СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ
ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАПрН УКРАЇНИ
Голіна Володимир Васильович

СПІВРОБІТНИКИ

Голіна Володимир Васильович   Голіна Володимир Васильович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук (1994 р.), професор (1997 р.), член-кореспондент Національної академії правових наук України (2002 р.), заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1993 р.) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.).

Завідувач відділу кримінологічних досліджень (2010-2015 рр.), завідувач сектора дослідження проблем запобігання злочинності (1998-2015 рр.), Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (1996-2015 рр.).

Голіна В.В. у 1958 р. закінчив Ленінградський державний університет ім. О.О. Жданова. У 1972 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидати юридичних наук, у 1994 р. – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Голіна В.В. вніс значний особистий внесок у розвиток та організацію правової науки України. Йому належить науковий пріоритет у створенні і поглибленні теорії запобігання злочинності в цілому та її окремих проявів, зокрема, запобігання насильницьким злочинам проти особи, запобігання насильству в сім’ї, злочинності неповнолітніх, бандитизму. Крім того, до сфери наукових інтересів В.В. Голіни входять питання планування й програмування запобіжних заходів тощо.

Професор Голіна В.В. є автором понад 250 наукових праць, серед яких чимало монографій, навчальних посібників, підручників із Загальної та Особливої частин кримінології.

Напружену наукову і педагогічну діяльність Володимир Васильович плідно поєднує з громадською діяльністю. Він є членом редколегії збірника наукових праць, членом спеціалізованої вченої ради з питань захисту докторських та кандидатських дисертацій, заступником Голови Координаційного бюро з проблем кримінології Національної академії правових наук України та членом вченої ради Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України.

http://ivpz.org/images/stories/kolodyazhnii.jpg   Колодяжний Максим Геннадійович – завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук (2010 р.), старший науковий співробітник (2013 р.).

У 2010 р. захистив дисертацію «Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним з насильством» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Колодяжний М.Г. є автором понад 90 наукових публікацій, з яких 5 монографій (3 у співавторстві). У коло його наукових інтересів входять проблеми корисливо-насильницької злочинності, міжнародного досвіду протидії злочинності, питання планування й програмування заходів запобігання злочинності, громадського впливу на злочинність.

Колодяжний М.Г. є головою первинної організації Харківської обласної організації Союзу юристів Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України. Є членом спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Здійснює наукове керівництво трьох здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.

За високі показники наукової діяльності Колодяжний М.Г. відзначався: у 2012–2014 рр. – стипендією Кабінету Міністрів України як молодий учений; у 2013 р. – подякою від Голови Ради Харківської обласної організації Союзу юристів України; у  2015 р. – подякою від Голови Харківської обласної державної адміністрації; у 2017 р. – Міжнародною академією рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».

http://ivpz.org/images/stories/shramko1.jpg   Шрамко Сабріє Сейтжеліївна – науковий співробітник.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за темою  «Роль громадськості у запобіганні злочинності в Україні» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, науковий керівник – д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна.

У коло наукових інтересів входять проблеми запобігання злочинності за допомогою громадськості.

http://ivpz.org/images/stories/marshuba.jpg  Маршуба Маралджан Оразнепесівна – молодший науковий співробітник (2018), кандидат юридичних наук (2014 р.).

У 2014 р. захистила дисертацію «Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Маршуба М.О. є автором біля 20 наукових публікацій, з яких монографія, навчальний посібник «Віктимологія» (у співавторстві). У коло її наукових інтересів входять  кримінологічні дослідження відносно неповнолітніх, проблеми запобігання злочинності, окремі напрями стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів.

http://ivpz.org/images/stories/samoilova1.jpg  Самойлова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник.

Працює над кандидатською дисертацією за темою «Кримінологічна характеристика та запобігання умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються особами похилого віку» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, науковий керівник – д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна.

У коло наукових інтересів входить дослідження проблем тяжкої насильницької злочинності осіб похилого віку та її запобігання.

http://www.ivpz.org/images/stories/kalinina.jpg  Калініна Аліна Владиславівна – молодший науковий співробітник (2015 р.).

Освіта: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2012 р.).

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за темою  “Запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні” за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України – В.В. Голіна.

Бобровський Марк Костянтинович – аспірант (2015 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., ст. наук. співр. В. С. Батиргареєва.

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Кібальник Станіслав Олегович – аспірант (2017 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України».

Пачкова Анна Анатоліївна – аспірант (2017 р.).

Науковий керівник – к.ю.н., ст. наук. співробітник М. Г. Колодяжний.

Спеціальність 081 – Право, напрям підготовки – «кримінологія».

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, спрямованим проти законної професійної журналістської діяльності».

Основні напрямки наукової діяльності

Згідно з Положенням про сектор на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінології відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектору також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінологічної політики України, законодавства України у сфері запобігання та протидії злочинності, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– розробляють зауваження та пропозиції до нормативно-правових актів органів державної влади;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

Сектор попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді у складі Відділу загальної теорії кримінології та кримінологічних досліджень був створений 21 червня 1995р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук за № 4/5-н «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності». У такому вигляді сектор проіснував до 2007р. У цьому році Постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у Сектор дослідження проблем запобігання злочинності у складі Відділу кримінологічних досліджень.

