ЛАБОРАТОРІЯ “ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ” – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

ЛАБОРАТОРІЯ “ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ”

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ, КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,

АКАДЕМІК НАПрН УКРАЇНИ

Валерій Юрійович Шепітько

СПІВРОБІТНИКИ

Валерій Юрійович Шепітько

Шепітько Валерій Юрійович – завідувач лабораторії, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії, відомий вчений-криміналіст і судовий психолог, доктор юридичних наук, професор, заступник академіка-секретаря відділення, дійсний член (академік) НАПрН України, Лауреат премії імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесний член Спілки юристів України. Учасник бойових дій.

Народився 20 грудня 1960 р. у м. Ромни Сумської обл. У 1986 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 1988–1991 рр. навчався в аспірантурі цього закладу. З 1991 р. — на викладацькій роботі у зазначеному навчальному закладі на посадах асистента, доцента, професора кафедри криміналістики. З 1996 р. — завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Допит неповнолітніх: психологія і тактика» (спеціальність 12.00.09), у 1996 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1996 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). Заступник академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук НАПрН України.

Напрями наукової діяльності — дослідження проблем криміналістичної техніки і тактики, методики розслідування злочинів, судової експертизи, юридичної психології. Має десять патентів на винаходи та авторських свідоцтв. Опублікував понад 520 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике: монография» (1995), «Обыск: тактика и психология» (у співавт., 1997), «Криминалистическая тактика: теории и тенденции» (у співавт., 1997), «Криміналістика: Підручник» (у співавт., 1998, 2001, 2004, 2008, 2016, 2019), Криміналістика. Енциклопедичний словник» (2000), «Довідник слідчого» (2001, 2003, 2008, 2011, 2013), «Теория криминалистической тактики: монография» (2002), «Руководство по расследованию преступлений» (у співавт., 2002, 2008), «Криміналістика: Курс лекцій» (2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011), «Настільна книга слідчого» (у співавт., 2003, 2007, 2011), «Ідентифікація людини за ознаками зовнішності» (у співавт., 2003), «Криміналістика: Словник термінів» (2004), «Юридична психологія: Підручник» (у співавт., 2004, 2008, 2019), «Основы юридической психологии» (у співавт., 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (окремі криміналістичні методики): монографія» (у співавт., 2006), «Психологія судової діяльності» (2006), «Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія» (2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Потерпілий від злочину: монографія» (у співавт., 2008), «Керівництво з розслідування злочинів» (у співавт., 2009, 2010), «Криміналістика: Підручник» (2010), «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю: монографія»(у співавт., 2011), «Інтеграція права та інформатика: прикладний і змістовний аспекти: монографія» (у співавт., 2012), «Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Проблемные лекции по криминалистике» (2012), «Практикум з криміналістики» (у співавт., 2013),«Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки України: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Розслідування злочинів корупційної спрямованості» (у співавт., 2013),  «Encyclopedia of Criminalistics in Personalities» (у співавт., 2014), «Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: Словник-довідник» (у співавт., 2016), «Textbook of criminalistics. Volume 1: General Theory» (у співавт., 2016), «Криміналістика для дітей (середнього та старшого шкільного віку) (2016), «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції: монографія» (у співавт., 2017), «Столітній шлях судової експертизи в Україні (1918-2018): монографія» (у співавт., 2018), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія» (у співавт., 2018), «Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До 80-річчя заснування: монографія» (у співавт., 2020), «Introduction to Criminalistics» (2021), «Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія» (у співавт., 2021), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021), «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження: монографія» (у співавт., 2022), «History and Current Trends. Development of Criminalistics Theory and Future of Forensic Expertology: monograph» (у співавт., 2022), «Сучасний вимір кримінального права. Liber Amicorum на честь академіка Вячеслава Борисова: монографія» (у співавт., 2023).

Брав участь у розробці Кримінального процесуального кодексу України, законопроектів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про зброю», «Про дактилоскопію», «Про боротьбу з тероризмом», «Про боротьбу з корупцією», «Про боротьбу з економічною злочинністю», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», «Про протидію корупції в Україні», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», «Про судово-експертну діяльність в Україні», «Про державне бюро розслідувань» та ін.

Голова редакційної ради, головний редактор Міжнародного науково-практичного юридичного журналу «Криміналіст першодрукований», співголова редакційної колегії збірника «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», член редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України» (індексація Scopus), редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій «Вісник кримінального судочинства», «Problemy wspolczesnej Kriminalistyki (Польща), член наукового комітету щорічного збірника «Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice» (Литва).

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Голова Координаційного бюро з проблем криміналістики, судової експертизи, юридичної психології та оперативно-розшукової діяльності НАПрН України. З 1998 р. завідує лабораторією «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Президент Міжнародного Конгресу криміналістів (2012), Почесний член Литовського товариства криміналістів (2013), Почесний член спілки юристів України (2001), член міжнародної поліцейської асоціації (IPA) (1998).

Учасник бойових дій, нагороджений медалями «Воїну-інтернаціоналісту» (1988), «70 років Збройних Сил СРСР» (1998), «Ветеран війни – учасник бойових дій», медаллю Верховної Ради України «Десять років незалежності» (2001), «20 років з дня виведення військ з Афганістану», орденом «За доблесть и честь» (2009), орденом «Defendens Justitiam» (Рада з суспільних нагород ООН, 2010), орденом «Корона Європи» I ступеня (Рада з суспільних нагород ООН та Європейська академія природничих наук, 2010). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2021), Грамотою Президії Верховної Ради СРСР (1988), Грамотою Генеральної прокуратури України (2018), Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України (1999), Почесною відзнакою Української секції Міжнародної поліцейської асоціації «За мужність і професіоналізм» (2011), відзнакою Президента України – пам’ятною медаллю «25 років виведення військ з Афганістану» (2015), Відзнакою МАРТІС «Золота фортуна» – медаллю «Незалежність України» (2015).

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018), стипендіат Фонду юридичної науки Академіка права В.В. Сташиса (2002), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2006, 2017). Заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2017).

Google Scholar

ORCID

Web of Science

Scopus

Шевчук Віктор Михайлович – провідний науковий співробітник лабораторії, відомий вчений-криміналіст, доктор юридичних наук, професор,   Лауреат премії імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вчений секретар Координаційного бюро з проблем криміналістики, судової експертизи та юридичної психології відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України.  Старший радник юстиції.

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблеми методики розслідування контрабанди». У 2013 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Теоретичні основи формування та реалізації тактичних операцій у криміналістиці» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2013 р. Вчене звання професора прсвоєно у 2016 р.

Головні напрями наукових досліджень – загальна теорія криміналістики, криміналістична тактика, методика розслідування окремих видів злочинів, юридична психологія. Опублікував понад 300 наукових і навчально-методичних праць.

Основні праці: «Основи методики розслідування контрабанди» (2001), «Криминалистика: Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений» (2001, у співавт.), «Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики» (2003), «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (окремі криміналістичні методики)» (2006, у співавт.), «Криміналістична профілактика економічних злочинів» (2006, у співавт.), «Настільна книга слідчого» (2003, 2007, 2008, 2011, у співавт.), «Керівництво з розслідування злочинів» (2009, 2010,  у співавт.), «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни «Криміналістика» (2013, у співавт.), «Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації» (2013), «Криміналістика» (1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2010, 2016, 2019, у співавт.), «Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.;   Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія» (2018, у співавт.), «Криміналістика: традиції, новації, перспективи» (2020).

Шевчук В. М. є членом Вченої ради Інституту Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій у Національному університеті «Одеська юридична академія» Д 41.086.03 за спеціальністю 12.00.09 – кримінальній процес та криміналістика; судова експертиза: оперативно-розшукова діяльність. Шевчук В. М. є членом Міжнародного Конгресу Криміналістів (INGO «Criminalists Congress») з 2012 року. Проходив стажування у Великобританії (Thames-Valley University, 1999, брав участь у Міжнародному Конгресі Криміналістів (Kaunas, Lietuva, 2019). Бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Шевчук В. М. стипендіат Кабінету Міністрів України (2002–2004 рр.), Лауреат премії імені Ярослава Мудрого в галузі підготовки наукових кадрів (2001р.) та за видатні досягнення у науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2003, 2006 р.р.); старший радник юстиції (2010 р.),  заслужений юрист України (2012 р.).  

Плідну працю В. М. Шевчука відзначено відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» (2004), «Відмінник освіти України» (2005), медаллю Державної прикордонної служби України «За сумлінну службу» (2006), відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани» (2008), медаллю Державної прикордонної служби України «За сприяння в охороні державного кордону України» (2008), почесною відзнакою МНС України «Знак пошани» (2009), грамотою Міністра оборони України (2010), відзнакою Міністерства оборони України «За сприяння Збройним Силам України» (2011), нагрудним знаком  «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» (2011), почесним нагрудним знаком Начальника Генерального штабу Збройних Сил України «За самовіддану працю у Збройних Силах України» (2011), відзнакою Державної спеціальної служби транспорту «Гідність і честь» I ступеня (2012), Почесною Грамотою Міністра оборони України (2013), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (2017 р.), Почесною Грамотою Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2020 р.), Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого III ступеня (2020 р.).

