Research activities – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Research activities

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Сьогодні Інститут є однією з провідних наукових установ юридичного профілю в Україні, що здійснює фундаментальні та прикладні дослідження у сфері боротьби зі злочинністю, надає наукові висновки, консультації в галузі нормативного регулювання цієї сфери, а також видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо) та здійснює підготовку аспірантів та здобувачів для забезпечення у майбутньому потреб, що виникають під час проведення наукових досліджень.

Науково-дослідна діяльність Інституту проводиться відповідно до програмних нормативно-правових актів, зокрема Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501; Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року №722; Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року №392, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695; Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 526-р.; а також згідно з пріоритетними напрямами фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі права, визначених у Стратегії розвитку  Національної академії правових наук України на 2021-2025 роки, та Стратегією розвитку Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на 2021-2025 роки.

Такими напрямами досліджень, зокрема, є:

1. Методологічні засади формування національної системи безпеки людини, суспільства та держави від злочинних проявів.

2. Вплив кримінально-правових наук на законодавство та практику боротьби зі злочинністю в Україні.

3. Доктрина кримінального права України та кримінально-правова політика: проблеми співвідношення та перспективи розвитку взаємозв’язку.

4. Розробка нового Кримінального кодексу України: виклики та перспективи.

5. Кримінально-правові засоби захисту від загроз національній безпеці у сфері громадського здоров’я.  

6. Імплементація міжнародних стандартів у практику поводження із засудженими.

7. Дотримання прав людини у сфері виконання покарання і поводження із засудженими.

8. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України щодо гуманізації умов відбування покарання засудженими.

9. Розробка політики держави у сфері виконання покарань та забезпечення ресоціалізації і соціальної адаптації засуджених.

10. Історичний досвід як передумова реформування сучасної кримінально-виконавчої системи України.

11. Теоретичні та прикладні засади запобігання злочинності в умовах реформування українського суспільства.

12. Кримінально-правовий захист інформаційного простору України та ін.

В Інституті працюють чотири академіки Національної академії правових наук України: В. І. Борисов, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, Н. О. Гуторова, три члени-кореспонденти Національної академії правових наук України: В. В. Голіна, Б. М. Головкін та О.Г. Шило. 

НАУКОВІ ШКОЛИ в ІНСТИТУТІ

На сьогодні в Установі існують 5 наукових шкіл:

1) «Доктрина кримінального права України: проблеми теорії і практики застосування» (керівник – В. Я. Тацій, д.ю.н., проф., академік НАН України);

2) «Кримінально-правове забезпечення безпеки суспільства в умовах науково-технічного прогресу» (керівник – В. І. Борисов, д.ю.н., проф., академік НАПрН України);

3) «Експериментально-інноваційні дослідження в криміналістиці» (керівник – В. Ю. Шепітько, д.ю.н., проф., академік НАПрН України);

4) «Розробка кримінологічних засад боротьби зі злочинністю в Україні» (керівник – В. В. Голіна, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України);

5) «Дослідження діяльності по виконанню покарань» (керівник – А. Х. Степанюк, д.ю.н., проф.).

В Інституті здійснюються дослідження за шістьма темами науково-дослідницьких робіт, в яких відтворено проблеми, зазначені в основних напрямах наукової діяльності Інституту.

В Інституті проводиться нормопроєктна робота: розробка проєктів нормативних актів, надання наукових висновків до законодавчих та інших нормативних актів України щодо регулювання та вдосконалення різноманітних аспектів боротьби зі злочинністю тощо.


Звіт про наукову діяльність Інституту за І півріччя 2022 року