Збірник 21 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 21

Національна Академiя правових наук України
Інститут вивчення проблем злочинності
Питання боротьби зi злочиннiстю

Збірник 21Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 21

Харкiв
“Право”
2011

 

 

 

 

ЗМІСТ

ЗВІТИ ПРО ВИКОНАНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов В.І., Степанюк А.Х., Яковець І.С., Опанасенков О.І. Огляд результатів анкетування осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, в аспекті їх соціальної адаптації та реінтеграції в суспільство

Зеленецький В.С. Возбуждение уголовного дела при совершении усложненных единичных преступлений

Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К. Інновації в криміналістиці та їх впровадження в діяльність органів досудового слідства

Голіна В.В., Колодяжний М.Г. Сучасна нормативно-правова база та практика державного програмування протидії злочинності в Україні

Шостко О.Ю., Дзюба Ю.П. Антикорупційна політика держави: кримінально-правові та кримінологічні аспекти

Корнякова Т.В. Щодо основних напрямів реалізації кримінологічної запобіжної функції органів прокуратури у природоохоронній діяльності

Овчаренко О.М. Новий етап співробітництва України і ЄС у сфері протидії злочинності

Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди в період Київської Русі і феодальної роздробленості (IX-середина ХІІІ ст.ст.)

Дорош Л.В., Потапенко І.В. Незаконна торгівля органами або тканинами людини

Абакумова Ю.В. До проблеми кваліфікації дій окремих співучасників злочину

Головкін Б.М. Відвернення і припинення замислених, підготовлюваних і вчинюваних корисливих насильницьких злочинних посягань

Колодяжний М.Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: віктимологічний аспект

Овчаренко О.М., Дунаєва Т.Є. Удосконалення взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії злочинності в контексті наближення до європейських стандартів

Дятлова В.О. Криминологическая характеристика преступлений против интересов службы в республике Беларусь

Яковець І.С. Система виконання покарань Швейцарії (частина 1)

Шило О.Г. Розумний строк провадження в кримінальному процесі України

Глинська Н.В. Тип праворозуміння як суттєвий фактор, що визначає напрямки оновлення стандартів якості кримінально-процесуальних рішень

Беспалько І.Л. Проблема визначення нормативного змісту принципу диспозитивності у кримінально-процесуальному кодексі України

Веліканов С.В. Підходи до типізації слідчих ситуацій

Варцаба В.М. Окремі проблеми визначення зросту особи при складанні та використанні словесного портрета

Кудінов С.С. Характеристика окремих способів порушення порядку міжнародної передачі товарів

Мусієнко І.І. Деякі питання криміналістичної підготовки співробітників правоохоронних органів в умовах інноваційного суспільства

Лисов Н.Н., Назин А.В. Криминалистические модели в деятельности службы безопасности по защите информации и проведения внутренних расследований

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Москвич Л.Н. Методологія оцінки ефективності судової системи

Федоренко Д.М. До питання про відмежування вимагання від примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових забов’язань

В’юнник Д.Ю. Проблеми формування криміналістичної характеристики крадіжок автотранспорту

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

«Круглий стіл»: «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейського досвіду реалізації»

Міжнародна науково-практична конференція: «Криміналістика ХХІ сторіччя»

ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ПОГРІБНОГО

Збірник № 21