Google Scholar

ORCID

Авдєєва Галина Костянтинівна

Авдєєва Галина Костянтинівна – провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри криміналістики НУЮАУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – «Проблеми судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції» (захист відбувся у 2006 р.).

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2008 р.

Напрями наукової діяльності: науково-технічні засоби та інноваційні технології в криміналістиці, загальна теорія судової експертизи та окремі судово-експертні методики та ін.

Опублікувала понад 150 наукових праць, серед яких 12 монографій та науково-практичних посібників (11 – у співавторстві). Має авторське свідоцтво СРСР на винахід та 5 авторських свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (Україна).

Г.К. Авдєєва нагороджена Нагрудним знаком «Изобретатель СССР» (1983), Почесною грамотою Міністра Юстиції України (2002), Почесною грамотою Голови Харківської обласної ради (2003), Почесною грамотою Голови Харківської обласної державної адміністрації (2003, 2008), Подякою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2012), Подякою Голови Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (2012), Почесною грамотою Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України (2010, 2015).

Google Scholar

ORCID

Scopus

Яремчук Вікторія Олегівна  – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Залучення спеціаліста до проведення слідчих дій (організація і тактика)» спеціальність: 12.00.09 – «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Науковий керівник – д.ю.н., проф. В. Ю. Шепітько.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук – «Теоретико-методологічні засади формування системи криміналістичних знань». Науковий консультант – д.ю.н., проф. В. Ю. Шепітько.

Входить до складу редакційної колегії міжнародного  збірника наукових праць «Проблеми законності». Є членом  Міжнародного Конгресу Криміналістів.

Опублікувала понад 50 наукових праць. Напрями наукової діяльності: загальна теорія криміналістики, предмет криміналістики, структура криміналістичних знань, новітні тенденції формування і становлення системи криміналістичних знань, використання спеціальних знань в умовах змагального кримінального процесу.

В.О. Яремчук  у 2016 р. отримала  подяку ректора НЮУ імені Ярослава Мудрого – доктора юрид. наук Тація В. Я. за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету. У 2018 р. стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю  “Читач року — 2018”, про що отримала диплом Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. У 2019 р. отримала почесну грамоту Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого “Читач року – 2019” у номінації “Наукова діяльність.”

Google Scholar

Негребецький Владислав Валерійович – старший науковий співробітниккандидат юридичних наук.

Google Scholar

ORCID

Web of Science

 

http://ivpz.org/images/stories/sokolenko2.jpg

Соколенко Микита Олександрович – молодший науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Алгоритмізація допиту: теоретичні та практичні проблеми» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Науковий керівник – д.ю.н., проф. В.А. Журавель.

Коло досліджуваних наукових проблем: алгоритмізація слідчих дій, ситуаційна зумовленість алгоритмів допиту, проблеми побудови алгоритмів у криміналістиці, розробка та використання алгоритмів допиту у діяльності органів досудового розслідування.

Кількість публікацій: 11.

Google Scholar

 

Тарнавська Лариса Миколаївна – молодший науковий співробітник.

Основні напрями наукової діяльності

Згідно з Положенням про лабораторію на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі криміналістики та судової експертизи  відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці лабораторії також виконують таку роботу:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій та зауважень до проектів законів України з питань криміналістичного забезпечення слідчої, судової та судово-експертної діяльності, кримінально-процесуального законодавства України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– розробляють зауваження та пропозиції до постанов Кабінету Міністрів України та матеріалів, що надходять з комітетів Верховної Ради України;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження;

– надають відгуки на автореферати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук та здійснюють рецензування висновків судових експертиз, окремих методик судової експертизи, науково-практичних та методичних матеріалів з питань криміналістики і судової експертизи, що надходять від різноманітних наукових установ та вищих навчальних закладів України та країн СНД;

– проводять судові експертизи та експертні дослідження  об′єктів інтелектуальної власності (об′єкти автоського і суміжних прав, торговельні марки, фірмові найменування, промислові зразки, винаходи, корисні моделі тощо); почеркознавчі та авторознавчі, трасологічні (сліди рук, ніг, взуття людини, вузли та петлі, сліди знарядь та інструментів, холодної зброї, замикаючі пристрої, ідентифікаційні номери транспортних засобів тощо); психологічні; техніко-криміналістичні дослідження документів та вирішують питання з встановлення механізму пошкодження товарів народного споживання (одягу, взуття, побутової та ін. техніки тощо).

ІСТОРІЯ

У 1995 р. створено тимчасовий творчий колектив із провідних криміналістів та представників інших галузей знань для розробки теми “Використання сучасних досягнень науки і техніки в боротьбі зі злочинністю (інформаційний пошук та обґрунтування напрямку впровадження технічних засобів у правоохоронну діяльність)”, який у 1996 р. перетворився на лабораторію під однойменною назвою “Використання сучасних досягнень науки і техніки в боротьбі зі злочинністю”. Завідувачем лабораторії свого часу був призначений д-р юрид. наук, проф. М.В. Салтевський. З 1999 р. і дотепер лабораторію очолює д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько.

Протягом 1995-2012 рр. співробітники лабораторії, окрім зазначеної теми, проводили дослідження за такими фундаментальними та прикладними науковими темами, як: «Розробка науково-прикладної програми використання досягнень науки і техніки у боротьбі з тяжкими злочинами проти особи, перш за все з вбивствами на замовлення, тероризмом, пов’язаними з викраденням людей»; «Криміналістичні, правові та організаційні проблеми використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю»; «Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі»; «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів»; «Проблеми забезпечення ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства»; «Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю»; «Проблеми техніко-криміналістичного забезпечення якості слідчої діяльності» та ін.

http://www.ivpz.org/images/stories/istor_shep_1.jpg
Вчена рада 15.09.2005
http://www.ivpz.org/images/stories/istor_shep_2.jpg
Колектив лабораторії 2010 р.

У межах даних досліджень здійснювалися розробки дослідних зразків техніко-криміналістичних засобів, їх комплектів, баз даних і комп’ютерних програм, автоматизованих робочих місць слідчого і судового експерта, які були продемонстровані співробітникам правоохоронних органів України, Росії, Білорусії, Німеччини та інших країн більш ніж на 20 виставках.

Із 2012 р. колектив лабораторії працює над виконанням фундаментальної наукової теми «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції». У межах реалізації зазначеної теми співробітниками лабораторії завершено роботу над розробкою комп’ютерного алгоритму «Спосіб формування суб’єктивного портрету «RАІРS-портрет» (комп’ютерного фотороботу) та електронної бази знань «Практика слідчого», створено спеціалізовані комплекти науково-технічних засобів, в т.ч. – з використанням сучасних цифрових мікроскопів та інформаційних технологій («Польова мініфотолабораторія»), розпочато роботу з формування електронно-пошукової системи «Слідчий прецедент», електронної довідкової системи для оптимізації процесу фіксації доказової інформації («Опис предметів») та електронної системи тестування щодо оцінювання рівня знань з криміналістики. Науково-практичні розробки співробітників Лабораторії захищені трьома патентами на винаходи і корисні моделі та шістьма свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твори наукового характеру. Впровадження в практичну діяльність правоохоронних органів України новітніх криміналістичних засобів та інноваційних технологій, створених колективом лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», безумовно, сприятиме оптимізації їх діяльності. Водночас на колектив лабораторії покладено виконання завдання за напрямом «Криміналістичні методики в структурі протидії корупційним злочинам» у межах реалізації загальної теми «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання та протидії корупції».

У 1998 р. організовано Бюро судових експертиз, основними напрямками діяльності якого стало проведення судових психологічних, трасологічних експертиз та експертиз з техніко-криміналістичного дослідження документів, експертиз з дослідження об’єктів інтелектуальної власності, надання консультацій щодо проблем використання спеціальних знань у судочинстві. Діяльність Бюро забезпечується науковим потенціалом лабораторії “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю”.

http://www.ivpz.org/images/stories/istor_shep_3.jpg
Колектив лабораторії 2015 р.

15-18 вересня 2018 року співробітники лабораторії брали участь в організації та роботі 14-го Міжнародного конгресу «Криміналістика і судова експертологія: наука, навчання, практика». Конгрес був присвячений питанням глобалізації, інтернаціоналізації злочинності і міжнародної гармонізації наукових досліджень у галузі криміналістики та судової експертології. Деякі з основних тем, що обговорювались на 14-му Міжнародному конгресі криміналістів стосувалися проблем розвитку окремих напрямів проведення судової експертизи, застосування інноваційних методів у криміналістичній та судово-експертній дидактиці, криміналістичних методик, використання спеціальних знань, як інструменту впровадження досягнень науки в процес досудового розслідування злочинів та наступного судового розгляду. За результатами триденної дискусії учасниками заходу було прийнято відповідну Резолюцію, спрямовану на зміцнення міжнародної співпраці у галузі криміналістики та судової експертизи, створення загального криміналістичного європейського простору.

 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом 1996-1997 рр. співробітники Лабораторії досліджували проблеми, пов’язані з використанням досягнень науки і техніки у боротьбі з окремими видами тяжких злочинів проти особи і, насамперед, убивствами на замовлення, розбійними нападами, злочинами терористичної спрямованості, викраденням людей, у тому числі дітей. Актуальність дослідження була обумовлена не лише зростанням рівня злочинності проти особи, а й необхідністю створення нових окремих методик розслідування.

