збірник 4 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

збірник 4

Академiя правових наук України
Науково-дослiдний інститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik4.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 4

Харкiв
“Прапор”

2000

 

З М I С Т

Голiна В. В., Лукашевич С. Ю., Юрченко О. Ю.
Основнi кримiнологiчнi риси тяжкої насильницької злочинностi проти особи та її попередження.

Матусовський Г.А., Багiнський В.З., Файєр Д. А., Велiканов С. В.
Система та види методик розслiдування економiчних злочинiв з ознаками корупцiї, що вчиняються групами осiб.

Шепїтько В. Ю., Салтєвський М. В.,Дрюченко О. Я., Когут С. О., Могильнiков О. М., Губанов В. О; Работягов А. В.
Кримiналiстичнi та органiзацiйнi проблеми використання технiчних засобiв у боротьбi зi злочиннiстю.

Афанасьсв В. В., Буроменський М. В., Шостко О. Ю., Чаричанський О. О., Зайда В. В.
Деякi питання боротьби з органiзованою злочиннiстю в США та окремих європейських країнах.

Зеленецький В. С., Кальман О. Г.
Про деякi напрямки пiдвищення ефективностi правоохоронної дiяльностi (за результатами соцiологiчного дослiдження).

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА I АСПIРАНТА

Сiбiльова Н. В.
Вiд Концепцiї до Закону (стислий нарис розвитку iдей побудови судової системи України).