ї та злочинність неповнолітніх: детермінаційний зв’язок.

СЕНАТОРОВ М.В. Питання віктимологічної характеристики та попередження злочинності неповнолітніх.

БАТИРГАРЕЄВА В.С. Деякі сучасні риси рецидивної злочинності неповнолітніх.

ПОДІЛЬЧАК О.М. Особливості злочинів неповнолітніх жінок.

ВОРОБЬЕВА Е.С. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом: криминологический аспект.

ГОЛОВКІН Б.М. Профілактика крадіжок, вчинених неповнолітніми.

ТИХИЙ В.П. Попередження злочинного поводження неповнолітніх зі зброєю.

ДУНАЄВА Т.Є. Службова недбалість як один із факторів дисфункцій у системі профілактики правопорушень і злочинності неповнолітніх.

ПЕТРОВ Д.М. Основні кримінологічні риси особи неповнолітнього наркомана.

ФЕЛЕНДЮК Н.В. Психологічні аспекти перевиховання неповнолітніх правопорушників.

БАЮЛ Р.В. Вплив позитивного конфлікту на формування індивідуальності неповнолітнього.

ВОЛЯНСЬКА О.В. Роль засобів масової інформації у формуванні моделей агресивної поведінки підлітків.

3. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

БРЫНЦЕВ В.Д. Пути повышения эффективности правосудия по делам о правонарушениях несовершеннолетних.

ХОТЕНЕЦЬ В.М., КАРПЕНКО М.О. Провадження у справах про суспільно-небезпечні діяння неповнолітніх за останнім проектом КПК України.

ГУЛЬТАЙ М.М. Встановлення властивостей особи неповнолітнього у досудовому слідстві та у суді.

ГОЛУБОВ А.Є. Реформування провадження по справах про застосування примусових заходів виховного характеру.

ЩЕРБАНЬ С.Г. Захист інтересів неповнолітнього в кримінальному судочинстві.

ГАЙДАР А.І. Оперативно-розшукові заходи у боротьбі з груповою злочинністю неповнолітніх.

РОМАНЮК В.В. Повноваження кримінальної міліції у справах неповнолітніх як органа дізнання при порушенні кримінальної справи щодо злочинів неповнолітніх.

ПАВЛЮК Н.В. Особенности допроса несовершеннолетних.

ПОЛУЛЯХОВ О.В. Проблеми методики розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, що вчиняються із залученням неповнолітніх.

ВОРОБЙОВ О.О. Особливості методики розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми в групі.

САДОВСКИЙ К.С. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних при проверне приговоров, постановлений и определений суда.

БОГОВСЬКИЙ Д.Є. Особливості судочинства з адміністративних справ щодо неповнолітніх.

ДЕГТЯР О.І. Характеристика неповнолітніх, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи в Харківській області. Організація профілактичної роботи з ними.

ЯКОВЕЦЬ І.С. Деякі питання розподілу неповнолітніх до виховних установ та їх переведення до виправних колоній.

ЧЕТВЕРИКОВА О.С. Проблеми вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі у виховних установах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ “ОСНОВНІ РИСИ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: СТАН ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ”

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ГОЛІНА В.В., БАТИРГАРЕЄВА В.С. Торгівля людьми: правовий та кримінологічний аналіз.

Пам’яті В.М. Хотенця