Із початку 1998 р. до кінця 1999 р. працівники творчого колективу Лабораторії працювали над темою «Криміналістичні, правові та організаційні проблеми використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю» за такими напрямами: 1) розробка методів та засобів дослідження мовних сигналів людини для її ототожнення та встановлення психофізіологічних параметрів; 2) теорія і практика відтворення комп’ютерними засобами зовнішності злочинця за слідами пам’яті очевидця; 3) правові та організаційні проблеми проведення судової експертизи.

Упродовж 2000-2001 рр. науковці Лабораторії працювали над темою: «Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі». Основну увагу було зосереджено на таких напрямах: 1) проблеми ідентифікації людини за ознаками зовнішності за допомогою засобів комп’ютерної графіки; 2) ідентифікація особи невпізнаного трупа; 3) методи дослідження невидимих слідів контакту; 4) проблема диференціації ідентифікаційних ознак мовного сигналу, заснованих на анвлізі структурних характеристик елементарних сегментів; 5) проблеми вдосконалення методик ідентифікації засобів і матеріалів звуко- й відеозапису, комп’ютерних технологій.

У період з 2002 р. по 2006 р. науковці Лабораторії праціювали над фундаментальною темою: «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів». У межах теми науковцями досліджувалися такі напрями: 1) розробка науково-технічних та організаційно-тактичних засобів протидії злочинності; 2) розробка інформаційних (комп’ютерних) технологій у боротьбі зі злочинністю; 3) розробка методик і програмних засобів комп’ютерної (об’єктивної) підтримки експертної діяльності в процесі ідентифікаційного дослідження спотвореного й обмеженого за обсягом мовного матеріалу.

З 2008 р. по 2012 р. співробітниками Лабораторії проводилася робота над фундаментальною науковою темою: «Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю». Реалізацію мети дослідження було здійснено за умови комплексного підходу до вирішення низки взаємопов’язаних завдань, найважливішими з яких є такі: 1) розробка й використання нових науково-технічних засобів для виявлення, вилучення, фіксації і попереднього дослідження доказів; 2) пропозиція новітніх криміналістичних засобів та інноваційних технологій і їх використання у боротьбі зі злочинністю; 3) створення (розробка) і пропозиція до використання нових прийомів, методів, практичних рекомендацій щодо проведення слідчих дій і розслідування злочинів у цілому.

Також, протягом вказаного періоду науковці лабораторії працювали над фундаментальною темою: «Окремі криміналістичні методики розслідування злочинів: проблеми формування та модернізації».

Із 2012 р. по 2017 р. колектив Лабораторії займався розробкою фундаментальної теми: «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції».Робота за цією темою здійснювалася за такими напрямами: 1) розроблення теоретичних засад інноваційної діяльності щодо техніко-криміналістичного забезпечення роботи органів кримінальної юстиції; 2) дослідження та аналіз інновацій у техніко-криміналістичному забезпеченні діяльності органів досудового розслідування; 3) створення інноваційних техніко-криміналістичних засобів для органів кримінальної юстиції.

Із 2017 р. по 2021 р. науковці лабораторії проводили дослідження за фундаментальною темою: «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу». Результати дослідження мають теоретичне та практичне значення щодо створення автоматизованих інформаційних систем та надання рекомендацій стосовно вдосконалення організаційних й методичних засад впровадження інноваційних криміналістичних методів та сучасних цифрових технологій у практику боротьби зі злочинністю,

Із 2022 по теперішній час колектив лабораторії займається розробкою фундаментальної теми «Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці та судовій експертизі». Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 118/5 від 15 червня 2021 р. та протоколом Вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України № 14 від 28 грудня 2021 р. Номер державної реєстрації 0120U105615. Термін виконання: 1 кв. 2022 р. − 4 кв. 2025 р.  Науковий керівник – акад. НАН України В.Ю. Шепітько.

 

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями лабораторії надані наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади:

2022 р.:

До Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності спрямовано:

-проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо розширення можливостей використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (вих. № 93-01-23 від 04.06.2022 р.) (розробники: Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.).

– науково-правовий висновокдо проєкту Закону України«Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених», підготовані за запитом Міністра освіти і науки України С. Шкарлета та на виконання доручення головного ученого секретаря НАПрН України Є. Гетьмана  (В.Ю. Шепітько, В.М. Шевчук, Г. К. Авдєєва, М.О. Соколенко).

– науково-правовий Висновок щодо відповідності проєкту Закону України «Про географічні зазначення спиртних напоїв» (реєстр. № 6480 від 28.12.2021) зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу» на виконання звернення Голови Верховної Ради України Р. Стефанчука (Г.К. Авдєєва).

– науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розслідування авіаційних подій та інцидентів в цивільній авіації та Національного бюро розслідування авіаційних подій» (реєстр. № 6410 від 06.12.2021 р.), підготовлений за дорученням Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. лист № 1029 від 23.12.2021 р.). (Г.К. Авдєєва та ін.).

– науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню» (реєстр. № 8185), підготовлений на виконання доручення президії НАПрН України від 06.12.2022 р. (В.Ю. Шепітько, Шевчук В.М., Г.К. Авдєєва)

Участь у робочій групі Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з розробки проекту Закону України «Про державне регулювання у сфері експертного забезпечення правосуддя» взяла Г.К. Авдєєва.

В.Ю. Шепітьком та Г.К. Авдєєвою підготовлено пропозиції до Проекту Плану відновлення України (Комітет № 4. Робоча група «Юстиція») щодо доповнення його розділом «Розвиток системи експертного забезпечення правосуддя» (розроблено проект розділу обсягом 1,0 д.а.) з урахуванням євроінтеграційних напрямів розвитку України з метою адаптації законодавства нашої країни до законодавства ЄС.

Авдєєва Г.К. 30.09.2022 приймала участь в обговоренні проблем  у сфері судово-експертної діяльності (питання збереження документів судового експерта під час військових дій або надзвичайних обставин та щодо порядку залучення міжнародних експертів до проведення судових експертиз в Україні, а також визнання в Україні судових експертиз, проведених за кордоном, та долучення іноземних висновків до матеріалів кримінального провадження, отримання судами України пояснень іноземного судового експерта). (Робоча група з експертного забезпечення правосуддя при Міністерстві юстиції України).

Авдєєвою Г.К. підготовлено пропозиції до Проєкту Національної програми «Наука майбутнього», підготовлені на запит Голови Офісу підтримки вченого О. Ващук (вх. лист № 151 від 26.09.2022 р.). Запропоновано до пунктів програми додати такі: розвиток освітніх систем та підготовка викладачів в умовах глобалізації громадянського суспільства для формування особистості вченого як  повноцінного активного громадянина світу; створення єдиного центру для надання можливості вченим вільно користуватися інформаційними ресурсами всіх наукових бібліотек; формування єдиного реєстру зареєстрованих наукових тем всіх наукових установ (незалежно від їх відомчої належності) та оприлюднення його на офіційному сайті МОН; оприлюднення результатів завершених науково-дослідних робіт всіх бюджетних установ України в єдиному відкритому інформаційному ресурсі. 

Підготовлено зауваження і пропозиції до Проєкту «Положення про національний науковий центр» на виконання завдання президії НАПрН України згідно за дорученням Прем’єр-міністра України.  Для економії бюджетних коштів і уникнення їх витрачання на утримання установ, які здійснюють наукову і науково-технічну діяльність сумнівної якості, запропоновано розробити та затвердити Постановою Кабінету Міністрів України єдиний для всіх установ державний загальнонаціональний стандарт щодо проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, їх організації і проведення, оцінки якості та приймання результатів. (Авдєєва Г.К. та ін.).

Бюро судових експертиз

В структурі Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України на пiдставi рiшення Вченої ради iнституту з 1998 р. створено і функціонує Бюро судових експертиз, завданням якого є задоволення потреб правоохоронних та правозастосовних органів, окремих юридичних та фізичних осіб у проведенні найбiльш складних судово-експертних та інших досліджень.

Правоохоронні i правозастосовні органи, судово-експертні установи, адвокати, пiдприємства, окремі громадяни Харківської області і інших регіонів України безпосередньо отримують від фахівців Бюро висококваліфіковану довiдкову i консультативну допомогу з питань призначення та проведення судових експертиз, проведення окремих слiдчих i судових дiй.

Судово-експертну дiяльнiсть в Бюро здiйснюють співробітники, якi зазначені в Реєстрі судових експертів Міністерства юстиції України (http://rase.minjust.gov.ua/), мають стаж експертної роботи понад 10 років, вищу освіту за відповідними експертними  спеціальностями, склали іспити в Експертно-кваліфікаційній комісії МЮ України та отримали Свідоцтва про отримання (підтвердження) кваліфікації судового експерта з правом проведення криміналістичних (трасологічних, почеркознавчих) та інших судових експертиз (психологічних, з дослідження об’єктів інтелектуальної власності) за такими важливими на сучасному соціально-економічному етапі становлення правової держави спеціальностями, як:

 1. «Дослідження об′єктів авторського права»;
 2. «Дослідження об′єктів суміжних прав»;
 3. «Дослідження, пов′язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції»;
 4. «Дослідження, пов′язані з охороною прав на промислові зразки»;
 5. «Дослідження, пов′язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів»;
 6. «Дослідження, пов′язані з використанням об′єктів інтелектуальної власності у рекламі»,
 7. «Криміналістичне дослідження транспортних засобів; дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»;
 8. «Дослiдження слiдiв людини»;
 9. «Дослiдження знарядь, агрегатiв, iнструментiв, холодної зброї i залишених ними слiдiв, iдентифiкацiя цiлого по частинах»;
 10. «Психологічні дослідження» та ін.

