Відбулося засідання Вченої ради НДІ ВПЗ (26 жовтня 2022 р.) – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбулося засідання Вченої ради НДІ ВПЗ (26 жовтня 2022 р.)

Двадцять шостого жовтня 2022 р. в Інституті проведено онлайн-засідання вченої ради, на якому заслухано наукову доповідь кандидата юридичних наук, доцента, наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Миколи Пашковського на тему «Правові проблеми цифровізації кримінального провадження в Україні: виклики війни». Тема доповіді викликала широку дискусію серед присутніх.

Так само на засіданні вченої ради виступив доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Валерій Шепітько, який доповів про результати роботи лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю».

Окремий блок питань порядку денного було присвячено аспірантурі. Зокрема, членами вченої ради затверджені результати звітування аспірантів Інституту. Всього фаховою комісією було розглянуто звітні документи 22 осіб. Із них звіти 15 аспірантів прийнято без зауважень; звіти 6 аспірантів прийнято з констатацією відставання від виконання індивідуального плану наукової роботи, звіт 1 аспіранта прийнято з констатацією відставання від виконання індивідуального навчального прану та індивідуального плану наукової роботи.

Питаннями порядку денного стали також затвердження тем дисертацій трьом аспірантам першого року навчання; надання академічних відпусток аспірантам через обставини, що ускладнюють роботу над дисертацією, а також затвердження індивідуальних планів роботи 11 аспірантам першого року навчання та одній здобувачці.

Також на засіданні вченої ради було обговорено питання утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» (спеціалізація 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) аспірантки Інституту Березюк В.В. на тему «Фіксування судового провадження як гарантія права на справедливий суд у кримінальному процесі».