Doctoral studies – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Doctoral studies

 

 У травні 2020 р. рішенням вченої ради в Інституті було відкрито докторантуру. Наша установа повернула собі цю важливу опцію й водночас привілей. Кілька років тому в Інституті функціонувала докторантура, однак Кабінет Міністрів України у Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) від 23 березня 2016 р. № 261 висунув нові вимоги до осіб, які мають забезпечувати підготовку наукових кадрів на цьому рівні вищої освіти. Відтепер це мають бути троє штатних працівників – докторів наук, які мають відповідну наукову кваліфікацію, та ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Окрім того, кваліфікація цих осіб визначається за певними критеріями, серед яких, зокрема: наявність за останні п’ять років не менше однієї статті у періодичному виданні, включеному до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Core Collection; участь у: підготовці наукових кадрів, що підтверджується видачею здобувачеві документа про присудження відповідного наукового ступеня; у міжнародних наукових проектах або залучення до міжнародної експертизи; в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради, або члена експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій.

Ученими, які мають відповідну кваліфікацію та які забезпечуватимуть існування в Інституті докторантури, стали:

– директор Інституту, д.ю.н., с.н.с. Владислава Батиргареєва;

– радник при дирекції Інституту, д.ю.н., проф., академік НАПрН України, Вячеслав Борисов;

– головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України Володимир Голіна.

Тож запрошуємо усіх, хто хоче здобути найвищий науковий ступінь, вступати до докторантури Інституту за спеціальністю
«081 Право» (наукова спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право).

Вступники до докторантури подають на ім’я директора Інституту (або його заступника) такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;

6) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

7) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата
наук.

Документи подаються з моменту опублікування оголошення за адресою:

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.

Телефони для довідок:

приймальня: (057) 715-62-08, (057) 700-65-81