Аспірантура – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Аспірантура

Випускники Інституту

Із метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до наказу МОН України з вересня 1999 р. в Інституті було відкрито аспірантуру за спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Згідно із наказом МОН України № 5-Л  від 20 січня 2017 року  «Про ліцензування освітньої діяльності»  Інституту надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право». Ліцензію на провадження освітньої діяльності було переоформлено 22 лютого 2021 р. Пріоритет у підготовці аспірантів Інституту надається таким напрямам: «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»; «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

http://www.ivpz.org/images/stories/aspirantur_vityg_litsenzi--.jpg

Організація роботи в аспірантурі Інституту здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук та Правил прийому до аспірантури Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.

Підготовка в Інституті здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється за очною та заочною формами навчання на конкурсній основі.

Навчання в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту). 
Нормативний строк навчання в аспірантурі як за очною, так і заочною формами навчання, становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 45 кредитів ЄКТС.

За період функціонування аспірантури успішно захистили дисертації більше 50 її випускників, які тепер продовжують свій професійний шлях в Інституті, працюють у закладах вищої освіти або у практичній площині.

 

Положення
про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності

імені академіка В. В. Сташиса
Національної академії правових наук України

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 081 «Право» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти».

(Додатки 5, 6 до Ліцензійних умов).

ВІДОМОСТІ 
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ВІДОМОСТІ 
про інформаційне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
спеціальність 081 «Право»

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ АСПІРАНТА

          Аспірант працює за індивідуальним планом роботи і двічі на рік доповідає про його виконання. Звітування аспіранта відбувається у три етапи:

1) доповідь про виконання індивідуального плану на засіданні структурного підрозділу, за яким закріплено аспіранта. Після прийняття звіту на структурному підрозділі аспірант у триденний строк подає відомості про результати його звітування інспектору з аспірантури;

2) звітування аспірантів перед фаховою комісією відповідно до плану-графіка, який надається інспектором з аспірантури та затверджується директором Інституту не пізніше, ніж за два тижні до початку звітування. Не пізніше, ніж за три дні до засідання фахової комісії, аспірант подає інспектору з аспірантури такі документи: звіт, картку звітування аспіранта, витяг із засідання структурного підрозділу, за яким закріплено аспіранта.

Аспірант зобов’язаний бути присутнім на засіданні вказаної комісії особисто. Звіти аспірантів не підлягають розгляду заочно. За підсумками розгляду звітів фахова комісія виносить одне з таких рішень: «звіт прийняти без зауважень» / «звіт прийняти із констатацією відставань від виконання індивідуального (навчального, наукового чи обох із вказаних) плану» / «звіт прийняти із констатацією значних відставань від виконання індивідуального (навчального, наукового чи обох із вказаних) плану» / «звіт не прийнято через констатацію невиконання індивідуального плану аспіранта»;

3) затвердження результатів звітування аспірантів на засіданні вченої ради Інституту.

За результатами звітування в кінці навчального року відповідним наказом директора Інституту аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Звіт

Картка звітування

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Виконання індивідуального навчального плану аспіранта передбачає освоєння ним обов’язкових дисциплін із загальної та професійної підготовки, а також, починаючи з другого року навчання, – дисциплін за вибором.

Порядок обрання вибіркових дисциплін

Перед здійсненням вибору здобувачі мають змогу ознайомитися з розміщеними на сайті переліком вибіркових дисциплін та їх силабусами.

Здобувач може обрати будь-які дисципліни з переліку. Мінімально потрібно обирати 3 навчальні дисципліни (кожна навчальна дисципліна розрахована на 4 кредити ЄКТС) загальним обсягом 12 кредитів. У строк до 10 вересня кожен здобувач подає інспектору з аспірантури заяву на ім’я директора Інституту про включення до їх індивідуального навчального плану тих дисциплін, які вони бажають вивчати. До 15 вересня інспектор з аспірантури формує розклад вибіркових дисциплін.

Кожна дисципліна вільного вибору викладається за будь-якої кількості здобувачів, що її обрали.

Протягом перших двох відвіданих занять із тієї чи іншої вибіркової дисципліни здобувач має право замінити її у своєму індивідуальному навчальному плані на іншу рівнозначну за обсягом вибіркову дисципліну, подавши відповідну заяву на ім’я директора Інституту до інспектора з аспірантури.

Після остаточного вибору здобувача вибіркові дисципліни стають обов’язковими для вивчення та вносяться до індивідуального навчального плану аспіранта.

Додаток 1 до Положення про організацію освітнього процесу у

Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (заява про включення до індивідуального плану дисциплін вільного вибору для аспірантів, що обирають дисципліни у 2022 р.)

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАГАЛЬНА НОРМАТИВНА ПІДГОТОВКА

Філософія http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Іноземна мова http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Основи науково-дослідної діяльності http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Педагогічна майстерність при викладанні юридичних дисциплін http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Теорія правової статистики http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

(4 кредити ЄКТС)

Доктринальні засади кримінально-правового регулювання http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Проблеми сучасної кримінології http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Правові засади криміналістики http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних органів та адвокатури http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Науково-правове забезпечен­ня кримінально-виконавчої діяльності http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Психологічні питання в кримінальному праві http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg
Використання спеціальних знань у судочинстві відповідно до міжнародних стандартів http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

Теоретичні та практичні проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону здоров’я

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

 

Робочі програми навчальних дисциплін
ОНП з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”

 

На допомогу у підготовці до захисту

Розгорнути