З моменту створення сектор розпочав проведення актуальних для теорії та практики фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю. За цей час було виконано значний обсяг наукових досліджень, в основу яких покладено не тільки теоретичні, а переважно емпіричні дослідження. Ці дослідження були спрямовані на з’ясування науково-обґрунтованих уявлень про кримінологічну характеристику злочинності в Україні та її проявів, її детермінацію, особу злочинця та її запобігання. Наукові результати вчених сектора отримують позитивний резонанс у суспільстві, про що свідчать, зокрема, схвальні відгуки та акти про впровадження результатів дослідження у практику боротьби зі злочинністю.
Співробітники сектора приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах з актуальних для життя країни питань.

http://www.ivpz.org/images/stories/kolodyagnii_govten2015.jpg

Нагородження подякою Колодяжного М.Г.

головою Харківської обласної державної адміністрації Райніним І.Л.

до Дня юриста України (8 жовтня 2015 р.)

http://www.ivpz.org/images/stories/kolodyagnii_december2017_2.jpg

Нагородження Колодяжного М.Г. медаллю “Трудова слава” ІІ ступеня Міжнародною академією рейтингових технологій і соціології “Золота Фортуна” 22 грудня 2017 р.

http://ivpz.org/images/stories/konf.9-10.10.2014_g.jpg

Участь науковців сектора та провідних вчених-кримінологів у міжнародній

науково-практичній конференції «Наука кримінального права в системі

міждисциплінарних зв’язків»

http://www.ivpz.org/images/stories/semin24.042014_2.jpg

Виступ керівника наукових робіт сектора дослідження проблем

запобігання злочинності, д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН

України 24 квітня 2014 р. на науково-практичному семінарі

«Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні

та протидії корупції»

http://ivpz.org/images/stories/semin.mol.uch_19.09.2014.jpg

На засіданні Ради молодих вчених

З дня існування і до теперішнього часу сектор очолює докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна. У 2010 р. він був призначений на посаду завідуючого Відділу кримінологічних досліджень.

Кадровий склад сектора представлений 5-ма науковими співробітниками, з них – один доктор юридичних наук та один кандидат юридичних наук. Штатними співробітниками є завідувач відділу, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Колодяжний М.Г., науковий співробітник Шрамко С.С., молодший науковий співробітник Самойлова О.М. й молодший науковий співробітник Калініна А.В. За сумісництвом у секторі працюють: головний науковий співробітник, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Голіна В.В.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Науковцями сектора здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

– «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та практика» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2020 р., Науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В. Виконаці: Батиргареєва В.С., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М., Шрамко С. С., Калініна А.В.)

– «Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіганні злочинності: міжнародний та вітчизняний досвід». (термін виконання: 1 квартал 2012 р. – 4 квартал 2016 р., Науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В.). Виконаці: Лукашевич С. Ю., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М., Шрамко С. С.

2. Співробітники сектора брали участь у конкурсних дослідженнях:

– «Злочини проти особистої волі людини: теорія і практика боротьби та попередження». Виконавець – Голіна В.В.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями сектора розроблені наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, РНБО України, центральних органів виконавчої влади, регіональних органів влади:

2017 р.:

За ініціативою науковців сектора було розроблено та спрямовано до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до статті 22 Закону України “Про Національну поліцію” щодо розширення основних повноважень керівника поліції» (вих. лист № 724-05-23 від 06.12.2017 р.). У проекті пропонується надати керівнику Національної поліції України повноваження приймати у визначеному порядку рішення про матеріальне і моральне заохочення громадян, які надали достовірну інформацію про вчинений злочин чи злочинця, який перебуває у розшуку, або які іншим чином надали допомогу в охороні правопорядку та запобіганні правопорушенням.

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлено:

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення проблемних питань проведення АТО та посилення боротьби з тероризмом» (вих. лист № 193-04-23 від 29.03.2017 р.);

– пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної наукової установи» (вих. лист № 592-0103-53 від 02.10.2017 р.);

– пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Національного фонду досліджень України» та тексту проекту Положення про Національний фонд досліджень України (вих. лист № 648-01-52 від 26.10.2017 р.);

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» (вих. лист № 662-01-52 від 06.11.2017 р.).

За дорученням Штабу Антитерористичного центру при СБУ підготовлено пропозиції до нової редакції Концепції боротьби з тероризмом (вих. лист № 315-01-52 від 06.06.2017 р.).

За дорученням Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України (вих. лист № 504-0103-55 від 05.09.2017 р.) надано пропозиції до Плану роботи Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.

2016 р.:

За дорученням Першого заступника Міністра юстиції України був підготовлений кримінологічний прогноз показників злочинності на 2017 р. та на період 2016-2021 рр. (Вих. лист № 600-012-31 від 25.08.2016 р.).

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлено:
пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ» (Вих. лист № 238-0102-52 від 21.04.2016 р.);

– інформацію щодо реалізації заходів, передбачених Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки (Вих. лист № 241-01-52 від 22.04.2016 р.);

– пропозиції до проекту рішення спільного засідання президій Національної академії правових наук України, Національної академії медичних наук України та Національної академії педагогічних наук України на тему «Правові, медико-соціальні та психологічні проблеми тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в Україні» (Вих. лист № 288-01-52 від 27.05.2016 р.);

– пропозиції і зауваження стосовно реформування наукової сфери та розвитку академічної науки до зустрічі Прем’єр-міністра України В. В. Гройсмана з ученими (Вих. лист № 576-0104-52  від 01.08.2016 р.);

– пропозиції за пунктами 2, 4, 5, 8 протоколу наради «Про реформування наукової сфери, розвиток академічної науки» від 26 вересня 2016 р. (Вих. лист № 684-01-52 від 12.10.2016 р.);

– пропозиції до Концепції правового забезпечення національної безпеки України (Вих. лист № 746-01-52 від 16.11.2016 р.);

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками» (Вих. лист № 757 01-52 від 18.11.2016 р.).

