Збірник 18 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 18

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik18.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 18

Харкiв
“Право””
2009

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов В.І. 
Відповідність кримінального закону конституційним принципам здійснення правосуддя в Україні.

Дорош Л.В. 
Теоретико-прикладні проблеми якості кримінального законодавства України.

Дзюба Ю.П. 
Щодо узгодженості норм чинної Конституції України, проекту Конституції України, внесеного Президентом України, Кк та Кпк України, що забезпечують права громадян на свободу та особисту недоторканість.

Демидова Л.М. 
Криміналізація заподіяння майнової шкоди: поняття, підстави та їх види.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Колодязний М.Г., Кулікова В.В. 
Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження.

Батиргареєва В.С.
Рецидивна злочинність в Україні: до проблеми її запобігання.

Головкін Б.М.
Щодо причин рецидивонебезпечності кримінальної активності раніше судимих корисливих насильницьких злочинців.

Шостко О.Ю. Кримінально-правові засоби протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах.

Яковець І.С.
До питання щодо суб’єктів оцінки якості кримінально-виконавчого законодавства.

Шостко О.Ю. Діяльність суб’єктів протидії організованій злочинності в деяких європейських країнах.

Зеленецкий В.С.
Судебный порядок обеспечения прав и законных интересов личности в доследственном производстве.

Сібільова Н.В. 
Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (історичний аспект).

Шило О.Г. 
Юридична заінтересованість як передумова реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист на досудових стадіях кримінального процесу.

Глинська Н.В. 
Динамічна сторона кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування : шляхи оптимізації.

Шепітько В.Ю., Журавель В.А. 
Організаційно-тактичні засоби: поняття та значення.

Шевчук В.М.
Методологія криміналістики: дискусії, «новації», перспективи.

Веліканов С.В.
Родові, видові, підвидові, комплексні та модифікуючі методики розслідування злочинів.

Затенацький Д.В. 
Криміналістичні засоби та тактичні прийоми актуалізації ідеальних слідів: проблеми, розробки та впровадження.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Коновалова А.Ю. 
Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб.

Дунаєва Т.Є. 
Деякі аспекти гармонізації законодавства України у сфері протидії корупції із законодавством Європейського Союзу.

Кузнєцов Р.В.
Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства на забезпечення права засуджених на правову допомогу.

Михалко І.С.
Аналіз визначення та змісту принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених за українським та російським законодавством.

Верхогляд О.В.
Накладення арешту на майно як засіб забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства.

Синчук О.В.
Ситуаційна зумовленість типових версій.

РЕЦЕНЗІЇ

Музика А.А., Савченко А.В.
Досягнення академічної правової науки України у боротьбі зі злочинністю.

Лобойко Л.М. 
Рецензія на книгу «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х. : право, 2008. – Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. – 840 с.».

НАШІ ВІТАННЯ

Василь Якович Тацій

Володимир Павлович Тихий

Примітка
перегляд текстів статеї збірнику на сайті бібліотекі В.І. Вернадського
 www.nbuv.gov.ua

Збірник № 18