Стажування та педагогічна практика аспірантів – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Стажування та педагогічна практика аспірантів

СТАЖУВАННЯ АСПІРАНТІВ

Однією з ключових сучасних тенденцій вищої освіти та науки в Україні є розширення інтернаціоналізації у напрямі розвитку мобільності наукових кадрів. Академічна мобільність є одним із основних принципів європейської освіти. Навчання, стажування та дослідницька діяльність за межами країни збагачує досвід людини, надає можливість дізнатися більше про різні моделі поширення знань, дозволяє розширити мережу контактів та спілкування, а також покращити знання іноземних мов.

Пропозиції щодо стажування для аспірантів Інституту:

Erasmus + – стипендіальна програма Європейського Союзу. Студенти старших курсів і науковці з різних країн, включаючи Україну, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС. http://erasmusplus.org.ua/pro-nas.html

Стажування в Університеті Вісмара, Німеччина (Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design). Досвідчені професори цього закладу викладають методологію правових досліджень на різних рівнях наукової роботи. https://www.hs-wismar.de/en/

Фонд Aлександра фон Гумбольдта – щорічно надає близька 600 дослідницьких стипендій для учених різних галузей знань. www.humboldt-foundation.de

Програма імені Фулбрайта – грантова програма для проведення наукових досліджень різної тривалості в університетах США. https://fulbright.org.ua/uk/

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда – освітня програма, спрямована на підтримку індивідуального розвитку молодих учених. https://kirkland.edu.pl/ru/ 

Стажування в Латвійському Університеті – проходження освітніх програм для здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії. https://www.lu.lv/en/ 

Аспіранти Інституту мають досвід успішного проходження стажування в Університеті Вісмара (ФРН) та Латвійському Університеті. 

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Педагогічна практика в системі вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні є однією з чотирьох обов’язкових складових освітньо-наукової програми аспірантури, що забезпечує набуття універсальних навичок дослідника та являє собою вид практичної діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання спеціальних дисциплін, організацію навчальної діяльності студентів, науково-методичну роботу.

Метою педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії є формування компетентностей, пов’язаних із набуттям умінь та навичок використання теоретичних знань у галузі педагогіки і психології вищої юридичної школи в навчальному процесі.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

(АСПІРАНТІВ) НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ

ім. акад. В.В. СТАШИСА НАПрН УКРАЇНИ


http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

Бази педагогічної практики, з якими Інститут має договірні відносини про співробітництво:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого https://nlu.edu.ua

Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://law.knu.ua/ua/

Юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара http://www.dnu.dp.ua/view/flaw

ДВНЗ «Національний гірничий університет» http://rudana.in.ua/national_mining_university_ua.htm   

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://nadpsu.edu.ua

Академія Державної пенітенціарної служби http://academysps.edu.ua

Донецький юридичний інститут МВС України https://www.dli.donetsk.ua/  

Одеський державний університету внутрішніх справ http://oduvs.edu.ua/  

Харківський національний педагогічний університету імені Г. С. Сковороди http://hnpu.edu.ua/