Електронні джерела – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Електронні джерела

 

I ДИСЕРТАЦІЇ

Бабенко Андрій Миколайович

Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання

II МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ ВИДАННЯ

Новітні кримінально-правові дослідження – 2021 : Альманах наукових праць / за ред. Є.Л. Стрельцова, О.В. Козаченка, О.М. Мусиченко. Миколаїв : МІП НУ ОЮА, 2021. 

Фріс Павло Львович

Ідеологія кримінально-правової політики : монографія. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2021. 389 с.

Альманах наукових досліджень «НОВІТНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2020»

І. В. Арістова, О. А. Баранов, О. П. Дзьобань та ін.; за заг. ред. проф. К. І. Бєлякова

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології

Заярний Олег Анатолійович

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ КРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИЙ АСПЕКТ 

Борисов Вячеслав Іванович

Вибрані праці

Голіна Володимир Васильович

Вибрані праці

Марочкін Олексій Іванович

Мотивування процесуальних рішень слідчого

І.А. Зінов’єва, В.М. Киричко, О.М. Овчаренко, Л. І. Почерніна, Т.Є Дунаєва,. В.І. Борисов,О.Г. Шило, О.Ю. Шостко

Актуальні проблеми протидії корупції

Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко, О. І. Марочкін, Л.М. Москвич, Шило О.Г.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

Овчаренко О.М., Сердюк О.В., Мошак Г.Г., Дунаєва Т.Є., Кохан В.П., Шуміло О.О. 

Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз

Авдєєва Галина Костянтинівна 

Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)

Бабенко Андрій Миколайович

Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір

Голіна Володимир Васильович, Лукашевич Сергій Юрійович, Колодяжний Максим Геннадійович

Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні

Голіна Володимир Васильович, Маршуба Маралджан Оразнепесівна

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине

Голіна В.В., Марченко М.Ю., Колодяжний М.Г., Лукашевич С.Ю., Шрамко С.С., Самойлова О.М., Калініна А.В.

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід

Голіна В.В., Батиргареєва В.С., Колодяжний М.Г., Шрамко С.С., Данильченко Ю.Б., Калініна А.В., Маршуба М.О.

Зменшення можливостей вчинення злочинів: стратегічний підхід

Головкін Богдан Миколайович

Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері

Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання

Злочинність у паливно-енергетичній сфері україни: кримінологічна характеристика та запобігання

Головкін Б.М., Новіков О.В., Батиргареєва В.С., Христич І.О., Панова С.В., Дзюба А.Ю.

Запобігання корупції у приватному секторі

Калініна Аліна Владиславівна 

Злочинність іноземців та осіб без громадянства в Україні: кримінологічна характеристика і стратегія запобігання : монографія

Колодяжний Максим Геннадійович

Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні

Новікова Катерина Андріївна

Обмеження свободи як вид покарання

Лобойко Леонід Миколайович

Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудові провадження

Овчаренко Олена Миколаївна

Доступність правосуддя та гарантії його реалізації

Зеленецький Володимир Серафимович, Лобойко Леонід Миколайович

Доследственный уголовный процесс

 

III ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, НОРМОПРОЄКТНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

Збірник нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2019 р.: законопроекти, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В.С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов, С.С. Шрамко та ін. – Харків : Право, 2020. – 320 с.

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2020 р.: проєкти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2021. – 584 с.

 

IV МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ І СЕМІНАРІВ

Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Харків, 5 листоп. 2021 р.) : електрон. наук. вид. / [уклад.: А. В. Калініна] ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2021. 134 с. DOI: https://doi.org/10.31359/978‑966‑998‑313-8

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії : матеріали V Мед.-прав. форуму, (м. Харків, 9–10 груд. 2021 р.) : / [уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко] ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Координатор ОБСЄ в Україні [та ін.]. Харків : Право, 2021. 74 с.

Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення : матеріали сателіт. заходу в межах V Харків. міжнар. юрид. форуму, 21 верес. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. Харків : Право, 2021. 122 с.

Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Харків, 22 черв. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2021. 124 с.

Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті Кримінального кодексу України : матеріали наук.-практ. вебінару, 25 трав. 2021 р.  Харків : Право, 2021. 96 с

Встановлення позитивних взаємин із правопорушником як принцип пробації : матеріали наук.-практ. онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.). – Харків : Право, 2021. – 86 с.

Соціально-правові та кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації : матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару «Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності», м. Харків, 5 листопада 2020 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Харків : Право, 2020. – 48 с.

Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 78 с.

Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 112 с.

Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25‑річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95‑річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 214 с.

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 786 с.

Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 316 с.

Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. – Харків : Право, 2019. – 500 с.

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с.

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 92 с.

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: В. Ю. Шепітько (голов. ред.), 
В. А. Журавель, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва. – Харків : Право, 2019. – 164 с

Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 2019 р.) / ред. кол.: Н.О. Гуторова, В.М. Пашков, В.С. Батиргареєва. – Харків : Право, 2019. – 124 c.

Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 13 груд. 2019 р.) / ред. кол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Харків : Право, 2019. – 32 с.

Конституційні засади медичної реформи в Україні : матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.)

Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу “Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення” (м. Харків, 17 травня 2019 р.)

Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами  у 2018 р. (м. Харків, 26 березеня 2019 р.)

Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки: матер. міжнарод. кругл. столу (м. Харків, 18 травня 2018 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, Н.В.Невідома. Х : Юрайт, 2018. 226 с.

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності» (м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» (м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р.)

Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. кругл. столу. ( м. Харків, 26 травня 2017 р.). Х.: Юрайт, 2017. 158 с.

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності» (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків» (м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності» (м. Харків, 10-11 жовтня 2013 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» (м. Харків, 11-12 жовтня 2012 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (м. Харків, 13-14 жовтня 2011 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції » (м. Харків, 17 квітня 2014 р.)

Науково-практичний семінар «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції» (м. Харків, 24 квітня 2014 р.)

 

V ІСТОРІЯ

ШЛЯХ У НАУКУ: РОЗПОВІДЬ ПРО ВЧИТЕЛЯ

НАРИСИ ДО ІСТОРІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА НАПрН УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

 

VІ БУКІНИСТИЧНІ ВИДАННЯ

Алкоголизм, как фактор преступности

Исследование о смертной казни

Малолетние преступники. Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней

Основные вопросы адвокатской этики

Преступления против избирательного права

Списки и происхождение редакций Русской Правды

Уголовная интервенция

Юридические основания к суждению о силе доказательств и мысли из речей. Председательствующего по уголовным делам

 

VIІ ЖУРНАЛИ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА: ВЧОРА. СЬОГОДНІ. ЗАВТРА №1

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА: ВЧОРА. СЬОГОДНІ. ЗАВТРА №2

Науковий вісник Сіверщини №1

Науковий вісник Сіверщини №2

Науковий вісник Сіверщини №3