Збірник 15 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 15

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik15.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 15

Харкiв
“ТОВ “Кроссроуд””
2008

 

З М I С Т

ЗВІТИ ПРО ВИКОНАНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності

Теоретичні та практичні проблеми запобігання насильницьким злочинам проти життя та здоров’я особи, що вчинюються неповнолітніми

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов В.І.
Сучасна політика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її напрямки.

Зеленецкий В.С.
Концептуальные основы формирования инновационной уголовно-процессуальной политики Украины.

Овчаренко О.М.
Перспективи співробітництва України з європейськими інститутами у сфері протидії організованій злочинності.

Сібільова Н.В.
Багатоланковість судової системи: недолік чи перевага.

Дарнопих Г.Ю.
Енергетична безпека України: стан, проблеми, перспективи.

Житний О.О.
Актуальні проблеми давності у кримінальному праві.

Зінченко І.О.
До питання щодо вдосконалення кримінального законодавства про покарання за злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі.

Фінько В.Д.
Проблеми законодавчої регламентації судового контролю в стадії порушення кримінальної справи.

Шило О.Г.
Право на судовий захист у кримінальному судочинстві України: поняття та нормативний зміст.

Глинська Н.В. 
Поняття та критерії ефективності скороченого судового слідства.

Шостко О.Ю.
Система організації статистичного обліку щодо організованої злочинності в країнах – членах ЄС.

Батиргареєва В.С.
Рецидивна злочинність крізь призму теорій походження злочинності.

Головкін Б.М. 
Корислива насильницька злочинність жінок в Україні: сучасний стан, тенденції розвитку.

Четверикова О.С.
Методологічні засади класифікації засуджених до позбавлення волі.

Опанасенков О.І.
Досягнення ресоціалізації засуджених за кримінально-виконавчим законодавством України та міжнародними стандартами.

Шепітько В.Ю. 
Допит потерпілого: тактико-психологічний підхід.

Журавель В.А.
Планування та прогнозування організаційно-тактичних засобів розслідування злочинів.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Михайлов В.И. 
Институт конфискации имущества в международном праве и некоторые тенденции его развития в законодательстве государств СНГ.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Колодяжний М.Г. 
Кримінологічно-правова характеристика насильницьких форм вимагання.

Шипович Ю.В.
Протидія злочинам, які вчиняються медичними або фармацевтичними працівниками проти неповнолітніх.

Оньша А.О.
Співвиконавство у скоєнні вбивств за Кримінальним кодексом Росії.