Очолює «Бюро судових експертиз» дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Валерій Юрійович Шепiтько.

Наша адреса:

61002, Харків, вул. Пушкінська, 49.

Тел. 8 (057) 706-15-94, 715-62-08

E-mail: ivpz@aprnu.rol.net.ua

Авторські свідоцтва та патенти, видані  Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

Свідоцтво № 33553

http://ivpz.org/images/stories/svidotstvo.png

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

2013 р.

1. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Свідоцтво №49389 про реєстрацію авторського права на твір «База даних «Практика слідчого», видане Державною службою інтелектуальної власності України  30.05.2013 р. Бюл. №1, 2013. – 24,0 д.а.

Монографії:

2021:

 1. Shepitko V. Introduction to criminalistics. Kharkiv : Apostile Publishing LLS. 2021. 168 p.
 2. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження: монографія / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.М. Шевчук та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. В. М. Шевчука. Харків: Право, 2021.

2020:

 1. Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До 80-річчя заснування: монографія / за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2020. 268 с.
 2. Віктор Шевчук. Криміналістика: традиції, новації, перспективи: добірка наук. пр. / упоряд.: Н. А. Чмутова. Харків: Право, 2020. 1280 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/Kriminalistika_Shevchuk_2020.pdf

Підручники, науково-практичні посібники та навчально-методичні матеріали:

2022:

 1. Силабус з навчальної дисципліни «Правові засади криміналістики». Харків: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 2022. 12 с.
 2. Силабус з навчальної дисципліни «Використання спеціальних знань у судочинстві відповідно до міжнародних стандартів». Харків: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 2022. 12 с.
 3. Навчально-методичний комплекс для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з навчальної дисципліни «Використання спеціальних знань у судочинстві відповідно до міжнародних стандартів», який містить: робочу програму навчальної дисципліни; навчальний контент (розширений план лекцій); методичні рекомендації до практичних занять; матеріали щодо контролю: питання до поточного, підсумкового контролю; завдання для самостійної індивідуальної роботи.

2021:

 1. Шепітько В., Шепітько М. Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія. Харків: Право, 2021. 508 с.
 2. Робоча програма з дисципліни «Судова експертиза»: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (доктор філософії) / уклад.: Г. К. Авдєєва. Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2021. 37 c. URL: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads /2021/01/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0% B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-4.pdf
 3. Силабус навчальної дисципліни «Судова експертиза». Харків: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 2021. 11 с. URL: СУДОВА-ЕКСПЕРТИЗА.pdf (ivpz.kh.ua)
 4. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні можливості використання спеціальних знань у змагальному судочинстві». Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2021. 38 с.
 5. Силабус навчальної дисципліни «Сучасні можливості використання спеціальних знань у змагальному судочинстві».Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2021. 10 с.
 6. Силабус з навчальної дисципліни «Основи науково-дослідної діяльності». Харків: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 2021. 15 с. URL: ОСНОВИ-НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ-ДІЯЛЬНОСТІ.pdf (ivpz.kh.ua).
 7. Силабус з навчальної дисципліни «Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку». Харків: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 2021. 14 с. URL: СУЧАСНА-ПРАВОВА-СИСТЕМА-УКРАЇНИ-СТАН-ТА-ПЕРСПЕКТИВИ-РОЗВИТКУ.pdf (ivpz.kh.ua).
 8. Шепітько В., Шепітько М. Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія. Харків : Право, 2021. – 508 с.
 9. Авдєєва Г.К. Злочинність групова. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л. / редкол.: В.В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка – співголова) та ін. ; наук. Ред. О. М. Литвинов. Харків : Факт , 2021. С. 531-534.
 • Авдєєва Г.К. Злочинність побутова. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л. / редкол.: В.В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка – співголова) та ін. ; наук. Ред. О. М. Литвинов. Харків : Факт , 2021. С. 581-584.

2020:

 1. Робоча програма з дисципліни «Основи науково-дослідної діяльності»:галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (доктор філософії) / уклад. В. С. Батиргарєєва, Г.К. Авдєєва, А. В. Калініна. Харків: НДІ ВПрЗНАПрНУ, 2020. 65 с. URL : https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
 2. Робоча програма з дисципліни «Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку»: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» / уклад.: В. С. Батиргарєєва, В. І. Борисов та ін. Харків: НДІ ВПрЗНАПрНУ, 2020. 70 c. URL : https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-2.pdf
 3. Освітньо-наукова програма «Право» підготовки докторів філософії (PhD) / Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса. Харків, 2020.URL: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9E%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%9F%D0% 97-081%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-2020-2021.pdf

2019:

 1. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. Юридична психологія: підручник. 3-тє вид. перероб. і доп. Харків: Право, 2019. 288 с.
 2. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: посібник для підготовки до іспиту. Харків: Право, 2019. 192 с.

Наукові статті:

2022:

 1. Малєвскі Г., Курапка Е. В., Шепітько В. Погляди студентів Литви та України на криміналістичну дидактику в контексті руху до єдиного європейського криміналістичного простору. Вісник Національної академії правових наук України. № 2 (журнал індексується у міжародних наукометричних базах Scopus, IndexCopernicus, внесено до бібліографічних баз The Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar;
  Erih Plus), Q 3.  
 2. Шепітько В. Ю. Формування доктрини криміналістики та судової експертизи в Україні – шлях до єдиного європейського криміналістичного простору. Право України. № 2. С. 76-90 (0,8 д.а.) (журнал внесено до міжнародних наукометричних баз «HeinOnline», «EBSCO Publishing, Inc.», «Index Copernicus International», бази даних цитувань CrossRef, бази даних періодичних видань Ulrichsweb (Ulrichs Periodicals Directory).
 3. Shepitko V. Theoretical and methodological model of criminalistics and its new directions. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. Issue 3 (25). P. 9-20. URL: https://khrife.org/index.php/journal (0,8).
 4. Shepitko V., Shepitko M. Nuclear Forensics: Formation and Role in Modern Conditions. 18th International Congress «Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice», 8-10 September 2022, Vilnius (Lithuania) P. 20-30
 5. Orlovskyi R., Us O., Shevchuk V.Committing a Criminal Offence by an Organized Criminal Group. Pakistan Journal of Criminology. 14. № 2. April-June 2022. Рр. 33-46. URL:  http://www.pjcriminology.com /publications/committing-a-criminal-offence-by-an-organized-criminal-group/ журнал індексується у міжародних наукометричних базах Scopus, IndexCopernicus, внесено  до бібліографічних баз The Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar; Erih Plus), Q 4. 
 6. Shevchuk V.M., Parfylo І.V., Sokolenko M.О. Falsification of medicines and contribution of falsified medicines in Ukraine : criminalistic means of detection and counteraction. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 2021, 74 (11 cz 2), Рр. 2946-2953. (не увійшло до звіту за 2021 р.).URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek2021112.pdf (журнали індексуються у міжародних наукометричних базах Scopus, PubMed/Medline, EBSCO, IndexCopernicus, PolishMedicalLibrary (GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education), Q 4.
 7. Shevchuk V., Musiienko O. L., Sokolenko M.О. Criminal Offenses Related to Illicit Trafficking in Falsified Medicines: Investigation Problems. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 2022, (cz). Рр.. URL: (журнали індексуються у міжародних наукометричних базах Scopus, PubMed/Medline, EBSCO, IndexCopernicus, PolishMedicalLibrary (GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education), Q 4. (знаходиться в редакції).
 8. Shevchuk V., Shevchuk, Kompaniiets I., Lukashevych S., Tkachova O.  Features of ensuring the rights of drug addicts for rehabilitation in Ukraine and the European Union: Comparative Legal Aspect. Contemporary Challenges in Administrative Law from an interdisciplinary perspective : The 5th International Scientific Conference (May 27, 2022), Bucharest, Romania, 2022. Pp. 58-65.  https://www.alpaconference.ro/section2.pdf. журнал індексується у міжародних наукометричних базах Scopus, IndexCopernicus, внесено  до бібліографічних баз The Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar; Erih Plus), Q 4.
 9. Shevchuk V.M. Innovative optimization directions of investigative (detective) activity in modern condition. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics: Collection of Scientific Papers. Kharkiv: NSC “Hon. Prof. M. S. Bokarius FSI”, 2021. Issue 2 (24). Pp. 8-25.(0,8 д. а.). URL: https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/483/530 (не увійшло до звіту за 2021 р.).
 10. Шевчук В. М. Криміналістичне забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України: проблеми та напрямки удосконалення. Проблеми законності. Вип. 156. С. 114–129. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.246537(журнал індексується в Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher» (США), «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR) (Іспанія), Index Copernicus International (Польща), Scientific Indexing Services (США), Science Impact Factor (Австарлія), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина), Directory of Research Journals Indexing (Індія))
 11. Шевчук В.М. Формування та реалізація криміналістичної методики розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал. № 6. 2022. С. 119-125.  (0,6 д.а.) (індексується в Index Copernicus International).
 12. Шевчук В.М. Виявлення ознак корупційних кримінальних правопорушень як структурний елемент криміналістичної методики розслідування. Юридичний науковий електронний журнал. № 7. 2022. С. 425 – 430 (0, 8 др. арк.). URL: http://lsej.org.ua/7_2022/103.pdf (індексується в Index Copernicus).
 13. Шевчук В.М. Інновації у криміналістичній дидактиці в умовах війни та глобальних загроз. Грааль науки: міжнародний науковий журнал. № 18-19 (серпень, 2022). Рр. 58 – 70. URL: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/26.08.2022/5 (індексується в Index Copernicus)
 14. Авдєєва Г. К. Проблеми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2022. Вип. 43. DOI: 10.31359/2079-6242-2022-43-70. С. 70-76. (індексується в Google Scholar). (0,5 д.а.)
 15. Авдєєва Г.К. Проблеми і перспективи реформування системи експертного забезпечення правосуддя України в умовах євроінтеграції. Науковий журнал «Ампаро». Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Спецвипуск. Том 1. 182 с. Спецвипуск. С. 7-14. DOI https://doi.org/10.26661/2786-5649-2022-spec-1-01 (індексується в Index Copernicus, Vernadsky National Library of Ukraine) (0,5 д.а.)
 16. Яремчук В.О. Криміналістичні та спеціальні знання при розслідуванні кримінальних правопорушень у банківській сфері. Юридичний науковий електронний журнал. 6. С. 456-458.URL: http://lsej.org.ua/6_2022/102.pdf(0,2 д.а.).
 17. Яремчук В.О. Інновації у викладанні криміналістики та судової експертизи: міжнародний досвід. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. 8. 538-541.URL:http://lsej.org.ua/8_2022/122.pdf(0,2 д.а.).
 18. Яремчук В.О. Судова експертиза і криміналістичні знання: сучасність і викладання. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя. С. 662-664.  http://lsej.org.ua/10_2022/166.pdf (0,6 д.а.)
 19. Яремчук В.О. Судова експертиза і криіналістичні знання в європейських країнах Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя. 11. С. 700-701. http://lsej.org.ua/11_2022/172.pdf (0,6 д.а.)
 20. Яремчук В.О. Використання інноваційного міжнародного досвіду у судовій експертизі та криміналістиці Питання боротьби зі злочинністю.2022. Вип 2. (0,5 д.а.)

