Збірник 30 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 30

Національна академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

 

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik_30.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 30

 Харкiв
“Право”
2015

 

 

 

ЗМІСТ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов В.І.  Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва

Яковець І.С., Автухов К.А. Загальний огляд системи виконання покарань та підготовки тюремного персоналу в Федеративній Республиці Німеччина

Щербанюк О.В., Турман Н.О. Проблеми застосування медиації як форми відновного правосуддя при здійсненні кримінального провадження на підставі угод

Голіна В.В., Шрамко С.С. Характеристика форм та методів участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні

Шепітько М.В. Кримінально-правове забезпечення здійснення правосуддя Конституційним Судом України

Лисодед О.В. Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII)

Беспалько І.Л. Правова природа засад кримінального процесу України

Авдєєва Г.К. Сліди злочинів у сфері використання інформаційних технологій: способи виявлення

Павлюк Н.В. Науково-технічні засоби як елемент структури техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів

Гетьман Г.М. Психологічні дослідження як напрям моделювання особи невідомого злочинця

Синчук О.В. Типові версії в методиці розслідування підпалів

Домашенко О.М. Роль професійного навчання у запобіганні тактичним помилкам в слідчій діяльності

Овчаренко О.М., Шуміло О.М.  Проблеми реалізації окремих положень Закону України «Про очищення влади»

ПИТАННЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЙНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ

Курінний Є.В. Соціальна аморальність – ключова детермінанта поширення корупції

Крайник Г.М. До питання виокремлення корупційних діянь у кримінальному та адміністративному законодавстві України

Марочкін О. І. Антикорупційні стандарти і корупційні ризики у кримінальному провадженні

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Григор’єв Р.Г. Кримінологічна характеристика злочинів, передбачених ст. 368 КК України

Соколенко М.О. Тактичне завдання як елемент інформаційної основи побудови алгоритмів допиту

Скоромний Д.А. Загальні правила прийняття кримінальних процесуальних рішень: ознаки, поняття, відмінність від засад кримінального провадження

Тарасенко Ю.М. Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Борисов В.І., Нетеса Н.В. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності»

Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності

РЕЦЕНЗІЇ

Відгук офіційного опонента на дисертацію Є.Ю. Полянського «Кримінально-правова доктрина США: генезис, обґрунтування, перспективи», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (В.І. Борисов)

Відгук офіційного опонента на дисертацію О.М. Храмцова «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства (теорія та практика)», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (В.С. Батиргареєва)

Відгук офіційного опонента на дисертацію А.В. Бугайця «Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій насильницькій злочинності на залізничному транспорті», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (А.В. Байлов)

Збірник № 30