Збірник 23 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 23

Національна академiя правових наук України
Інститут вивчення проблем злочинності
Питання боротьби зi злочиннiстю

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik%2023.jpg

 

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 23

Харкiв
“Право”
2012

 

 

 

 


ЗМІСТ

ЗВІТИ ПРО ВИКОНАНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

«Проблеми порівняльно-правового аналізу та адаптації законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю із законодавством ЄС»

«Окремі криміналістичні методики розслідування злочинів: проблеми формування та модернізації»

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Баулін Ю.В. Сучасне кримінальне право України: підсумки, тенденції, перспективи розвитку

Зеленецкий В.С. Понятие и значение внедрения результатов науки в практику борьбы с преступностью

Голіна В.В., Колодяжний М.Г. Кримінологічна політика України: сутність та передумови її формування

Борисов В.І., Батиргареєва В.С., Яковець І.С., Опанасенков О.І. Ставлення соціуму до можливостей соціальної адаптації колишніх засуджених

Головкін Б.М. Запобігання криміналізації молодіжного середовища

Пащенко О.О. Еволюція поглядів вітчизняних науковців стосовно проблеми соціальної обумовленості законодавства про кримінальну відповідальність впродовж 1970-1995 рр.

Шостко О.Ю. Проблеми виміру латентності організованої злочинності

Савінова Н.А. Умисні впливи на свідомість: до питання соціальної обумовленості криміналізації

Овчаренко О.М. Деякі питання протидії корупції в державному секторі (за матеріалами аналізу судової практики 2008-2011 років)

Христич І.О. Вплив тінізації ринку енергоносіїв на злочинність у паливно-енергетичному комплексі України

Лисодєд О.В. Еволюція виконання покарання у виді обмеження волі на пострадянському просторі

Грошевой Ю.М., Шило О.Г. Забезпечення права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції при проведенні досудового розслідування злочинів

Гмирко В.П. Стандарти доказаності: спроба прагматичного погляду

Беспалько І.Л. Специфіка змістовного наповнення принципу справедливості у кримінальному процесі України

Авдєєва Г.К. Криміналістична характеритстика незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування

Білоус В.В. Криміналістичні коментарі кодифікованих законодавчих актів: проблеми і шляхи їх вирішення

Павлюк Н.В. Залучення спеціаліста у допиті неповнолітніх – напрямок оптимізації розслідування злочинів

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Зінов’єва І.А. Деякі питання використання приміток у Кримінальному кодексі України

Самойленко Є.Ю. Вплив обставин, що помякшують покарання, на вибір його міри при призначенні

Сметаніна Н.В. Історичний розвиток уявлення про злочинність у радянській кримінології

Білоконь М.А. Детермінація злочинності неповнолітніх у країнах Європейського Союзу

Бугаєць А.В. Поняття корисливої насильницької злочинності на залізничному транспорті

Демидова Є.Є. Сутність допиту судового експерта

Хань О.О. Принципи планування та програмування провадження окремих слідчих дій

РЕЦЕНЗІЇ

Борисов В.І. Відзив офіційного опонента на дисертацію О.М. Броневицької «Відповідність кримінального законодавства України чинним міжнародним договорам», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія

Тютюгін В.І., Євдокімова О.В. Теоретично-правове дослідження покарання та його застосування за злочини проти здоров’я населення

Лобойко Л.М. Наукове дослідження «тіньової» юридичної науки

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Огляд роботи «круглого столу» за темою: «Дотримання прав людини у структурі процесу боротьби зі злочинністю»

НАШІ ВІТАННЯ

ВОЛОДИМИР СЕРАФІМОВИЧ ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ

ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ НАСТЮК

Збірник № 23