За дорученням керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України:
– підготовлено пропозиції до Плану Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України на 2017 рік (Вих. лист № 621-0102-55 від 20.09.2016 р.);

– пропозиції щодо оновлення Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, схваленою указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011 (Вих. лист № 30.11.2016 р. від 30.09.2016 р.).

За дорученням заступника голови Харківської обласної державної адміністрації розроблено рекомендації до проекту Антикорупційної програми в Харківській обласній державній адміністрації на 2017 рік (Вих. лист № 783-01-47 від 30.11.2016 р.).

2015 р.:

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлено:
– пропозиції до проекту положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ) (Вих. лист № 66-0105-22 від 27.01.2015 р.);

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Вих. лист № 449-0101-52 від 12.05.2015 р.). У документі пропонується доповнити ч. 2 ст. 2 Закону низкою додаткових завдань; уточнення ст. 12, 20 Закону; запропоновано редакцію ч. 7 ст. 20 Закону;

– пропозиції щодо реалізації у 2015 році Основних завдань НАПрН України згідно з постановою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 182-VIII. У документі запропоновано: прийняти участь у розробці проекту положення «Про кримінологічну експертизу», участь у розробці проекту Закону України «Про Державну політику України у сфері запобігання злочинності», участь у розробці Планів запобігання та протидії злочинності (Голіна В.В.).

На прохання начальника Управління СБУ в Харківській області О. Пивовара підготовлено:
– пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. та Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2007 р. № 1051. (Відправлено електронною поштою від 3.04.2015 р.). Запропоновано визначити комплекс заходів із запобігання, реагування і припинення терористичних актів, установити режими контролю, охорони та захисту об’єктів можливих терористичних посягань.

2014 р.:

На запити Національної академії правових наук України протягом року були підготовлені такі завдання:
– надано інформацію про стан виконання Концепції державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року;

– надано пропозиції до орієнтовної структури інформаційно-аналітичних матеріалів, що надаються в межах компетенції заінтересованим органом Міністерству освіти і науки для врахування при підготовці узагальненої інформації до парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави»;

– підготовлено пропозиції до переліку пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року;

– надано пропозиції щодо вдосконалення проекту Концепції юридичної енциклопедії;

– надано судження до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

– підготовлено пропозиції до Положення Кабінету Міністрів України «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про вищу освіту»;

– надано судження до пропозицій НАПрН України щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. – Х. : Право, 2017. – 284 с.

Колодяжний М.Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / М. Г. Колодяжний ; за ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2017. – 252 с.

Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи. Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна, В. К. Грищук, О. В. Зайчук, В. О. Навроцький, О. В. Наден, Ю. В. Нікітін, Н. М. Оніщенко, Ю. А. Пономаренко, М. І. Хавронюк, О. В. Харитонова, В. І. Шакун – Київ : ВАІТЕ, 2015. – 688 с.

Голина В.В., Маршуба М.О.. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине: монография. – Х. : Право, 2014. – 280 с.

Марченко М. Ю. Запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : монографія / М. Ю. Марченко ; за ред. В. В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2014. – 212 с.

Голіна В.В. Правова доктрина України: у 5-т. – Х. : Право, 2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – 1240 с. – 77.5 д.а. / 1 д.а. В.В. Голіна.

Голіна В.В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності / В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний. – Х. : Право, 2012. – 304 с.

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов] : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В.В. Сташиса ; кол. сост. : В.В. Голина, М.Г. Колодяжный ; под общ. ред. В.В. Голины. – К. : Ред. журн. «Право Украины» ; Х. : Право, 2013. – (Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил. к юрид. журн. «Право Украины» ; вып. 22).
Кн. 1. – 2013. – 188 с.
Кн. 2. – 2013. – 184 с.
Кн. 3. – 2013. – 168 с.

Колодяжний М.Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / М.Г. Колодяжний; за ред. В.В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2010. – 288 с.
Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 364 с.

Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми / Кол. авт.: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; За заг. ред. чл.-кор. АПрН України В.В. Голіни. – Х.: «Кроссроуд», 2007. – 156 с.

Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: Монографія / Кол. авторів: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін.; За заг. ред. професорів В.В. Голіни та В.П. Ємельянова – Х.: Право, 2006. – 292 с.

Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України., 2011. – 120 с.

Голіна В.В. Судимість. Монографія. – Х.: Харків Юридичний, 2006.

Зеленецький В.С., Ємельянов В.П. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом. Науково-практичний посібник. – Х.: Кроссроуд, 2006.

Головкін, Б. М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері / Б. М. Головкін. – Х. : Нове слово, 2004. – 252 с.

Голіна, В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : монографія / В. В. Голіна. – Х. : Регіон-інформ, 2004. – 212 с.

Батиргареєва, В. С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло / В. С. Батиргареєва. – Х. : Одіссей, 2003. – 256 с.

Голіна В.В. “Судимість”. – Х.: Юридичний Харків, 2006. – 384 с.

Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія. – Х.: Регіон-інформ, 2004. – 212 с.

„Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: Монографія / Кол. авторів: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін.; За заг. ред. професорів В.В. Голіни та В.П. Ємельянова – Х.: Право, 2006. – 292 с.

Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми / Кол. авт.: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; За заг. ред. чл.-кор. АПрН України В.В. Голіни. – Х.: «Кроссроуд», 2007. – 156 с.

Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) Кол. авторів. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – 364 с.

Підручники та навчальні посібники:

Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М, Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2014. – 440 с.

Ефективність діяльності органів кримінального переслідування по запобіганню злочинам / Лукашевич С. Ю., Блага А. Б., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М.; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. – Харків, 2010. – 48 с. – Бібліогр.: 6 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 20.06.2010, № 60 – Ук2010

Кримінологія : підручник : Загальна та Особлива частини / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб і доп. – Х. : Право, 2009. – 288 с.

Правова статистика : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2009. – 196 с.

Голіна В. В., Пивоваров В. В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Кримінологія» (відповідно до вимог ЄСТС). – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – 86 с.

Курс лекций по криминологии / Под ред. проф. Даньшина И.Н. (Общая часть) и проф. Голины В.В. (Особенная часть). – Х.: «Одиссей», 2006.

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, опубліковані у

2018 р.:

Голіна В. В. «Тіньова» злочинність. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС. 2017. № 1 (1). С. 134-143. (0,5 д.а.) (не увійшло до звіту за 2017 р.);

Батиргареєва В. С. Проблемні питання запровадження замісної терапії у місцях позбавлення волі. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні.Завтра. 2017. № 1 (1). С. 107-118(0,5 д.а.) (не увійшло до звіту за 2017 р.);

Колодяжний М. Г. Просторова профілактика злочинності: зарубіжний досвід й шляхи упровадження в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 35. С. 20–29.(0,5 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського));

Колодяжний М. Г. Патрулювання як складова стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. Харків: ХНУВС, 2018. № 1. С. 37–46. (0,5 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»);

Колодяжний М. Г. Теоретична основа для формування нових підходів скорочення злочинності в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. № 1. С. 243–251. (0,5 д.а.)(входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»);

Шрамко С. С. Убезпечення від злочинності у великому місті. Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. Харків: ХНУВС, 2018. № 1 (18). (0,5 д.а.) С. 82-88. (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»)

Маршуба М. О.Взаємозв’язок стратегій «community policing» й зменшення можливостей учинення злочинів Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 35. С. 44–54. (0,5 д.а.)(входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського));

Калініна А. В.Кримінологічне законодавство у пострадянських державах. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 35. С. 55-68. (0,5 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)).

Голіна В. В. Об’єкт запобіжного впливу деяких фонових для злочинності явищ. Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія: зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 27 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2018. С. 31-33. (0,2 д.а.)

Батиргареєва В. С. Щодо результатів узагальнення опитування громадськості з приводу корупції у медичній сфері. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (2 берез. 2018 р., м. Хмельницький). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. С. 32-36 (0,2 д.а.)

Колодяжний М. Г. Зменшення можливостей поширення фонових для злочинності явищ. Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія: зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 27 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2018. С. 54-55. (0,2 д.а.)

Колодяжний М. Г. Розробка новітньої системи профілактики злочинності– шлях до реального захисту прав громадян України. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Від громадянського суспільства – до правової держави»: зб. тез доповідей (Харків, 20 квіт. 2018 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 96–99. (0,2 д.а.)

Шрамко С. С. До питання убезпечення від злочинності у великому місті. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (2 берез. 2018 р., м. Хмельницький). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. С. 237-240. (0,2 д.а.)

Голіна В. В., Шрамко С. С. Процес глобалізації і проблеми запобігання злочинності. Кримінальне право в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (25 трав. 2018 р., м. Одеса). Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2018. С. 14-16 (0,2 д.а.)

Маршуба М. О. Щодо архітектурно-просторового планування безпеки міст. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (2 берез. 2018 р., м. Хмельницький). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. С. 173-176. (0,2 д.а.)

Маршуба М. О. Сусідська варта як форма партнерства між Національною поліцією та громадськістю в Україні. Захист прав людини: національний та міжнародний виміри: ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Від громадянського суспільства – до правової держави»: збірник тез доповідей (20 квіт. 2018 р., м. Харків). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 99-101. (0,2 д.а.)

Калініна А. В. Кримінологічне законодавство як засіб нормативного обмеження впливу фонових явищ на стан злочинності в Україні. Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія: зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 27 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2018. С. 51-52. (0,2 д.а.)

Калініна А. В. Удосконалення правового забезпечення запобігання злочинності в умовах зміни кримінологічної обстановки в Україні. Захист прав людини: національний та міжнародний виміри: ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Від громадянського суспільства – до правової держави»: збірник тез доповідей (20 квіт. 2018 р., м. Харків). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 62-65. (0,2 д.а.)

2017 р.:

Батиргареєва В. С. Щодо можливості запровадження замісної підтримувальної терапії у місцях позбавлення волі // Питання боротьби зі злочннністю : зб. наук. пр. / редкол. В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 32. – С. 50-69 (не ввійшло до звіту 2016 р.) (входить до переліку фахових видань України).

