Вітаємо з успішним захистом дисертації! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо з успішним захистом дисертації!

На засіданнях спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 3 липня 2020 року відбувся успішний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

1)Дзюби Анастасії Юріївни за темою “Запобігання злочинності неповнолітніх у ФРН”.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шостко Олена Юріївна, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Офіційні опоненти:

Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор,  академік НАПрН України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; 

Фіалка Михайло Ігоревич, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Дисертантка А. Ю. Дзюба під час виступу

 

Офіційний опонент д.ю.н., проф. О. О. Житний

 

Офіційний опонент к.ю.н., доц. М. І. Фіалка

2)Метельського Ігоря Дмитровича за темою “Працівник правоохоронного органу як учасник кримінально-правових відносин”

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Житний Олександр Олександрович, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Офіційні опоненти:

– доктор юридичних наук, професор Марисюк Костянтин Богданович, професор кафедри кримінального права і процесу  Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;

– кандидат юридичних наук, доцент Васильєв Андрій Анатолійович, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Зліва направо: офіційний опонент д.ю.н., проф. К. Б. Марисюк, науковий керівник дисертанта д.ю.н., проф. О.О.Житний, дисертант І. Д. Метельський, офіційний опонент к.ю.н., доц. А. А. Васильєв