Участь науковців у підготовці Великої юридичної енциклопедії:

Велика українська енциклопедія : у 20 т. – Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол. : В.Ю. Шепітько (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – В. Ю. Шепітько 25,2 д.а., В.О. Коновалова 3,3 д.а., В.М. Шевчук 4 д.а., Г.К. Авдєєва 3,2 д.а., В.В. Білоус 1 д.а., Н.В. Павлюк 0,5 д.а., Г.М. Гетьман 0,3 д.а.

2017 р.

1. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : Монографія / кол. авт. В.Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2017. – 238 с. (– 16, 25 д.а.).

Підручники, науково-практичні посібники та навчально-методичні матеріали:

2016 р.

1. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель (та ін.): за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. К.: Ін Юре, 2016. – 640 с. 37,2/18,6 Шепітько В.Ю.
2. Шепитько В.Ю. Дела служебного пользования: невыдуманные истории и аналитические рассуждения прокурора Хачатряна С. П. (предисловие к очеркам) Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2016. – С. 3-4. 0,1 д.а.
3. Шепітько В.Ю. Криміналістика для дітей (середнього так старшого шкільного віку): Довідник. – Х.: Апостіль, 2016. – 108 с. – 3,38 д.а.
4. Шепітько В.Ю. Вступ до навчального курсу «Криміналістика»: лекція  Київ: Ін Юре, 2016. – 192 с. – 7,02 д.а.
5. Шепітько В. Ю.,  Полях А.М., Макаренко Н.К., Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник-довідник для працівників правоохоронних органів. – Х: Апостіль, 2016. – 12,6/3,15 Шепітько В. Ю.

2014 р.

1. Энциклопедия криминалистики в лицах. Справочное издание / Под ред. В.Ю. Шепітько. – Киев: Апостиль,2014. – 400 с. (В.Ю. Шепітько – 25,0 д.а.)

Довідкова та навчально-методична література, огляди, коментарі:

2016 р.

1. Програма навчальної дисципліни «Правові засади криміналістики» (галузь знань 08 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право») / уклад.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва. – Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2016. – 19 c.   – 0,9 д.а. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ivpz.org/images/text_web_file/programa_asp3.swf. (не увійшло до звіту 2016 р.).

2. Програма навчальної дисципліни «Судова експертиза» (галузь знань 08 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право») / уклад.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва. – Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2016. – 15 c.   [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ivpz.org/images/text_web_file/programa_asp6.swf. (не увійшло до звіту 2016 р.). – 0,7 д.а.

3. Програма навчальної дисципліни «Сучасна правова система України : стан та перспективи розвитку» (галузь знань 08 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право») / уклад.: В. С. Батиргарєєва, В. І. Борисов та ін. – Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2016. – 51 c.   [Електронний ресурс]. Режим доступу :  http://ivpz.org/images/text_web_file/programa_asp8.swf (Авдєєва Г.К. – 0,5 д.а.). (не увійшло до звіту 2016 р.).

Наукові статті

2018 р. 

1. Schepitko V.U. Criminalistics Strategy and trends of Criminalistics. Yearbook of Ukrainian Law № 10/2018. P. 287-296 (0,5/0,25 друк. арк.) (публікація у наукометричних базах даних – Index Copernicus).

2. Шепітько В.Ю. Завдання криміналістики в умовах глобальних загроз та еволюційних перетворень злочинності. Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика. У 2-х т. Т.1. Одеса: Видавничий Дім «Гельветика», 2018. – С. 14-25 (0,7 друк. арк.).

3. Шепітько В.Ю. Розшук, арешт і конфіскація майна (ст. 568). Контрольована поставка (569). Прикордонне переслідування (ст. 570). Створення і діяльність спеціальних слідчих груп (ст. 571). Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України у 4 т. / За ред. О. В Стовби. Харків: Видавнича агенція «Апостіль», 2018. Т. 4. – С. 267-283 (0,6 друк. арк.).

4. Коновалова В.О. Нові тенденції розвитку криміналістики // Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 2.– Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 528 с. – C. 55-64 (0,5 д.а.) .

5. Шевчук В.М. Наукові передумови та методологічні засади формування тактичних операцій у криміналістиці / В. М. Шевчук // Теорія та практика суд. експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М. Л. Цимбал,  В. Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін.—Х.: Право, 2017. — Вип. 17. (0,6 д. а.).

6. Шевчук В.М. Вплив наукових ідей професора Салтевського М.В. на розвиток сучасної криміналістики та судової експертизи / В. М. Шевчук // Теорія та практика суд. експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М.Л. Цимбал,  В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін.—Х.: Право, 2017. — Вип. 17. (0,8 д.а.).

7. Шевчук В. М. Формалізація у криміналістиці: методологія дослідження та можливість застосування / В. М. Шевчук // Криміналіст першодрукований: міжнародний науково-практичний юридичний журнал. – № 14. – 2017. – Харків : Апостіль, 2017. – С.10 – 22. (0,6 д. а.).

8. Шевчук В. М. Портретна галерея видатних криміналістів: Салтевський Михайло Васильович / В. М. Шевчук // Криміналіст першодрукований: міжнародний науково-практичний юридичний журнал. – № 14. – 2017. – Харків : Апостіль, 2017. – С.102 – 110. (0,6 д. а.)

9. Авдєєва Г.К. Природне та штучне старіння документів: сутність та ознаки // Криминалист первопечатный. Вип. 15. – Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2018. – С. 47-57 (0,5 д.а.).

10. Авдєєва Г.К. Природнє та штучне старіння документів: сутність та ознаки // Криминалист первопечатный.  Вип. 15. – Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2018.  – С. 47-57. (0,5 д.а.)

11. Білоус В. В. Стан і перспективи впровадження прогресивних інформаційних технологій у сфері забезпечення громадської безпеки та громадського порядку / Судова та слідча практика. – 2017. – № 3. – С. 62-70 (0,5 д.а.).

12. Білоус В. В. Актуальні питання впровадження повного фіксування судового процесу технічними засобами // Jurnalul juridic national: teorie şi practică / National law journal: theory and practice / Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 178-183 (0,6 д.а.).

13. Білоус В. В. Про Anti-Drone Squad в Україні та світі // Науковий вісних Херсонського державного університету. «Серія юридичні науки». – Вип. 2. Т. 2, 2017. – С. 103-107 (0,5 д.а.).

14. Білоус В. В., Білоус О. П. Інноваційні підходи до фіксування грошей як речових доказів у кримінальному провадженні / Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 17 / ред. кол. : О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. — Х. : Право, 2017. — С. 55-69 (0,6 (0,3/0,3) д.а.).

