В Інституті відбулося засідання Ради з якості освіти та освітньої діяльності – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

В Інституті відбулося засідання Ради з якості освіти та освітньої діяльності

На початку травня в Інституті відбулося засідання Ради з якості освіти та освітньої діяльності.

На порядку денному розглядалися питання здійснення освітнього процесу в Інституті в умовах воєнного стану та переліку вибіркових дисциплін на 2022-2023 навчальний рік в Інституті.

Щодо продовження здійснення освтінього процесу директор Інституту Владислава Батиргареєва зазначила, що за всіма дисциплінами PhD програми налагоджений освітній процес у дистанційному форматі. Окрім того, за кожною дисципліною запроваджена двостороння комунікація викладачів із аспірантами через сервіс “Google-classroom”, в якому викладаються навчальні матеріали, індивідуальні завдання та завдання для контрольних робіт. Сервіс надає можливості спілкування викладачів з аспірантами в асинхронному форматі, що є надзвичайно актуальним у цих умовах. У квітні для викладачів було організовано майстер-клас із користування цим сервісом, тренером на якому виступив стейкхолдер програми Андрій Лапкін.

Стейкхолдер освітньо-наукової програми Інституту та член ради з якості Андрій Бабенко наголосив на важливості продовження освітнього процесу в умовах воєнного стану та корисність запровадження до нього дистанційних асинхронних сервісів для навчання.

 

 

Розглядаючи питання переліку вибіркових дисциплін вибіркової компоненти навчального плану підготовки здобувачів на 2022-2023 навчальний рік в Інституті, директор Владислава Батиргареєва зазначила, що одним із зауважень експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти під час проведення акредитації у 2021 р. було зауваження до структури вибіркових дисциплін, а саме їх розподілу на 2-кредитні та 4-кредитні. На думку експертів, така система створювала блоковість та обмежувала вибір здобувачів.  У зв’язку з цим у вересні 2021 р. на засідання ради з якості освіти та освітньої діяльності Інституту було прийнято рішення на 2022-2023 навчальний рік уніфікувати кредитність вибіркових дисциплін в обсязі 4 кредити ЄКТС на кожну. При цьому аспірант обиратиме принаймні 3 навчальні дисципліни загальним обсягом 12 кредитів.

Наразі на наступний 2022-2023 навчальний рік в Інституті пропонується такий перелік вибіркових дисциплін:

1) «Доктринальні засади кримінально-правового регулювання»;

2) «Проблеми сучасної кримінології»;

3) «Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності»;

4) «Правові засади криміналістики»;

5) «Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних органів та адвокатури»;

6) «Науково-правове забезпечення кримінально-виконавчої діяльності»;

7) «Використання спеціальних знань у судочинстві відповідно до міжнародних стандартів»;

8) «Теорія та практика запобігання фоновим для  злочинності явищам»;

9) «Психологічні аспекти кримінального права»;

10) «Теоретичні та практичні проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону здоров’я».

Заступник директора з наукової роботи, гарант освітньо-наукової програми Інституту Дарина Євтєєва відмітила, що кількість вибіркових дисциплін у порівнянні з минулим роком збільшилася з 8 до 10. Чотири дисципліни були оновлені без суттєвих змін, три дисципліни («Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних органів та адвокатури», «Науково-правове забезпечення кримінально-виконавчої діяльності», «Використання спеціальних знань у судочинстві відповідно до міжнародних стандартів») збільшені в обсязі з 2-х до 4-х кредитів ЄКТС. Окрім того, були запропоновані як нові такі дисципліни: «Теорія та практика запобігання фоновим для злочинності явищам», «Психологічні аспекти кримінального права», «Теоретичні та практичні проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону здоров’я». Інформація щодо дисциплін, які були оновлені, збільшені в обсязі та запропоновані як нові заслуховувалася на засіданнях відповідних структурних підрозділів, їх силабуси відрецензовані творчими колективами відділів / лабораторій. Усі дисципліни рекомендовані до викладання структурними підрозділами Інституту. Кваліфікація викладачів за усіма дисциплінами відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187, зокрема, кожен із викладачів має не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов, як того вимагає п. 36 постанови.

Стейкхолдер освітньо-наукової програми Інституту Андрій Бабенко підкреслив доцільність уніфікації обсягів вибіркових дисциплін та зазначив, що аналіз їх переліку дозволяє дійти висновку про відповідність вибіркових дисциплін науковим інтересам здобувачів та врахування їх індивідуальної освітньої  траєкторії.

У підсумку радою з якості освіти та освітньої діяльності було ухвалено продовжити практику використання дистанційних сервісів навчання в освітньому процесі Інституту, а також рекомендувати  до затвердження на засіданні Вченої Ради в Інституті перелік із 10 вибіркових дисциплін вибіркової компоненти навчального плану підготовки здобувачів на 2022-2023 навчальний рік.

 

Дарина Євтєєва, гарант освітньо-наукової програми Інституту