Батиргареєва В. С. Завдання вітчизняної кримінології в умовах криміногенної ситуації в Україні // Вісник кримінологічної асоціації України. – № 3 (14). – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 120-130 (не увійшло до звіту 2016 р.) (входить до переліку фахових видань України).

Колодяжний М.Г. Стратегії протидії корупції у діяльності органів правосуддя // Право України. – 2017. – № 1. – С. 37–44 (журнал включено до міжнародних науко метричних баз «HeinOnline», «EBSCO Publishing, Inc.» (США); Index Copernicus International (Польща)).

Колодяжний М.Г. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: поняття, принципи, значення // Вісн. кримінол. асоц. України : зб. наук. пр. (редкол. : О. М. Бандурка (голов. ред. ) та ін.) – Х. : ХНУВС, 2017. – № 1. – С. 93–99 (входить до переліку фахових видань України)

Калініна А. В. Морально-психологічні ознаки злочинця-іммігранта в Україні // Проблеми законності. – 2017. – Вип. 137. – С. 132-141 (журнал включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Польща)).

Усатова Т. І. Основні  стратегічні  напрями  запобігання  злочинам, пов’язаним  зі  створенням  або  утриманням місць  розпусти  та  звідництвом // Часопис Київ.  ун-ту права. – 2017. – № 1. – С. 337-342 (журнал включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Польща)).

Батиргареєва В. С. Роль соціальної функції кримінології у побудові сучасної політики боротьби зі злочинністю в Україні // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» (м. Івано-Франківськ, 9-10 груд. 2016 р.). – Івано-Франківськ : навч-наук. юрид. ін.-т ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника», 2017. – С. 24-29.

Батиргареєва В. С. Підходи до формування емпіричної бази кримінологічних досліджень // Матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 24 березня 2017 р.) : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С. 101-104.

Колодяжний М.Г. Корупція у судовій системі України: стратегії запобігання // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції  : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2017. – С. 106-107.

Колодяжний М.Г. Щодо стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 3 берез. 2017 р.). – Хмельницький : НАДПСУ, 2017. – С. 234–237.

Колодяжний М. Г. Використання сучасних технологій у протидії злочинності // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С. 166–169.

Шрамко С. С. Окремі питання щодо заходів протидії терористичній діяльності // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України : матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 р. / Наук..-досл. ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Харк. обл. орг-ція ГО «Всеукр. асоц. крим. права». – Х. : Юрайт, 2017. – С. 64-70.

Калініна А. В. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: інформаційно-психологічна складова // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичного конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.): у 2-х т. – Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 326-328.

Артеменко О. М. Щодо кримінологічної характеристики злочинів проти порядку проходження військової служби // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. : тези доповідей міжнар. наук-практ. Конф. (м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 р.) ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – С. 158-161.

Артеменко О. М. «Ціна» злочинів проти порядку проходження військової служби // Актуальні проблеми кримінального права, процесу криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукр. наук-практ. конф.  (м. Хмельницький, 3 березня 2017 р.). – Хмельницький : НАДПСУ, 2017. – С. 234-237.

Артеменко О. М. Злочини проти порядку проходження військової служби: до результатів експертного опитування // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 березня 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 7-10.

Романаускас К. А. До результатів експертних оцінок злочинів, передбачених ст. 175 КК України // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичного конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.): у 2-х т. – Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 344-346.

Усатова Т. І. Зарубіжний  досвід  в  оцінці  та  протидії  проституції  та   створенню або утриманню місць розпусти і звідництву // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівськ. наук.-практ. конф. (Київ, 24 березня 2017 р.). – Ч. 2. – К., 2017. – С. 117-119.

2016 р.:

Голіна В.В., Шрамко С.С. Характеристика форм та методів участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 30. – С. 40-50 (0,5 д.а.) (Не увійшло до звіту 2015 р.).

Golina V. Criminological prophylaxis of crimes: the concept, the specifics, the structure, the object of precautionary influence // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kh. : Law, 2016. – № 8. – P. 327-335 (0,5 д.а.);
Голіна В. В. Запобіжний вплив як категорія теорії і практики запобігання злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 28-39 (0,6 д.а.).

Голіна В.В. Кримінологічна політика як основа розробки теорії і практики запобігання злочинності в Україні // Проблеми законності : зб. наук. праць / отв. Ред. В.Я. Тацій, 2016 . – Вип. 133. – С. 192-203 (0, 6 д.а.).

Голина В. В., Шрамко С. С. К вопросу об участии общественности в предупреждении преступности в Украине // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / редкол. : В. М. Хомич [и др.] ; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Вып. 9. – Т. 2. – С. 41-47. (0,5 д. а.).

Батиргареєва В.С. Завдання вітчизняної кримінології в умовах загострення криміногенної ситуації в Україні // Вісн. Кримінолог. асоц. України : зб. наук. пр. – № 3 (4). – 2016. – С. 120-130 (0,6 д.а.).

Батиргареєва В.С. Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки // Наукові праці Нац. авіац. ун-ту. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2016. – № 3 (40). – С. 151-156 (0,4 д.а.).

Бобровский М. К. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який умисно знищив або пошкодив майно // Вісник кримінологічної асоціації України. – 2016. – № 3 (14). – С. 168-179.

Бобровский М. Количественно-качественные показатели умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества в Украине / Бобровский // Legea şi Viaţa. – 2016. – № 10/2 (octombrie). – С. 13–16 (0,5 д.а.).