15. Білоус В. В. Повне фіксування судового процесу технічними засобами: стан упровадження та шляхи удосконалення // Jurnalul juridic national: teorie şi practică / National law journal: theory and practice / Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 168-173 (0,6 д.а.).

16. Bilous V. Key Aspects of the Implementation of Complete Recording of Court Proceedings Through Technical Means / Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kharkiv : Law, 2018. – № 10. – С. 359-373 (0,6 д.а.).

17. Гетьман Г. М. Проблеми визначення сутності психологічного профілю особи невідомого злочинця в слідчій діяльності / Проблеми законності. – 2017. – № 136. – С. 173-180 (0,5 д.а.).

18. Гетьман Г. М. Проблеми розробки та використання науково-технічних засобів щодо моделювання особи невідомого злочинця у криміналістиці / Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. № 3. – С. 157–159 (0,5 д.а.).

19. Павлюк Н. В. Проблеми розробки сучасних науково-технічних засобів для роботи правоохоронних органів із запаховою інформацією. Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 1. Одеса: Видавн. дім «Гельветика», 2018. –  С. 438-446 (0,5 д.а.).

20. Павлюк Н. В. Боротьба з корупцією у сфері охорони здоров’я: засоби інформаційного забезпечення розслідування злочинів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. праць. Харків: Право, 2017. Вип. 17. С. 94-101. (0,5 д.а.).

Тези наукових доповідей:

2022:

 1. Шепітько В. Роль криміналістичних знань в розслідуванні фактів геноциду в умовах воєнної агресії. Геноцид українців: від минулого до сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Ессен, 10 червня 2022). Київ, 2022. С. (0, 25 д. а.).
 2. Шепітько В. Ю. Місце цифрових доказів та інституту доказування в доктрині криміналістики та судової експертизи. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IX міжнарод. круглого столу (Одеса, 4 червня 2021 р.). Одеса: Гельветика, 2022. С. 126-133 (0, 3 д. а.).
 3. Шепітько В. Ю. Формування цифрової криміналістики та її роль в розслідуванні кримінальних правопорушень. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень : матеріали круглого столу (Харків, 18 листопада 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 3-7 (0, 3 д. а.).
 4. Konovalova V. О., Shevchuk V. M. Innovations in the methodic of teaching criminalistics in modern realities of war. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : Proceedings of the 15th International scientific and practical conference (August14-16, 2022). MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 385-396. (0,6 / 0,3 др. арк.). URL: https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-14-16-08-2022-berlin-nimechchina-arhiv/
 5. Konovalova V. О., Shevchuk V. M. Modern criminalistics in the conditions of war: problems of adaptation and reloaModern research in world science: Proceedings of the 5th International scientific and practical conference(August 7-9, 2022). SPC – Sci-conf.com.ua. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 896-903.(0,4 д. а.).https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-7-9-08-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.
 6. Коновалова В.О., Булулуков О.Ю. Цифрова інформація у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану. Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану: мат-ли круглого столу. м. Харків, 16 грудня 2022 р. (0,25 д.а.) (в редакції)
 7. Konovalova V.О., Shevchuk V.M. Application of digital technologies in criminalistics in the conditions of war. Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану: матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Харків, 16 грудня 2022 р.); Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого; НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПр України. Харків, 2022.
 8. Шевчук В. М. Проблеми побудови та реалізації криміналістичної методики розслідування державної зради в умовах воєнного стану. Modern research in world science: Тhe 2nd International scientific and practical conference (May 15-17, 2022). Lviv, Ukraine, SPC – Sci-conf.com.ua, 2022. Р. 1766-1773. (0,3 д.а).
 9. Shevchuk V. The impotance of criminalistic prevention in тhe for development of methodics of invtstigation of corruption crimes in conditions of maritime. Modern directions of scientific research development: The 12th International scientific and practical conference (May 18-20, 2022), BoScience Publisher, Chicago, USA, 2022. Р. 842-848. (0,4 д.а).
 10. Шевчук В. М. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з військовою агресією РФ проти України. Організаційно-правові аспекти взаємодії правоохоронних та судових органів під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з військовою агресією РФ проти України: збірник тез науково-практичного семінару (м. Дніпро, 30 квітня 2022 р.). Дніпро: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2022.  С. 74-78. (0,3 д.а).
 11. Шевчук В. М. Проблеми удосконалення методики розслідування кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України в умовах війни. Кримінальне провадження в умовах воєнного стану: нормативно-правові, методологічні та праксеологічні аспекти: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 30 травня 2022 р.). Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 150-154. (0,3 д.а).
 12. Шевчук В. М. Перезавантаження криміналістики в умовах війни: проблеми, завдання, перспективи. Проблематика документального оформлення, визначення шкоди та відшкодування збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок збройної агресії Російської Федерації: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22 червня 2022 р.). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені Заслуженого проф. М.С. Бокаріуса», Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС, 2022. С. 89-95. (0,3 д. а.).
 13. Shevchuk V. M.The role of criminalistics in improving the efficience of the investigation of war crimes committed by military of the RF in Ukraine.Scientific Collection «InterConf», (122): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (August 26-28, 2022). Warsaw, Poland: Ceac Polonia, 2022. Рр. 187-195. URL: https://interconf.top/documents/2022.08.26-28.pdf(0,8 д.а).
 14. Шевчук В.М. Напрямки формування та удосконалення криміналістичних методик в сучасних реаліях воєнного часу.Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності: матеріали постійно діючої міжн. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 23 вересня 2022 р.); Кіровоградський НДЕКЦ МВС України. Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С. 219-222. (0,3 д. а.).
 15. Шевчук В.М. Воєнна криміналістика: проблеми формування та роль у сучасних умовах. Реалізації прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 30 вересня 2022 р.). Кривий Ріг : Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного  університету  внутрішніх справ, 2022. С.  (0,3 д. а.).
 16. Шевчук В.М. Європейський вектор розвитку сучасної криміналістики. Адаптація правової системи України до права Європейського союзу: теоретичні та практичні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-тої річниці засн. Полтавського юрид. ін-ту (м. Полтава, 29 вересня 2022 р.). Полтава: Полтавський юридичний інститут, 2022. С. (0,3 д. а.). (знаходиться в редакції).
 17. Шевчук В. М. Проблеми формування криміналістичної інноватики та її роль у протидії сучасній злочинності. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали IХ Міжнародного круглого столу (м. Одеса, 4 червня 2021 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 114-122 (0, 4 д. а.).
 18. Shevchuk V. Tasks of criminalistics in modern conditions of war. Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження технічних та юридичних наук: збірник матеріалів доповідей учасниківміжнародної науково-практичної конференції (Харків-Рига, 31 травня 2022 р.). Харків, 2022. С. 28-30.(0,3 д. а.)https://dspace.library.khai.edu/xmlui/bitstream/handle/123456789/2790/Conference.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 19. Шевчук В.М. Проблеми цифровізації криміналістики в умовах російсько-української війни. Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану: матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Харків, 16 грудня 2022 р.); Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого; НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПр України. Харків, 2022.
 20. Шевчук В. М. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з військовою агресією РФ проти України. Організаційно-правові аспекти взаємодії правоохоронних та судових органів під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з військовою агресією РФ проти України: збірник тезнауково-практичного семінару (м. Дніпро, 30 квітня 2022 р.).Дніпро: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2022. С. 23-28.(0,3 д. а.).
 21. Шевчук В. М. Епідемічні виклики і ризики в Україні в умовах війни : правові та криміналістичні проблеми.Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану : матеріали міжнародного круглого столу (м. Полтава, 16 червня 2022 р.) ; НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПр України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та ін. Харків : Право, 2022.С. 112-114 (0,3 д. а.).https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2022/08/Збірник_Правові-питання-епідемічної-безпеки_2022_сайт.pdf
 22. Шевчук В. М.Інноваційні підходи у викладанні криміналістики у сучасних умовах військового часу. Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 27 червня – 7 серпня 202 Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 486 – 491 (0, 4 д. а.).
 23. Шевчук В. М. Кримінальні правопорушення, пов’язані із незаконним обігом фальсифікованих лікарських засобів: формування криміналістичної методики. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення : матеріали VI Медико-правового форуму (м. Харків, 25 листопада 2022 р.). Харків: Право, 2022. С.(0, 3 д. а.).
 24. Шевчук В. М., Коновалова В. О., Соколенко М. О. Спеціальні знання під час розслідування незаконного обігу фальсифікованих лікарськихзасобів: матеріали VI Медико-правового форуму (м. Харків, 25 листопада 2022 р.). Харків : Право, 2022. С. .URL:(0,3 д. а.).
 25. Шевчук В. М. Криміналістика в контексті прагнення до європейських стандартів у сфері протидії злочинності.Проблеми адаптації кримінального законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу:  збірник тездоповідей панельної дискусії VI Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 5 жовтня 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 307-312.(0,3 д. а.). URL:
 26. Шевчук В.М. Адаптація і перезавантаженнякриміналістики у військових реаліях сьогодення.Актуальні питання протидії злочинності в умовах воєнного стану : матеріалиВсеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 25 листопада 2022 р.). Кропивницький: ДонДУВС, 2022. С. 186-190 . URL:(0,3 д. а.).
 27. Shevchuk V.M., Konovalova V.О.The scientific legacy of Hans Gross and its influence on the modern development of criminalisticНаукові читання памяті Ганса Гросса: : міжн. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 09.12. 2022 р.). Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2022. С. 34-39.URL:(0,3 д. а.).
 28. Шевчук В.М. Тенденції та завдання криміналістики в сучасних умовах війни.Наукові читання пам’яті Ганса Гросса: : міжн. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 09.12. 2022 р.). Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2022. С. 114-119.URL:(0,3 д. а.).
 29. Шевчук В.М.Завдання криміналістики в умовах воєнного стану. Правові виклики сучасності: законодавче реагування на геополітичні й історичні проблеми: матеріали міжн. наук.-практ. онлайн конф.(м. Чернівці, 06 грудня 2022 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2022. С. 186-190. URL:(0,3 д. а.).
 30. Шевчук В.М. Роль інноваційних технологій у криміналістичній дидактиці в сучасних реаліях війни. Інформаційні технології та менеджмент у вищій освіті та науці: матеріали міжн. наук.-практ. конф.(м. Фергана, Республіка Узбекистан,28 листопада 2022 р.). Фергана, 2022. С. 16-20. URL:(0,3 д. а.).
 31. Шевчук В.М. Розвиток криміналістики в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів. Наукова спадщина Ольги Георгіївни Шило та проблеми кримінальної юстиції. : матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Харків,15 грудня  2022 р.); Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого; НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПр України. Харків, 2022. С. . URL:(0,3 д. а.).
 32. Шевчук В.М. Роль цифрової криміналістики у виявленні, фіксації та розслідуванні воєнних злочинів. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Харків,12 грудня 2022 р.); Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого; НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПр України. Харків, 2022. С. . URL:(0,3 д. а.).
 33. Авдєєва Г.К. Проблеми експертного забезпечення правосуддя в Україні в умовах воєнного стану. Діяльність державних органів в умовах воєнного стану: міжнар. наук.-практ. онлайн-семінар (в авторській редакції) (м. Кривий Ріг, 29 квітня 2022 року). Кривий Ріг, 2022. С. 240-242. (0,2 д.а.)
 34. Авдєєва Г.К. Проблеми реформування системи експертного забезпечення правосуддя в Україні в умовах змагального судочинства. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: V Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 487-491. (0,3 д.а.)
 35. Авдєєва Г.К. Проблеми реформування системи експертного забезпечення правосуддя в Україні з використанням міжнародних механізмів забезпечення верховенства права. Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: міжнар. наук.-практ конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 280-284. (0,3 д.а.)
 36. Авдєєва Г.К. Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності спеціаліста при розслідуванні правопорушень в умовах воєнного стану. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання №2 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 24 червня 2022 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С. 307-309.https://ndekc-kirovograd.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A6_24.06.22.pdf (0,25 д.а.).
 37. Авдєєва Г.К. Проблеми використання спеціальних знань під час розслідування правопорушень проти здоров’я особи в умовах воєнного стану. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (16 черв. 2022 р.) електрон. наук. вид. / уклад.: Т. О. Михайліченко, П. П. Нога; НАПрН України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; НДІ інтелект. власності НАПрН України та ін.]. Харків: Право, 2022. С. 121-125. DOI: https://doi.org/10.31359/ 978-966-998-416-6 (0,25 д.а.).
 38. Авдєєва Г.К. Незалежна судова експертиза як засіб боротьби із загроза-ми інформаційній безпеці України в умовах воєнного стану. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.‑практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. СташисаНАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад. організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».Харків: Право, 2022. С. 188-193. DOI: https://doi.org/10.31359/ 978‑966‑998‑424-1. (0,2 д.а.)
 39. Авдєєва Г.К. Удосконалення організації судово-експертної діяльності в Україні в умовах євроінтеграції. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності: збірник матеріалів засідання № 3 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 23 вересня 2022 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. 622 с. С. 415-418.(0,25 д.а.).
 40. Авдєєва Г. К. Проблеми використання спеціальних знань при розсліду-ванні злочинів в умовах воєнного стану. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Між-нар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 566-569. URI: https://hdl.handle.net/11300/20070 (0,25 д.а.).
 41. Авдєєва Г.К. Судова експертиза як засіб доказування при розслідуванні злочинів, пов’язаних із порушенням прав і свобод людини в умовах окупації територій України. Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 30 вересня 2022 року. Кривий Ріг: ДонДУВС, 2022. 321 с. С. 88-91. (0,25 д.а.)
 42. Авдєєва Г.К. Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в Україні. Актуальні проблеми національного законодавства: мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). Ч. 1. Кропивницький, 2022. C. 109-112. (0,25 д.а.)
 43. Авдєєва Г.К. Проблеми використання засобів цифрової криміналістики при розслідуванні воєнних злочинів. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень: мат-ли «круглого столу». м. Харків, 12 грудня 2022 р. (0,25 д.а.) (в редакції)
 44. Авдєєва Г.К., Коновалова В.О. Штучний інтелект у боротьбі зі злочинністю: напрями використання та проблеми законодавчого врегулювання. Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану: мат-ли круглого столу. м. Харків, 16 грудня 2022 р. (0,25 д.а.) (в редакції)
 45. Яремчук В. О. Інновації у судовій експертизі та криміналістичних знаннях. Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні проблеми теорії та практики: Х Міжнародна науково-практична конференція (23 червня 2022, м. Маріуполь). Київ, МДУ, 2022. С. 157-160. (0,3 д.а.).
 46. Яремчук В.О.  Інновації в криміналістиці та судовій експертизі Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали Круглого столу (23 вересня 2022 року) / упор. І.В.Гловюк, Н.Р. Лащук, В.В.Навроцька, І.Р.Серкевич, Н.І.Устрицька. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022.     С.264-266.       (0,25 д.а.)
 47. Яремчук В.О. Ядерна криміналістика та судова експертиза: інновації Біобезпека в умовах воєнного стану: збірник науково-практичної конференції (28.09.2022, м. Київ) : ел. збірник / НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, БО «100 % Життя – Мережа ЛЖВ», ГО «Асоціація фармацевтичного та медичного права». Київ, 2022. С.142-144. (0,25 д.а.)
 48. Яремчук В.О. Інновації у судовій експертизі та криміналістиці в умовах окупації українськиї територій. Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій: матер. V Всеукр. науково-практ. конф. ( Кривий Ріг, 30 вересня 2022 р.)  Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ  Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ралізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій». ДонДУВС, 30 вересня 2022 р. С. 144-145.  (0,25 д.а.)
 49. Яремчук В.О. Криміналістика та судова експертиза при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених військовополоненими. Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених:  міжнар. науково-практ. конф. (Київ 10 листопада 2022 р.) / редкол.:С. С. Чернявський, Є. Ю. Бараш, В. В. Корольчук.  Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. 199 с.  С.195-198.  (0,25 д.а.)
 50. Яремчук В.О.   Криміналістика та судова експериза: євроінтеграційні процеси. Юридична осінь 2022 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (Харків, 17 листоп. 2022 р.) / за заг. ред. Д.В. Лученка.  Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022.  281 с.  Електронне наукове видання. – https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/. С. 117-118.          (0,25 д.а.)
 51. Яремчук В.О. Судова експертиза та криміналістичні знання у сучасному світі. Актуальні проблеми національного законодавства: матер. Всеукр. науково-практ. конф. (Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). С. 188-189. (0,25 д.а.)
 52. Григоренко А. О. Застосування методу реконструкції в умовах використання криміналістичного полігону у дидактичному забезпеченні навчального процесу. Юридичні новели під час воєнного стану: матеріали науково-практичної конференції (13 червня 2022 р. м. Харків), Харків. 2022. С. 28-30 (0,2 д.а.).

