Mission, vision, values, сard, history – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Mission, vision, values, сard, history

 

КРЕДО ІНСТИТУТУ bona fides  – (лат.)  чесні засоби, сумлінність, добрі послуги

 

ЛОГОТИП ІНСТИТУТУ

Бджола –  це високоорганізована комаха, що невтомно працює у команді або самостійно, приносить корись суспільству, жалить неприятеля, будує стільники –досконалі архітектурні конструкції.

 

МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ ІНСТИТУТУ

Місія Інституту полягає в розвитку наукового знання у сфері протидії злочинності, застосуванні цього знання на користь кожної людини, суспільства, держави і світової спільноти, якісній підготовці наукових кадрів, які продукують таке знання.

Візія: Інститут є однією з провідних наукових установ юридичного профілю в Україні та єдиною спеціалізованою науковою установою в академічній науці, в якій здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження у сфері боротьби зі злочинністю, виконуються науково-правові експертизи в галузі нормативного регулювання цієї сфери, а також видається наукова продукція.

 Цінності Інституту: людина, її права та свободи; брендинг української науки; безпека; наукова спільнота Інституту; bona fides; академічна доброчесність; наукова етика; академічна свобода; креативність; командний дух; професіоналізм; відповідальність; служіння інтересам суспільства і держави; саморозвиток; міждисциплінарність, інтернаціоналізація; людиноцентризм, студентоцентризм; реалізація творчого потенціалу; внесок у світову науку; зворотній зв’язок із суспільством; міжнародне наукове співробітництво.

 

ВІЗИТКА  ІНСТИТУТУ

Розгорнути

 

ВИЗНАННЯ

За підсумками державної атестації, проведеної у 2020 р.,  Інститут увійшов до І (найвищої) класифікаційної групи та було визнано установою-лідером. Висновок про результат державної атестації Інституту за результатами засідання експертної комісії затверджено наказом МОН України «Про результати державної атестації наукових установ» від 17.06.2020 р. № 817

 

У 2020 р. за результатами моніторингу діяльності наукових закладів, проведеного Харківською обласною громадською організацією “Народна ініціатива”, Інститут було визнано лідером в комунікаціях з громадськістю і новаціях в правовій освіті населення та профілактиці злочинності.

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА     В.В. СТАШИСА –  н.-д.  установа Національної  академії правових  наук  України, створена у Харкові відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. “Питання Академії правових наук” та постанови АПрНУ України (нині – НАПрН України) від 21.06.1995 р. У 2012 році Інституту присвоєно ім’я видатного українського правознавця – академіка НАПрН України В.В. Сташиса.

Основні напрями діяльності: проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на правове забезпечення діяльності Президента України, ВР України,  КМ України, судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування у сфері боротьби зі злочинністю та корупцією; розробка наукових концепцій розвитку законодавства та практики його застосування; наукове обґрунтування та підготовка загальнодержавних і регіональних програм протидії злочинним проявам, а також проектів законодавчих актів; підготовка науково-правових висновків щодо чинних і тих, що розробляються, нормативно-правових актів у відповідній сфері; складання аналітичних інформативних оглядів стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі б-би зі злочинністю, аналіз практики застосування цього законодавства; розробка методик розслідування окремих видів злочинів; підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів; використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю тощо.

На перших порах проблема пошуку досвідчених наукових кадрів не дозволила організувати в Ін-ті масштабні дослідження. Виконання дослідницьких завдань покладалося на тимчасові творчі колективи, що об’єднали досвідчених у різних галузях науки фахівців Харкова. Директором Інституту був призначений доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), акад. НАПрН України В.І. Борисов, який очолює його понад 20  років (із травня 2005 року по червень 2008 року Інститут очолював доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної юридичних академії України імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України Ю.В. Баулін). Сьогодні Інститут має відділи (дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права; кримінологічних досліджень; дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою). У складі Інституту функціонує Бюро судових експертиз, основні напрямами діяльності якого є: проведення судових психологічних, трасологічних експертиз, експертиз із техніко-криміналістичного дослідження документів, об’єктів інтелектуальної власності, надання консультацій щодо проблем використання спеціальних знань у судочинстві. Спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника в Інституті у 2013 році створено навчально-наукову лабораторію дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю, щодо якої Інститутом надається науково-методична допомога в організації та проведенні досліджень.

Інститут є однією з провідних науково-дослідних установ юридичного профілю в Україні, що здійснює низку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю, надає консультації і науково-правові висновки в галузі нормативного регулювання цієї сфери, проводить судові експертизи, видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо), організовує науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи», готує аспірантів та докторантів для забезпечення в майбутньому потреб, що виникають під час організації та проведення наукових досліджень. Прикладом впровадження в законодавчу діяльність та правозастосовну практику значних наукових результатів Інституту стала активна участь його провідних фахівців в розробці проектів ключових кодексів української держави – Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого.

Інститут підтримує творчі контакти з іноземними науковими установами  (зокрема, Великої Британії, Іспанії, Казахстану, Литви,  Молдови, Німеччини, Польщі, США, Швейцарії та ін.).  Починаючи з 1999 року в Інституті функціонує аспірантура, а з 2011 року – докторантура. У 2012 році створена спеціалізована вчена рада по захисту канд. дисертації К 64.502.01. В Інституті видається фаховий збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

Літ.: Нариси до історії Науково-дослідного ін-ту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2015; Наукова діяльність Науково-дослідного    ін-ту вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України. Довідник (2010-2015). –Х., 2015.

В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва


Стенд, присвячений 90-річчю від дня народження академіка В.В. Сташиса

Стенд, присвячений 90-річчю від дня народження академіка
В.В. Сташиса