Колодяжний М. Г. Реалізація стратегії громадського впливу на злочинність у зарубіжних країнах // Проблеми законності : зб. наук. праць – 2015. – Вип. 129. – С. 217–223. (0,5 д.а.) (Не увійшло до звіту 2015 р.).

Колодяжний М. Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності // Вісн. кримінол. асоціації України : зб. наук. пр. (редкол. : О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.) – Х.  : ХНУВС, 2015. – № 3. – С. 20–33. (0,6 д.а.) (Не увійшло до звіту 2015 р.).

Колодяжний М. Г. Закон України «Про Національну поліцію» – крок до народу чи повернення у минуле? // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 51-52 (26 груд. 2015 р. – 3 січ. 2016 р.). – С. 16, 17. (0,3 д.а.) (Не увійшло до звіту 2015 р.).

Колодяжний М. Г. Соціальна спрямованість Закону України «Про Національну поліцію» крізь призму міжнародного досвіду громадського впливу на злочинність // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 99–110 (0,6 д.а.).

Колодяжний М.Г. Шляхи впровадження в Україні прогресивного міжнародного досвіду громадського впливу на злочинність в Україні // Вісн. Асоц. крим. права. України. – 2016. – № 1. – С. 363–377 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/23_Kolodyazhny.pdf (0,6 д.а.).

Шрамко С. С. Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо запобігання злочинності в Україні // Часопис Київського університету права. – 2016. – Вип. 2 – С. 344-348 (0,5 д.а.).

Голина В. В., Шрамко С. С. К вопросу об участии общественности в предупреждении преступности в Украине // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. – Вып. 9. – Т. 2. (Республика Беларусь) (0, 5 д. а.).

Калініна А. В. Громадянин як суб’єкт запобігання злочинам, що вчиняються у громадських місцях // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 214-226 (0,6 д. а.).

Усатова Т. І. Кримінологічна характеристика злочинців, які створюють або утримують місця розпусти та займаються звідництвом // Вісник кримінологічної асоціації України. – 2016. – № 3 (14). – С. 202-216 (0,6 д.а.).

Усатова Т. Криминологическая характеристика сводничества и создания или содержания притонов разврата в Украине (ст. 302 УК Украины) // Legea şi Viaţa. – 2016. – № 6/2 (iunie). – С. 133-137 (0,5 д.а.).

Тези наукових доповідей:

Голіна В. В. Запобіжний вплив на злочинність: поняття, зміст, характеристика // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2016 р., м. Харків) / МВС України  ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 17-19 (0,2 д.а.).

Голіна В. В. Запобіжний вплив на злочинність: постановка проблеми // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є. О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 31-34 (0,2 д.а.).

Голіна В.В. Кримінологічна політика та її значення для теорії і практики запобігання злочинності // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голв. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 454-457. – 0,3 д.а.

Голіна В. В. Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи // Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 5-9 (0,4 д.а.).

Батиргареєва В. С. До питання соціальної функції кримінологічної науки // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С.  458-462.

Батиргареєва В. С. До аналізу криміногенної ситуації в Україні: у світлі подій останніх років // Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Нац. авіац. ун-т, 26 лютого 2016 р. Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 297-300 (0,3 д.а.).

Батиргареєва В. С. Завдання кримінологічної науки у світлі терористичних викликів // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвіді його актуальність для України : матеріали міжнар.  наук.-практ.  конф. (30 вересня 2016 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – С. 38-40 (0,25 д.а.).

Колодяжний М. Г. Стратегія «community policing»: шляхи впровадження в Україні // Кримінологічна теорія і практика:  досвід, проблеми сьогодення та шляхи  їх  вирішення : матеріали  наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 берез. 2016 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 111–114. (0,2 д.а.).

Колодяжний М. Г. Участь громадськості у запобіганні злочинності в Ізраїлі // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 83–87. (0,2 д.а.).

Колодяжний М. Г. Шляхи модернізації системи запобігання злочинності в Україні // Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 159-162 (0,2 д.а.).

Шрамко С. С. Питання запобіжного впливу громадської думки на злочинну поведінку // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 грудня 2015 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2016. – С. 153-155 (0,2 д.а.).

Шрамко С. С. Питання громадського впливу на здійснення антикорупційної політики // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (15 квітня 2016 р., м. Харків) / МВС України  ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 176-180. (0,2 д.а.).

Шрамко С. С. Участь громадськості у запобіганні злочинності: критерії ефективності // Протидія злочинності: теорія та практика : матер. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19 жовт. 2016 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – С. 607-608 (0,2 д.а.).

Шрамко С. С. Визначення ефективності громадського запобіжного впливу на злочинність в Україні // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голв. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 496-499 (0,2 д.а.).

Калініна А. В. Запобігання вуличній злочинності силами громадськості // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 грудня 2015 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2016. – С. 28-31 (0,2 д.а.).

Калініна А. В. Міграційна політика держави як основа запобігання нелегальної міграції в Україні // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 11–12 березня 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С. 57-60 (0,2 д.а.).

Калініна А. В. Щодо кримінологічних підстав кримінально-правової політики у сфері злочинності іммігрантів // Сучасна кримінально-правова політика України: законотворчість та судова практика (тенденції, проблеми і шляхи їх подолання) : матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 квітня 2016). – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. – С. 340-343 (0,2 д.а).

Калініна А. В. Кримінологічні основи кримінально-правової політики у сфері запобігання злочинності зовнішніх мігрантів // Протидія злочинності: теорія та практика : матер. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19 жовт. 2016 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – С. 265-266 (0,2 д.а.).