Збірники наукових праць:

2022:

Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень: Матеріали «круглого столу» (Харків, 12 грудня 2022 р.) / Ред.  кол.: В. Ю. Шепітько (головний редактор), Г. К. Авдєєва. Харків: Право, 2022.

2021:

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2020 р.: законопроєкти, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов,  С. С. Шрамко та ін. Харків: Право, 2021.

2020:

Збірник нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2019 р.: законопроекти, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків: Право, 2020. 320 с. (20 д.а.).

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”

У 2021-2022 році співробітники лабораторії  “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю” під керівництвом академіка НАПрНУ В.Ю. Шепітька брали активну участь  в організаційних заходах щодо проведення конференцій і «круглих столів». Зокрема:

 1. Міжнародний круглий стіл «Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану» (м. Полтава, 16 червня 2022 р.). Організатори: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПр України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. (Шевчук В.М., Авдєєва Г.К.)
 2. VІ міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки» (м. Харків, 12 травня 2022 року). Організатори: НДІ ВПрЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України НЮУ ім. Ярослава Мудрого (Авдєєва Г.К.).
 3. «Круглий стіл» «Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану», присвячений Всеукраїнському тижню права, м. Харків,16 грудня 2022 року. Організатор: НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України. (Коновалова В.О., Авдєєва Г.К.).
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика» (м. Харків,5 листопада 2021 р.). Організатор:  НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса.

