Electronic sources – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Electronic sources

I ДИСЕРТАЦІЇ

Бабенко Андрій Миколайович

Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання

 

II МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ ВИДАННЯ

Альманах наукових досліджень «НОВІТНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2020»

І. В. Арістова, О. А. Баранов, О. П. Дзьобань та ін.; за заг. ред. проф. К. І. Бєлякова

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології

О. А. Заярний

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ КРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИЙ АСПЕКТ 

Борисов Вячеслав Іванович

Вибрані праці

Марочкін О.І.

Мотивування процесуальних рішень слідчого

І.А. Зінов’єва, В.М. Киричко, О.М. Овчаренко, Л. І. Почерніна, Т.Є Дунаєва,. В.І. Борисов,О.Г. Шило, О.Ю. Шостко

Актуальні проблеми протидії корупції

Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко, О. І. Марочкін, Л.М. Москвич, Шило О.Г.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

Овчаренко О.М., Сердюк О.В., Мошак Г.Г., Дунаєва Т.Є., Кохан В.П., Шуміло О.О. 

Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз

Авдєєва Галина Костянтинівна 

Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)

Бабенко Андрій Миколайович

Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір

Голіна Володимир Васильович, Лукашевич Сергій Юрійович, Колодяжний Максим Геннадійович

Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні

Голіна Володимир Васильович, Маршуба Маралджан Оразнепесівна

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине

Голіна В.В., Марченком М.Ю., Колодяжний М.Г., Лукашевич С.Ю., Шрамко С.С., Самойлова О.М., Калініна А.В.

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід

Головкін Богдан Миколайович

Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері

Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання

Злочинність у паливно-енергетичній сфері україни: кримінологічна характеристика та запобігання

Колодяжний Максим Геннадійович

Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

Лобойко Леонід Миколайович

Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудові провадження

Овчаренко Олена Миколаївна

Доступність правосуддя та гарантії його реалізації

Зеленецький Володимир Серафимович, Лобойко Леонід Миколайович

Доследственный уголовный процесс

 

III МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ І СЕМІНАРІВ

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 786 с.

Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 316 с.

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с. ISBN 978-966-937-893-4

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 92 с.

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: В. Ю. Шепітько (голов. ред.), 
В. А. Журавель, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва. – Харків : Право, 2019. – 164 с

Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 2019 р.) / ред. кол.: Н.О. Гуторова, В.М. Пашков, В.С. Батиргареєва. – Харків : Право, 2019. – 124 c.

Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 13 груд. 2019 р.) / ред. кол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Харків : Право, 2019. – 32 с.

Конституційні засади медичної реформи в Україні : матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.)

Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу “Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення” (м. Харків, 17 травня 2019 р.)

Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами  у 2018 р. (м. Харків, 26 березеня 2019 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності» (м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» (м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності» (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків» (м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності» (м. Харків, 10-11 жовтня 2013 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» (м. Харків, 11-12 жовтня 2012 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (м. Харків, 13-14 жовтня 2011 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції » (м. Харків, 17 квітня 2014 р.)

Науково-практичний семінар «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції» (м. Харків, 24 квітня 2014 р.)

 

IV ІСТОРІЯ

ШЛЯХ У НАУКУ: РОЗПОВІДЬ ПРО ВЧИТЕЛЯ

НАРИСИ ДО ІСТОРІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА НАПрН УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

 

V БУКІНИСТИЧНІ ВИДАННЯ

Алкоголизм, как фактор преступности

Исследование о смертной казни

Малолетние преступники. Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней

Основные вопросы адвокатской этики

Преступления против избирательного права

Списки и происхождение редакций Русской Правды

Уголовная интервенция

Юридические основания к суждению о силе доказательств и мысли из речей. Председательствующего по уголовным делам

 

VI ЖУРНАЛИ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА: ВЧОРА. СЬОГОДНІ. ЗАВТРА №1

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА: ВЧОРА. СЬОГОДНІ. ЗАВТРА №2

Науковий вісник Сіверщини №1

Науковий вісник Сіверщини №2

Науковий вісник Сіверщини №3