Калініна А. В. Кримінологічні дослідження як індикатор соціальної функції кримінального права України // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голв. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 509-512 (0,2 д.а).

Калініна А. В. Рівень правової культури і правової свідомості водіїв-іноземців як детермінанти автотранспортної злочинності в Україні // АЕРО-2016 : матер. Всеукр. конференції молодих учених і студентів, м. Київ, Нац. авіа. ун-т, 24 листоп. 2016 р. – Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 216-218 (0,2 д.а).

Калініна А. В. Зовнішня міграція та злочинність: детермінаційне співвідношення // Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 218-220 (0,2 д.а.).

Михалік О. І. Основні напрями запобігання фальшивомонетництву в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. сем. (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є. О. Письменський. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2016. – С. 121–124 (0,2 д.а).

Романаускас К. А. Деякі питання кримінологічної характеристики злочинів, пов’язаних із невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / ред. кол. : В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін. – Ч. 2. – К. : НАВС, 2016. – С. 198–201 (0,2 д.а).

Бобровський М. К. Умисне знищення або пошкодження майна: питання кримінологічної характеристики // Молодіжний науковий юридичний форум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки (м. Київ, 26 трав. 2016 р.) / Нац. авіац. ун-т. – Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 227–229 (0,2 д.а).

Бобровський М. К. Щодо актуальності кримінологічного дослідження умисного знищення або пошкодження майна в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. сем. (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є. О. Письменський. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2016. – С. 16–19 (0,2 д.а);
Бобровський М. К. До результатів емпіричного дослідження умисного знищення або пошкодження майна в Україні // Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24-25 черв.2016 р.). – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. – С. 94–97 (0,2 д.а).

Бобровський М. К. Умисне знищення або пошкодження майна: питання кримінологічної характеристики // Молодіжний науковий юридичний форум : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки (м. Київ, Нац. авіа. ун-т, 26 трав. 2016 р.). – Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 227-229 (0,2 д.а).

Усатова Т. І. Латентність діянь, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом // Молодіжний науковий юридичний форум : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки (м. Київ, Нац. авіа. ун-т, 26 трав. 2016 р.). – Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 236-240 (0,2 д.а).

Усатова Т. І. До аналізу кримінально-правових ознак злочинців, які створюють або утримують місця розпусти та займаються звідництвом // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голв. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 544-547 (0,2 д.а).

2015 р.:

Голіна В.В. Характеристика форм та методів участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні / В.В. Голіна, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 30. – С. 40-50.

Golina V. Criminological prophylaxis of crimes: the concept, the specifics, the structure, the object of precautionary influence / V. Golina // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kh. : Law, 2016. – № 8. – P. 327-335.

Голіна В. В. Запобіжний вплив на злочинність: поняття, зміст, характеристика / В. В. Голіна // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. мат. V Міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2016 р., м. Харків) / МВС України  ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 17-19.

Голіна В. В. Запобіжний вплив на злочинність: постановка проблеми / В. В. Голіна // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є. О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 31-34.

Голіна В.В. Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії / В.В Голіна, М.Г. Колодяжний // Вісн. акад. правових наук. – 2015. – № 2 (81). – С. 92–100.

Голіна В.В. Запобігання корупції з використанням регіонального досвіду її дослідження / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Право України. – 2015. – № 12. – С.22–29.

Калініна А. В. Запобігання вуличній злочинності силами громадськості / А. В. Калініна // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 грудня 2015 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаніка, 2016. – С. 48-50.

Колодяжний М. Г. Стратегія «community policing»: шляхи впровадження в Україні / М. Г. Колодяжний // Кримінологічна теорія і практика:  досвід, проблеми сьогодення та шляхи  їх  вирішення : матеріали  наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 берез. 2016 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. –   С. 111–114.

Колодяжний М. Г. Участь громадськості у запобіганні злочинності в Ізраїлі / М. Г. Колодяжний // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 83–87.

Колодяжний М.Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності / М.Г. Колодяжний // Вісн. кримінол. асоціації України : зб. наук. пр. (редкол. : О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.) – Х.  : ХНУВС, 2015. – № 3. – С. 20–33.

Колодяжний М.Г. Застосування стратегії «community policing» при запобіганні злочинності в Японії / М.Г. Колодяжний // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13 листоп. 2015 р.). – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 74, 75.

Колодяжний М.Г. Закон України «Про Національну поліцію» – крок до народу чи повернення у минуле? / М.Г. Колодяжний // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 51-52 (26 груд. 2015 р. – 3 січ. 2016 р.). – С. 16, 17.

Колодяжний М.Г. Зарубіжний досвід залучення громадськості до запобігання злочинності / М.Г. Колодяжний // Актуальні проблеми охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах  : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 20 листоп. 2015 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 64–67.

Колодяжний М.Г. Стан корупції у Харківській області / М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. – С. 129–140.

Колодяжний М.Г. Запобігання злочинності у країнах Латинської Америки / М.Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. – 2015. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/КОЛОДЯЖНИЙ.pdf. – Заголовок з екрана.

Колодяжний М.Г. Сучасний стан запобігання злочинності у Бразилії / М.Г. Колодяжний // Вісн. кримінол. асоціації України : зб. наук. пр. (редкол. : О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.) – Х.  : ХНУВС, 2015. – № 2 (10). – С. 17–28.