Співробітники лабораторії безпосередньо брали участь в організації та/або роботі таких наукових заходів:

2022:

 1. Науково-практичний «круглий стіл» «Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень», присвячений Всеукраїнському тижню права, (м. Харків,12 грудня 2022 року). Організатор: НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України (Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Шевчук В.М., Авдєєва Г.К., Яремчук В.О., Соколенко М.О.).
 2. Міжнародний круглий стіл «Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану» (м. Полтава, 16 червня 2022 р.). Організатори: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПр України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. (Шевчук В.М., Авдєєва Г.К.)
 3. VІ міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки» (м. Харків, 12 травня 2022 року). Організатори: НДІ ВПрЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України НЮУ ім. Ярослава Мудрого (Авдєєва Г.К.).
 4. «Круглий стіл» «Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану», присвячений Всеукраїнському тижню права, м. Харків,16 грудня 2022 року. Організатор: НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України. (Коновалова В.О., Авдєєва Г.К.).
 5. Вебінар. Доктор Філіп Амбах. «Права потерпілих у Міжнародному кримінальному суді, ситуація щодо України наразі та що можуть зробити потерпілі на цьому етапі». 24 травня 2022 р. (Шепітько В.Ю.)
 6. Вебінар. Доктор Анна Адамська-Галлант. «Збір інформації про порушення міжнародного гуманітарного права та інші жорсткі злочини, вчинені в Україні починаючи з 24 лютого 2022 року – чому це важливо і як це зробити». 19 травня 2022. (Шепітько В.Ю.)
 7. XVIII International Congress. Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice, 8-10 september, 2022, Vilnius, (Шепітько В.Ю.)
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Геноцид українців: від минулого до сьогодення», 10 червня, 2022, Ессен, Німеччина (Шепітько В.Ю.)
 9. Міжнародна конференція «Диктатори ХХ-ХХІ століть: тоталітарні режими та наслідки для суспільства», приурочена 90-м роковинам пам’яті жертв Голодомору-геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом, 22 листопада, 2022, Київ. (Шепітько В.Ю.)
 10. Круглий стіл «Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень», 18 листопада, 2022, Харків. (Шепітько В.Ю.)
 11. Онлайн практикум «Докази та доказування у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану: практика ЄСПЛ та Верховного Суду, 23 вересня 2022, Київ. (Шепітько В.Ю.)
 12. Науково-практичний семінар «Організаційно-правові аспекти взаємодії правоохоронних та судових органів під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з військовою агресією РФ проти України» (м. Дніпро, 30 квітня 2022 р.). Організатор: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (Шевчук В.М.)
 13. 5-та міжнародна науково-практична конференція «Contemporary Challenges in Administrative Law from an interdisciplinary perspective» (м. Бухарест, Румунія, 27 травня 2022 року). Організатор: Society of Juridical and Administrative Sciences (Bucharest, Romania); Отримано Сертифікат. (Шевчук В.М.)
 14. 2-га міжнародна науково-практична конференція «Modern research in world science» (м. Львів, Україна, 15-17 травня 2022 року). Організатор: SPC – Sci-conf.com.ua; Отримано Сертифікат. (Шевчук В.М.)
 15. 12-а міжнародна науково-практична конференція «Modern directions of scientific research development» (м. Чикаго, США, 18-20 травня 2022 року). Організатор: BoScience Publisher Chicago; Отримано Сертифікат. (Шевчук В.М.)
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Кримінальне провадження в умовах воєнного стану: нормативно-правові, методологічні та праксеологічні аспекти» (м. Одеса, 30 травня 2022 р.). Організатор: Одеський державний університет внутрішніх справ; Отримано Сертифікат. (Шевчук В.М.)
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження технічних та юридичних наук» (Харків-Рига, 31 травня 2022 р.). Організатори: Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte, AERTI RTU Aeronautical institute. (Шевчук В.М.)
 18. Міжнародна науково-практична конференція «Подолання війни – правові та економічні перспективи вільної України» (м. Вісбаден, Німеччина, 10 червня 2022 р.). Організатори: Wiesbaden Business School, 2022. (Шевчук В.М.)
 19. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція«Адаптація правової системи України до права Європейського союзу: теоретичні та практичні аспекти» (м. Полтава, 29 вересня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 20. Міжнародна науково-практична конференція«Diversity and Inclusion in Scientific Area» (м. Варшава, Польша,  26-28 серпня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 21. IХ Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» (м. Одеса, 4 червня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 22. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблематика документального оформлення, визначення шкоди та відшкодування збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Харків, 22 червня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 23. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації«Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни» (м. Луцьк, 27 червня – 7 серпня2022 р.). (Шевчук В.М.)
 24. V Міжнародна науково-практична конференція «Modern research in world science» (м. Львів,  7 – 9серпня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 25. Міжнародний круглий стіл «Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану» (м. Полтава, 16 червня 2022 р.) (Шевчук В.М., Авдєєва Г.К.)
 26. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Modern scientificresearch: achievements, innovationsanddevelopmentprospects»(м. Берлін, Німеччина, 14- 16серпня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 27. VI Медико-правового форуму «Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення» (м. Полтава, 25 листопада 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 28. VI Харківський міжнародний юридичний форум (м. Харків, 4-7 жовтня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 29. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові читання пам’яті Ганса Гросса» (м. Чернівці, 9 грудня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 30. Міжнародна науково-практична конференція «Правові виклики сучасності: законодавче реагування на геополітичні й історичні проблеми»(м. Чернівці, 6 грудня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 31. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та менеджмент у вищій освіті та науці» (м. Фергана, Республіка Узбекистан,28 листопада 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 32. Всеукраїнський круглий стіл «Наукова спадщина Ольги Георгіївни Шило та проблеми кримінальної юстиції» (м. Харків, 15 грудня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 33. Всеукраїнський круглий стіл «Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень» (м. Харків, 12 грудня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 34. Міжнародна науково-практична конференція «Social Innovations (SOCIN’22)» (м. Вільнюс,Литва, 20 жовтня 2022 р.). (Шевчук В.М.)
 35. Науково-практичний вебінар «EndNote: оформлення бібліографії статті за форматом журналу». (м. Київ, 04.2022 р.). Організатор: Clarivate Analytics. Отримано Сертифікат.(Авдєєва Г.К.)
 36. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Організатор: Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Авдєєва Г.К.)
 37. Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів» (м. Дніпро, 25 лютого 2022 р.) Організатор: ННІ права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Авдєєва Г.К.)
 38. Міжнародний науково-практичний онлайн-семінар «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану» (Кривий Ріг, 29 квітня 2022 року). Організатор: Донецький державний університет внутрішніх справ. (Авдєєва Г.К.)
 39. VІ міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки» (м. Харків, 12 травня 2022 року). Організатори: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ ВПрЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України (Авдєєва Г.К.)
 40. Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (м. Одеса, 17 червня 2022 року). Організатори: Національний університет «Одеська юридична академія», Південний регіональний центр Національної академії правових наук України (Авдєєва Г.К.)
 41. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності», м. Кропивницький, 24 червня 2022 року. Організатор: Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (Авдєєва Г.К.);
 42. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності», м. Кропивницький, 23 вересня 2022 р. Організатор: Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (Шевчук В.М., Авдєєва Г.К.);
 43. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій», м. Кривий Ріг, 30 вересня 2022 р. Організатор:Донецький державний університет внутрішніх справ МВС України (Шевчук В.М., Авдєєва Г.К.).
 44. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми національного законодавства», м. Кропивницький, 17 листопада 2022 року. Організатор: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Авдєєва Г.К.).
 45. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики» (23 червня 2022 року). Київ. (Яремчук В.О.)
 46. Науково-практична конференція «Біобезпека в умовах воєнного стану» (28.09.2022, м. Київ / НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, БО «100 % Життя – Мережа ЛЖВ», ГО «Асоціація фармацевтичного та медичного права». (Яремчук В.О.)
 47. Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 20-тої річниці заснування Полтавського юридичного інституту (29 вересня 2022 р.) (Яремчук В.О.)
 48. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій» (Кривий Ріг, 30 вересня 2022 р.) Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ . (Яремчук В.О.)
 49. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених» (Київ 10 листопада 2022 р.) (Яремчук В.О.)
 50. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична осінь 2022 року» (Харків, 17 листоп. 2022 р.). Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. (Яремчук В.О.)
 51. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми національного законодавства” (Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). (Яремчук В.О.)
 52. VI Медико-правовий форум «Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни:виклики сьогодення» (Харків, 25 листопада 2022 р.) (Яремчук В.О.)
 53. Всеукраїнський «круглий стіл» «Наукова спадщина Ольги Георгіївни Шило та проблеми кримінальної юстиції» (Харків, 15 грудня 2022 р.) (Яремчук В.О.)
 54. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності», (Кропивницький, 16 грудня 2022 р.) (Яремчук В.О.)
 55. «Круглий стіл» «Правові виклики сучасності» (Харків, 20 грудня 2022 р.). Факультет менеджменту, адміністрування та права ДБТУ та факультет історії та права ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. (Яремчук В.О.)
 56. «Круглий стіл» «Цифрова трансформація кримінального проваження в умовах воєнного стану» (Харків, 23 грудня 2022 р.) (Яремчук В.О.)