Збірник 20 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 20

Академiя правових наук України

Інститут вивчення проблем злочинності

Збірник № 20Питання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 20

Харкiв
“Право”
2010

 

 

ЗМІСТ

ЗВІТИ ПРО ВИКОНАНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та запропонування шляхів її підвищення.

Дослідження кримінально-процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Демидова Л.М. Якість кримінального законодавства України: методологічний аспект дослідження.

Зеленецький В.С. О перспективах развития общей теории борьбы с преступностью.

Дорош Л.В. Кримінально-правова норма: поняття та ознаки.

Голіна В.В., Колодяжний М.Г. Співробітництво країн СНД щодо запобігання злочинності: стан, проблеми, перспективи.

Павленко Т.А. Щодо визначення політики у сфері боротьби зі злочинністю.

Лемешко О.М. Звільнення від кримінальної відповідальності: диференціація чи індивідуалізація кримінальної відповідальності.

Мошак Г.Г. Використання приватноправових засобів в запобігальній діяльності поліції ФРН і Австрії.

Головкін Б.М. Віктимологічна характеристика потерпілих від корисливих насильницьких злочинів.

Шевченко Л.О., Христич І.О. Кримінологічна  характеристика осіб, які вчинили злочини економічної спрямованості на об’єктах паливно-енергетичного комплексу України.

Дунаєва Т.Є. Європейський досвід реформування судових та правоохоронних органів.

Лисодєд О.В. Позитивні зміни у забезпеченні прав засуджених в установах виконання покарань.

Гель А.П. Правова регламентація застосування інституту зміни умов тримання до осіб, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі і проблемні питання.

Яковець І.С. Місце суспільно-корисної праці в системі прав та обов’язків засуджених до позбавлення волі.

Кононенко В.П. Практика Європейського суду з прав людини як джерело кримінально-виконавчого права.

Клименко Н.І. Принцип змагальності кримінального судочинства та його реалізація на досудових і судових стадіях кримінального провадження.

Глинська Н.В. Інструментарій оцінки кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування  та прокурора.

Титаренко О.М. Щодо перспективи розширення судової практики застосування покарань, альтернативних позбавленню волі, як передумова реформування судової системи в Україні.

Шевчук В.М. Функції тактичних операцій: наукові підходи, проблеми, перспективи.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Москвич Л.М. Судова система як складний політико-правовий феномен.

Верхогляд О.В. Проблеми забезпечення прав заставодавця у кримінальному процесі України.

Ломакін А.О. Щодо розмежування повноважень прокурора району і місцевого суду у частині розгляду і вирішення скарг на постанову про порушення кримінальної справи.

Керик Л.І. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики доведення до самогубства.

РЕЦЕНЗІЇ

Борисов В.І. Відзив офіційного опонента на дисертацію К.В. Юртаєвої «Місце скоєння злочинів міжнародного характеру», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

«Круглий стіл»: «Актуальні питання виконання покарання у виді довічного позбавлення волі» 
Конференція: «Реформування судових і правоохоронних органів в Україні: проблеми та перспективи».

НАШІ ВІТАННЯ

Володимир Васильович Голіна

Валерій Юрійович Шепітько

Збірник № 20