Колодяжний М.Г. Сучасні форми участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні / М.Г. Колодяжний // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (22 трав. 2015 р., м. Харків] / МВС України  ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – С. 115, 116.

Колодяжний М.Г. Реалізація стратегії громадського впливу на злочинність у зарубіжних країнах / М.Г. Колодяжний // Проблеми законності : зб. наук. праць – 2015. – Вип. 129. – С. 217–223.

Колодяжний М.Г. Сучасний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності в Російській Федерації / М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2015. – Вип. 28. – С. 134–144.

Колодяжний М.Г. Запобігання злочинності громадськістю в Республіці Казахстан: сучасний стан і форми / М.Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2015. – № 2. – С.42–46.

Колодяжний М.Г. Перспективи використання прогресивного зарубіжного досвіду щодо громадського впливу на злочинність / М.Г. Колодяжний // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : мат. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 бер. 2015 р.). – К. : НАВСУ, 2015. – С. 81–85.

Шрамко С. С. Питання громадського впливу на здійснення антикорупційної політики / С. С. Шрамко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (15 квітня 2016 р.,     м. Харків) / МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 176-180.

2014 р.:

Голіна В.В. Наукові розробки сектора дослідження проблем запобігання злочинності / В.В. Голіна, О.М. Самойлова, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 20-30;

Голіна В.В. Роль громадськості у здійсненні кримінологічної політики в Україні / В.В. Голіна // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – 91-101;

Колодяжний М.Г. Запобігання злочинності громадськими формуваннями в Республіці Бєларусь / М.Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. – 2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=701&Itemid=244&lang=uk– Заголовок з екрана;

Колодяжний М.Г. Міжнародний вимір нормативного забезпечення участі громадськості у запобіганні злочинності / М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 110–120;

Колодяжний М.Г. Запобігання злочинам у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації // Теорія і практика правознавства. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/ index.php?option=com_content&view=article&id=636&Itemid=236&lang=uk – Заголовок з екрана;

Колодяжний М.Г. Антикриміногенний потенціал теорії розбитих вікон / М.Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2014. – № 2–3. – С. 64–67;

Колодяжний М.Г. Шляхи оптимізації діяльності органів кримінальної юстиції в Україні / М.Г. Колодяжний // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. мат. Міжнар. наук.-практ конф.(м. Харків, 23 трав. 2014 р.) / МВС України; Хар. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Т. 1. – Х. : ХНУВС, 2014. – С. 281–285.
5. Колодяжний М.Г. Кримінологічний нарис щодо громадського впливу на боротьбу з корупцією в Україні / М.Г. Колодяжний // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : мат. наук.-практ. семінару (м. Харків, 24 квіт. 2014 р.) ; НДІ вивч. проб. Злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; редкол. : В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : НДІ вивч. проб. Злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. – С. 39–42;

Колодяжний М.Г. Загони самооборони: самоправство громадськості чи новий суб’єкт запобігання злочинності в Україні? / М.Г. Колодяжний // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : мат. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 11–16 бер. 2014 р.). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 296–299;

Лукашевич С.Ю. Правові засади участі громадськості у протидії рецидивній злочинності / С.Ю. Лукашевич // Журнал східноєвропейського права. – 2014 № 4. – С. 27-33: Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/ wp-content/uploads/2014/06/ lukashevitch.pdf ;

Лукашевич С.Ю. Участь громадськості у протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів / С.Ю. Лукашевич // Форум права. – 2014 – № 1. – С. 333-337 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ FP_index. Htm_2014_1_58/pdf ;

Лукашевич С.Ю. Форми участі громадськості у протидії пенітенціарному рецидиву злочинів / С. Ю. Лукашевич // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 3. – С. 123-125 : Режим доступу: http://lsej.org.ua/3_2014/ 35.pdf
Самойлова О.М. Запобігання злочинності неповнолітніх за участю громадськості / О. М. Самойлова // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 306-309;

Шрамко С.С. Роль громадської свідомості у запобіганні корупції / С.С. Шрамко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2014. – Вип. 28. – С. 48-51;

Голіна В.В. Нові підходи до запобігання корупції в Україні / В.В. Голіна // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. ; НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; редкол. : В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. – С. 5-11;

Шрамко С.С. Актуальні питання правового регулювання участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 11–16 бер. 2014 р.). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 330-334;

Шрамко С.С. Громадська свідомість як чинник запобігання корупції / С.С. Шрамко // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 24 квіт. 2014 р.) ; НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; редкол. : В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. – С. 94–96.

Шрамко С. С. Взаємодія правоохоронних органів із громадськістю у сфері запобігання злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 315-325;

Шрамко С. С. Співпраця підрозділів ОВС України з громадськістю як засіб ефективної протидії правопорушенням проти громадського порядку та моральності // Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України : зб. матеріалів «круглого столу» (м. Харків, 21-22 листоп. 2014 р.) / Хар. нац. ун-т внутр. Справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : Золота миля, 2014. – С. 180-183;

Самойлова О. М. Практика участі громадськості у запобіганні безпритульності та бездоглядності неповнолітніх в Україні // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2014/97.pdf – Заголовок з екрана.

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”

Співробітники сектора брали безпосередню участь в організації та проведенні:

1) наук.-практ. семінар «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції», який проводився НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (м. Харків, 24 квіт. 2014 р.).

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси